DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. a No.; 281 Honderd en veertiende Jaargang 1912 WOENSDAG 27 NOVEMBER t^&U'€e££>Zcf CCL&ci^r Engelsche Brieven. BINNENLAND. HET NEDERL. ROODE KRUIS EN DE BALKAN-OORLOG. STADSNIEUWS. CACAO Pit nnnimer bestaat uit a bladen. Nadruk verboden. Londen, 25 November''12. I>E! AUTO-FIETS. Ti Ben, geliefde lezer, een van die vreesdijke we zens, die vroeg opstaan. Niemand! raadl ik aan dat voorbeeld! te volgen; men raakt er te gauw aan ver slaafd en, vooral' 's winters, uqtetf klam, kil, nattig, Londensch weer, is 't allesbehalve een genoegen jezelf bij gaslicht te scheren, telkens tegen allerlei dingen aan te loopen*, knoopjes, die op den grond vallen, niet te kunnen vinden en zoo meer. Vriest het flink, dan wordt het nog akeliger, 'sZomers gaat 't nog; maar toch! ook dan wordt je 's avonds saai en suf als cte heele familie vroolijk en gezellig is. Een En- gelscb spreekwoord zegt: Early to bed .and early to rise, Makes a man healthy, wealthy and wise. Nu „gezond" mag vroeg naar bed en vroeg opstaan zijn maar wie weet of je. dat anders niet meer zou wezen; doch rijk en, och arme! „wijs". Enfin, ik stond me dan op zoo'n naar, donker begin van een November-morgen te scheren, toen opeens 't „tuf, tuf, tuf" klonk, 'n Auto, geien kwestie van, dus iemand! die nog vroeger op was geweest-of pas naar bed ging. Zelfs in 't donker is 'n mensch nieuwsgierig en ik keek even, wie dat ongewoon ge raas teweeg bracht; want het ding bleef voor ons huis stil staan. En ziet.er uit stapte.de schoorsteenveger. Niet uit 'm atax, geen huurspui, neen, menschen: eigen gedoe: z'n naam, beroep en woonplaats stonden er met gulden letteren op geslchildérd. Een schoorsteenveger in 'n auto; 't is 'n toeken des tijds. Men ziet hier slagers, garen- en bandwinkels, draai orgels, ja, de hemel weet wat, ook schoorsteenvegers, geregeld rondrijden in lichte wagentjes met pony, ezel of dubbele hitten bespannende bakkers in Neder land, die met hun wagendeksels als krankzinnigen klappen "én kwakken, zijn hier niet 'bekend. de po litie zou het hun binnen vijf minuten afleeren; ook zfj rijden rond en doen dat- als fatsoenlijke menschen, niet als dronken gekken, zooals in Nederland. En nu zie ik den tijd aankomen, dat al die men schen per auto, of per auto-fiets zullen rondrijden. Ik ben namelijk gisteren naar de „Ciclecar"-ten- t'constelling geweest, die in d'e groote zaal van Olym pia im West-Londen gevolgd is op de tentoonstelling van auto's. Al' zal bet nu nog wel een jaar of wat duren voor ze plaats heeft, we staan aan het begin van éeno revolutie in het leven der auto's en der po ny s. Tot nu toe is de auto het voertuig der gegoe den, tenzij die om de eene of andere reden het paard getrouw blijven; doch de autofiets zal da'arin veran dering brengen. k Beweer volstrekt niet, dat de modellen, die ik nu in Olympia zag, niet belangrijk zullen' veranderd worden; de meeste zijn nog proefnemingen. De auto van vijftien jaar her is ook 'n heel ander ding als wat- we nu kennen. Doch men ziet ook op Londens wegen heel wat autofietsen rondrijden. Wie er een hebben, vinden ze even bruikbaar als de groote auto's; 't eeni- ge waarover men nog niet voldoende kan oordeelen is de duurzaamheid. Wel loopen ze veel sneller dan de kleine, doch veel' zwaardere auto's. En omdat ze zoo- Jicht©1" zijn, kost-en ze veel minder aan banden, die bij kleine auto's veel meer beteeken en dan die van benzine en smeervetten. Neem b.v. een kleine auto van ongeveer 750 K.G., dan zal die zeker nieuwe achterbanden noodig hebben en dikwijls ook nieuwe voorbanden na zoowat 5000 KM. te hebben geloopen. Die vier banden ko men op ongeveer 240. Doch' een autofiets weegt nu al haast nooit 300 E.G. en dikwijls minder, een stel banden er voor kost 120 en 't' gaat veel langer mee. Wat. nu de benzine betreft zal 'n kleine auto zoowat 40 KM. op 1 gallon (pl. m. 4j/2 L.) loopen, een auto fiets evenwel' loopt er bij-na 65 KM. mee. De autofietsen in Olympia hebben natuurlijk slechts ruimte voor twee personen, doch ze hebben flinke veeren; kappen en glassehermen ontbreken niet.; men kan er wat lichte bagage oppakken en is voor ongeveer 1200 „de man." En nu kom ik even terug op m'n pony van straks. Een „pony and trap" ('n „trap" is 'n licht, tweewielig wagentje, met ruimte voor 2 of 3 personen) vindt men in Engeland bijna in elk huis' van kleine burger lui en pachters. Menschen, die er in' Nederland' niet over zouden denken „pagrd! en rij tuig" te houden naaisters, kruideniers, schoenmakers, hebben hier op 't platteland een „.pony and trap." Dat- kost: stalling, voeder, werkloon voor 't schoonhouden en verzorgen; kosten, die bij elkaar nu niet- zoo heel gering zijn en een autofiets1 zal niet meer kosten. Welnu, Olympia wijst er op, dat de fabrikanten van autofietsen den weg opgaan, waarlangs ze al die „pony-and-trap"-menschen bereiken. Ze zijn nu nog te duur, ook al omdat mem zich nog niet heeft inge richt op productie in 't groot. Ze kunnen eerst héél goedkoop worden, vermoed ik, wanneer men fabrieken krijgt, die elk één speciaal onderdeel van 'n autofiets en niet complete wagens maken, onderdeelen, d'ie ze fabriceeren met tienduizenden tegelijk in plaats van met honderd' tegelijk, zooals1 nu. Komt het daartoe en in tien jaren kan heel wat gebeuren dan zal men z'n autofiets misschien voor 600 em minder kunnen koopen en de „pony trap," de slagerskarretjes, de bakkerswagens en d'e meükkarrem verdfvijnen van het aardscb tooneel. De autofiets is een auto met een wat grooter motor dan de motorfiets heeft; hij heeft evenwel vier wielen, al zijn t fietswielen, 't Is dus ook wat anders als een motorfiets met! bijloope-nd mandenwagentje, die tegenwoordig terecht zoo populair is. De autofiets, of „Cycle car", is één geheel en voor „menschen. van zaken.' luii, die niet alleen voor hun pleizier uit rijden gaan, menschen als mijn schoorsteenveger, nuttiger en practischer, In Nederland! zit-ten ze „allemaal op de fiets" en dat heeft daar ongetwijfeld duidelijk sprekende ge volgen gehad. Een er van is, dat er geen ongelukken meer gebeuren en weinig menschen meer overreden worden, in elk geval' veel minder dan toen fietsen nog zóó duur waren, dat niet elk ze kon koopen. Waarschijnlijk zal d'e „Cycle car" in Engeland het zelfde goede gevolg hebben. Het onzinnig jagen, dat men) nu ziet van neurasthenische en hysterische auto- menschen, van beiderlei kunne, zal' van zelf ophouden, als er tienduizenden van die lichte wagentjes over Engeland® wegen en straten snellen. Dat jagen is 'n mode en 'n mode ontstaat door de samenwerking van groote massa's. Zoo kan) de „Cycle car" goeden in vloed hebben. 't Kan ook wezen, dat het geheele verkeer op straat er door wint en veiliger wordt. Men zal, als het mo- torverkeer door zulke goedkoope wagentjes belangrijk toeneemt, de wegen niet alleen moeten verbeteren, doch ook verbreeden. In het algemeen) zal men maat regelen nemen en voorschriften geven, die gevaar en oponthoud tot 'n minimum beperken. Met het oog op dit alles geloof ik te mogen bewe ren dat deze „Cycle car"-tentoon®tellinig een) der be langrijkste is, die we in d'e motor-industrie in de laat ste jaren hebben gezien en het zal hoogst interessant wezen de verdere ontwikkeling van dit nieuwe voer tuig te volgen. TWEEDE KAMER, De Kamer zette gisteren de algemeene beraadsla gingen over de Indische begrooting voort. De heer Koes si ngh (U.-L.) zeide warme sympathie voor de zending te hebben, doch hij maakte er bezwaar te gen dat de zending wordt ingeschakeld in de be stuurstaak. De heer Hugenhol'tz (S. D. A. P.) hield ben aanzien van de relletje® onder de Chineezen aan zijn in eersten termijn gegevetn lezing vast. De heer Scheurer (A.-E.) verdedigde, dat het de plicht is der zending, ondier de Mohammedanen de ware beschaving te brengen. Daartoe moet el© regoe- ring haar steunen. De agitatie tegen de zending komt uit de kringen der Europeanen, waar men met God en zijn gebod' gebroken heeft. Da heer Bos (V.-D.) maakte bedenkingen tegen de instelling van -een kolonialen raad. De politiek der Regeering tan aanzien van de vreemde oosterlin gen1 heeft spr.'s sympathie. Ilij drong aan op spoe dige hervormingen. Wat de zending aangaat, waarschuwde1 sip r. den mi nister tegen Indische tegenwerkende intvloodetn. Hij waarschuwde den minister tegens diens* vri( fnden. Spr. achtte het onzinnig te veronderstellen gelijk een der leden heeft gedaain dat de eerste taak van een vrijzinnig kabinet zou wezen, de zending te ver drijven. De daden van vorige liberale kabinetten, zoo min als uitingen van links, gevein tot zulke veron derstelling aamleiding. De heer Van Ka me beek (V.-L.) zeide, dat met de gelijkstelling van de Chineezen niet de minste haast is te maken. Eerst moet afgewacht worden, hoe de wetgeving in China zich ontwikkelt, De heer D-e Savornin Lokman hield vol, dat het niet aangaat, om van Chineezen, geld! aan te nemen, teneinde daarmee landgenoot-en te betstrijden. De heer T er Laan (S. D. A. P.) schetste breedvoerig de plaats, welke de zending tegenover het onderwijs behoort in te nemen. PROVINCIALE STATEN VAN NOORD- IIOLLAND. Gisteren werd de winterzitting der Staten geopend. Eerst werden de afdeelingen getrokken. E-enige in gekomen stukken werdeni voor kennisgeving aangeno men of gesteld in handen van Ged. Staten om prae- advies*. Ingekomen was onder meer een adres van de ver- plégersvakvereeniging in zake de loonen van het personeel van Meere-nber-g. De heer Van) Embdén deelde mede, dat het bestuur dezer vereeniging aan de commissie van toezicht over dit gesticht, tot twee maal toe gevraagd) heeft gehoord te worden in zake de loonregeling. De commissie heeft toen het regentenantwoord' -gegeven: „Wij zul len u hooren als ons dat goeddunkt." Dit antwoord toont weinig zin voor een democratisch beheer. Ver der heeft spreker op de agenda gemist een voorstel in verband met d'e motie in zake de gelijkstelling van de loonen van het personeel van Meereuberg en Duin en Bosch in de zomerzit-ting- door de Staten, aangenomen. Op spoed' werd' door spreker aangedrongen. De voorzitter antwoordde, d'at men het oordeel over de houding der commissie van Meerenberg moet op schorten tot het advies van) Ged. Staten is' versche nen, die die zaak zullen onderzoeken. De uitwerking der motie heeft zoo veel tijdl gevorderd, dat de voor stellen nog niet- gereed zijn. Er wordt, evenwel spoed betracht om ze in de zomerzit-ting te behandelen. Medegedeeld! werd nog, dat punt 10 van de agenda wordt afgevoerd omdat het voorstel in zake een sub sidie voor het kindersanatorium te Blarieum nog niet gereed' is voor behandeling. Nadat de commissies voor de bestudeering der ver schillende voorstellen benoemd waren, werd de zitting verdaagd tot Dinsdag 10 Dec. DE VIJFGULDENSTUKKEN. Naar de Maasbode verneemt, zullen Vrijdag a.s. de gouden vijf-guldenis'tukjesi worden in omloop gebracht. Het vertrek van de zending naar Montenegro is be paald op Vrijdagnamiddag van het station Weesper- poort. te Amsterdam. Van de regeering in Montenegro is bericht ont vangen, aldus de N. R. Ct., dat er nog* groote behoefte beslaat aan verbandmiddelen, heelkundige instrumen ten en medicamenten, echter niet aan geneeskundige hulp. Mocht den leider van- de zending- -evenwel blij kt]), dat heelkundige hulp alsnog gewensohit is, dan zal op zijn telegrafische aanvrage het Nederl. Roode Kruis Neclerlandsohe geneesheeren en verpleegsters uitzenden. OMMEN. Bij de gisteren gehouden stemming- voor de tus- schentijdsche verkiezing van een lid) van -de Tweede Kamer in het district Ommen werden uitgebracht 7722 geldige stemmen. Hiervan verkregen de keeren mr. C. J. A. Bichon van LTsselmonde (C.-H.) 4181 en mr. II. van der Vegte (A.-R.) 3541 stemmen, zoo- dak gekozen is de heer O. J. A. Bichon van IJs-sel- monde. Bij de herstemming- t-u&sche.n de heeren Mackay en Van der Vegt-e op 28 October j.'l. waren 7856 geldige stemmen uitgebracht. Hiervan verkreeg de heer Mackay er 4305 en d'e heer Van der Vegte 3551. De „N. R. Crt." schrijft in verband' met den uitslag' dezer stemming: De heer Bichon deelt zich zelf bij de rechterzijde in, en schijnt gerekend' te mogen worden tot de chrisite- li.ik-historische partij. Overigens is ons de politieke geloofsbelijdenis van den verkozen© niet bij uitstek duidelijk. Hij heeft, zich een „wilde" genofemd, en wellicht, is dit ook het woord, dat het beste past bij het wild mengelmoes van politieke geducht en, dat- hij vertegenwoordigt. Ons laat de afloop van deze verkiezing daarom koud, zij het dan ook. dat- de heer Bichon een lauw vrijhan- delsman schijnt te wezen. De heer Kuyper, die nu door den heer Bichon vervangen wordt, was bij tijd en wijle ook wel eens wat wild', en het. zal nog de vraag zijn, in hoeverre de heer Bichon de zelfstandigheid, waarvan hij in zijne verkiezingscampagne meer dan een origineel getuigenis heeft afgelegd, zal weten te bewaren, zoodra lii.i eenmaal en het. Binnenhof is be land. Verder wijst het blad er op, dat de gekozene, niet tegenstaande thans het hoofdbestuur van de chr.-hist. partij en het hoofdorgaan de Nederlander onomwon den den heer van der Vegte aanbevolen, toch slechts 120 stemmen minder verwierf dan de heer Mackay. „Waaruit mag worden afgeleid, dat op het oogenblik de invloed van chr.-hist, hoofdbestuur en partijorgaan niet verder reikt, dan tot.... onthoarding van 120 man." „De Maasbode," die dezen uitslag gevreesd had, blijft bij haar opinie, dat- het- gebeurde een gevoeligen terugslag zal hebben voor heel het land. RAPPORT INZAKE HET BELEID VAN DEN DIRECTEUR IJER GEMEENTEWERKEN. De commissie van enquête inzake het beleid van den directeur der gemeentewerken heeft aan den raad het volgende rapport uitgebracht: Wij hebben de eer hierbij* aan uwen Raad over te leggen e®n Rapport vam den heer Wouter Coel, eivi«l- ingenieur bij den* dienst der Gemeentewerken tc Rot terdam, met- bijbehoorende bescheiden inzake: „om trent het instellen van een onderzoek in hoeverre de beschuldiging van het' Raadslid! J. Pot diat de Direc teur van Gemeentewerken te Alkmaar niet bekwaam zoude zijn voor zijne betrekking, waarheid! bevat," ge dateerd' 4 Mei 1912. Nad'at- wij in uwe Vergadering van 28 Juni 1911 door uwen Raad' waren aangewezen als leden eener Commissie van enquête ter voorbedoelde zake, hebben wij als deskundige voor voormeld onderzoek uitge- noodigd! genoemden heer Cool, die ma lang aarzelen ten slotte besloot aa.n ons1 verzoek gehoor te geven. Volkomen vertrouwen stellende In diens onpartijdig heid en' bekwaamheid om een dergelijk onderzoek grondig- te volbrengen, kwamen -wij na de bestud'ee- ring van cliens' rapport tot de conclusie, dlat, wij ons in het assumeeren van een onpartijdig- en bekwaam deskundige niet hadden vergist. Wij brengen dam ook gaarne dank aan hem en aam zijne medewerkers, waarvan een met name werd genoemd! in het rapport, n.l. dé heer A, de Kanter, W. I. chef dier hoofdafdee- ling Werktuigen' bij den dienst der Gemeentewerken te Rotterdam, voor het uitvoerige en naar onze mee ning afdoende onderzoek, waarvan de resultaten in het hierbij overlegde rapport- zich bevinden. Wat nu het bedoelde resultaat betreft, hebben wij de eer er uwen Raad! o*p te wijzen, dat het' aantal klachten van den heer J. Pot tegen den heer G. Loo man nie,t minder dan 52 bedraagt, lm slechts een de zer punten n.l. het maken der ophaalbruggen aan do Ridderstraat en' bij de brug aan den Dijk, (tegelijk met'de brug aan de Ridderstraat vervaardigd) i® er volgens den heer Cool sprake van! een ernstige fout, waarbij echter niet uit het oog mag worden verloren, dat over deze technische vergissing reeds tien jnretn zijn heengegaan. De heer Looman heeft deze vergis sing zelf erkend, terwijl hij haar voor het. groote pu bliek gemakkelijk had! kun-nen bemantelen of van zich had kunnen afschuiven1. Behalve nog in een zeer ondergeschikt punt, n.l. dat de gootafvoerpijpen aan de straatzijde van een openbaar gebouw door veel te zware quadrant ijzers beschermd worden, hetgeen door den heer Cool be aamd' wordt, is in) eern enkel geval, n.l. int de kwestie van eigen beheer, van een principieel meetningsver- schil te; gewagen en in een paar punten o.a. het. niet of te laat door damwandplaatsing voorkomen van ont gronding em walmuurverzakking, volgens den heer Cool alleen van tekortkomingen of vergissingen als gevolg van te weinig persoonlijk toezicht te spreken. Wanneer mem nu in aanmerking neemt de zee.r om vangrijke administratieve werkzaamheden van den hoer Looman (in 1911 meer dan 100 rapporten' over zee.r verschillende onderwerpen)) daar kunnen wij ge heel met. den heer Cool instemmen, dat voor den Di recteur te weinig tijd overblijft om voTdéendé de wer ken in uitvoering en onderhoud te bezichtigen, en het hoofdtoezicht op zijn personeel uit te oefenetn. Om hieraan tegemoet te komen, acht de heer Cool de aan stelling van eem Ingenieur dringend noodig. Bereids is aan dit advies vam dén heer Cool gevolg gegeven, zoodat im dit opzicht voor het vervolg- d'e Gemeente voor genoemd euvel gesjpaard zal blijven. Behalve dan in bovenbedoelde vijf punten is de heer Looman in alle overige punten door den heer Cool' niet alleen in hét gelijk gesteld, maar wordt hem lof toegebracht voor zijne technische kennis1 en zijn verstandig beleid. De lieer Cool toch zegt in Deel 1 van zijn rapport o.a.-. „Ook dwingt het respect af, „dat iemand! zooals de heer Looman, wien niet het „voorrecht deelachtig was om eene technische hooge- „schoolopleiding te genieten, zoo de onderwerpen be- „heerscht heeft waaromtrent men zijn1 oordeel wensch „te te vernemen, en waaraan in den loop der jaren „zooveel zwaarder eischeni gesteld werden. Ik denk „hierbij in het- bijzondér aan de Kanaalkade met haar „kademuur-, waaromtrent ik in het vorig jaar rapport „aan H.H. B. en W. mocht- uitbrengen en wélk o-nder- „weip door den heer Looman op te loven wijze was „behandeld. Ik herinner uwe Commissie mede het „voorstel van den) heer Looman om in afwijking van „de bestaande methoden te Alkmaar voor dé Heiloo- „er- etn Emmabrug gewapend beton-constructie toe te „passen." Onze Commissie betuigt gaarne hare instemming met dezen lof en betreurt aan de eene zijde, dat. de jareni lange vervolging va-ni den heer Pot- aan den Alkinaarschen Directeur van Gemeentewerken hoogst, pijnlijke oogenblikk-en heeft bezorgd, dóch verheugt zich aan de andere- zijde er over, dat op afdoende wijze uit de resultaten van het onderzoek vam den heer Cool blijkt, dat de aantijgingen, van dem heer Pot na genoeg geheel ongegrond of overdreven zijn. Kritiek uitoefenen is nuttig en nood'ig, en had' dé heer Pot in plaats-van stelselmatig zich te kanten tegen alles wat door den heer Looman werd voorgesteld' met- de-n Dl reeteur in cpbouwenden zin samengewerkt, dan was. zooal.s de heer Cool zich im zijn rapport uitdrukt: „de „taak van den heer Loo-man er des te aangenamer door „geworden en het- resultaat Van zijn arbeid had er des „te vruchtdragender door kunnen zijn alles im het „belang der Gemeente Alkmaar." Bovendien zijn de naar onze mce-nintg zeer belang rijke adviezen van den heer Cool ..in zake de bestaan de werkverdeeling in daggeld! voor de straatmakers'1 en „de reorganisatie van den dienst der Gemeente werk-en" goede vruchten van dit onderzoek. Wij twij felen niet, of heit College van B. etn W. zal met deze advieze-n rekening houden, en zullen- de voorste 11 mi, die dientengevolge Uwen Raad bereiken, uwe goed keuring erlangen. Aan het einde otnzer taak gekomen, die tengevolge van den bijstand van den heer Cool voor ons licht is geweest kunnen wij tegen mogelijke verwijten van langzame afdoening slechts ons beroepen op de druk ke werkzaamheden van ieder onzer leden, terwijl ge durende de maanden Mei, tot en met Augustus e.n een gedeelte van September een of meerdere leden onzer Commissie gelijktijdig uitstedig waren. DEMPEN VAN DE ZANDERSLOOT EN BIJ KOMENDE WERKEN. Door den Directeur der gemeente-werken is een plan ontworpen tot demping van de Zander,saloot, het maken van eonige in verband daarmede staande rio- leerings- en* sehoeiingswerken, het verrichten van .straatwerk enz., oen en ander in bedoeld plan, het-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1