DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. No 272. Honderd on veertiende Jaargang 1912 ZATERDAG 16 NOVEMBER. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk f 1, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Prijs der gewone advertentiën Per regel f0,10. Bij groote contracten rabat. Oroote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Alkmaar en de Kaasmarkt. Telefoonnummer 3. BINNENLAND. COURANT DU nnwmer bestaat nii 3 bladen. Burgemeester en Wethouders van ALKMAAR, Gelet op artikel1 8, alinea 2 der Hinderwet; Overwegende, dat eeue beslissing op het adres van de firma C. BAAK ZOON aldaar, om de atoom- houtzagerij en schaverij „de Simson" uit te breiden door het oprichten van een stoomketel' met een ver warmend oppervlak van 70 ML, ter vervanging van den bes-taanden in het perceel Friescheweg, wijk E. No. niet. binnen den in het eerste lid' van het bo vengenoemde wetsartikel bepaalden tijd kan geno men worden, omdat hun nog niet bekend i.s of de in richting zal voldoen aan de eischen, krachtens artikel 6 der Veiligheidswet gesteld; BESLUITEN: de bedoelde beslissing te. verdagen. Alkmaar, 15 November 1912. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. ALKMAAR, 16 November. Dit is geen zwaarwichtig, met. cijfers doorspekt be toog, ten déél hebbend' iets toe te lichten of te be strijden. Wij willen enkel laten zien, op welk een vermakelijke wijze een vreemdeling onlangs over Alk maar en de Kaasmarkt lieeft geschreven. Die vreem deling is eén medewerker van „Le oourrier de Lon- d'res," een in het Fransch verschijnend blad, dat te Londen wordt uitgegeven. Hij' kwam. geruimen tijd geleden ons inlichtingen over de Kaasmarkt vragen, in het 'bijzonder over den jaarlijkschen aanvoer. Na tuurlijk verstrekten wij hem deze gaarne, zijn verder met hem naar het waaggebouw gegaan en hebben hem daar het een en ander medegedeeld. Daaraan hebben wij het te danken, dat. wij een tweetal nummers van het genoemde blad ontvingen, met artikelen over „le marohé aux frontages di'Alkmaar". Maar ook, dat onze naam aan1 enkele dier gegevens, vooral ten aan zien van wat .de schrijver over die veemen zegt, ver bonden is hetgeen, zooals aanstonds zal blijken, niet precies een eervolle vermelding kaai worden ge noemd. De Engelsche Erattsckm.au begint zijn beschrijving te Egtnond aan Zee; en wel met een herinnering aan de Bijbelsche geschiedenis. „Ik stel mij, zoo zegt hij, de woestijn van Judlea voor zonder aardappelvelden, zonder distels en helm, en konijnen en hazen, die vlug, vlak voor uw voeten, wegspringen als de; uitgestrektheid der duinen van Egtnond' aan Zee. Het eindstation van het lokaalspoortje is te Eg- mond aan Zee; maar de wandeling door de duinen bracht ons aian het station van Egtnond aan den Hoef. Wij namen het prettige treintje, dat. vol vroo- lijke kinderen was. De streek van Egmond! tot Bergen is geheel bevolkt met vacantie-kolonies. De wegen, de duinen, de dorpen wemelen letterlijk van school kinderen. Man heeft voor hen hemsche hotels ge bouwd met' -drie en vier verdiepingen. Indien het niet anders kan, maakt men in loodsen' en schuren veldbedden en verandert men ze in aardige slaapka mertjes. Een uitmuntende wetgeving, welke alle lan den langzamerhand in de toekomst wel zullen, over nemen, verzekert hier aan de kinderen, zelfs aan de autisten, een jnarlijkseh verblijf aan het strand." De lezer verbaze zich niet over deze uitnemende Nederlandsche wetgeving, welke hem tot dusverre to taal1 onbekend was hij wachte nog wat met zijn verbazing: er komt veel meer. Ouder de wieken van schilderachtige molens door heeft de schrijver Alkmaar bereikt. Ziehier wat hij van onze stad' zegt: Gelijk alle Hol'landache steden welke zich zelf res- pecteeren, heeft; Alkmaar zijn openbaar plantsoen, zijn kanalen, zijn booten, glimmend! van koolteer, met berghouten van rood, wit, smaragdgroen, zijn zindelij ke straten met kleine steentjes geplaveid, zijn rijen huisjes van denzelfden vorm, de bemoste daken, getui gend van de vochtigheid van' het klimaat, zijn vreed zame bewoners, zijn oude wijk, waar die schilder nog onderwerpen vindt welke overal elders zeldzaam zijn, zijn stadhuis uit den tijd' van Willem van Oranje, en in den schaduw van zijn oude klokketorens genoeg verkeerswegen, om te herinneren aan de tegenwoordi ge bezigheden, zonder de rustige harmonie van het verleden te verstoren. Maar Alkmaar bezit drie din gen, welke andere steden niet hebben en welke de grootste vreugde uitmaken van wie het schilderach tige zoekt, liet bewaart de overblijfselen van het na tionale costuum, dat op het punt, is te verdwijnen, dat men nergens- anders in zijn geheel vindt dan in de dorpen van de Noordelijke streken van Nederland en op de eilanden in de Zuiderzee, liet bewaart met trots het klokkespel uit de XVIde eeuw, waarvan de klokken de oude wijsjes op elk uur spelen en ook 's middags een uur lang, om de vijf minuten doormid del van een mechanisme, dat de bewondering van den technicus en de vreugde van den' nieuwsgierigen kij ker opwekt. Ten slotte heeft het zijn wekelijksche kaasmarkt, de voornaamste eigenaardigheid van de provincie welke Vrijdags gehouden wordt, binder het klokkespel. Toen wij er aankwamen, tusschen acht en negen uur, was alles in beweging, bezig het plein in orde te maken. Van het eerste ochtendgloren af aan heb ben de verschillende voertuigen hun koopwaar op het plaveisel van gebakken steenen onafgebroken uitge- stoLt; De kazen vormen overal rechthoeken van zorg vuldig Ö'Pgestapelde lagenWelke d'óor zeilen worden beschermd! tegen het- stof en de zonnestralen en het uur van den verkoop afwachtend. De laatstaangekomen karren haasten zich. De ka zen, reusachtige sinaasappels, waarin de zon weerspie gelt, worden snel uit den wagen geworpen, beschrijven nauwkeurige bogen en vallen, als geleid door een onzichtbaren draad, in de uitgestrekte armen, van hel pers in blauwe kielen, die ze werktuigelijk in de vlucht grijpen en ze door eenzelfde machinale bewe ging van de ruggegraat! en den rechterarm in regel matige rijen op het. plaveisel vlijen." De latergekomen kaasboeren verdubbelen huil krachten om hun uitstalling klaar te maken. Anderen gaan nog gauw de laatste hand! aan het toilet van de koopwaar leggen: geknield' op den grond, een potje en een lapje in de handen, smeren zij vlug hun kazen in met een laagje olie, dat deze verhinderen zal te barsten' en waardoor ze een heel mooi vernisje krij gen, waarin het geziehht van den man zich verkort weerspiegelt. Het plein biedt op dit oogenblik een allerbelang- wekkenden aanblik voor dén colorist. De getheele gamma van geel schittert er van liet- lichte kadmium tot het bleeke oker, de lichtblauwe kielen van de kaas- koopers en de donkerblauwe jassen, omgeboord met violet, van de politieagenten, leveren de- zoo gewensch- te tegenstelling." De beschrijving door ons hier en daar ingekort is zeker niet onaardig. Maar het schijnt dat de zonnestralen op de kazen op den schrijver den invloed hebben gehad, die Tartarin te Tarascon van de zon nestralen ondervond' en die hem tot den vermakelij ken fantast maakten. Hij ziet om tien uur de „gemeentedfagers?' verschij nen. „liet zijn, zegt hij, allen flinke grijsaards, gekozen uit die vier oude mannenhuizen van de stad. Elk huis levert wekelijks een zeker aantal. Deze groepen zijn bekend' onder den naam van „veem." en hun in stelling dateert, uit de middeleeuwen. Daar de kaas gewogen en daarna van de weegschalen naar de kar ren of schepen van de koopers gedragen moet worden, zijn de schepenen op het denkbeeld' gekomen, dit werk aan de grijsaards op te dragen. De vlijtige oudjes doen dus dit moeielijke werk evenals hun voorgan gers en ontvangen ongeveer tien cent per honderd K.G. kaas. Wijl de gestichten hun eigen klanten on der de kaasboeren hebben, is het moodig, dat er in de drukte van de markt duidelijk waarneembare onder scheiding-steekenen zijn. Daarom heeft elk ge sticht zijn kleuren op het plein. Zoo heeft men de blauwe groep, de gele groep, de groene groep, de roodé groep. En men moet ze zelf zien, die oude dragers, om den aanblik van de Alkmaarsche kaasmarkt te kunnen genieten. Sloffend, twee aan twee, de een den ander niet inhalend, gescheiden als ze zijn door slingerende hurries1 in den vorm van een schuitje, ge schilderd in de kleur van hun groep en aan vier tou wen gehangen door een lederen band gehaald welke om huii schouderbladen is gegespt, gaan ze in grappi ge troepjes van de Waaggebouwen naar de uiteinden van liet plein, in het wit gekleed, met strooien hoeden op, met lichte, gemakkelijke schoenen, waardoor ze minder kans hebben over oneffenheden van den bodem te struikelen. Want niemand van deze kostelijke hel pers der kaasboeren vergeet, dat ze werken voor geld, dat van het, aantal keeren van hun komen en gaan van do hoopen naar de stedelijke weegschalen, en van daar naar de ruimen van de buikige schepen, afhangt hoeveel geld1 ze verdienen. Het geld, dat hun tot den volgenden Vrijdag de genietingen schenkt, welke een in een gesticht onder dak gebrachte grijsaard' zoo graag heeft: de tabak in de eenzaamheid' van het oude mannenhuis, de pint bier en liet partijtje biljart als ze uitgaan. Hoe 'beijveren ze zich, die goede ge- stichtslieden, met de eentonige eend-achtige beweging waardoor ze zich kunnen haasten, zonder dat de bur- rie te veel slingert, waarop de; gele pyramide van ka zen is gestapeld, welke naar de koeien en liet hooi rui ken! Hun wonderlijke hoeden, hun hoeden van ultra marijn, of kanariegeel, of maderaroodl of appelgroen, naar gelang van het „veem" waarvan ze deel uitma ken, geven onverwachte tinten in de kleurige, menig te. Hun sneeuwwitte pakken steken scherp af bij de kleeren van de kooplieden, bij het grijs van de gebou wen. En lang na den middag, terwijl hét klokkespel speelt, alle vijf minuten veranderend van melodie, volgt men onwillekeurig met de oog-en de heldere om trekken van de oudé dragers, die almaar door als ma rionetten dansen, op de meest- verwijderde punten van hc-t plein, zich buigend onder de laatste stapels kaas, hun koddige gestalte wiegend op de maat van de volgeladen bun-ie, telkens terugkeerend naar den ingang van de waaggebouwen, zich verlengend tot bespottelijke vormen in de veelkleurige weerspiegeling van het kanaal, langzaam neerdalend' in het ruim van de schepen Ziezoo, als de buitenlanders deze beschrijving- lezen, krijgen ze een goed denkbeeld van onze Kaasmarkt, zijn ze nauwkeurig en volledig ingelicht over onze kaasdragers. Wij zouden haast zeggen: als dat niet trekt, trekt niemendal. De bewoners van onze oude mannenhuizen zullen het zeker wel niet heel erg- vindetn, dat de schrij ver hen op hun ouden dag nog kaasdragersdiensten laat verrichten, onze kaasdragers en noodhulpkaas- dragers zullen er wel niet boos om worden, dat hij in hen allemaal oude manneke» heeft, gezien, em wij allen zullen niet uit ons humeur geraken door de gedachte, dat de lezers der Oourrier de Londres ons in het his torische costuum wanen rond te loopen. Intusschen men krijgt in het buitenland toch soms een wonderbaarlijk idee van onze toestanden, ze den en gewoonten TWEEDE KAMER. Er werd gisteren voortgegaan met de artikelsg-ewij- ze behandeling van het ontwerp tot regeling van de invaliditeit»- en ouderdomsverzekering. In de eerste plaats werd' Verworpen de motie van de heeren De J o n g (IT. L. Hoorn) c.s., om den mini-ster te verzoeken een onderzoek te doen instellen naar de, kosten van een wedluwenrente. Art. 31 (arbeid van korten duur) werd' door den minister gewijzigd in den geest van een amen dement-Schaper (S. D. A. 1'.). beoogende de ver zekering ook te doen gelden voor het geregeld verrich ten van bijkomstigen arbeid. Bij art. 31a (niet verzekeringspliehtig is de arbei der, die den leeftijd van 35 jaar bereikt lieeft en niet reeds verplicht- verzekerd is) lichtte de heer Hugen- h o 1 t z (S. I). A. P.) een amendement toe om aan menschen, die na hun 35ste jaar loonarbeider worden, de gelegenheid te geven, in de verzekering opgeno men te worden. De Minister had ten dezen met zijn wiskun digen adviseur overleg gepleegd en is tot de slotsom gekomen, dat bij algemeemen maatregel van bestuur voorwaarden zullen kunnen worden gesteld omtrent de toetreding van bedoelde personen. Hij zei toe, zoo spoedig mogelijk een desbetreffende wijziging met een uitvoerige, toelichting te zullen indienen, waarna de heer Hugenholtz zijn amendement introk. Bij art, 34 verdedigde de lieer De Visser (C. II.) een amendement om ondernemingsfondsen mogelijk te doen blijven. Hij wil het, uit de maat schappij opkomende zooveel mogelijk releveeren en versterken. Dit amendement werd bestreden door den lieer Tee n s t r a (V. D.) en vooral door d'en heer D u ij s (S. D. A. P.). Toen de heer Duijs voorstelde de beraadslagingen te schorsen, bleek bij stemming de vergadering onvol tallig te zijn, zoodat deze tot Dinsdag werd verdaagd. Alsdan is de Indische begrootiiig aan de orde, zoodat do Kamer mid'den in de behandeling van art. 34 is blijven steken. OMMEN. In de Donderdagavond te Almelo gehouden verga dering der Centrale Christ. Historische Kiesvereeni- ging in het kiesdistrict Ommen is cand'idaat gesteld voor het lidmaiatschap der Tweede Kamer de heer mx. C. J. A. Bichon van IJselmondei te Rotterdam. De. heer Bichon van IJselmondé is, meldt de N. Ct., advocaat te Rotterdam geweest, woonde daarna te Arnhem en vertoefde sedert meer dan een half jaar in het buitenland, waarheen hij na wederlegging van eenige betrekkingen als dijkgraaf van d'en polder Bleiswijk en andere, die hij bekleedde, in het voorjaar vertrok. Hij bevindt zich thans weder te Rotterdam. Een twaalftal jaren geleden was de lieer Bichon lid der Staten van Zuid-Holland' voor Ridderkerk. Hij behoorde tot de rechterzijde, die hem meer dan eens voor het lidmaatschap van Gedeputeerde Staten aanbeval. Hij moet een bekwaam man zijn, wiens werkzaamheid echter door zijn gezondheidstoestand nogal wordt belemmerd. Men verzekert dat hij zich, hoewel de ch ris te 1 ij k-hi s torische richting toegedaan, met beslistheid tegen de coalitie verklaard lieeft. Het „Vaderland'' meld't, dat de heer Bichon tegen de Tariefwet is. De „Nederlander" deelt, mede, dat de heer Bichon de candid'atuur heeft aanvaard. De „N. R. Ct," weet nog medé te deelen, dat de heer Bichon vroeger president-commissaris van „De Nederlander" was. SAMENSMELTING VAN „TIJD" EN „MAAS BODE" Het „Huisgezin" maakt, melding van hardnekkige geruchten betreffende een plan tot samenvoeging van de .M a a s b o d e en D e T ij d en zegt- te verne men, dat er „inderdaad plannen in bewerking moe ten zijn, die de mogelijkheid' van een combinatie dier beide bladen niet buiten sluiten." De Tijd kan dienaangaande mededeelen, dat van deze plannen bij haar directie niets bekend is. NED. ROODE KRUIS. Met liet. oog op het heèrschen van cholera in Kon- stnntinopel heeft- Ilr. Ms. gezant aldaar in overwe ging gegeven, dat de Nederlandsche ambulance, die voor lurkije bestemd is, niet haar intrek neme in die stad. maar haar werk verrichtte aam boord van een schip, dat dar. in do haven van Konstantinopel lig plaats zou kunn.-n nemen. Danrovsr worden op het- oogenblik onderhandelingen gevoerd. GEEN LANDWEEROEFENINGEX. De Avp. verneemt, dat in het jaar 1913 geen land- weer-afdeelingcu, tot liet veirich'ton van werkelijken dienst, onder de wapenen-zullen worden geroepen. (Jeiuengd ulenwti. U IT IIEER-IIU GO WA ARD. De boerenplaats van den heer A. Wonder te Oude- Niedorp, liggende in deze gemeente, Donderdagmid dag door Notaris De Boer publiek in liet café van den heer Pijper geveild, is gekocht door de volgende heeren Perceel 19 (waaronder het huis) samen groot 7.33.10 H.A., gekocht door den heer P. B. Oortmeijer te Bewuster voor 13685. Perceel 10 a en b groot 0.75.70 II.A., gekocht door C. Over Klz. en Cons. te. O.-Niedorp voor 2071.69. Perceel 10 c, groot 0.32.03 H.A., gekocht door D. Fi-sem en cons, alhier voor 667. Perceel lOd, e, f groot 1.03.20 H.A., gekocht door D. Wijnker alhier voor 3153.75. Perceel 11a groot 0.36.48 II.A., gekocht door O. do Vries on cons, alhier voor 732. Perceel 11b groot 0.33.80 H.A., gekocht door A. Wonder te O.-Niedorp voor 669.75. Perceel 11c groot 0.33.80 II.A., gekocht door Jb. Volkers en eons, alhier, voor 441.75. Perceel lid, e, f groot 1.09.91 II.A., gekocht door J. Wagenaar te Broek op Langendijk voor 2400.375. Perceel 12a groot 0.37.00 II.A., gekocht, door O. de Vries en cons, alhier voor 635.50. Perceel 12b groot 0.36.09 II.A., gekocht door P. Appel alhier voor 610.00. Perceel 12c, groot 0.35.45 H.A., gekocht door A. Wonder te O.-Niedorp, voor 525.00. Perceel 12d groot 0.35.07 H.A., gekocht door P. Kostelijk alhier voor 531.00. Perceel 12e, groot 0.35.07 II.A„ gekocht door W. v. Slooten en cons., alhier., voor 590.00. Perceel 12f, groot 0.46.46 II.A., gekocht door Jb. Volkers en eons., alhier voor 916.50. Perceel 13, groot. 0.28.60 II.A., gekocht door A. Iloogebooin alhier voor 540.00. De plaats die totaal groot was 14.11.34 H.A., heeft opgebracht 28069.315. Ds. E WOEDT IN HET HUWELIJK GETREDEN. Gisteren is te Heerenveen ds. Ewoldt i#et Lamkje v. d. Zande getrouwd. Een groote joelende menigte was voor het gemeentehuis samengestroomd, die hem allerlei uitdrukkingen, in verband met de bekende zaak, die voor de rechtbank alhier tegen hem gediend heeft, toeriep. Toen het paar het gemeentehuis uit kwam. ging er een gejoel op; men hoorde schreeuwen: „moordenaar." De. heer Ewohït was per fiets geko men, zijn bruid' en haar moeder per auto. VAN TEXEL. Bij Kon. besluit; ist benoemd tot heemraad van het waterschap do Dertig gemeenschappelijke polder» op Texel, de heer C. Keijser Sz., te Texel GRAFSCHRIFT OP EEN SPECULANT Hier ligt een speculant, Ver van de beurs en soos. Zijn lijf is la baisse, Zijn ziel is a la hausse. (Hbld.) MEVROUW DE BOER-VAN RIJK. Gisteravond is in don HoHandischen' Schouwburg te Amsterdam in de pauze van Heijermans' „Op Hoop van Zegen", dat. voor de 400ste maal opgevoerd werd en waarin mevrouw De Boer-Va.n Rijk voor de 40Oste maal optrad, deze bekende actrice gehuldigd. Van de zijde van het publiek werd haar een som gelds aange boden, die dienen moet om een olie-verf-portret van haar te laten schilderen door Eduard Frankfort. Aan gevraagd' zal worden het een plaats te geven in het Rijksmuseum of in liet. Suasso-museum te Amster dam. UIT BROEK OP LANGENDIJK. *In de gistermiddag gehouden Raadsvergadering waren alle leden aanwezig. Eén vacature. De notulen der vorige vergadering werden gelezen en onveranderd' vastgesteld. Ingekomen waren de geloofsbrieven van het nieuw- gekozon raadslid, den heer C. Slot Kzn., die ter on derzoek door den Voorzitter werden gesteld in handen van een commissie, bestaande mt de heeren Rens Slot en Ven. Door den heer Slot. werden in verband' met deze verkiezing een. tweetal courantenberichten ter tafel gebracht, houdende d'e mededeeling, dat 'door eenige kiezers protest was aangeteekend! tegen dé gehouden verkiezing voor oen lid' van den gemeenteraad, omdat de burgemeester hen geweigerd! had bij de opening- van de stembus tegenwoordig te zijn. De Voorzitter las- de beide berichten voor en zeide, dat hem van een protest niets beleend was. Bij de opening was de publieke tribune d'er raadszaal, waar de stemming plaats had, geheel met. publiek gevuld, zelfs stonden belangstellenden op de trap. Eenige heeren we nachten toen in de raadszaal zélf te worden toegelaten, wat door dén burgemeester werd geweigerd. De geloofsbrieven werden hierna nagezien en in orde bevonden, weshalve tot. toelating werd geadvi seerd. Aldus werd1 besloten. Van de afd. Heerhugowaard' van den Bond' van Ne derlandsche Onderwijzers was een verzoek lot verlioo- g'ing der onderwijzers-salarissen ingekomen. De voor zitter wees er i.p, dat een dergelijk adres nog zeer on langs aan- de orde is gesteld' en hot oordeel van den Raad sinds lang- bekend is. Daar het adres geen na dere argumenten en nieuwe gezichtspunten inhoudt, stelde de voorzitter voor. liet voor kennisgeving aan te nemen, waartoe werd besloten. Afwijzend werd beschikt op een verzoek derzelfde adressante, 0111 van gemeentewege schoeisel aan te schaffen, teil einde het gymnastiek-onclerwijs goed tof zijn recht te doen komen. Nóch van het hoofd der school, noch van het onderwijzend personeel zijn tc dezen, ooit klachten ingekomen. In verband met een schrijven van de afdeeling Heerhugowaard' van dén Bond en van de afdeeling St. Pa.ncr.as van het Ned. Onderwijzers-Genootschap, besloot de Raad, dat onderwijzers zich voor eventu- eele vacatures per ongezegeld adres kunnen aanmel den (niet vragen om de betrekking). nïi de plaatselijke vereenigiug „Dorpsverfraaiing" was het verzoek ingekomen uit de gemeentekas een subsidie van j 150. te mogen ontvangen. Na lang-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1