DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Cacao No. 282. Honderd en veertiende Jaargang. 1912 DONDERDAG 28 NOVEMBER. Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk fl,— Afzonderlijke nummers 3 Cents. Prijs der gewone advertentiën Per regel f0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Gebruiksaanwijzingen voor Telefoonnummer 3. K. IN I D U I X. BINNENLAND. Dit nummer bestaat nit 3 bladen. ALKMAAR, 28 November. De Berlijnsche bladen brengen vanmorgen een reeks belangwekkende brieven van oorlogscorrespondenten. De man van de Lok. Anz. te Konstantinopel schrijft over „een stervend volk." Onmetelijke menigten mensehen, wagens en groote kudden, zegt hij, trekken van het) noorden naar de hoofdstad. Een volksverhuizing als e.ems voor 1500 jaar! Maar het element van verovering ontbreekt in deze scharen de jeugdige,- krachtige man. liet zijn slechts grijsaards, vrouwen en omnondSgen, die hun volk vertegenwoordigen; de mannen en broeders lig gen dood in de brandende dorpen of strijden in de lederen der Turkslche bataljons tegen de Bulgaren of tegen de vreeselijke epidemie, de cholera. Deze landverhuizers geven de regeering veel zorg, In Koinstantinopel1 is geen plaats voor hen, in de om geving der stad verhongeren ze en daarom brengt men ze in schepen naar de kusten van Klein-Azië. Meestal moeten zij het grootste deel van hun kudden verkoo- pen en het is tegenwoordig heelemaal geen kunststuk een schaap voor twee dubbeltjes en een. ezeltje, voor dertig cents te koopenIn Klein-Azië verzet men zich echter tegen do ongenoode gasten, want zij ne men de cholera mede. Rechts en links liggen ook daar reeds de dooden met hun afschuwwekkende blauwe, bijna zwarte gezichten en hun door pijnen ineengekrompen lichamen. De levenden trekken wil loos de onbekende toekomst in het onbekende land te gemoet en de laatste hoop hebben ze reeds lang opge geven. Droevig-e tooneeltjes zijn er te aanschouwen, too- neelt.jest mooi van klem' maar vreeselijk van ellende. Kinderen spelen en juichent van vreugde, zij voelen geen vermoeienissen en weten niet wat hun wacht. De briefschrijver van hetzelfde blad! te Konstanti- uopel wijst op een zeer gespannen verhouding tus- schen Grieken en Bulgaren in deze genomeu stad De Grieken, die twee dagen vëór de Bulgaren in de stad aankwamen, beschouwen zich als de veroveraars. Maar de Bulgaren kunnen zich hiermede in het gc heel niet vereenigen. Dit blijkt uit een brief vjpn dr. Hans Barth in liet Tageblatt.: de waarheid over Sn- ioniki. Ilij geeft den indruk, dat de Bulgaren en Grieken er als het ware om gestreden hebben, bet eerst in de stad te komen en hij verklaart, dat de Bulgaren niet twee dagen, doch slechts enkele minu ten .na de Grieken het, doel bereikten. Zagen de. Grie ken er uit al® wolven in schapevachten, de Bulgaren geleken hyena's. En belden „werken" ze in Christus' naam! liet kwam al heel gauw tot botsingen tussehen de twee partijen, de Bulgaarsche prinsen en de Griekscbe kroonprins negeerden elkaar, de officieren groetten elkaar niet en de soldaten keken elkaar aan, alsof ze elkaar opvreten wilde. Op de moskeeën, nota bene op de moskeeën, werden hier Grieksche, elders Bulgaarsche vlaggen gelieschen. Wat zou Europa geraasd hebben, wanneer de Turken in 1897 op Griek sche, kerken de halve maan hadden gehesehenMaai de Bulgaren gingen nog verder. Zij stelden op de omringende heuvels hun artillerie op. En deze ka- nonnenmonden spreken ook wanneer ze zwijgen «en duidelijke taal. Er bestaat thans geen twijfel meer: Formeel mogen de Grieken de baas in Saloniki zijn, de echte bazen zijn de Bulgaren met hun 40.000 a 50.000 man troé- pen in de stad. Een bekend bendenaanvoerder, Sandanski, verze kerde deur correspondent: „Doordat de Grieken, om ons, Bulgaren, voor te komen, de Turken zoo'n eer volle caputil'atie, toestonden, hebben ze een daad van de,hoogste illoyaliteit tegen ons, Bulgaren, begaan. De eerstvolgende oorlog van Bulgarije zal tegen Grie kenland gericht zijiiii en wel misschien reeds binnen drie maanden." De correspondent van de Berl. Lok. Anz., de heer O. v. Gottberg, verklaart, dat de voorstelling, alsof de Bulgaren hun schitterende overwinningen aan de bajonet-aanvallen te danken hebben, een legende is. De correspondenten kregen hun inlichtingen voor telegrammen en brieven van de censors, zeer nette heeien, hoogleeraren, juristen etc., mannen, die voor het eerst den soldatenrok droegen. Door liefde voor hun vaderland en trots op hun leger bezield, prezen deze heeren voornamelijk db dapperheid van den Bul- gaarschen soldaat, fiteeds keerde liet zinnetje terug: „Onze soldaten zijn zoo dapper en zulke flinke jon gens, dat zij zich heelemaal niet met schieten bezig houden, maar zoodra ze de Turken zien, deze met de bajonet, te lijf gaan!" Vele verslaggever® gaven deze woorden wtfer, om dat ze niets beters vernamen, of omdat- ze de heeren Bereiding van Waterchocolade per kop. in den kop doet men eerst suiker (2 a 3 thee lepels) dan R0NA cacao (1 theelepel ongeveer 6 a 7 gram). Vervolgens opgieten niet goed kokend water en dan eerst omroeren. Bereiding van Melkchocolade per kop. In den kop doet men 2 a 3 theelepels suiker en 1 theelepel R0NA cacao (6 Èt 7 gram), maakt dit met zeer weinig koude melk tot een papje, en giet daarop de goed kokende melk. Bovenop ziat men dan een prachtig laagjeschuim. Bereiding van Melkchocolade per grootere hoeveelheid. Op 1 Liter (kan) melk neemt men I'/3 2 eet lepels (35gram) R0NA cacao en 272 k 3 eetlepels (70 gr.) witte suiker. Roer in een schaal de cacao en suiker droog door elkaar. Maak daarvan met kokend water een papje. Giet die pap in de kokende melk en laat even door koken. Dit 1 Liter melk schenkt men ongeveer 7 koppen, Natuurlek kan men des- gewenschtook gedeeltelij k melk en gedeeltelijk water gebruiken. 1 kilo R0NA cacao van ƒ1.50 geeft dus 200 koppen chocolade. bij het doorlezen vöór de verzending een genoegen willen doen. Maar officieren, die mee ten strijde geweest zijn, verklaarden: Voor zulke aanvallen met de bajonet is onze soldaat veel te intelligent, U moest eens zien, hoe hij het terrein weet to benutten e,n zich weet te dekken; dus, wanneer onze infanterie zonder een schot dicht bij den vijand is gekomen, dan bewijst dat alleen haar goede vorming voor het moderne vuurge vecht." Toch is de bajonet wel eens in dezeor oorlog een vreeselijk wapen geweest* en Turksche gevangenen hebben verklaard, dat dit wapen een „afschuwelijken'' indruk heeft gemaakt, Op het oxeeicitie-veld kon men waarnemen, dat de Bulgaarsche soldaat herhaaldelijk de bajonet moest opsteken. Plotseling klonk da,n uit honderden rauwe kelen do kroot.: „het mes, het mes," klinkende als: „a neua, a neua." liet harde geluid van staal op •staal klonk er tussehen door. De linie sprong op en onder het luider en luider wordende gebrul van „het mes," „het mes," stormde de golf van blinkende staal- punten op den vijand aan. Dat mag de moraal van een troep breken maar de Turkscho kapitein, dien de schrijver sprak, zeide dat ook hem de woeste kreet en het kletteren van staal op staal in de ooren had geklonken Eindelijk nog een korte aanhaling uit den brief van baron v. Reitzenstein uitl de Morgenpost: „Gis teren was er niets te doen. Heelemaal niets. De Bul gaar wou niet langer en die Turk vond dit op zijn Beiramfeest, uitnemend. Stille vrede. Zooals Allah wil! En Allah heeft het behaagd, de aanvallen van de Bulgaren af te slaan. De aanvallen op dit histo rische Tsjataldlsja. Men is tevreden, men laat den vermoeiden vijand tijd de Serven af te wachten. Zoo als zoo veel is Tsjataldsja een idee, dat de Turken geestdrift, gebracht heeft en hem den tegenstand tot dusverre heeft doen gelukken Toen ik vandaag door Sazmi Basna naar mijn ver blijf te Aj Jorgii terugreed stond voor een hut een tolk en in de hut woonde de doodgewaande Deanstfhe correspondent Jesson en de Zweed1 graaf Schwerin Onder een cognacje vierden wij de opstanding. Sinds 14 dagen waren wij buren en wisten hot niet. Zoo is de oorlog. Thuis gekomen vernam ik, dat het taaie hoen in den pot 9 gulden kostte, 3 gulden meer dan twee da gen geleden. Dat is de oorlog, wanneer er in twee da gen niet geschoten is TWEEDE KAMER. Bij de verdere behandeling der Indische begrooting zeide de minister, dat de negeering algemeene verspreiding van de dessascholem wil, evenals - haar voorgangster. De bevolking- moet volle vrijheid heb ben bij de keuze tussehen districts- en zendings school. De heer Van H a m e 1 (U. L.) wenschte in het Wetboek van Strafrecht, dat zijn voltooiing nadert, ook rechtsbijstand' voor de inlanders ingevoerd te zien en drong aan op inperking van de preventieve hechte nis en invoering van voorloopige invrijheidstelling na het stellen van borgtocht. De heer Scheur er (A. R.) zou gaarne zien, dat art. 125, dat een bewijs van bijzondere toelating •eischt van den gouverneur-generaal voor priesters en zendelingen, geschrapt zien, waarbij de heer B o- gaerdt (R. K.) zich aansloot. De heer Ko es- sin gh (U, L.) achtte het artikel tot het weren van politieke zendelingen noodlg. De minister zeide den heer van Hamel/ op verschillende punten overweging toe. De heer Van Karnebeek (V. L.) ontwikkel de tal van bezwaren tegen de hervorming van de poli- tierechtspraak. De heer de Meester (E. L.) vroeg inlichting over het aantal van 45 landrechters. De minister zei dat men de hervorming- niet tot de drie hoofdplaatsen beperken kan, aangezien het de bedoeling is, gelijke rechtsbedoeling voor alle ingezetenen to scheppen. De uitbreiding van het aan tal landrechters zal geleidelijk geschieden en wat het aantal 45 betreft, hij weet niet op welke gronden dat cijfer genoemd is. De heer II u g e n h-o 1 t z (S. D. A. 1'.) protesteer de tegen het achterhouden van liet- vea-slag der arbei dersinspectie. De m i n i s t e r antwoordde onder beweging, dat de Indische landsdrukkerij verzuimd heeft exempla ren aan het departement te zenden. In de avondvergadering werden de algemeene be schouwingen over die begrooting- van justitie geopend. De heer van S a S s' e van IJ s s e 11 (r.k.) vroeg onr regeling van het testamentair bewindvoerderschap bij particuliere wijziging van het B. W. De heer va n Hamel (IJ. L.) vroeg o. m. spoe dige invoering van het gewijzigde militaire strafrecht. Wijzende op de voorgekomen vervalsching van een reispas, bepleitte hij invoering van de mogelijkheid tot opleggen van geldboeten in plaats van gevangenis straf in eenig-e speciale gevallen. Spr. klaagde over het onnood'ig lastig vallen door de politie bij de uit voering der zedelijkhcid'swetten en hij waarschuwde vooral tegen het lichtvaardig- betreden van woningen. De minister zeide huiverig te zijn voor parti eel© herziening van het strafrecht. De werking van de zedelijkheid'swetten is buitengewoon meegevallen, zei spr. Het hazardspel is neergeslagen. De heer Limburg (Y. D.) zeide, dat de minis ter maar alvast moest beginnen met de meest urgente zaken partieel te behandelen. De heer an H ai m e 1 (U.-L.) drong er op aan geen jongelieden tot substituut-griffier te benoemen, wanneer men hen niet geschikt acht voor rechter, daar iemand, die eenigen tijd naar genoegen substi tuut-griffier is geweest, meent zekere aanspraak te hebben op de benoeming tot rechter. PLAN 1913. Men meldt uit Haarlem aan de Tel.: De Haarlomsche Ilandielsvereeniging heeft besloten in 191,J een bloemenfeest te organisoeren, waarbij de geheele stad zal zijn betrokken en waaraan dus alle lagen der gemeenschap zullen kunnen deelnemen. tJeisneiigrt DE Z AAK- SI ER DSMA Raar gemeld wordt, is instructie gevoerd in de zaak-Sierdsma, liet knaapje te Leeuwarden, dat is overleden, een weck nadat het een mishandeling dooi den heer G. zou hebben ondergaan. Aan de betrokke nen is daarbij medegedeeld, dat uit de sectie op het lijk en uit het bacteriologisch onderzoek is gebleken, dat het kind waarschijnlijk aan een keelziekte gestor ven is. Of deze zaak al dan niet in een openbare zitting van de rechtbank zal behandeld worden, schijnt echter nog niet vast te staan. DIEFSTAL VAN EEN BANKBILJET. Do concierge van een perceel op do Keizersgracht te Amsterdam miste dezer dagen een bankbiljet van honderd gulden. Daar hij zijn dienstbode verdacht, waarschuwde hij de politie en twee rechercheurs bega ven zich naar het huis. Terwijl dezen de dienstbode ondervroegen, wond' het meisje zich vreeselijk op en eensklaps bolde zij de kamer uit, de achterdeur door, de straat op. Achtervolgd door de vrouw van den Con cierge, den concierge en de rechercheurs, viel 't meisje op straat neer, hevig stuiptrekkend. Ze bleek een ze nuwtoeval gekregen te hebben, gaf bloed' op en moest in een apotheek binnengebracht worden om weer op haar verhaal te komen. Den volgenden dag verklaar de de huisdokter dat 't. meisje, een tuberculoeelijdster, niet gehoord mocht, worden, zoolang ze zoo zwak is. 'a Avonds laat kwam de moeder het. bankbiljet te rugbrengen op hare dochter 'bevonden. UIT HOORN. De Prov. Bond van RumdVeefokvereenigingen in Noord-Holland! hield! gisteren te Hoorn zijn 18de al gemeene vergadering, ondbr leiding van den heer J. B. W ilken, van Nieuwe Niedorp. Besloten werd, op de vanwege de Kon. Nederl. Landbouwvereemigiing iu 191.3 te s-üravenhage te houden tentoonstelling' in de ai deeling ereenigingsleven de voor fokvereenigin- ■geu benuodigde modellen van de stamboekhouding', enz. in te zenden. Verder om aan de afdeeling rund vee zoo mogelijk vanwege den bond collectief deel te nemen en niet per vereeniging afzonderlijk. Het hoofdbestuur van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw is bereid mede te werken tot financieelen steun aan deze inzending. Het ligt in de bedoeling van het bestuur met ongeveer 50 dieren uit te komen. De afgevaardigde van Assendelft gaf in overwe ging aan de prov. commissie te verzoeken, bij de pro vinciale keuringen dein eersten dag te bestemmen voor de keuring, die niet toegankelijk is voor het publiek, en eerst den tweeden dag gelegenheid te geven het vee ten verkoop aan te bieden, evenals dit in Gronin gen geschiedt. Deze zaak zal in de voorjaarsvergadering behandeld worden. De lieer R. Visser Lz„ van Berkhout, bracht onder de aandacht van de vergadering- goede resultaten verkregen te hebben met inteelt bij de fokkerij. Ook over dit punt zal in de voorjaarsvergadering worden gesproken. Gisteren trof een man, werkzaam aan de vlucht- havetn te Hoorn het ongeluk, dat hij door een bagger machine aan het hoofd getroffen werd'. De kaak werd' verbrijzeld en do tanden en kiezen werden uit den- mond geslagen. De eerste hulp werd' verleend) in het gebouw van „Het Witte Kruis," waarna de man ter verdere ver pleging naar Alkmaar werd vervoerd. De lieer G. C. Tiinkelenberg, onderwijzer aan de Tweede Burgerschool voor jongens en meisjes te Hoorn hoopt 2 Januari a.s. den dag- te he.rdenken, dat hy voor 50 jaar aangesteld werd' als onderwijzer in deze gemeente. UIT OTERLEEK. De voordracht voor Hoofd der School te Otorleek bestaat uit de heeren: J. de Wit, h. d. s. te Tlitdam, gem. Broek in Waterland. K. Lambo, h. d. s. te Hoogmade, gem. Woubrugge (Z.-H.) E. Marema, h. d. s. te Eng-elbort, gem. Noordelijk (Gr.). UIT SINT-PANG RAS. Gisteren arriveerde Dr. Melbhior van Koedijk met. zijn gezin alhier, om zich als arte in on ze gemeente te vestigen. Bij zijn aankomst werd ZEd. en Mevrouw door den Burgemeester hartelijk toegesproken en uit naam dei- ingezetenen verwelkomd. Als blijk van ingenomenheid' met- de vestiging van een eigen geneesheer hadden velen de vlag uitgesto ken. UIT AKERSLOOT. De kleine geheelonthoudersvereeuigimg alhier hield gisteravond in de zaal van den heer Kuitwaard een propagandavond. Ofschoon het weer verbazend guur was, was de zaal flink bezet met oud en jong. Nadat Je voorzitter, de heer an der Schaaf, de vergadering

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1