DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Ill No. 278. Honderd en veertiende Jaargang. 1912 ZATERDAG 23 NOVEMBER. q,NNENLAND ALKMAARSGHE COURANT Dit mi in uier bestaat alt 4 bladen. VOOR ALKMAAR, 23 November. „.Mijnheer, zoudt U er eens over willen schrij ven?. Toen de dame, die ons bezocht, zoo dringend vroeg, of we een artikeltje wilden geven over een onder werp, waarvoor belangstelling moet worden opgewekt, dachten we onwillekeurig aan.... het concentratie program der drie vrijzinnige partijen. Niet dat het verzoek die samenwerking betrof, of-dat die dame een politieke atmosfeer in ons redactiebureau bracht maar twee punten flitsten door ons hoofd: ,,het- goe de, dat. uit de vrije maatschappij is voortgekomen" en „opheffing vair de minderwaardigheid der vrouw. liet goede, d'at uit do vrije maatschappij is voortge komen betrof het voornemen, om hier een nieuwe zweminrichting te stichten en „de opheffing van de minderwaardigheid der vrouw" gold de poging, om de nieuwe instelling gelijkelijk dienstbaar te maken aan mannen en vrouwen. Op het laatste punt had het verzoek betrekking, maar alvorens daarover te kunnen schrijven, moeten we eerst iets over het eerste zeggen. Iioe staat het met het plan, om Alkmaar een nieuwe zweminrich ting' te geven? (lelijk bekend is, is het initiatief daartoe genomen door de afdeeling Alkmaar en aangrenzende gemeen ten van de NoordHIollaJulsiehe vereeniging „Het "Wit te Kruis." Het bestuur dezer nuttige afdeeling, wil naast het Badhuis een zweminrichting stichten. De behoefte daaraan is reeds sinds geruimen tijd en in verschillende kringen gevoeld: de bestaande zwemin richting voldoet nóch in hygiënisch noch in ander op zicht. Wij denken bijv. aan het adres, door het be stuur van de vereeniging tot bevordering van het vreemdelingen-verkeer „Alemaria" verleden jaar naar den gemeenteraad gezonden, waarin wordt verzocht maatregelen te nemen om te geraken tot een betere bad- en zwamgolegenheid in deze gemeente. Thans is het particulier initiatief aan den arbeid, maar na tuurlijk zal het gemeentebestuur zijn medewer king wel willen verleenen, als „Het Witte Kruis", ge lijk dit ook elders geschiedt, ook de gelegenheid opent, om kosteloos van het baden en het onderwijs in het zwemmen gebruik te maken. Met de vereeni ging, welke de tegenwoordige zweminrichting exploi teert, zal zeker ook wel een regeling zijn te treffen, zoodat men, al is men nog niet, waar men moet we zen, al een heel eind' op weg is. Men heeft dan ook reeds een terrein op het oog en e-en plan op het pa pier. Het terrein is gelegen aan den Bergerweg bij de Barnebrug. En' wat het ontworpen plan betreft, vernamen wij het volgende Er is een middengebouw ontworpen, waarin behal ve een portaal, twee dwarsgangen, een kamertje voor den badmeester, een vertrek voor het drogen van handdoeken, een ruim kantoor wordt gevonden, van waaruit de badmeester bij het voeren van zijn ad ministratie een vrij gezicht heeft over het geheele terrein. Een flink terras, met groote vlakke tegels belegd, leidt naar het ondiepe bassin, hetwelk een oppervlakte heeft van 20 X 8 vierkante meter (dit bassin is in de bestaande zweminrichting' 7X0 vierkante meter.) In dit bassin kunnen de kinderen komen1 langs een trap, maar zij mogen or ook aan de kanten insprin gen. Aan weerszijden van het ondiepe bassin is het midden-bassin (25 X 10 vierkante meter, het bestaan- do is 7 X 0), op dezelfde wijze bereikbaar als het eerste. In dit tweede bassin worden de zwemoefenin- gen gehouden. Eindelijk is er nog een diep bassin, dat een oppervlakte heeft van 25 X 40 vierkante me ter (het diepe bassin aan het Zeglis is 9 X 18 vier kante meter), waartoe behalve twee trappen, een springtoren, gelijkvloers, van 2 Motor en van 4 Meter- hoogte, toegang geeft. Do diepte der bassins is zoodanig genomen, dat het ondiepe en het middenbassin bij den hoogsten zomer- waterstand geen gevaar kunnen opleveien. Aan weerszijden van hot middengebouw zijn 13 kleedkamertjes aangebracht (26 dus in het geheel), en verder nog twee groote afgesloten kleedruimten, W C's, een bergplaats en een fietsen-stalling, waar 32 rijwielen onder dak kunnen worden gebracht. Op liet terras heeft men zich verder gazons, boomen en banken gedacht, terwijl de afschutting zal geschieden door rasterwerk enj bosschage. Het water in de bas sins is hot gewone buiten,polderwater, waarin 'szomens zoo noodig een kleine electro-motor strooming' kan brengen; voor het douche-water zul men leidingwater nemen. Ziedaar het plan op het papier. Het heeft er reeds grootscher op gestaan, maar wanneer men weet dat er thans reeds een kleine twintigduizend gulden ir.ee gemoeid zal zijn, kan men zich wel voorstellen, dat er nog' heel wat móet g'eschieden voordat, de spade in den grond lean worden gestoken. Evenwel hei Alkmaarsche W itte Kruis heeft getoond, dat liet van aanpakken en volbrengen weet en wanneer de afdee ling- in 1914 haar 25-jarig bestaan herdenkt, dan kon die herdenking wel eens samenvallen, zoo niet met de opening, dan toch met de inwijding van de nieuwe zweminrichting, welke zoowel' in hygiënisch als in sportief opzicht een' geweldige verbetering belooft te brengen en er ongetwijfeld toe zal medewerken, dat hot aantal beoefenaren deir zwemkunst te 'Alkmaar aanzienlijk zal vermeerderen. Beoefenaren, maar ook beoefenaarsters? Zobals de toestand nu is, wordt er door vrouwen en meisjes nog minder gebaad en gezwommen, dan door mannen en jongens. Wie in. de bergen woont kanzebe- kliinmen, maar wie in een waterrijk land g-eboren en getogen is, kan rich lang niet altijd zonder levensge vaar in het water begeven en bewegen. Is onder het sterke geslacht de belangstelling voor de zwemkunst over het geheel genomen niet hijster groot, onder het zwakke is zij nog geringer. Niet onwaarschijnlijk vooroordeel en achterafs-telling hieiwan de twee belangrijkste factoren. Maar altevaak toch werd het, zwemmen „niets voor meisjes en vrouwen" gevonden, werd het in strijd geacht- met de gezondheid, de wel voeg-el ijkheidl en wat al niet meer. Over dit verou derde standpunt zijn we nu al lang- heen, niet waar? en langzamerhand is de overtuiging, dat zwemmen vooir meisje® even gezond, even welvoegel-ijk, even nut tig en even aangenaam kan zijn als voor jongens, ge meen goed geworden. Waiar eenmaal maar oen ruime en goede gelegenheid bestaat wordt er door vrouwen en meisjes ook een flink gebruik van gemaakt: de zwemlust komt al zwemmende, kan men met een vari atie op een hekend thema zeggen. Wij denken bijv. aan Sneek, waar jonge meisjes veelvuldig de zweminrichting bezoeken en aan Haar lem, waar de beide instellingen (voor gegoede en minder gegoede personen) gemiddeld door 280 en 400 vrouwen en meisjes van de voor 'haar bestemde afzon derlijke afdeelingen gebruik maken. Maar hoe gaat het in den regel? Een zweminrich ting i's een instelling voor mannen en jongens. Vrou wen en meisjes worden er geduld in schraal, toege meten en meestal weinig- gelukkig gekozen uren. Van volkomen gelijkstelling, van afzonderlijke bassins voor beide geslachten, van een eerlijke verdeeling der uren is geen sprake. Nu mag de wanverhouding voor een groot deel het praetische gevolg zijn van de ge ringe belangstelling onder vrouwen en meisjes, voor een niet gering- deel is er ook oude sleur en verouder de opvatting in liet spel. Gelukkig hebben wij hier te Alkmaaa' een federatie van vrouwentvereenigingen de dames hebben hier de heeren wèl een goed' «n navölgens-waard' voorbeeld van gewensehte centralisatie gegeven! welke on der den naam „Plaatselijke belangen" voor de beLnngen der vrouwen waakt.. En waar bet bestuur dier federatie merkte, dat bij de ontworpen zwemin richting de belangen der vrouwen en meisjes naar ouden trant dreigden te worden verwaarloosd, daar heeft het zich tot het bestuur van het Witte Kruis gewond en gezegd1: „Geeft Alkmaar een zweminrich ting vóór de geheele Alkmaarsche bevolking, voor de vennogenclen zoowel als voor do onvenmogenden, voor de vrouw en het meisje zoowel als voor den mam en den jongen. En kunt ge niet elke sekse eigen bassins geven, gaat dan met het principe „gelijk recht voor beide" de uren van openstelling' vaststellen." Het bestuur va'.n het Witte Kruis is niet doof ge bleken voor die stem. Het wil gaarne rekening hon den met de wens-clien- der vrouwen mits de vrouwen maar blijk geven, dat er metterdaad groote belangstel ling onder hare sokse-genooten voor een zweminrich ting bestaat. „Gelijke rechten", zegt het. bestuur, „goed, manr dan ook ongeveer gelijke financieele ver plichtingen. M. a. w. indien gij ons de zekerheid geeft, dat van onze inrichting ook vrouwen en meisjes een voldoende gebruik zullen maken om de meerdere kos ten, welke het. noodzakelijk gevolg van de inwilliging- van uw verzoek zijn, eenigszins te dekken, dan zullen wij zorgen, dat met de dan gebleken behoefte rekening gehouden wordt." Maar hoe verneemt, men, of er voldoende belang stelling bestaat? Nu, daar wist het Witte Kruis wel raad op: had men zich in 1889 niet tot de'ingezetenen van Alkmaar gewend1 met het verzoek op te geven of zij van het op te richten Badhuis gebruik wilden maken en had men daardoor voor de verdere berekeningen -niet een meer vaste basis gekregen? Dien weg nu slaat het bestuur v.an „Plaatse lijke belangen" ook in. Het gaat onderzoeken, hoe veel meisjes er eventueel van de badinrichting' zullen gebruik maken, de ouders1 van schoolgaande kinderen bezoekende, en verwachtende dat verdere belangstel lenden zich wel bij de secretaresse, mevrouw Aukes1 Timmer, zullen opgeven. Het hoopt uit het aantal op gaven de overtuiging te putten, dat ziju streven weer klank vindt. Het wenscht niets liever, dan dat het eerlang bij het bestuur van het Witte Kruis kan ko men met een lange lijst van namen, welke bewijst, dat er meer rekening mag e<n moet worden ge houden met het vrouwelijk element. Deze wensch zal worden gedeeld door allen, die overtuigd zijn van het groote nut der zwemkunst, ook voor het meisje, en die het. belang beseffen van lichaamsreiniging en licha melijke ontwikkeling niet slechts voor den jongen, doch voor het meisje óók. En dan de meisjes van nu zijn de moeders van later. Wanneer niet enkel de toekomstige vaders maar ook <fe toekomstige moeders in hun jeugd heb ben gebaad en gezwommen, dan kan het wel haast met anders of ook onder het komende geslacht zal meer clan onder het tegenwoordige de zwemkunst worden beoefend. Wellicht is ook dit een argument, waarmede het Bestuur van het Witte Kruis rekening' zal houd'en, indien de rondvraag van de vrouwen-ver- eeniging een resultaat oplevert, dat min of meer be vredigend is. TWEEDE KAMER. De Kamer vervolgde gisteren de algemeene be schouwing' over de Indische begrooting. De heer De Savornin Lohman (C.-H.) behandelde ook de christianiseeriing van' Indië. Er is veel leven gemaakt, na liet optreden 'van gouverneur- generaial Idénbuirg, hetgeen spr. weet aan naijver van de openbare onderwijzers op de zendelingen, die mis schien maatschappelijk minder knap waren, maar paedagogisch geschikter bleken, om de bevolking te ontwikkelen. Spr. critiseerde scherp de aanvaarding van gelden voor de verkiezingen uit de handen van Chineezen. Zendt dat geld terug, zei .spr. Als het er niet- meer is, zal spr. een collecte houdetn met zijne geestverwanten, om de gelegenheid' te verschaffen tot terugzending. De heer e r h e y (U.-L.) dankte de regeering voor hetgeen zij in Indië wil doen. Er is veel verbe terd' in de laatste jaren. Spr. waarschuwde tegen conversie van1 liet onderwijs in handen van de zen ding. Hoe gaat het op Atjeh? vroeg spr. De heer Ketelaar (Y. D.) wees erop, dat de strijd in Indië is begonnen met de overdracht van scholen aan de zending. Wat is dat toch van dat geld van Chineezen voor de verkiezingen, vroeg de heer Ketelaar. S>pr. weet er niets- van, hoewel hij lid van het hoofdbestuur van den vrijz. dein. bond' is. Dat verhaal heeft alleen in „De Standaard" gestaan. Spr. herinnerde aan het beroep van de anti-revolutionnai- r#n t» Brio!», «I» T»rk)«ing' va#- hsor Roodhuyzen, op hulp van den rijken Chinees Pau-oen- tsion, tegen wiens naturalisatie de heer Roodhuyzen bedenking maakt. De heer Lohman ga maar collec teeren voor zijne eigene rienden. De heer Van Hoogstraten (A. R.) pleitte voor omzichtigheid in het beheer van de financiën. Hij behandelde de Oldneezen-qua est ie en nog- enkele andere punten. Hierna was de minister aan het woord, die zei de, dat de zaak van het Indisch jaarieiment zoover gereed is, dat zond-er verder heen- en weergeschrijf met Indië een ontwerp naar den Raad van State zal kunnen verzonden worden. De toestanden in Atjeh ziju zeer gunstig'. Spr. zei- de dat de positie van de Ohineeache consuls- geregeld is. De regeering streeft ernaar, het kapitaal naar In dië te brengen. De minister betoogde, dat de finan cieele toestand' van Indië zeer gunstig is, maar dat inderdaad' vorming van eeni kapitaal-reserve voor cv-entueele magere jaren noodig i-s. Naar beperking van het aantal ambtenaren en naar inperking van salarissen wordt gestreefd. De belasting-druk voor de inlanders kan en mag niet'worden verzwaard. -pDe meerdere inkomsten moe ten komen uit de conces-sdën en uit de winsten der particuliere nijverheid. Spr. ging vervolgens na, wat voor de ontwikkeling van den inlander wordt gedaan door de dessa-seholen. Ingevoerd is reeds landbouwonderwijs en in 3 jaren tijds werd 8 millicen voor irrigatiewerkan uitgegeven. Spr. behandelde, uitvoerig de Chineezenkwestie. 't Waren zeer beslist de revolutionairen, pas uit Chi na gekomen elementen, de Maeaoers, die de onlusten hebben veroorzaakt. Maandagmiddag zal de minister zijn rede voort zetten. OMMEN. „De Nederlander" bevat het volgende ingezonden stuk van mr. AE. baron- Mackay: ,JIet is mij gebleken, dat- teleurstelling gewekt is door Hi ij ra bedanken voor eene vernieuwde Candida- tuur, „Het zij mij vergund, daarom openlijk te verklaren, dat dit bewijs van vertrouwen door mij hoogelijk wordt gewaardeerd. Ernstige redenen andéire dan van ipolitieken aard hebben mij evenwel bewogen om het vereerend verzoek van de hand te wijzen; zelfs tóen krachtige aandrang op mij werd geoefend, om mij althans „in den uitersten nood" beschikbaar te stellen. Had' iik niet. geweten, dat.eau C.-H. man be reid was op de mij toegedachte plaats te gaan zitten, dan zou ik, alle andere, consideraties op zijde zetten de, om politieke overwegingen de Candida tuu/r ten slotte nog- hebben aanvaiard." PLAN 1913. De Centrale Commissie voor „Plan 1913" hield op 16 dezer te Utreeht hare 9de vergadering om-der voor zitterschap van jhr. C. F. van de Poll. De vergade ring was voornamelijk gewijd! aan de bespreking van de rapporten en prae-adviezen der sub-commissies. Aaru de hand' van de ingekomen gegevens werd' een lijst opgemaakt van de plaatselijke plannen voor den dienst der buitenlandische réclame', De sub-commissie voor de reclame bracht weder nieuw reclame-materi aal ter tafel en deelde mede, dat de reclame-sluitze- gels besteld zijn. Met publiciteitsorganen in Duitsch- land, Frankrijk, Engeland, Belg'ië en dé Vereenigde Staten zijn onderhandelingen geopend, die voor het bevorderen van het vreemdelingenverkeer doeltref fend heioven te worden. Van, dera heer M. J. Brusse te Rotterdam was het handschrift ingekomen van een leesboekje voor de jeugd over het beleefd behandelen van vreemdelingen. De Commissie hoopt dit lees boekje een aantrekkelijk uiterlijk te kunnen geven en zeer ruim te kunnen verspreiden. Op medewerking van plaatselijke autoriteiten wordt daarbij gerekend. Besloten werd, door .een geldelijke bijdrage, mede te werken aan het verwezenlijken van een plan der No- derlandsche Vereeniging voor Economische Geogra phic om in 1913 een bekno.pten economisch-en gids van Nederland in vier talen uit te. geven, speciaal bestemd om vreemdelingen juiste gegevens te verschaffen over onze welvaartmiddelen. De volgende vergadering werd bepaald op Zaterdag 14 December in hotel des Pays-Bas- te Utrecht. Gemengd nieuws, DE MOLLENYANGST. In de te Meppel gehouden ledenvergadering van de le afdeeling van het Genootsbhap tot bevordering' van den Landbouw in Drenthe vestigde jhr. Van- Limburg' Styrum, burgemeester van Nijeveen, de aandacht op de omstandigheid, dat ontelbare mollevangers hun bedrijf zelfs in verboden landerijen uitoef enen, groote kuilen in den grond' graven. en de eigenaren kun nen die later weer dicht laten maken, hetwelk veel ongerief en schade voor 't land veroorzaakt. Rechtens is er niets of weinig aan te doen, tegen tien overtre ders is door de- politie in sprekers gemeente verhaal gemaakt, doch aan geen enkele is d-oor de rechterlijke macht gevolg gegeven. Hij stelt derhalve voor doze aangelegenheid ter kennisse der Tweede Kamer te brengen met verzoek 'hier in to grijpen, en te ven- 'dj adhaesie bij alle dorps gemeenten in te roepen. Conform werd daartoe besloten. NIEUWE' MUNTEN. De nieuwe stuivers tukjes, de hoekige n.l., zullen niet eerder in omloop worden gebracht, dan in de tweede helft van het jaar 1913. Over eemge weken zullen de nieuwe 5-gulden goud stukjes reeds gemunt worden. De technische vóór- werkzaamheden voor beide nieuwe muntstukken zijn reeds geruimen tijd aan 's Rijks Munt te Utrecht af gelopen. (Hbid.) U IT IIEER-HUG O WAAR D. Gisteren werd alhier door notaris Gottmer te Ob- dam voor de erve Zuurbier in publieke veiling ge bracht een boerenwoning met 4 II.A. 26 A. 35 cA. grasland, gelegen nabij de R. K. kerk en school aan den Middenweg. Kooper werd hiervan do heer C. Bot te Bovenkarspol, voor de som van 13.520, wel een bewijs dat het land- in deze gemeente duur is. Deze verknoping werd door veel -publiek bijgewoond. Ook hi»r vprtoopdoit zich de eerst» telkenen van belangstelling in feestviering ter herdenking van Nederlands onafhankelijkheid. De burgerij is tegen Dinsdag a.s. uitgenoodigd om zich in een daartoe te houden vergadering uit te spreken. UIT OUDE-NIEDCRP. Donderdagavond had in het lokaal van den heer T. de Jong de tweede vergadering plaat® van1 het nut „Ons Genoegen", alhier. Door een sterfgeval waren 2 leden afwezig. De voorzitter, de heer A. Wonder Pz., opende met. het gebruikelijke welkom de vergade ring, waarna lezing en goedkeuring der notulen volgde. De lezing werd gehouden door den heer Woutman. Deze was getiteld ..Een offer." Met veel belangstel ling werd! deze dramatische schets aangehoord. Ook hadden- de verschillende dames en heeren, die bijdra gen ten beste gaven, getiteld: „De vriendin," „Hoe Piet Fransen de weddenschap won," „Een vermakelij ke historie van drie grasmaaiers'' en „Jorus brengt een bezoek aan zijn neef op Kattenburg," veel bijval. Het geheel werd afgewisseld door de Gramophoon van den lieer D. Wonder. Nadat de volgend© bijeenkomst was voorgegsteld op 19 December a.s. in het lokaal van den heer A. Mijts, werd de vergadering met wi-orden van dank door den voorzitter gestloten. UIT HOORN. De besturen der te Hoorn bestaande afdeelingen van den Ned. Ohr. Gelieekmthoudersbond, Kruisverbond, Mariavereeniging, Ned. Oniderw. Propagandaclub voor drankbestrijding, Jongelieden Geheelonthouders- vereen. „Jong- Leven" en de Ned. Vereen, tot afschaf fing van alcoholhoudende dranken besloten tot op richting van- een drankweercemité te Hoorn. De afd. Hoorn van dén Volksbond, hoewel ook uit- genood'igd, was niet vertegenwoordigd. Do propaganda die vara liet comité zal uitgaan heeft geheelonthouding tot principe. UIT WF.'ST -GRAFTDIJ K Donderdagavond! j.l. gaf het fanfarecorps „Graft- dijk," alhier, een uitvoering int het lokaal van den heer Van Marle. De 7 muzieknummers werden afgewisseld door komische voordrachten, die zee,r goed! werden voorgedragen door iemand uit Oosthuizen. Die voor drachten- droegen tot titel: „De dorpskomiek", „Ok naar 't concours gewist," „Kijk tiaar heb je Tines", „Avonturen van Hannes tijdens de vliegweek" en een „Gandidaat Kamerlid". De uitvoering van de muziek stukken was zeer goed, in aanmerking genomen de vele jeugdige medewerkers en het bedanken van oude re krachten in den) loop van dit jaar. De directeur van dit corps, de hoer A. Vink, heeft getoond dat- de belangen van deze vereeniging in goede handen zijn. Een talrijk publiek woonde deze uitvoering' hij en ging hoogst voldaan huiswaarts. UIT HENSBROEK. De afd. HensbroekObd'am van. den bond van Staa.tspensionu eerin g heeft besloten een ipropaganda- avond te orgnniseeren op 18 en 19 December. Als spreker zal worden uitgonood'ijfd jhr. De Muralt uit Zierikzee. UIT OBDAM. De heer Immink, arts alhier, gaat om gezondheids redenen ons dorp metterwoon verlaten; de praktijk is reeds overgedaan aan een jong medicus, den heer B. Lobman uit Alkmaar. Jammer is het zeker dat de prachtige tuin, een sieraad van ons dorp, onder den hamer komt als zijnde zeer geschikt voor bouw terrein. Met leedwezen zullen velen den beminden dokter zien vertrekken. M-ej. G. Ruiter, onderwijzeres alhier, slaagde te Amsterdam voor acte vrije- en orde-oefeningen. UIT BERGEN. Mejuffrouw E. E. van der Maat, alhier, slaagde te Amsterdam voor het examen vrije- en orde-oefeniu- gen der gymnastiek. ONTDUIKING VAN DE ZEGELWET? De justitie te Leeuwarden heeft Woensdagavond ten kantore van de Noord-Nederla.ndscke Verzeke ring-Maatschappij in de Baljéestraat een onderzoek ingesteld in verband met het feit, dat door deze maat schappij zooals trouwens- méér gebruikelijk schijnt ongezegelde polissen werden uitgegeven. Ver-' schillende papieren werden in beslag genomen. ÏIOK-VAST. Dat katten zich meer aan de woning hechten dan aan de bewoners, bleek dezer dagen weer zonneklaar te Mantgum (Fr.). Met Mei 1.1. verhuisde een fami lie van Dijkshorn© naar Sneek: men nam poes mee in den wagen, waarin men naar de nieuwe woon plaats reed. Voor eenige dag'en kwam echter de kat terug aan do oude woning, die inmiddels nieuwe be woners verkregen had. Geheel op haar instinct aan gewezen, had zij dén onbekenden weg, vroeger rijden de gepasseerd, teruggevonden en toonde haar blijd- - h.ip, t. en zij in de bekende omgeving weerom kwam. KORTE BERICHTEN. Te Nieuwkuyk (X.-B.r.) is gisteravond iemand met ziju fiets tegen een boeienkas aangereden. Hij kwam te vallen en werd voor dood opgenomen. Zijn toestand is hopeloos. Een 9-jarige jongen wilde gister na-middag in de Brielsehe laan te Rotterdam op de treeplank klimmen van een voorbij rijdenden goederenwagen van do stoomtram der Rotterdamsch-e Tramweg Maatschap pij. De jongen gleed uit, schoot onder den trein eti werd oogenblikkelijk vennorsold. Zijn lijk is naar de algemeene begraafplaat® gebracht. Een 10-jarige jongen te Huizen, die zich ver maakte met pijl en boog-, had het ongeluk een 16-jarig meisje te raken. Het. meisje werd'zoodanig aan het hoofd gekwetst, dat zij het eene oog moet missen. Men twijfelt aan 't behoud van het andere. Door Ged. Staten van Zeeland is aan de Pro vinciale Staten voorgesteld voor 2500 deel te nemen in het waarborgfonds van de in 1913 te Middelburg te honden tentoonstelling van Zeeuwsehe klleederdrach- tén enz., mits Middelburg 1000 bijdraagt en de ten toonstelling des Zondags niet voor twaalf uur ge opead wordt..

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1