Van 13 tot en met 17 NOVEMBER a.s. De Tentoonstelling is geopend van 10 uur 's morgens lot 5 uur en van 7 lot 10 uur 's avonds. Toegang- vrij 31oTïjdgeestpolissen Tijdgeestloten G.C. Kooyker Langestraat 97. DAALDERS „Molastego". C. Verheus, Men lette vooral op nevenstaand merk wat fötff zich op iedere baal bevindt. „M»SU. Hare Koninklijke Hoogheid de Vrouw TE KOOP MOLASTEGO bevat een zeer hoog gehalte zuiveren suiker, waardoor het een versterkend en warmtegevend voedsel is. Als bg voeder is het onovertroffen en maakt bovendiendat de beesten het andere voeder gemakkelgk kunnen verteren. J. H. Willers, ÜDIENST TE KOOP: I Rwya' Haadeisweraenigingj Amsterdam. metj gratis herverzekering en ADVERTENTIE N. HUIS op goeden stand, in Imitatie Ets en Imitatie Heliogravure. Tot 1 Dec. worden bestellingen voor St. Nicolaas aangenomen. Voor de bereiding van een smakelijke chocolade, heeft men van minder noodig dan van welke andere cacao ook. en de bekende Sub-Agenten. Goederenvervoer vlug, billijk, goed. met Aannemerszaak MAX O'RELL 4e druk. f 0.75 ing.; f 1.15 geb. Leerti FRANSCJH, DUITSOH, ENGELSCH, ITALIAANSGH, SPAANSCH, DEENSCH-NOORSOH en RUSSISCH Bureau tot Publiciteit van Weten schappelijk Nieuws, Schoutenstraat bjj de Laat. OPWINDEN BIJ ABON NEMENT. 'S .3 I - a s Scholl Engberis Scholtsn ALMELO (fabrikaat wjaimin) Steeds voorradig Dames- Flanellen, Pantalons, Rokken, Tailles, Combinaties, Kousen, enz. Heeren- Hemden, Borstrokken, Pantalons, Combinaties, Sokken, enz., enz. Heeren Borstrok f 2.50. Hoeren Pantalon f 2.50. Tentoonstelling m Moderne Kantocrmaclimes en Admmistrati in flu Mmé van hat bitel PROOI, Lanpstraat. Alkmaar. t in hun hoofd' halen, de gestelde orde te gaan veran deren." UITSLAG VEILING, gehouden bij- opbod op Dinsdag, den 12 November 1912, ten overstaan van den te Alkmaar gevestigden) notaris Mr. A. P. H. DE LANGE, van de volgende perceelen te de Zijpe, ,en wel A. Eigendom van de erven van den heer Jb. Zee man: 1. Huis, schuur en erf, groot 20 Aren. Str. de heer P. Breed 1235. 2. Weiland' groot ongeveer 1.16.86 H.A. Str. de heer J. Rampen 1462,50. 3. Weiland groot ongeveer 1.36.85 H.H. Str. de heer J. Rampen 1743,75. 4. Weiland groot ongeveer 1.33.40 H.A. Str. de heer E. E. Stoel 1659,37%. 5. Idem gr. ongev^r 1.33.40 II.A. Str. de heer E. E. Stoel 1350. 6. Idem groot.' ongeveer 1.43.20 H.A. Str. d!e heer E. E. Stoel 1830. 7. Idem groot ongeveer 1.43.20 H.A. Str. de heer E. Stoel 1930. 8. Idem groot ongeveer 1.67.70 H.A. Str. de he«r E. E. Stoel 1555,62%. 9. Idem groot ongeveer 1.67.70 H.A. Str. de heer O. Constant 1543,75. 10. Idem groot ongeveer 1.51.65 H.A. Str. de heer J. Zeeman 1370,62%. 11. Idem groot ongeveer 1.51.65 H.A. Str. de heer Jb. Breed! f 1391,87%. 12. Idem groot, ongeveer 1.59.35 II.A. Str. de heer E. E. Stoel 1372,50. 13. Idem groot ongeveer 1.59.35 H.A. Str. de heer E. E. Stoel 1372,50. Te zamen 19817,50. 14. huis, schuur en erf, groot 28 a, 50 ea. Str. de heer P. Dekker 1545. 15. weiland', groot. 0.71.40 H.A. Str. de lieer E. E. Stoel 1005. 16. weiland, groot' 1.80.00 H. A., str. do beer P. Breed] 2400. 17. weiland, groot ongeveer 1.78.90 H. A. Str. de heer P. Rampen; 2350. 18. weiland, groot ongeveer 1.70.40 H. A. Str. de heer P. Dekker 2475. 19. weiland, groot ongeveer 1.75.10 II.A. Str. de heer P. Dekker 2500. 20. weiland, groot ongeveer 1.48.50 H.A. Str. de heer G. de Beer 1976.25. 21. weiland, groot ongeveer 1.47.25 H. A. Str. de heer G. de Boer 2040. 22. weiland, groot ongeveer 1.50.45 H. A. Str. de heer G. de Boer 2156.87%. 23. weiland, groot ongeveer 1.04.35 H. A. Str. de heer Jb. Kramer 217P25. 24. weiland, groot ongeveer 1.64.35 II. A. Str. de heer P. Breed 2171.25. 25. weiland, groot ongeveer 1.68.60 II. A. Str. de heer E. E. Stoel 2339.37%. 26. weiland, groot ongeveer 1.69.30 II. A. Str. do heer E. E. Stoel 2339.37%. 27. weiland, groot ongeveer 1.69.20 II.A. Str. de heer G. de Boer 2327.50. 28. weiland, groot ongeveer 1.68.50 H.A. Str. de heer G. de Boer 2375. Te zamen 32171.87%. B. Eigendom van Mej. de wed. C. Gutker. 29. weiland, groot ongeveer 1.57.60 H.A. Str. de heer J. Verduin 3037.50. 30. weiland, groot 1 78.20, H.A. Str. de heer P. Ram pen 3387.50. 31. weiland, groot ongeveer 1.60.40 H.A. Str. de heer D, de Raat 3037.50. 32. weiland, groot 1.76.10 H.A. Str. de heea- K.. Slot 3375. Te zamen 12837.50, De afslag; en combinatiën blijven bepaald! op Dins dag den 19 November 1912, des morgens 10 uur, in do herberg van Constant aan de Burger vlotbrug te de Zijpe, ten overstaan van dien- notaris P. J. Laurman te Schoofldam, van1 de navolgende onroerende goederen in de gemeente Schoor! huis, -schuur, erf en weiland, nos. 814 en 785, groot .62.80 H. A. Str. J. Bos, Schoorl 2550. Weiland, no. 104, gr. —.46.10 H. A. Str. K. Bijl, Gehoor! 831.25. Weiland, no. 99, groot —.35.10 H.A. Str. P. Paarl- berg, Schoorl 881.25. Bosch, -no. 112, groot —.33.80 H.A. Str. A. Dapper, Schoorl 135. Weiland, nos. 144 en 145, groot —.91.60 H.A. Str. J. Bos, Schoorl 1673.75. Weiland, no. 733 ged. groot- 1.30.60 II.A. Str. J. Bas Schoorl 1965.625. Weiland, no. 733 ged. groot 1.30.60 H.A. Str. F. Bas, Schoorl 1988.75. Weiland', no. 732, groot —.44.50 H.A. Str. J. Bas, Schoorl 607.50. Weiland, no. 314, groot —.45.— H.A. Str. A. Dap per, Schoorl j 592.50. Weiland, no. 311, groot —.84.30 H.A. Str. F. Bas, Schoorl 1200. Weiland, nos. 336 en 337, groiot- 1.36.10 H.A. Str. J. Bas, Schoorl 2450. Weiland, nos. 338 en 377, groot 1.28.60 H.A. Str. J. Bas, Schoorl 2362.50. Iluis, schuur en erf, no. 852, groot —.21.45 H.A. Str. J. Bos, Schoorl 2025. Weiland! -no. 783 ged. groot —.55.75 II.A. Str. P. de Geus, Schoorldam 1040. Weiland, no. 783, ged'. groot —.55.75 H.A. Str. J Bas, Schoorl 1190. Weiland, n-o. 478, groot —.52.— H.A. Stu J. Bas, Schoorl 1000. Weiland, no. 695, groot 1.11.60 II.A. St-r. F. Bas, Sch-oorl 1600. Weiland, gem. Bergen, no. 180, grout- —.70.90 H.A. Str. P. Bogjtman Jbz., Bergen f 790. Totaal 24883.125. Afslag, combinatiën en eindtoewijzing op Maandag 18 November 1912, 's voormiddags' 10 uur, in het café „de Roode Leeuw'' te Schoorl. ,40 /oQ 1 o.öO, l/io f 7. 1 5 f 14. j f 17.50, l/2 f 35.Zijn weder verkrijgbaar bjj de UITSLAG VEILING. De boerenwoning met erf, boomgaard, bouwland, water en weiland!, aan en nabij het Nourd-Hollandsch Kanaal te St. Maartensvlotbrug, gemeente de Zijpe, te zamen groot 10.76.47 H.A. en een huis en erf aan het N. II. Kanaal te Burgervlotbrug" gemeente Zijpe, groot 2 a. 40 c.a., eigendom van mejuffrouw de wed D. Vethman-Bas, staan tezamen in bod op 26800. De afslag en combinatiën blijven bepaald1 op Maan dag den 18 November 1912, des morgens 11 uur, in de herberg van Swarthof te St. Maartensbrug. UITSLAG VEILING, bij opbod' gehouden te Schoorl op 11 November 1912 ten verzoeke van de hecren J. en F. Bas te Schoorl Boterstraat, nabij Langestraat, groot circa 115 meter, gevelbreedte 6.50 meter, met uitgang steeg aan de Kraanbuurt. Te bevragen bij P. r. d. WAAL, Biet kerslaan E 5 BLOOKER'S CACAO Va» &LHMAAB |HI 8.—, 1®.—, 8.80, 6.— aar. Va» AMSTERDAM 0.30, 0.80, 8JS, iiiir CU Alleen op Zon- en Feestdagen. Voedert Uw vee met lupin»: VAN SIRAALENI Co., AitoÉi Brieven onder letter E 254 bureau van dit blad. Handelsblad: Alleramusantst! Nieuwe Crt.héél héél vermakelijk. M B A Daily Tel.een schitterend guitig boek. B B Birmingham Post: Een verrukkelijk boek. Western Mercuryhebt gij Hare Koninklijke Hoogheid gelezen? Niet? dan wacht u nog een groot genot. Alom b/d. boekh. of na oiitv. van postwissel b/d. HOLL ANDIA-DRUK KEPIJ te Baarn. door middel van de schriftelijke taalcursussen van het geleid door Dr. J. M. HOOGVLIET, Dr. A. A. FOK KER en andere bekeude docenten. Vraagt ons gratis-prospectus aan. Adres: Singel 276, Amsterdam. it Uurwerkmaker, EP rO a a> 2 "3 O N Z. co «-o fl <D Q. tL ""O ZUIVER WOLLEN ONDERKLEEDINQ. verkrijgbaar Yerdronkenoord 117 achter de Vischmarkt, Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 6