RIEMANN, Lantaarns Daalders Cacao SWEET MAY nvsis TOILETZEEP belangrijke prijsvermindering van ge garneerde Dames- en Kinderhoeden. Burgerm. of Dienstb, P.G, itnmih TE KOOP Voor zwakke menschen. HEILOO." P. GROOT Jr. D. KOENE, Ged. Nieuweslool Wmgm&zm wergevariferel seizaen Aanbevelend, G. Bakker-Uitenbosch, Tuinstraat 21. De verloren dagen. J, Levert, Hofjuwelier,* een flinke DIENSTBODE, P.G., een® dienstbode, een 2e vtiei®je9 huishoudster. Handelskantoor- Winkelhuis. I- BIOGLOBIN Onovertrefbaar Versterkingsmiddel Lewenstein Naaimachine Riemann's Rijwiellamp D. KOENE, Ged. N. Sloot de St. Nieolaastafel is geopend» van Or. MACAURA Alkmaarsche C red iet- en Effectenbank. Safe-Ia keften. met gratis Luxe doos fijne Chocolade bij 1 kilo's bus. Overtreft iedere andere kwaliteit van gelijken prijs. Dienstbode of Dagmeisje Winkel- en Woonhuis. Drie WOONHUIZEN Twee WOONHUIZEN Voor de a.s. St. Nicolaas. Ui Amsterdam, Overtoom 23. Rotterdam, Diergaardelaan 66a. ImporteurG. J. VAN TERTHOLEN, Amsterdam. LANGESTRAAT A 45. mvk Dr. H. NANKING'S Pharm -Chem. Fabr., den haag. j|iliil!il!lllffli,lllllllBI1 voor zwakken, bloedarmoede, nerveu- siteit en herstellenden. tegenover het Postkantoor. Ondergeteekende maakt hiermede bekend, dat vanaf heden Ruim voorzien van Letters, borstplaat en surprises, alles uit de 1e klasse Cacao- en Chocoladefabriek van RINGERS. Steads voorradig; Strooimoppen en princesjes a f 0,25 per 5 ons, terwijl de prijs der Honingtaai thans is f 0,22 per 5 ons. U beleefd tot een bezoek uitnoodigend. masseert 100 m l&l vlugger dan de han digste masseur, vandaar dat hij veel spoe diger en met meer succes, lijders aan Rheumatiek, Jicht, Asthma, Oorsuizingen, Ver lamming, Zenuw-, Heup-, Spier- en Lendenpijn geneest De genezing geschiedt op de meest afdoende wyze. De PULSOCONN veroorzaakt nimmer pijn, is nimmer schadelijk en heeft het voordeel boven andere geneeswijzen, dat met zijn hulp de lijders door hunne huisgenooten genezen kunnen worden. Proefbehandeling dagelijks van 9-12 en 2 5. Een Gezondhoidsboek gratis op aanvraag. A U. 7,—. ongeëvenaard in lichtvermogen en soliditeit,. Groote sorteering bij A fl, 0,50. Telefoonnummer 489. v© de cipier en zijn vrouw, één bewaker en twee ge vangenen gedood) en een officier en eeni korporaal gekwetst werden. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. 20 November. Medegedeeld door bet Koninklijk N ederlandsch Meteorologisch instituut te de Bilt. Geldig tot den avond van 21 November. In het gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand van den barometer 774.6 te Coruna. De laagste stand van den barometer 745,1 te Christi- ansund. VERWACHTING. Meest krachtige westelijke tot noordwestelijken wind, zwaar bewolkt, buiig weer, zelfde temperatuur. Neerslag te Alkmaar 20 November 5.4 m.M. AMSTEKDAMSCHE BEURS. Opgave van het NOORDHOLLANDSCH LANDBOUWCREDIET. Vosrdam, C 11, Alkmaar. Staatsleeningen, NEDERLAND. Ned. Werk. Schuld Koers van pCt. 3 iji 21/, BUITENLAND. Bulgarije Tabaksleening pCt. 5 Brazilië Funding ,f 5 Mexico binnen]. Japan 4 Oostenrijk Jan. Jul. 4 Rusland Hepe 4 Consol 4 1906 1894 6e Em. 4 Iwang Dombr. 41/, Financ. enlndustr. ondernemingen enz. Nationale Hypotheek Bank pCt. 4 Noordhollandsch Grondcrediet 41/, i, u «4 Ned. Handelmaatschappij resc, dir. Barge en Moorman Cultuur Vorstenlanden Wicstbew. Westersuiker aand. A'dam Deli Langkat Idem pref. A'dam Serdang Bindjey Deli Batavia Deli-Maatschappij Medan tabak Rotterdam Deli Senembah Tabak-Mij. Amst. Rubber Cult. Gecons. Holl. Petrol. Gert. A Kon. Mij. t,. expl. v. Petroleum Dorische Petroleum Moeara Enim Sumatra Palembang Perlak Petroleum-Mij. Zuid-Perlak Ketahoen Gew. Pref- Redjang Lebong M Great Cobar Amalgamated Copper Cy. Amer. Hide and Leather Anglo Amer. Telegraph Comm. Steels (5 Car and Foundry c) M Amerik. Stoomv.-Mij Common Marine Preferent Marine bond. pCt. 41/, Comm. Peru aand. dir. Preferent H Spoorwegleeningen. Holl. IJz. Sp.-Mij. Miï. tot expl. 7an Staatsspoorw. AMER?KAWA5ch. Top. Cert. t. Convert pCt, 4 Deny, en R. Gr. Cert. aand. div. Eric n n Kansas City South. Pr#f i> Miss K. Texas C. v. New-York and Ontarie Norfolk Western C. v. Rock Island gew. Southern Pacific. Southern Railway tj Union Pacific cert Wabash gew. RUSLAND. Wladikawkas 1886 Fremieleeningen NEDERLAND. Stad Amsterd. f100 3' Gemeente-cred. 3 BELGIE Antwerpen 1887 3% HONGARIJE. Hongaarsche Hyp. 4 Idem S OOSTENRIJK. Staatsleening 1860 5 RUSLAND. 1814 5 pöt i löNov. 92 663/4 96r/8 1088/8 46 821/ie 84iVia 861/8 861/4 993/16 851/a 957/8 983/4 1Q01/4 17815/16 1051/3 1571/4 181 1878/4 671 288 841 48 881/s 5101/3 5501/8 2511/3 400 5813/4 2271/s 2421/3 536i/s 162 217 195 79 653/4 841/s 40 236 86 853/g 287/g 258/4 743/8 583/4 1903/4 51/16 208/1* 661', 11 533/4 87 S/s 947/a 243 109 306i/a 23 841/4 278/4 613,4 28'i/ie 35i/s 115 267/jg HU/3 293/8 1711/3 47/8 84 s/8 IOO1/2 100 807/ie 1161/4 109 1591/2 461 20Nov. 92 661/4 951/8 1033/8 46 847/8 868/g 86Vs 991/4 851/s 957/8 983/4 178 i/s 157 1311/4 1871/3 47 861/s 5181/3 550 252% 896, 529*/i, 224 ,244%; 162 190 658/4 34 48, 236: 88 86 Vw 283/s, 25S/4. 7413/is <59 Va 5 Va 203/18, 661/4 11 f31/» 877/® 95 10SV* 227/g 341/8 27% 6I8/4 283/4 348/4 261/2 IIO8/4 29 1711/3 47,'s 863/4 1031/8 801/, 1581/8 470 Allen die het leven liefhebben én wie heeft het niet lief? spannen zich in1 om iederen dag zijn grootste hoeveelheid! nut en genoegen te doen voort brengen; zij betreuren bitter de verloren dagen, de •dagen die niets hebben voortgebracht dan lijden, de •dagen van ziekte. De zieke menschen die de behandeling met de Pink Pillen volgen, verminderen, in de grootst mogelijke mate, het aantal dier verloren dagen, het"aantal der dagen van ziekte. Ziet eens bij voorbeeld hoe snel Mejuffrouw Wilhel- mina Borkens te Amsterdam is genezen ma de behan deling met de Pink Pillen te zijn gaan volgen. ,,Ik was tot zulk een toestand van, bloedarmoede 'vervallen, dat ik om zoo te zeggen ongeschikt was mij te bewegen. Mijne beenen) konden mij niet meer dragen, ik was terneergeslagen en bleek, en het scheen mij alsof ik geen, droppel bloed meer in mijne aderen had. Geen enkel' middel had mij de verloren krachten kunnen weergeven en ik gevoelde dat ik met groote .stappen naar een1 nog erger kwaal ging. Een mijner nichten was door de Pink Pillen! genezen en ik dacht ♦dat die pillen misschien ook iets voor mij konden •doen. Ik heb dus de Pink Pillen genomen en ik on dervond er spoedig' de. weldadige uitwerking- van. Dank die pillen hen) ik in weinig tijd' hersteld. Ik heb al mijne krachten, mijn eetlust en mijn kleur herwon nen. Ik lijd niet meer en er i» geen spoor van mijn lange ziekte bij mij over." Mej. Borkens! woont bij hare ouders, Spaarndam- merstraat 110. 84, Amsterdaun. De Pink Pillen zijn het' beste herstellingsmiddel dat te gebruiken is ter overwinning van den noodlot- tigen en gevaarlijken toestand van. lichamelijke neer gedruktheid die op acute ziekten volgt en in' het bij zonder op de, griep en den typhus1. De Pink Pillen wekken d'e werking' van alle organen op, onderhouden de eetlust, begunstigen de spijsverte ring, versterken de zenuwen1. Hunne gelijktijdige werking; op het bloed en op de zenuwen stelt hem in staat de volgende ziekten te ge-' nezen: bloedarmoede, zenuwzwakte, witte vloed, on regelmatigheden, rheumatische pijnen, heupjicht. De Pink Pillen zijn verkrijgbaar a 1.75 de doos' en a 9 de zes doozen aan, het Generaal-Depót der Pink^ Pillen, van E'eghemlaam 22-huis, te Amsterdam, bij Nierop en Slothouber, La.ngestraat. 52, en in allo goede apotheken en drogisterijen. Starts t berichten. BROEK OP LANGENDIJK, 20 Nov. Heden werd besteed voor520 baal uien f 0,65 a 0,90270 baal wortelen f 0,35 a 0,50, 15200 bloem kool le soort f 3.— a 9.40, 2e soort f 1.— a 1.90, 72300 rood© kool f 2.40 a 6.90, 19200 gele f 2,30 a 6.10, 12600 witte f 2,20 a 4.60, 870 zak roode kool f 0,24 a 0.36. BOVEN KARSPEL 19 Nov. Aardappelen blauwe f 1,50 a 1.60. Bloemkool (le soort) f 7.— a f 10.50, 2b soort f 4,a 6 50. Roode kool f 2.a f 4.witte kool f 2.25 a 4.50, gele f 2,50 a 4.— bieten f 3.— a 5.26. uien f 0.80 a 0.90. NOORDSCHARWOUDE 19 Nov. Groote muizen f 0.— a 0.drielingen f 0.a 0.—, kleine f 0.-— a 0.blauwe f 0,70 a 0,90, Eigenheimers f 0.90 a 1(10, gele nep f 0,a 0.drielingen f 0,a 0, grove uien f 0,60 a 0,90 per 50 K.G. Roode kool f 5.75 a 6.2e soort f 4.75 a 5|25, kleinere f 0.60 a 3.gele f 5,a 6.2e soort f 4.25 a 4.75 kleinere f 1.a 4. PURMEREND 19 Nov. Afslag-vereeniging BEEM- STER, PURMEREND en OMSTREKEN. Op de af- slagmarkt werd heden verhandeld Bloemkool f 4 30 a 8,80 per 100, P*ren f 0.— a r7ö.Appel6n a 0,per mand, Spruitjes f 0,30 a 0,42 p. dubb. mand. Handel matig. 'WWW Si Koers van het geld. Prolongatie 33/t pCt. Mededcelingen. De Amerika an «-lie markt was he den iets beter voor Steels en Amalgamated'», overi gens stil en nagenoeg onveranderd. Van Oliewaar den openden Consols en Koninklijke vast op 243% en 540 a 541 liepen nog iet» op tot' 2461/1 en 543 doch slo ten daarna op 244% en 541%. Noteering Geconsoli deerde 242%46%. Koninklijke 53943. Tabakken kalm op vorige, koersen. Rubber en Mijnen onveran derd. Ingezonden Mededeeliisgen. Een bron van voortdurende zorg voor moe ders zjjn zwakke, achterlijke kinderen. Bij dezen komt het er hoofdzakelijk op aan het verteringsvermogen op te wekken en den algemeenen lichaamstoestand op te beuren, wat bevorderd wordt door een gemak kelijk verteerbaarmaar tevens goed versterkend voedsel. „KEFEHE" voldoet aan deze eischen en vereenigt daarbij nog het voordeel van smakelijk en voordeelig te zijn. Den 24en November hoopt de heer C. CöjXSTAWT den dag te herdenken, waarop jaar geleden bij den WeJEd. Heer POT in dienst is getreden. Koningstraat 3. Familie CONSTANT. G etrouwd: A. I. IIENRIËTTE 1>E BLIJ en C. BRUG Jz., Commies der Posterijen en Telegraphie, die, mede namens wederzijdsche Familie, hun vrien- deiijken dank betuigen voor de ham betoonde belang stelling. 'sHage, 20 November 1912. Hiermede betuigen wij onzen 'hartelyken dank voor de vele blijken van belauigstellin g, ondervonden bij de herdenking van ons 121/^-jarig huwelijksfeest. P. r>'. ROGZ ENDAAL. A. ROOZENDAAL—KOOIJMAN. Alkmaar, 20 Nov. 1912. Groote keuze Zilver Schepwerk. Door het verbindend worden der eenige uitdeelingslijst in het faillis sement van K. VOLLENGA, expediteur te de Rijp, is dit faillissement geëindigd. Hoorn. 19 November 1912. De Curator Mr. A. C LEEUWENBURGH. CJEï'ïiAAG» tegen 1 of 15 Dec. te AMSTERDAM in een net gezin LOON f 150.en f 26.— waschgeld. Mevr. TRAILL, Overtoom 60, Amsterdam. Met 1 FEBRUARI a.s. worden gevraagd eenigszins op de hoogte met koken, en niet beneden 16 jaar. Goede getuigen. Brieven lett. C 257, bureau van dit blad. GEVRAAGD. Aanmelden bij voorkeur 's avonds na 8 uur. KENNEMERSTRAATWEG 46 (Vierstaten). «EVRiiGD in gez. 2 kind. voor d. en n. voor de huish. en de wasck. /LOON 1 2,50 p. w. Mevr. GRIN, Amsterdam, Nassaukade 74. Een eenvoudige JUFFROUW zoekt plaatsing al» Brieven onder letter B 257, bureau van dit blad. met Boekhouden en met de Fransche taal bekend. Brieven onder letter D 257, Bureau van dit Blad. Te HUUR of te KOOP gevraagd op eersten stand te Alkmaar een flink Brieven franco met prijsopgaaf onder letter E 257, Bureau van dit Blad. aan den ÖEESTERSIIGEIj, wijk E, no 50,51,52 aan het KERKPLEIN, wijk E, no. 5 en 6. Inl. bij G. SPRUIT SzKerkplein. (STAAL-HAEMATOGEN) een aangenaam smakend bij uitstek bloed- vormend versterkingsmiddel In gevallen van bloedarmoede, bleekzucht en alle daaruit voortkomende zwakte-toestanden. Prijs per Literflesch, voldoende voor ongeveer 20 dagen, f 2. Bereid door Maagdt-biirgej Bioglobin BK "iïlliBt 1 Maatschappij VERKRIJGBAAR bij DROGISTEN en APOTHE KERS. Talryke attesten van doctoren aanwezig. Door onzen wederverkooper, den heer J. G. Schouten te Andel, ontvangen we de hier vol gende dankbetuiging: „Ik was langen tijd lijdende aan xeunw- ïffrt te, zoodat mijne huiselijke werkzaamheden mij moeilijk vielen; wss spoedig vermoeidhad geen eetlust, en kon maar slecht slapen. Toen kocht ik, op aanraden mijner kennissen, bij den winkelier J. G. Schouten alhier, een flasch San- guinose. Door het gebruik van slechts enkele flesschen ben ik zoo goed hersteld, dat ik met lust mijn werk kan doenbehoorlijk eten en rustig slapen. Ik kan de SangulnoBe voor dergelijke gevallen sterk aanraden." Mej. C. LANKHAAR—Verziji,. Babiloniënbroek. Wanneer gij lijdt aan zenuwzakte, probeer ook de Sangninwse! Wat zij voor anderen gedaan heeft, doet zij gaarne ook voor U. In de meeste gevallen is twee eetlepels per dag voldoende. WACHT U VOOR NAMAAK. VAN DAM Co., Den Haag, De Riemerstraat 2c/4. Prijs per flacon f 1.50; 6 ft. f 8.12 fl. f 15.-. Te verkrijgen bij de meeste Apothekers en goede Drogisten. Te Alkmaar bijNIEROP SLOTHOUBER, firma SCHOUTEN Co., ANSINGH en MES MAN, Apothekers, K. SCHERINGA (Firma A. H. TELJER); Heiloo bij G. JONGEJANNoord- Scharwoude A. SWAGER P. HOFF: Broek op Langendijk J. PLOEG; Zuidscharwoude G. LUITING; Winkel Wed. J. BUTTER; Stom- petoren K. HOS; Avenhorn A. BELS; Anna- Paulowna H. DEN ENGELSCHENOudkarspel II. HART, J. TIMMERMAN; St. Pancras R. PLOEGER; Warmenhuizen P. BAKKUM PA STOOR. Een uitstekend St. Nicolaas-cadeau is een ot eeu uit den Rijwiel- en Naaimachinehandel van Gemakkelijke bstalings-eonditiëu. Tevens het bil- lijkste adres voor alle soorten VUURWAPENS en AMUN1TJËN. AANBEVELEND, p'-A J* - "J, - .J.:. Mil Katun De PdIsocodd

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 3