J. LIND Mt M.ENT 1-21 Japongarneering, CostnumfluweelHandschoenen. PIET OUDES, „Alkmaar Packet". De Motor-Salonboot „ALKMAAR" C. Verheus, Bouwterrein Pelterijen. Artikelen van Vertrouwen. Aanbevelend. J. .LIMP Hz.. ■Tf»V«L ,Molastego". ImpMteursf AN SMALEN A Et Altfl. m mm illïMnÊiêiï Het meest gesorteerde adres in Alkmaar. Dagelijksche ontvangst van nieuwe artikelen. St. Kicolaas-Cadeaux Geld beschikbaar J. DE LANGE Corns. Johs. Zn., Kantoor: PASTQ0RSTEEG. ijsfabriek Gemeente-Slachthuis» Een inooi St. Nicolaas-Cadeau Aanbevelend, A. HILÜERING. MOLASTEGÖ bevat een zeer hoog gehalte zuiveren suiker, waardoor het een versterkend en warmtegevend voedsel is. Als bflvoeder is het onovertroffen en maakt bovendiendat de beesten het andere voeder gemakkelijk kunnen verteren. Men lette vooral op nevenstaand merk wat figp zich op iedere baal bevindt De Zondagen voor St. Nicolaas den geheelen dag geopend. BÜI& 1 mm waaronder POPPENWAGENS, POPPEN, WERKDOOZEN, PASSERDOOZEN, BOUW- DOOZEN, TOOYERLANTAARNS, STOOMMACHINES, -FIGUURZAGEN, LEES- en PRENTENBOEKEN, enz. enz. Een ieder, die voor 5 gulden aan bons van de kas inzendt, komt in aanmerking voor 1 van de 500 prijzen. Men mag van vrienden, buren of kennissen de bons verza melen. Men spore dus zijn bekenden aan naar bet ALKMAARSCH WARENHUIS te gaan en de bons vooral te bewaren en voorts aan U te geven, tenzij ze zelf inzenden. De bons moeten gestempeld zijn tueschen 15 November en 7 December 1912. De bons moeten in couvert gesloten vóór 8 December binnen zijn. Bij het inzenden voege men een 5 cents postzegel in voor het afzenden der prijzen. De goederen worden stipt en nauwgezet verpakt, zoodat men verzekerd is van het transport. De keuze in Parapluies, als Heeren, Dames en Kinder is de moeite waard om eens door te zien. Elegante modellen, terwijl de Stoffen zeer degelijk zijn. De prijzen zijn van de goedkoopste tot de duurste genomen, ZOO LAAG, dat geen concurrentie in vergelijking kan gesteld worden. Da goederen welke thans voor St. Nicolaas gekocht worden, kunnen tot dien tijd bewaard on op aangegeven dag en tijd bezorgd worden. Grootste en meest gesorteerde magazyn voor ST. NICOLAAS-GE- SCHENK EN, als Speelgoederen, Luxe Artikelen, enz. Zie de Etalage met de fraaie stukken Speelgoederen in de ACHTERSTRAAT. Zie de Etalage in de LANGESTRAAT met de mooie en degelijke Luxe Artikelen. Doch zie lu de zaak zeil en men staat verbaasd van de overtreffende sorteering en voorraad. H. O" J±, I*r £3 233 KT. Wie kan tegen het Alkmaarsch Warenhuis op, met zijn uitgebreide collectie luxe aitikelen 7 Schemerlampen, Thee-, Ontbijt- en Tafelserviezen, Theetafels, Pië destals Beelden, Tocht- en Schoorsteenschermen, Marmer Klokstellen, Kunstwaren, Reisnecessaire's, Mnziektasschen, alle soorten Leerwerk, étui's met Taartscheppên, Lepels, Messen enz. Een opnoeming is ook overbodig, komt zelf zien, dan ontdekt men den voorraad. De speelgoederen-afdeeling behoef ik heusch niet te noemen, daar deze toch zeker bij een ieder als buitengewoon bekend staat. Een keuze, die men zeldzaam zoo groot aantreft. Heel nieuw is een Kinderservies, (forsch en groot), gepakt in een mand met ooren. Prijs compi. slechts f 1.50. NADRUK VERBODEN. 1-sfe'Ss Ridderstraat 21, Alkmaar, de goedkoopste winkel voor van JUWEELEN, GOUDEN- en ZILVERWERKEN, TROUW- en VERLOVINGSRINGEN. Inkoop of rui len van JUWEELEN, BLOEDKORALEN, KETTIN GEN, oud GOUD en ZILVERWERKEN, tegen de lioogste waarde. vaart Woensdag 20 en Donderdag 2! November a.s. en voorloopig lederen Zon dag v.m. 8 uur van Alkmaar en n,m. 4 uur van Amsterdam. op ie en 2e hypotheek en op obli gatie. Brandverzekering op beurs- polis. Ii. F. Th. KOEISIAlü, assnradenr te ALK* MA AIS. SPOORSTRAAT «S. Stremming van verkeer. De INGENIEUR van den RIJKSWATERSTAAT in het Arrondissement ALKMAAR brengt ter kennis van belanghebbenden, dat het jaagpad langs de Oost zijde van het Noordhollandsch ka naal voor de scheepswerf „'tHonds- bosch" te Alkmaar wegens het te water laten van een vaartuig in het Noo» dhollandsch kanaal op Donderdag 21 November 1912, tus- schen zonsop- en ondergang voor het verkeer zal zijn gesloten. Alkmaar, 20 November 1912. De Ingenieur voornoemd, A. L. DE GELDER. Met 1 Januari kan geplaatst worden ter opleiding! Heeren Confectie, een net flink Jongmensch, 1618 jaar, P.G Intern. Goed ontwikkeld. Fr. Br. onder letter W 256, Bureau van dit Blad. Levensverzekeringen. Lijfrente-contracten. Zij, die voor het jaar 1913 een contract wen- schen te sluiten voor de afname van groote hoe veelheden ijs, of die als eenig contractant wen- schen op te treden, gelieven hiervan opgaaf te doen aan den Directeur van het Gemeente-slacht huis vóór 1 DECEMBER. Voor nadere inlichtingen ig de Directeur voor noemd te spreken lederen werkdag (behalve Za terdag) van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uur. Sckoutenstr&at bij de Laat OPWINDEN BIJ ABON NEMENT. is zoo een NAAIMACHINE vanaf f 18 met 8jaar garantie. Een PATHÉFOON, zingen zonder naald, vanaf 26. Platen vanaf f I,dubbel bespeelbaar. RIJ WIEEEN vanaf f 40 met freewheel. In de Alkmaarsche Naaimachinehandel", Zaadmarkt 66. Telef. 236. Speciale inrichting voor reparatiën. aan den Wester weg, Nassaulaan, Nassauplein, Egmonderstra&t, Lamoraal straat en Lindelaan. Te bevragen bjj A. G. DEN BOESTERD, Nassauplein 41. In alle metalen verkrijgbaar Stadsuurwerk- maker. Heerenstraat 7. Telefoon 207. VOORRADIG een groote keuze PELTERIJEN, zoowel in de qewone als betere soorten. Alle PEES ARTIKELEN, by my gekocht, worden desgevensckt den volgenden zomer gratis door mij bewaard tegen mot en ander bedert. REPARATION. MOTZUIVERING. Groote sorteering HANDSCHOENEN in stof, glacé en peau de Suède. Prijzen Cadeau!! mtr 1> r Alkmaarsch Warenhuis O'V": 'f. Üpi|r~ Fryzeii zeer couen r reerónd C nrwerkmaker, L SPRUIT, Voedert Uw vee met I /N £1 J 1 II 9

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 4