tT£fkm Turkeri es»!-* buitenland. AANBESTEDING CADETTENSCHOOL. teroordLfrkDikelijk6 bijVal* eU afkeuringsuitingen „J® 6en menigte personen-, waar Dö Balkan-oorlog. S~TA DSNIEUWS! lr'w!"l J Vljan£ idie tegenover ons in positie erd verdreven. Vele Bulgaren, werdien gedood V ij namen 200 geweren en een hoeveelheid emmuni- tie mede. log°vtmer? inge"' geeU a£mleidin* een oor- gebruikt om heimelijk den aankomenden baard en snor te scheren. Toen de heer des huizes de zaak hoorde was hij woe dend. Hij zou het er niet; bij laten, hij zou den knaap wel vinden. We zijn zeer benieuwd of dit muisje werkelijk een staartje zal hebben. (Nbl. v. Ned.) JOU RN ALIS'TENKRING. Haar kan worden medegedeeld, heeft Mr. L. J. Plemp van Duiveland, bij het bestuur dier vereeniging' zijn ontslag als zoodanig ingediend. De reden van dit besluit is, dat de algemeene vergadering. Zondag te Amsterdam gehouden, getoond! heeft, niet te be seffen welk antwoord zij op de aantijging in een ►openbaar geschrift, tegen den Kringvoorzitter ver spreid, behoorde te geven, indien zij er prijs op stelde, dat deze zijn functie bleef bddeeden. Hot. bestuur van den: Kring zal, in een dezer dagen te beleggen vergadering vaststellen, welke houding het in zijn geheel zal aannemen. OOK EEK KOOI Dezer/lagen ontving een; der conducteurs op de electrischa tram te Nijmegen in betaling voor twee "-cents-kaartjes een gouden vijf-francostuk in plaats van een dubbeltje. Nog vóór het, eindigen van den rit bemerkte de conducteur d'e,, vergissing en stelde hij den betrokken persoon het goudstukje ter hand. Als belooning voor zijne eerlijkheid ontvingen de conducteur en de wagenbestuurder ieder.een nieuw aarden één-cents sigarenpijpje cadeau! KORTE BERICHTEN. Zondagavond zijn door de politie !te Enschede in een volkslogement aldaar een paar verdachte indi viduen aangehouden, als verdacht van diefstal van oen gouden horlogeketting ten nadeele van een land bouwer te Lonneker. Eén hunner wordt tevens1 ver dacht, betrokken te zijn geweest bij de onlangs te Wa- geningen gepleegde inbraak met diefstal ten nadeele van gravin von Pückler aldaar. De oudste, H. de G., is naar Wageningem en de jongste, H. ter L., naar Almelo overgebracht. - Zakkenrollers hebben op de St. Ma ar ten-pa ar den- en veemarkt te Goriiïchem een boer een porte feuille met 260 ontrold. Gisternamiddag is een 2-jarig dochtertje van een schipper uit Sneek in: de. Grcuns bij Tc eu ward en overboord gevallen en verdronken. Bij de verkiezing in de N'ed. Iderv. Kerk te Enk- huizen zijn de in herstemming gekomen vrijzinnigen allen gekozen: met een meerderheid van ongeveer 30 stemmen. Bij dó eerste stemming waren de cijfers voor de eandidaten der beide richtingen zoo goed als gelijk. Gisteren reed op de Heerengraeht bij de Gast- huismolensteeg te Amsterdam een wagen, beladen met 1000 pond suiker, t-e water, doordat; de bestuurder bij liet. afrijden van d'e brug het beheer over de kar verloor. 1 Zondagavond heeft een ruim 75-jarige heimelijk het armhuis te Odoor.n, waarin pleegd werd, verlaten eni is tot heden niet teruggevon den. inhoud van bedoeld stuk. Wat betreft het onderwerp Valsche guldens, da-arover kan ik u mededeelen, dat ©enigen tijd? geleden hier aan mij is medegedeeld, dat één valsche rijksdaalder is ontvangen van 'ni visscher, welke hem zeer zeker aan den wal zal) zijn uitbetaald. Van valsche guldens is op Urk geen enkel spoor te vinden. Het desbetreffend bericht ia ontstaan door de weinige kennis, die men te dien opzichte had, dat er de laatste jaren guldens zijn aangemunt, waar b.v. ,,100 ct." niet .op voorkwam. Voor zoover mij officieel bekend is, is er dezer dagen werkelijk een diefstal van geld geweest, doch zonder- braak. Van andere dief stallen is mij geen! aangifte gedaan. Uit den aard der zaak mag ik omtrent justitie- en politiezaken van deze plaats geen meerdóra inlichtingen verstrekken. Blijft over te antwoorden op uw vraag omtrent het heerschen van schurft op ons eiland. Aan de hand van een rapport van den arts Smits, te Urk, doet de burgemeester mededeeling, dat bij een onderzoek, op herhaalde, tijdstippen gedaan, gebleken .is, dat op de 450 schoolkinderen slechts 4 gevallen zich voordeden, waarvan thans nog over is één geval, terwijl, voor zoover hem, arts, hekend, van d'e overige bevolking van Urk nog twee aan die zi'ekte lijden, dóch binnen een paar dagen genezen zullen) zijn. Wat betreft de maatregelen! om te voorkomen, dat onze bevolking in haar geheel niet weder zal getroffen worden door den inhoud' van dergelijke couranten-ar tikelen, stel ik mij voor om binnenkort mij eens per soonlijk te begeven tot den officier van justitie te Alkmaar en den minister van justitie, ten einde dien aangaande eens in overleg te treden. De heer De Vries dankte den voorzitter voor zijne inlichtingen en achtte de uitvoering van het voorne men van den voorzitter zeer in het- belang van de be woners van Urk. Men meldt uit Urk aan het „Vad.": Tegen de nieuwbenoemde kerkera adel eden te Urk van wie weer de diakenen bedankt hebben, is een aanklacht, ingediend wegens onchristelijken wandel. Deze klacht, is hierop gegrond, dat de meuwbenoem- den „wel eens vloeken en gebruik maken van alcohol." een verzoek Van verschillende Ingezetenen van Alk maar voldaan, en zal het steed's met groot succes op gevoerd© tooneeLstiuk „Jan Smees, kinderen! van het Fort van Sjakoo" door hem bewerkt naar de beroemde novelle van Justus van Maurik ten tooneele brengen, De uitslag van de gehouden aanbesteding van leve ranties aan de Cadettenschool is als volgtbrood Alkmaarscbe Broodfabriek; aardappelen en groenten de heer E. J. Erkampvarkensvleesch de heer D. A. Luiting; rund- en kalfsvleesch de heer K. de Vries; kruidenierswaren firma C. Keg; boter dezelfde; eieren de heer G. H. Stokman; melk de heer M. Broers; Leidsche, Edammer en Goudsche kaas de heer A. Hen- neman; bier de heer Ackerman. Aan deze laagste inschrijvers, allen hier ter stede woonachtig, zijn de leveranties gegund. Het wasschen van en herstellingen aan lijf- en lin nengoed der cadetten is gegund aan de firma Wed. Kes en Zonen, alhier. der velen, aan wie do moest rudimentaire begrippen n beschaming vreemd blijken te zijn. 11 Met dank voor Uwe gastvrijheid ben ik van Uw Dw. D. N, óJT't ^tolegramimeni hieril* overeenstemmen, lat de Turksche tegenstand aan de' Tsjataldsja-linie troenen fri^kT™"^ dat de Klein-Azintischo troepen Irisscher en -de nieuwe kanonnen beter W«- De bevelhebber Mahmoed-Moeta-a r- een vijandelijken kogel Pasja is ernstig gewond door ,LM^i,l:TCti° ,kw.am hij' Plotseling tusschon de Bul- weduwe ze Laatste berichten. UITBREIDING VAN DEN OORLOG? BERLIJN, 20 November. (V. D.) Het Tageblatt meldt, dat de Oostenrijksche gezant te Belgrado he- don den Servischen minister-president het ultimatum heeft overhandigd. EEN KORTE WAPENSTILSTAND. PARIJS D.) Volgen-s telegrammen aan „Ex celsior'' uit Londen wordt uit Konstantinopel ge seind, dat de Bulgaren er in toegestemd hebben op de Tsjataldsja-linie de vijandelijkheden acht uur te sta ken, om de Turken gelegenheid te geven hun lijken te begraven. EEN PRINS GEBOREN. WEENEN, 20 November. (V. D.) De Aartsher togin, gemalin van den Aartshertog Karei Frans Jo zef is bevallen van een- prins. [Karei Frans Jozef werd geboren t.e Persenbeug den nen Aug. 1887 en is deni 21 Oct. 1011 in het hu welijk getreden met Zita, prinses de Bourbon de Par ure, den 9en Mei 1892 geboren. Red.] uit- DE KWESTIE TE URK. ,,1'rov. Overijsselsche en Zwolsche Courant" lezeu we in een bericht uit Urk o.a. het volgende: „Naar aanleiding van eenige gestelde vragen door den weth. De Vries, deelde de Voorzitter m'ee, dat hij zich persoonlijk tot den Min. en den Officier van Justitie te Alkmaar wilde wenden) in verband met- het voor de bewoners van dit eiland wat al te be-lee- digend en sarcastisch verslag in de Alk. Cr t„ van dc daar gehouden rechtszitting, waarin N. Brouwer werd veroordeeld tot; 20 dagen- hechtenis of f 20 boe te." Hier moet wel een naamsverwarring in het spel zijn, daar wij ons er niet van bewust zijn in het rechtbankverslag beleedigende of sarcastische drekkingen gebruikt te hebben. Over de zelfde kwestie wordt aan de Telegraaf uit Urk gemeld: Hedenavond vergaderde de raad dezer gemeente. Bij de rondvraag kreeg wethouder dó Vries verlof den burgemeester als hulp-officier van justitie in deze vergadering een paar vragen te stellen. Do heer De Vries vroeg alsdan, of de burgemeester kennis had ge nomen van don inhoud van een te Alkmaar verschij-I nend blaadje, hetwelk in niet te noemen bewoordingen een verslag geeft- van de terechtzitting, waarin zekere veroordeeld is. In dat verslag wordt met- vuil rfioworpen aan het adres- van Urk en wel op een wijze waardoor elke bewoner van Urk onaangenaam wordt getroffen. Spr bedoelt de: passages, handelend over de valsche guldens, over diefstal met- braak en de schurft. 0nz? ftemeente is klein, vervolgt hij, en niet in aan dien, doch wij zijn toch ook Nederlanders en wij heb ben ook het recht, waar men ons belastert en ons in onze eer krenkt, ons te beklagen en zoo mogelijk mid delen in het werk to stellen, herhalingen te voorko men. Zelfs zou men volgens dat blaadje gaan den ken, dat hier met alleen valsche guldens in omloop zijn geweest, dóch dat. hier óók dó valsche munters hun fabriek hadden. Ik wenschte daarom ook van u -te vernemen1 of er geen! middelen zijn, om dergelijke vuile taal niet; ongestraft, te laten, want het is reeds voorgekomen, dat onze, visschórs aan den' wal, door de overdreven berichten over de schurft, met afschuw ontweken en met hatelijke woorden bejegend werden. Gaama, had ik omtrent het laatste, eenig officieel antwoord' van u. Do burgemeester antwoordde den wethouder: Er waart hier op ons eiland' een boozó geest rond, die ■met gretigheid elke gelegenheid aangrijpt, om toestan den op onware en onkiesche wijze aan da pers mede t.e neelen. Ook ik heb met leedwezen kennis genomen van den VEREENIGING „DE AMBACHTSSCHOOL." Bovengenoemde Vereeniging hield gisteravond' een algemeene ledenvergadering in de bestuurskamer te genover het schoolgebouw. De voorzitter, de heer mr. F. H. G. van der Hoeven, heette den leden welkom en wees er op, dat het waar schijnlijk de laatste maal zou zijn, dat in deze kamer werd vergaderd. Door den secretaris, den heer mr. P. A. Offers, wer den hierna de notulen der vorige algemeene ledenver gadering gelezen, welke onveranderd werden vastge steld. Aan de orde was daarna de vaststelling van de be- gi go ring over 1913, welke door het. bestuur werd aan geboden op een bedrag van 41453 aan inkomsten en J 43317,90_ aan uitgaven, geraamd tekort 1864,90. De verschillende posten werden door den voorzitter gelezen en toegelicht, oor de bezoldiging van het personeel, inclusief den Zaterdagmiddagcursus, is een post van 15220 op de egiooting gebracht. Naar aanleiding hiervan merk te de voorzitter op, dat het bestuur de overtuiging had, dat dó klachten van het personeel over te gerin ge salarieering gegrond waren. Het bestuur wendde zich daarom, tot den Minister met het verzoek, de sub sidie met 5500 te verhoogen. Er werd 1200 toege staan. Van ter zijde had! spreker uit goede bron ver nomen, dat de Minister van) Binnenla.ndsche Zaken wel een som van 5500 op de begrooting had ge bracht, maar dat bij de besnoeiing der posten- d'oor 'den Minister van Financiën, die de koorden, van de beurs- in. handen heeft, ook deze post was verlaagd. .Het volgend jaar zal dus weer op hetzelfde aambeeld moeten worden gehamerd. Ook lichtte spreker de beteekenis vani den Zater dagmiddag-cursus toe. Bij de toelatings-examens voor de Ambachtsschool bleek, dat de buitenjongens beter ondórlegd waren dan de jongens uit de stad ►Spoedig echter kwamen ze achteraan, doordat de st-adsjongens het onderwijs aan de Burgeravondschool volgen. De buitenjongens zijn nu verplicht den Za- terdagmuldag-cursus te volgen, waar lager onderwijs gegeven wordt door onderwijzers. De begrooting werd goedgekeurd. Het bestuur werd gemachtigd een geldleening ten behoeve van de oprichtingskosten van de nieuwe s/'k°°Lann te Saa»b tot een bedrag van ton hoogste J loU\)v. Tot ledón van de commissie tot het nazien der re kening over 1912 werden benoemd! de heeren, die ook de vorige rekening hadden nagezien, n.l. dó heer :gicser, Rike en Molenaar, plaatsvervanger beer V isser, die zicli allen bereid1 verklaarden de noeming aan te nemen. De heer mr. W. C. Bosman, die als bestuurslid po und ick moest aftreden, werd) met op één na. algemee ne stemmen herkozen en nam de benoeming aan De voorzitter wees hierna op den bloei der school den ijver van liet personeel en) op het feit, dat de ge-' zeilen de noodzakelijkheid van het vakonderwijs meer en meer beginnen in te zien. Spr. heeft, in verband hiermede m ziju gedachten iets nieuws, iets grootech, dat weer geldelijke offers zal kosten. Bij de rondvraag vroeg de heer Potgieser, wanneer de nieuwe school wordt geopend. De voorzitter zeide, dat gedacht was 20 of 21 De- S toi tZ'v tetooo d° bS<t°0] ini?t ditiaar ingewijd, dan staat ei J ,200 op het spel, daar de inspecteur mede- BILJARDWEDSTRIJD. Gisteren werd te Haarlem het vervolg van den tweede klas biljardwedstrijd tusschen „Haarlem" aldaar en „Alcmaria" alhier gespeeld. Den vorigen Woensdag eindigde de strijd in „Central" met Haarlem 1360, Alkmaar 1366 carambolus. Na 13 partijen werd giste ren de stand Haarlem 2813, Alkmaar 2773, zoodat de Haarlemmers dus met de overwinning zijn gaan strijken. Dezelfde heeren traden weer voor de resp clubs in het krijt. In het vervolg der derde ronde sloeg Lindvan Ommeren 125—107; Draaver—Swidde 125—103; Smit—Boom 125118. In de 4e ronde sloeg Butter—Dieben 125—62; Lind—Metz 125—121 j van Ommeren—Swidde 125 -71 Boom—Draayer 125—120 Smit V. 125—73. In de 5e ronde sloeg Lind—Dieben 125—70; Metz I —Swidde 125—71; Boom—van Ommeren j 12598 Draayer—V 125-116; Smit—Butter 125—105. De le serieprjjs verwierf de heer W. J. Dieben („Haarlem") met 21, de 2e de heer J. Lind Azn. van „Alcmaria" met 19 caramboles. verlaten eni d'oor den vijand ingenomen was. De Turk sche officieren bemerkten den viiand dertig meter afstand door kregen'£n Idboten TtPTl'VW I*"'1 (m>êeT denl bevplbebber doodge schoten. Dadelijk daarop viel hij zelf gewond neer Een verwoml soldaat nam den generaal met de wêor- voor"Te83"' 1S mk?" C'P Z^n rUff en behoedde hein loo de gevangenneming. Twee Turksche bataljons verdreven de Bulgaren. De bevelhebber, die door drie kogels getroffen was, werd pen- auto naar Dmtsche hospitaal gebracht, Nazim Rfl\fs\ie-legrailmo-n 7'™ den °PPert>eve(hehber 1 «spa Wijven! de Turken aan de Tsjataldsda-li rue aan de winnende hand. Het schijnt, dat het^wa re scheepsgeschut goede hulp biedt. Naar het Handelsblad meldt, seinde Nazim Pasia gisteravond om 8 uur 30: Het gevecht dat nu al &ie Ïze? W" 1 hedeil! °Ver de geteeIe linip voorn gezet, ij sloegen met succes de. vijandelijke infante- i J+ f Uaar, °UZe ^Wen oprukte. Op den rechtervleugel maakten wij twee mitrailleuses buit he nevens een hoeveelheid ammunitie, het BADHUIS „HET WITTE KRUIS." In de week va.n 11 tot 16 Nov. zijn in het badhuis van het Witte Kruis genomen: 71 kuipbaden, 73 re- genbaden le klas, 143 regenbaden 2e klas. Te zamen 286 baden. AGENDA. WOENSDAG: Koninklijke Erk. Schietvsr. „NirnFod," flobert schietoefeningen, 8IA uur, Noo rd-Holla ndsch Koffie huis, Zaadmarkt. Dansclub A. Orefeld, oud-leden en raeergeoefenden, 8 uur, Harmonie. 8 uur, repetitie li-edertafel „De Vereenigde Zan gers," Harmonie. Gem. Koor „Zanglust," repetitie, 8 uur, café de Graanhandel. Kinderkoor, repetitie van 4Va6 uur, Harmonie. Zang ee Vriendsehap, repetitie ran 7V2—'9 uur, Harmonie. DONDERDAG. Zangschool „Zanglust", repetitie 6 nur, groote zaal „Harmonie.". Alkmaarsch Drankweer-Comitéa,| vergadering in „Wapen van Munster", 8i/4 uur. VRIJDAG: Zangvereeniging „Nieuw Leven" met mannenkoor „Orpheus", repetitie voor het geheele koor, 8 uur, lokaal Mooij, Koorstraat. Gem. koor „Zanglust", repetitie 8 uur, groote zaal „Harmonie." „Gem. Geh. Onth. Koor", repetitie voor heeren, tuinzaal „Harmonie", 8 uur. Bnrgerltyke Stand. GETROUWD. 20 Nov. Johannes Kaandorp en Maria Josephina Hen- neke. GEBOREN. 19 Nov. Elisabeth Divera Maria d. v. Johan Gerhard Hermes en Catharina Valkering. t rum forten werd tegen zonsondergang^ een uitval°ge- De telegrammen van Nazim Pasja betreffende de ge cierde veldslagen eindigen met d'e verzekering, dat over bijna de geheele linie de vijandelijke batterijen I tot zwijgen zijn gebracht. Zooals -uit onze eigen telegrammen blijkt zijn de vijandelijkheden acht uur gestaakt, teneinde de ge sneuvelden te begraven er is du-s wel hitter gevocli- Het genoemde blad meldt verder, dat Bulgarije den gpneraa 1-commandnnt voor de linie van Tsjataldsja derlfa^rtelen 0™ °Vei' de" waPen5t;Astand- te on- demköj°mleTkainC,elingeU Zullen plaats' bebben te Ha- In den laten namiddag worden we verrast door het telegram dat Oostenrijk Servië „het" ultimatum heeft gezonden en dat di't ultimatum reeds in ontvangst genomen is. welk l'f'n SfMt.1het, bericht op de mededeelingen, welke de Oostenrijksche gezant aan de Servische ne- geenmg heeft gedaan, welker beantwoording echter met aan een bepaaldten termijn was gebonden, i w ,Ct. ult™atuin W. overigens niet duidelijk. H-an- sn te P°Ver r5 ^fti0 Van den Costenrijkschen con sul te Prizrendl? Of over de kwestie van een haven aan de Adriatische_Zee? Of over Albanië? Niet onwaarschijnlijk eischt Oostenrijk enkel vol doening inzake het geval van den consul. Servië aedrTÏ hV C?USul' Prochaaka geheeten, wiens gedrag by do inneming van Pnzrend werd' gelaakt zou worden vervangen. Oostenrijk was hiertoe wei' cKrecte v 8V 7 df het mCt ^n' ambtenaar in directe verbinding zou k<toen. Servië liet weten, dat :n_m! ,al.re °v.?rbeiIen bezwaar maakten een Oosten- rijksch keizer yk koerier te Prizrend te ontvangen w.T8M"S ilfc aft m StTijdl met heit vo^kerenrecht en wil blykba-ar d'e directe verbinding met zijn ambtenaar Ingezonden Stukken. "ren de be- 1 i t iuo)«.i,itur ui deelde, dat, zoo de school dit jaar wordt ingewijd er I s was op de subsidie voor dit jaar. Noch van de aannemers, noch van den architect kreeg spreker ech- ter een definitief antwoord op de vraag, wanneer de school klaar zou zijn. Verdere mededeelingen kon spreker omtrent deze kwestie nog niet, doen, daar ze nog met m de bestuursvergadering ter sprake was geweest. Indien mogelijk zal de school dit, jaar wor den geopend, zyn er onoverkomelijke bezwaren, dan net volgend jaar. Hierna werd de vergadering gesloten. BENOEMD. Tot volontair bij de gemeente-politie is benoemd de heer J. II. G. van den Berg, alhier. BEVORDERD. beer .7. H. Paleari alhier is bevorderd' tot le of- ticier by de Koninklijko Maatschappij Nederland. JUBILEUM. De heer O. Constant alhier zal a.s. Zondag den dag erdenken, waarop hij vóór 25 jaar in dienst is getre den by den heer Pot. I DE SCHEIMARKT. P de heden gehouden seheimarkt waren voord 741 stuks vee. De handel was stug, prijzen hoog waren. De aanyoer op de zelfde markt in 1911 bedroeg 819 stuks, in 1910 888 stuks, in 1909 aange- t er wijl de 1245 stuks. IIOLLANDSCH TOONEELOEZELSCHAP Zondag 24 November a.s. zal de hier zoo populaire acteur de heer M Spree met zijn gezelschap optreden in de „Harmonie." De heer Spree heeft, naar men ons schrijft, a«n I Alkmaar, 19 November 1912. Zeer geachte Redactie! a. Toen de rechts-half van de C. F. O. tijdens den wedstrijd! van eergister een kwetsuur bekwam, waardoor hij op den grond moest blijven liggen, begon het publiek, waaronder' dames, in de handen te klappen. Bij het verlaten van het veld' kreeg hij gejoel en geschreeuw van het publiek te hooren. b. ioen een speler van Alcmaria Victrix uitviel, welk uitvallen volgens getuigenis van dezen speler zelf geenszins kon geweten worden; aan de cadets, werd er tegen de cadlets geducht' gefloten. c. Aan een voorspeler van C. E. C. werd toegeroepen: „ze moeten he,m doodtrappen, ze moeten hem een paar blauwe boonen geven." d. Aan een, aehterspeler van C. E. C. werd' zonder de geringste aanleiding toegeschreeuwd!: „Trap dien aangekleeden gorilla dó schenen kapot." e. Achter de goal' bij: het C. F. C.-doel werden uitroe pen als „ploert," „kraak hem" bij herhaling ge hoord. f. Men hinderde de toeschouwende cadets aldoor, o.a. door hen aan de uniform te trekken en allen te za- men werden hoogst onwelwillend' bejegend! bij het verlaten van! het terrein. Nnast- de mededeeling van deze feiten sta onmid dellijk de verklaring, dat lo. d'e centre-voor van A. V. 1 het publiek aanmaande tot stilte, 2o. de captain van A. V. I zijn verontschuldigingen aan- dien van C. E. C. aanbood: voor. heti gebeurde en 3o. noch het bestuur van A. V. noch zijn leden -een verwijt treft in dezen, en hun houding zeer sympathiek was tegenover dó cadets. Doch het, komt mij gewenscht voor, geachte Redac tie! op deze plaat9 ten zeerste de houding van het pu bliek af te keuren. Natuurlijk kan dó meerderheid van t publiek van 17 November dit protest naast zich neerleggen, maar toch is: er een betreurenswaardig- groote minderheid, die schijnt te vergeten, d'at, men, den entree-,prijs betalende, niet het recht koopt tot schelden en tieren. Hulde aan de cadets, die, zoo on verdiend' en schandelijk gegriefd) wordende, getoond hebben' ^voldoende koelheid] van geest te bezitten om van zelf opwellende lust tot ripo-steereu hebben weten van zelf opwellende lust tot reposteeren hebben weten te onderdrukken, zoodat, zij, jeugdige militairen, al vast openlijk bewezen hebben, de deugd! der zelfbeheer- sohing in praktijk te kunnen brengen. Maar laat- het wellevende publiek ageeren tegen zulke grofheden door, bij mogelijke herhaling, van dergelijk optreden, ondubbelzinnig zijn afkeuring te kennen te geven over het schelden en jouwen. Helpt dat niet, laat het dan weggaan) of dien volgenden: keer wegblijven. Misschien vindt het bestuur van] A. V., mocht het al dus juist diè personen zien wegblijven, op wier aanwe zigheid het meest) wordt, prijsgesteld, aanleiding krachtig m te grijpen, door d'e lieden, die met hun misdrngingen het leven zelve der matches zouden be dreigen, em masse te verwijderen. Dit bestuur ziet toeh per saldo liever een kleiner publiek, dat zich al- doorzetten. Of dit een casus KI ^rTa\kan by de tegenwoordige spanning en onder de tegen- En Oostenrijk is immers klaar om dein oorlog te beginnen - en m Servië verkeert men immers if o ver w n n i n gsro es 1 in een in i rr s<)clahst Vanderveldie zeide gisteren m de Kamer ten aanzien van de militaire kwestie- allT,n:°wniaaTtGi Z°r,f moet ziJ'n dea vrede door alle middelen te handhaven. Niettemin wachten wij- ons wel het wettige recht van het, volk zich te verde digen te miskennen. De instelling van een algemec- nen dienstplicht is slechts aannemelijk met een over eenkomstige beperking* van den diensttijd. 1 .Woeste zeide altijd! gemeend te heb ben dat, Belgie mi staat moest zijn zijn neutraliteit te verdedigen, omdat de mogendheden, die zijn neutrali teit waarborgden, zich zouden kunnen wagen aan toe vallige invallen. België kon geen aanvallende poli tiek voeren, maar moest zijn neutraliteit kunnen Ver- dtdigen. By het onderzoek naar de middelen tot ver dediging van de neutraliteit was er reden om te derzoeken of België niet in staat moest zy n on- zich meer afdoend te verdedigen binnen deze grenzen' ENGELAND. Na een debat zonder incidenten werd m het Lagerhuis met 318 tegen 207 stemmen on der toejuichingen van de ministerieelen een voorstel' aangenomen, waardoor een einde aan het) incident is gemaakt. SPANJE. Tot president der Kamer is met. alge meene stemmen benoemd' de heer Moret, die bij het innemen van den vooTzitterszetcl een toe-spraak hield waarin hy zyn besluit, te kennen gaf om te waken over de waardigheid der Kamer. voorstellen het. reglement der Kamer te wij- zigem in dien zm, dat aan dó afgevaardigden de ver- p iciting wordt opgelegd de vergaderingen geregeld >U e nonen en dat hun zoo mogelijk een vergoeding wordt toegekend in den vo*rm van presentie-geld. Gemengde mededeelingen. EEN AEROBUS MET 12 PLAATSEN. Volgens de „Technique Aéronautique" construeert een ingenieur, René Bourgoin, een eendekker voor 12 personen. De uitvinder is van plan na geslaagde proef- nenungen een vaste dienst voor het publiek door Frank- organiseeren. Het geheele toestel zal 2200 R.G. wegen; het apparaat zelf weegt 800 K.G., de motor „00 en voor de passagiers wordt op 900 K.G. gerekend, de rest is voor olie en benzine. OPROER IN EEN GEVANGENIS. Gisteravond hebben wanordelijkheden plaats gehad m de gevangenis te Rochefort. Een' hoofdópzichter werd met revolverschoten door de gevangenen gedood. Ayn vrouw werd' met een scheermes de hals afgesne- den Een officier die te hulp kwam en eeu andere hoofdopzichter werden ernstig gewond! evenals een matroos en een ambtenaar. De gevangenen wierpen barricades op. De overheid' en troepen begaven zich erheen. Nader# berichten melden dat bij dè muiterij behal-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 2