Mi- tn Swift Lijnzaad k ©eken, MERK TC 1?» CROZL, VERKADE'S SPECULAAS IS. J. IIALIIüK Damesfeleermafeer Spoorstraat 30. AH stoomt STAM verft m m NICOLAAS SINGER Maatschappij, Vrijwillige GROENZICHT Wei- en. Hooiland en Water, Woon- en Winkelhuis, Openbare Verkooping Openbare Verkooping 17 perceelen uitmuntend weiland, Openbare Verkooping Burgervlotbrug, Openbare Verkooping I de Boerenplaats genaamd „de Kieft" Maatschappij voor Scheepsverband. Eene Boerenplaats, Openbare Verkooping. J. VANDËR VEEN, Openbare Verkooping Boalhuis te Bergen Marnierglas voor naam- m reclameplaten Firma A. F. KERR1BIJN, Zuivere murwe Amsterdam, Binnenkant 17. Maatschappelijk Kapitaal f 1,000=000 Waarborgfonds f 25.000. 13. JËL. wisseïlinb: 25 CT. PER BLIKJE Fa VERKADE 6 COMP. - ZAANDAM >aaB*ine üaapseti „MpoH©'* te Schiedam KUNSTTANDEN. K. ACKEMA, Breed 28, Hoorn, Gang der werkzaamheden Breed 28, H®arn. Depots t tl 1ME. Nuttig en fraai openbaar aanbesteden De levering van 272ÖÖÖ stuks STRAATKLINKERS Waalyorm. te AKERSLOOT op Dinsdag 3 December 1912, DE BOERENHOFSTEDE 17 Hectaren, 93 Aren, 40 Centiaren. te DE RIJP. Slechte 8ehröjt?era« In 15 lessen goed kopend schrift, xxo r*sro„ o. OPROEP!INC Openbare' Verkooping P. d, C. van Toornenburgh, Drie perceelen uitmuntend WEILAND 2 Hectaren 79 Aren 70 centiaren, een perceel bosch te (I r o e t te Heerhugowaard. vruchtbaar Weiland, het HUIS ingericht tot twee weningen met ERF en vruchtbaar Weiland, Een HUIS en ERF, aan de Metiusgracht ie ALKMAAR, kad. sectie E, nummer 2181 groot 2 Aren 65 Centiaren. Glazen denrplaten en etaleerplaten. TUINDERSGLAS (één ruiten\ LIJSTEN, SPIEGELS, ENCADREMENTEN enz. Faferteksraarfe g«d9?ORCCfd v ss Koog a« el. Zsar*. Jtr*. O "Xs APOLLO KAARSEN en BOUGIES APOLLO. BEDDEN worden 1 a Gestoomd wordt iederen werkdag KARPETTEN, VLOERKLEEDEN, DEKENS, 2 maal per week gestoomd. GORDI JNEN alle dagen en opnieuw geappreteerd, ook lancastergordijnen. Zwart wordt iederen werkdag geverfd. Alle kleuren blauw worden 's Maandags geverfd. rood 's Woensdags v bruin en groen Donderdags en Vrijdags geverfd. andere kleuren en zijde Zaterdags en Dinsdags te Alkmaar, Gez. KAAN. te Bergen, J. VRaSDONK. te Limmen, J. H. WILLERS. te Castrcum, v. BENTHEM—Lüte. te Heiloo, P. DE GROOT, te Egmond aan Zee, G. FOOR. te Dirkshorn, P. WINK te Warmenhu'zen A.SöTEMANN. te Heer Hugowaard, P. LODDER. Depóts alom. Alkmaar, Mient 6. van 10 uur, bij opbod en afslag, in de den heer C. DEKKER, ten over- op Maandag 9 December 1912, des middags 12 uur, in het Yerkooplokaal „Frases ti" te Am sterdam, ten ovet sta n va» Notaris S. DE GEUS, Amsterdam, van mot voor eenige jiren nieuwgebouwde Hnismaris- woning met stalling voor 30 stuks hoornvee, Schuur, Paardenstal, Wagenschuur, 0 Roedeu Hooiberg, Moestuin, Boomgaard, Erf, Werf, be nevens diverse perceelen welig en weltoegemaakt Zeer gunstig gelegen onder de gemeente Naar- den, aan den Amsterdamschen Straatweg in den Binnendijkschen Orerscheenschenpelder, ter ge zamenlijke grootte van Te veilen in 2 perceelen en in messa. Te bezichtigen Dinsdags en Vrijdags van 10— S nar en 's morgens van den verkoopdag. De veileonditiën, kadastrale kaart en eigen domsbewijzen znllen 8 dagen voor en op den ver koopdag des voormiddass ter inzaxe liggen ten kantore van den Notaris DE GEUS voornoemd, Overtoom 249 te Am terdam, alwaar nadere in lichtingen te verkrijgen zijn. Inmiddels nit de hand te koop. Te bevragen ten kantore van voornoemden No taris DE GEUS. des herberg staan van den Notaris Mr. A. P. H. DE LANGE van 1. Een goed beklante bestaande uit een nieuw gebouwd HUIS WERK- en BERGPLAATS en ruim ERF, aan den Wes- terweg, te-Akerslpot, kadaster sectie G, No. 819, groot 4 aren. In gebruik bij den eigenaar. 2, Een nieuw aan den Oosterhoogenweg, te Akersloot, ka daster sectie A, No. 862, groot 2 aren 88 cen tiaren. Verhuurd bij de week. Te aanvaarden bij de betaling der kooppen ningen. Eigendom van den heer A. BUUR. Inlichtingen worden gegeven ten kantore van voornoemden Notaris, Breedstraat te Alkmaar. Mr. A. P. H. DE LANGE, S. BAKKER Dz.s h 8 e|r a s rs f si fits e t b e h]o oasckrljvec, te ALKMAAR, ie Groet, gemeente Schoorl Notaris te ALKMAAR, van te Hargen, gemeente Schoorl, aan den Houtendijk, het Kleiwegje en den Hargerweg, samen groot groot 26 Aren 15 centiaren. 18 December 1912, op Woensdag Zaailmarbi 61-68-68, Fnidwn 46-48. Verkoopers en gebruikers hebben op aanvrage steeds toegang tot mijne stoomfabriek „de Wachter", om zich van de zuiverheid te overtuigen. Geeft 41/2 0/o Pandbrieven uit tegen den koers van 99 0/o- Geeft 5 Pandbrieven uit tegen den koers van 100 3/4 0/0, in stukken van f 1000, f 500 en f 100. Verkrijgbaar te iLKHAAR bij <te firma en overige Hceren Bankiers. Verkrijgbaar te DE RIJP bij de firma SJOERD TPMA, Ondegracbt 216. Magazijn Piano's, Orgels. Vraagt uwen Winkelier van de Stearine Kaarsenfabriek Prima kwaliteit; onovertroffen in brandduurzeer billijk in prijs. Let op de etiquetten. Hoogste onderscheidingen, Grand Prix Parijs 1900 Speciale inrichting voor het plaatsen van KUNSTTANDEN volgens nieuwste vinding (,'zaar Peterstraat 77, Zaandam. Zitting te Alkmaar iederen Donderdag vaa 2 tot 4 uur bij den Heer E. DE ROVER, ®s Sigarenwinkel, Rit*evoort 1. §- Letwel: Voor levering of herstelling van p" Kunstgebitten wordt alleen dan betaling gevor- derd indien bet volkomen naar genoegen is. g Pijnïooze behandeling. Sr" 03 O" O 10 03 I-s k" §H c B B B <R O ft. "I Stoomgoederen en zwart te verven rouwgoederen dus desverlangd binnen 24 uren. De laarste uitgebreide verbeteringen maken de vlugste aflevering mogelijk - zooals slechts de beste en modernst ingerichte fabrieken vermogen. Aanbevelend, Uw dw. dnr., Telefoon So. 498. IpgT- Onderricht gratis niet slechts in het machine- naaien, maar ook in het BORDUREN en STOPPEN op de naaimachine. BURGEMEESTER em WETHOUDERS van ALK MAAR, zullen op DONDERDAG 5 DECEMBER a.s., des nam. ten IV2 ure, ten Stadhuize in het De op zegel geschreven insichrijvingsbiljetten, door den inschrijver en twee solide horgen persoonlijk on- derteebend, moeten op den dag det aanbesteding vóór des nam. 1 uur t'èr gemeente-secretarie bezorgd! zijn. Bestekken zijn tegen betaling van 0.10 ter ge meente-secretarie verkrijgbaar. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. ferkooping genaamd Timmermanszaak op Woensdag 4 December 1912 bij opbod, af slag en combinatiën, des morgens iO nar, in het Koffiehuis „Het Stadhuis van Amsterdam" van den heer BLOKDIJK, ten overstaan van den te Alkmaar gevestigden Notaris van bestaande uit: een flinke HUISMAWSWONOfG, 3 Scharen, F.rf, Tuingrond en Weiland, bizon der geschikt voor groenten - en bloembollencultuur, in den Eilandspolder, gemeente De Rijp, te zamen groot 9.43.50 hectaren. Te veilen in diverse perceelen. Te aanvaarden de gebouwen en erven 1 Mei 1913 en het land Kersttijd 1912. Eigendom van den heer Jb. SCHOEN. Inlichtingen worden gegeven ten kantore van voor noemden Notaris aan de Breedstraat te Alkmaar. op MAANDAG 9 DECEMBER 1912, bij opbod, en op MAANDAG 16 DECEMBER 1912, bij afslag en com binatiën, telken® des morgens 10 uur, in de herberg „de Raaf", van den heer A. DE GRAAE, aan de Breedstraat, ten overstaan van den Notaris Mr. A. P. H. DE: LANGE, van: bizonder geschikt voor Bloembollen- en Groentencul- tuur, en 2 perceelen BLOEMBOLLENGROND, aan den Iloeverweg en aan den Meerweg, in de gemeente Egmond-Binnen, kadaster sectie E, nummers 52 en 63, te zamen groot 10 Hectaren 32 Aren. Eigendóm van deni heer P. N. VERDUIN. Te aanvaarden: het Weiland bij de betaling der kooppenningen en de Bloembollengrond1 1 Augus tus 1913. Inlichtingen worden gegeven ten kantore van ge noemden Notaris, aan de Breedstraat A 10 te Alk maar, alwaar tevens teekeningen verkrijgbaar zijn. Ieder, die iets te vorderen heeft van-, verschuldigd is aan of in het bezit is van borgtochten, geteekend door Mejuffrouw ELISABETH BLOM, weduwe van den Heer JAN VAN LIENEN, gewoond hebbende te H a r g e d, gemeente S c h o o r 1, en aldaar overleden 15 November 1912, wordt verzocht daarvan vóór 12 December 1912 opgave of betaling te doen bij den Exec. test. den Heer A. J. PEECK te Schoorl, of ten kantore van P. J. C. VAN TOORNENBURGH, Notaris te Alkmaar. op Zanegeest, ten huize van wijlen den heer K. SWAAN JACOBZOON, op Woensdag 4 December 1912, des voormiddags 9 nar, van: in de herberg van J. HOOGVORST op DONDER* DAG 12 DECEMBER 1912, des morgens 10 uur, ten overstaan van Verhuurd voor f 200.per jaar tot 25 December 1915 aan den Heer V. V. KOSSEN en Breeder bij biljetten omschreven. Alles behoorende tot de nalatenschap van Mej. de Wed. J. VAN LIENEN, geb. E. BLOM te Schoorl. Meerdere inlichtingen geeft de notaris. hij den Heer C. CONSTANT, 's voormiddags 11 uur. aan de in de ZIJPE, van (Buure Gat), zeer gunstig gelegen in den HARGER POLDER, aan de Hondsbossche vaart en den Schoorl- schen dijk, gemeente PETTEN, Sectie C., no. 110, 111, 112 en 113. groot 4,94,60 H A. Ten verzoeke van den Heer Gt. DE BOER te Zijpe, als eigenaar. Aanvaarding Kerstmis 1912. Notaris VRIJBURG te Zijpe. als 13 Koeien die moeten kalven, 3 Gelde Koeien, een zwart Merriepaard (drachtig), oud 6 jaar, mak bij den weg, voor spoor en auto's. 1 Bakwagen op veeren met hekken, 1 Boerenwagen met toebehooren, Driewielde kar met Ier- bak, Melkwagentje, Hooihark (merk Boby), Weivaten, Emmers, Kaastobben, Zoutkisten, Zetters en Makers (commissiekaas), 3 nieuwe Melkbussen, Karn met Boter- mout en stelling, Botertijn, Klienders, Halsjukken, Kaas- weker, Kaasborden, Balies, Landhort, Schutten, Slijp steen met Bak, verder eenige Boeren en Bon wgereeit- sebappen, als: Tuigen, Harken, Graven, Vorken, Tiemtuig, Binten, Scbapenruif, Zeunissen, eenig Hssits- raad, Houten Gangloopers en betgeen verder te koop zal worden aangeboden. Voorts 2 klampen best gewonnen landhooi, onge veer 50 wagens. Op de plaats is geen gelegenheid tot uitspanning wel in de onmiddellijke nabijheid in het dorp. De verkoop van het vee zal tegen 1 uur plaats hebben. Notaris L. TOP. in de herberg van den heer PIJPER, aan den Midden weg, op Donderdag den 5 December 1912, 's voormiddags ten 16 ure van bestaande in eene BOERENWONING met SCHUUR, ERF en TUIN, alsmede alles bijeen gelegen aan de oostzijde van den Midden weg, nabij den zuidelijken dijk in den polder en in de gemeente Heerhugowaard, te zamen 13 hectaren 31 aren, waarvan de aanbieding zal gescbiedetf in 25 op het terrein afgebakende gedeelten gelegen ter weers zijden van een ontworpen weg, welke gronden zeer geschikt zijn voor den bouw van kool en andere ge wassen; en gelegen aan de westzijde van den Middenweg in den polder en in de gemeente Heerhugowaard te zamen groot 13 hectaren 24 aren 80 centiaren, waarvan de veiling zal plaats hebben in 5 gedeelten. Uitvoeriger in de biljetten en op de kaartjes om schreven. De kooper kan 50 procent der koopsom voor 5 jaar- tegen 41/2 pet. rente op het verkochte als le hypotheek gevestigd houden. Inlichtingen te bekomen ten kantore van den No taris P. A. DE GELDER te Stompetoren in de ge meente Oterleek, alwaar ook kaartjes op aanvraag te verkrijgen zijn. notaris ie ALKMAAR, is voornemens op BSA.AWDAGEBÏ 16 DECEMBER 1912, bij opbod, en 23 DECEMBER 1912, bij af slag, telkens des avonds 7 uur, in het café „CEN TRAAL" van den heer K. WILLIG, te Alkmaar, in liet opeisbaar te verkoopen Verhuurd aan den heer P. W. GOETMAKERS voor f 350 per jaar. Eigenaar de heer C, BOL Cz. Inlichtingen worden verstrekt ten kantore van no taris J. VAN DER VEEN, Oudegracht 291 te Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 11