Wasch- machine Wring- en Mangelmachines. JF.WÖBË I)e Lange de Moraaz Voor ALKMAAR zij» zi| varkriigbaar bij dePiria D. 1. WISSELINK, Hoittii 8. 3 TIJDGEEST POLISSEN 3 °|0 TIJDGEEST BRIEFJES Moeders van Nederland. CATZ' Levertraan Wegens gevorderd seizoen belangrijke prijsvermindering. Aanbesteding. Een Kleine Wonderwereld N.V. HERMs. COSTER ZOON, Romans, Jongens-, Meisjes- en Prentenboeken. Huishoudelijk Gereedschap. N.V. Het Landbouwhuis, Bovenstaande Amerikaaneche Werktuigen en Gereedschappen. Dijk. ALKMAAR. Dijk. Telefoon 594. M. EGMOND, Vleeschhouwerij. Spekslagerij. Aanbevelend, C. KWAST. Kassieis en Commissionairs in Effecten, Uit ste hand te keep De Algemeene Maatschappij te fiiiddeiburg Groofe sorteering Kaars- en Carbid-Lantaarns Telefoon 243. A...,.».*..,,, J. KOEMAN DRAïSIMvadpVALKENBURQ'S'- A -jLLVERTRy MIERT 3-5. Voor den Graanbouw. Prachtig St. Nicolaasgeschenk voor onze kinderen! m\. W. Ss SCHILLING J* H» WiLLEBB Geopend van 10 tot 5 uur 's middags en van 8 tot 10 uur 's avonds. Huuropbrengst 1 8°J0. Dames- en Heeren-Rijwielen, EN WEDER Learti Alkmaar, Zaadmarkt. N.V. HET LANDBOUWHUIS. Onderlinge Noord-Holl. en Holi. Brandwb.-M«en v. 1816, Oudkarspel. Tarieven en inlichtingen verschaft J. H. ELFRING, Telefoon 507. Laat 131. Telefoon 247. is 't NIEUWSTE en BESTE op (litgebied. Gemakkelijk en Doelmatig. Duurzaam en Goedkoop. Vraagt Prijscouranten. Verhuizingen. Behau gerij. Stoffeerderij. Tapijten, Gordijnstoffen, Linoleums, Bedden, Dekens, Matrassen, enz. enz. gedipl. Piano- en Zangonderwijzeres, Mien! O 29, Alkmaar. Rookworst. Rolpens. Hoofdkaas. Voorstraat 24, Egmond a Zee TELEPHCON No. 10. te ALKMAAR, Wilt gij verzekerd zijn van helder licht, tot beleenen en aankoopen van met vruchtgebruik of periodieke uitkeeringen belaste waarden geeft ét/a pandbrieven uit, in stukken van f 1000.—, f 500.en f 100.—, tegen den koers va» f IOOV4 Wilt U dat uwe kinderen opgroeien tot flinke mannen en krachtige vrouwen, iet er dan op dat ze geregeld gebruiken, in 1|1 en 1|2 flessclien verkrijgbaar bij H.H. Apothekers, Drogisten an Winke liers in koloniale waren. GEBR's, CATZ, Amsterdam, Rotterdam, Groningen. ■LEEUWARDEN' PRANSOH, DÜITSOH, ENOELSCH, ITALIAANSOH, SPA&NSCH, BEENSCH-NOORSOH en RUSSISCH Bureau tot Publiciteit van Weten schappelijk Nieuws, de levering van hefc druk- en bind werk, van de schrijf-, kantoor- en school behoeften, benevens van de schoolboeken, ten dienste van de gemeente ALKMAAR, gedurende de jaren 1913, 1914 en 1915. J5bê$p*2 Dorschmachines, (voor hand- en paardenkracht). Rosmolens, Wanmolens, Graanschoppen, Wannen, Zeefien, Dorschknuppels, enz. Aanbevelend, VertegenwoordigerJ. WONDER Pz. VOORDAM C 9 Telef. NO. 3 ALKMAAR. Groote keuz9 in Geen geschikter geschenk dan een Levering met garantie, zoowel voor de goedkoope als duurdere soorten. Voorradig in diverse prpzen Diploma N. T. V. - GEESTEESINGEL E 82. - beveelt scich aan tot het geven van PI A NO-ONDERWIJS. MANTELS. MANTEL COSTUMES COSTUUMROKKEN BLOUSES. Ohmstede EUIME KEUZE IN Geregeld voorStauden prima kwaliteit rr «dutten beleeningen en j>ro!ongatlën, nemen gelden In dcpiVl. laat dan uw lichten nazien dcor 3. VAST DOOliX, (ook op abonnement) en u zult voldaan zijn. Beleefd aanbevelend, J. VAX DOORN, Gas- en Water fitter, LAAT, D 6, bij den Limmerhoek. Lood- en zinkwerker. Te bevragen bij C. DE RUITER, Timmerman-Aan nemer, Stuartstraat 68. van de eenvoudigste tot de meest luxe uitvoeringen. Nog eenige nieuwe en weinig gebruikte tegen veel verminderde prijzen. KAARS EX, CARBID, RIJWIEULAK en VASELINE. Holland - Canada - Hypotheekbank. door middel van de schriftelijke taalcursussen van het geleid door Dr. J. M. HOOGVLTET, Dr. A. A. FOK KER en andere bekende docenten. Vraagt ons gratis-prospectus aan. Adres: Singel 276, Amsterdam. ■lira BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR zullen op DONDERDAG 28 NOVEMBER n.s., des nam. te IV2 uur, ten stadbuize aanbesteden: De voorwaarden van aanbesteding,- de inschrijvings- lijslen, alsmede de verschillende modellen, liggen ter ecretarie der gemeente ter inzage, op alle werkdagen van. 9—2 uur, terwijl een afdruk van de voorwaarden en van het tarief van de levering van het drukwerk aldaar tegen betaling van 1 verkrijgbaar is gesteld. Inschrijvingsbiljetten (op zegel) in te leveren ter gemeente-secretarie vóór of op Donderdag 28 No vember a.»., d;ea nam. 1 uur. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATIE Secretaris. ©door MAX ESCHNER. Met 180 gravures naar de natuur (410 blzGoedkoope Uitg. in prachtband slechts f 1 50 (heeft f 5.50 gekost- Als een kleine wonderwereld waar voor we niet op reis hoeven te gaan, als een panorama dat ons in verbazing brengt, ont rolt zich hier de beschrijving van alles wat ons omringt in huis en op straat, van de thee die wij drinken af tot den bliksemafleider toe. Dit rijke, leerzame, boeiende boek r.t r> i- bevl'e1dl8't d8 weetgierigheid van alle kinderen. Een kostelijk bezit! Oordeel Nieuwe Arnh. to.e kindeien oelioeven geen nadere toelichting om de mededeelingen over de natuurverschijnselen, techmsc ie processen enz. te volgen". Nieuwe Cr',: „Beantwoordt volkomen aan de goede verwachtingen". SM"* De aanbieding van dit prachtboek voor den spotprijs van f 1.50 is een waar buitenkansje tegen St. Nieolaas Bestel direct of knip dit uit SVwrdt na oatT. postw. toegez. door de Mollaudia-DriTftkerijl te Raarn. S St. Nicolaas-Cadeaux. Druk N, V. voorb. Herms. Coster Zoon,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 6