Landbouwcrediet, TE HUUR. HEERENHUIZEN, Nassauplein. iti-1 n Rttiikappen. Slikniiers. Jasbeschcrier LEERT: Fransch, Duitsch, Engelsch, Italiaansch, Spaansch, Deensch-Noorsch en Russisch Adres: Singel 276, Amsterdam. i&ió cu.il ^e-tfcaxie landerijen der gemeente Ondorp, - voor 1913. - GIERPOMPEN, DE LISSËR COURANT SAFE DEPOSIT. Voor 't Jonge Volkje. 4 Beslist de besparendste. Alom verkrggbaar. Naar Zuid- en Oost-Afrika per „UNION CASTLE LIJN". De Vries Co., Hoyman Schuurman's Scheepsagentuur, Nederlandsch-Canadeesche Hypotheekbank. Te Alkmaar bij den Heer J. DE LANDE Corn. Johs.zn. Vraagt ons gratis-prospectus aan. ins J DE LANGE Corns. Jobs. Zn., Incasso'sEffectenDeposito's. Onverslijtbaar. Duurzaam. Spelend lichte gang. Opbrengst pl.m. 300 liter per minuut. Gepatenteerde in richting om de pomp ledig te laten loopen. a Verstopt nimmer. Levering op proef. GRAS- en RIET-verpachting van de SCHERMEER. LIJNZAADKOEKEN, 4H Soyaboonenkoeken merk W. L. i. H. RECTOR Co., Amsterdam. DE KINDERWERELD VOOR DE KINDERKAMER. Costuumvak, Maison van Tuinen, D. KOENE, Ged. Nieuwesloot. Koninki. WekelijVsche Maildienst via de Kaap. Maandelijksche dienst via het Soez-Kanaal. Telefoon 243. Aanbevelend, J. KOEMAN. door middel van de schriftelijke taalcursussen van het Bureau tot Publiciteit van Wetenschappelijk ilieuws, geleid door Dr. J. M, HOOGVLIET, Dn* A. A» FOKKER, en andere bekende docenten. Kassier en Commissionair in Effecten. Kantoor: PASTOORSTEEG. WATER- en STALPOMPEN. m -O 12 c Landbouw-werktuigen. Dijk. Alkmaar, Dijk. WESSANEN LAAN, ALS VERRASSING VAN SINT NICOLAAS DEPOSITO RENTE 3 ©i o „VOOR DE KINDERKAMER", HERMs. COSTER ZOON die zich willen bekwamen in het zoowel in het PatroonteekenenKnippen en NaaienBorduren en Soutacheerenge lieven zich aan te melden bij Verdronkenoord 109. Prijs van den geheelen cursus slechts Deze sinds 15 jaar ingevoerde draagt, evenals alle lantaarns dezer firma, den naam HERM. RIEMANN, Chemnitz-Gablenz en nevenstaand fabrieksmerk. Groote sorteering bij Importeur: G. J. VAN TERTHOLEN, Amsterdam. f 1000, f 500, f 100 5°/0 Pandbrieven 101 °/0. GRONINGEN. ENGROS. DETAIL. Ontvangen groote sorteering DETAIL. Michelin banden ENGROS. van de op Maandag 2 December 1912 des morgens te 11 ure, in de herberg van K. MOR8CH, aldaar. WF Prijs f 2.50. De beste pompen van den tegen- woordigen tijd. c Y 0 N c o <u 0 c T3 0 0 "O N w 0 O In verschillende afmetingen tegen prijzen vanaf f20.— bij den vertegen woordiger voor Nederland Vraagt prijscouranten. de levering van de voor den dienst der gemeente politie benoodigde rijwielen gedurende de jaren 1913, 1914 en 1915. WORMERVEE R. Koninklijke Fabrieken. verzenden wij voor slechts FI.3 franco rem bours of postwissel, in kistje: 1 fl. ADVOCAAT. I 11. ORANJEBITTER 1 11, KUMMELTJE. 1 11. CITROEN. Alles van jtrinum kwaliteit en naar keuze te veranderen tegen 111. BOERENJONGENS 1 fl- HALF OM HALF 1 kruik O. JENEVER l fl. LIMONADESI ROOP, enz., enz. Telefoon 0150. Likeurstokerij: Bilderdijkkade 102—104. Kantoor: J. van Lennepstraat 88. Filialen: 2e Hugo de Grootstraat 44 en Alb. Cuypstraat 189. IOORDHOLLAHDBCH HOOFDKANTOOR ALKMAAR, Voordam C 11. Telefoon 73. Agentschappen: HOORN, ENKH1IIZEN, Kaasmarkt 16. Westerstraat 6. LEIDEN, VUKA VEN IIAUE, Kort Rapenburg, hoek Breestraat. Molenstraat 45. DELFT. ROTTERDAM, Koornmarkt 99. Leuvehaven 107. Kapitaal Twee mlllioen Gulden, geheel geplaatst en volgestort De VENNOOTSCHAP verleent Oedieten, neemt gelden In déposlto, belast zich met den aan- en Terkoop van effeeten en coupons, sluit belee ningen en prolongatiën en verricht verder alle werkzaamheden tot het kassiersvak behoorende Staat op 30 September 1912. Loopende Credieten f 6.090.624.03 Deposito's Reserve De Vice-Voorzitter van Commissarissen •Thr. Mr. P. VAN FOREEST. 1.526.571.78 279.477.42 De Directie, J. F. MOENS. Mr. M. MOENS. Geïllustreerd Tijdschrift voor de Jengd. Per jaargang van 12 maandelijksche afleveringen f 4.40, (franco per post f 4.70). Uitgaaf VAN P. VAN BELKUM Az. te Zutphen. Het beste en mooiste Tijdschrift voor Jongens en Meisjes van 12 jaar en daarboven Geïllustreerd Tijdschrift voor Jongens en Meisjes van 8 lot II ft 12 jaar. Bjj inteekening voor slechts f 3.60 per jaar, (franco per post f 3.80). Het allerbeste en meest geschikte voor Jongens en Meisjes van 8 tot 11 h 12 jaar. Geïllustreerd Tijdschriftje voor het kleine Volkje. Per jaargang van 12 maandelijksche afleveringen f 1.80, (franco per post f 1.95.) vergast het kleine volkje van 5 tot 8 jaar elke maand op aardige, echt kinderlijke ver haaltjes en versjes met een groot nantal plaatjes. Abonnementen worden aangenomen en le Afl. gaarne ter inzage gezonden door de N.V. Boek- en Handels drukkerij v.h. Voordam C 9. Telet. 3. Alkmaar. Kalklabrleken. Stoomtrasmolen. Steenkooperf]. Handel in Rouwmaterlalen. W. F. STOEL ZOON, ALKMAAR. Golden Thee. Golden Koffie. Golden Cacao. De Bonnen en zakjes bewaart men voor nattige en lnxe artikelen. ft fl. 3,50. RIEMANN Kaarslamp Naar de eischen des tijds Ingericht met grooteu tnin voor en achter. Bevattende beg. gr. Suite, Ontvangkamer, Hall, Vestibulen, Kelder en Keuken, le Verd. 3 groote Slaapkamers, Badkamer, Zitkamer en Hall. 2e Verd. 2 groote Slaapkamers, Meidenkamer, Zolder en Bergruimten. Alles voorzien van de nieuwste eischen des tijds, o.a. 2 closets, electrische verbinding door het geheele huis, gas, zoowel licht als stookgas. Te bevragen bij den Heer A. O. DEN BOESTERD, Nassauplein. Nadere inlichtingen bij de Agenten AMSTERDAM. Raad van Toezicht: W. A. SCHOLTEN. H. D. DETMERS. Mr. P. W. BONTHUIS DE VRIES. Directie H. D. EBBENS. Dr. B. W. SIEMENS. ey-v Ondorp, 16 November 1912. Burgemeester en Wethouders dier gemeente, G. BOS Wz., Burgemeester. J. HOEK, Secretaris. Uitgegeven ter herdenking van het eeuwfeest kvan Neërlands Onafhankelijkheid. Met reproducties van portretten van personen, en van prenten en schilderijen betreffendede grondvesting van Neêrlands Onafhankelijkheid. Verkrijgbaar {bij de N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v.h. HERMs. COSTER A ZOON, Voordam C 9, Telefoon No. 3, Alkmaar. N L_ i Ohmstede leent zich in het bijzonder voor ad verten tiën betref fende het BLOEMBOLLENVAK. Advertenties op gegeven voor DE LISSER COURANT, worden gratis geplaatst in De Noord wijk er Courant en De Bloembollenstreek, Advertentiën van 1 5 regels 55 Cent. Driemaal plaatsing wordt tweemaal be rekend. Bij abonnement belangrijk rabat. Uitgave van de N. V.A. DORSMAN's Boekh. en Stoomdr., Noordwijk. De JAARLIJKSCHE VERPACHTING van het GRASGEWAS van dijken en wegen en van eenige perceelen land, benevens van het RIETGEWAS om en in de Schermeer, zal plaats hebben op Woensdag, den 18 December 1912, in de herberg van den heer K. BRAK te Stompetoren. Met het grasgewas zal worden begonnen 10 uur precies, met het rietgewas niet voor 'a namidags half 2, Dijkgraaf en Heemraden v. d. Schermeer, P. COUWENHOVEN, Dijkgraaf. C. DEKKER, Secretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR zullen op DONDERDAG 12 DECEMBER a.s., des nam. te IV2 uur, ten stad'lmize aldaar, in het openbaar aanbesteden: De voorwaarden van. aanbesteding' liggen ter ge meente-secretarie ter lezing. De op zegel geschreven insehrijvingsbiljetten welke den prijs moeten inhouden waarvoor men voor het ge heele tijdvak der aanbesteding inschrijft, benevens den prijs voor elk der jaren 1913, 1914 em 1915 afzondier lijk, moeten op den dag der inschrijving' vóór des nam. 1 uur t.r secretarie bezorgd zijn. Bnr®sm.Mter en Wethouders van Alkmaar, G. RIPPING, Voor»i««r. DONATH, S««r.taris. Opgericht 1765. Voedert uw VEE met de zuivere murwe merk „Ster" en W. L. uitmuntende door hoog eiwit- en vetgehalte en grootste voedingswaarde. EERE-DIPLOMA Parijs 1900. NEGEN GOUDEN MEDAILLES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 16