DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. No. 284 Honderd en veertiende Jaargang. 1912 ZATERDAG 30 NOVEMBER Volksbijeenkomsten. Dit li li mm er bestaat uit 4 bladen. BINNENLAND. STADSNIEUWS. ALKMAARSCHE COURANT, Wij ontvingen het volgende schrijven; Alkmaar, 30 October 1912. Geachte Redactie, Met cenige plaatsruimte zoudt II mij ten zeerste verplichten. Eerst sedert korten tijd! te Alkmaar gevestigd, en nog niet volkomen op de hoogte van hetgeen er te Alkmaar is en niet is, vroeg ik dezer dagen aan enke le Alkmaarders of er hier ter stede in den winter ook volksbijeenkomsten werden gehouden. Reeds uit. de onbegrijpelijke, of liever gezegd, niet begrijpende ge zichten, welke bedoelde personen mij op deze vraag toonden, bleek mij dat zulks niet het geval was en zij zelfs geen flauw vermoeden hadden wat. ik eigenlijk bedoelde. Hef. is daarom dat ik de zeer gewaardeerde tus- gckenkornst van de pers inroep om deze zaak bij het Alkmaarsche publiek in te leiden. In de stad, waar ik het voorrecht had het eerste le venslicht te aanschouwen, bestaat eene permanente commissie tot het organiseeren van völksbijeenkom sten. Wat deze bijeenkomsten beoogen is in het kort dit de algemeene ontwikkeling van het volk verhoo- gen, kunstzin opwekken, den smaak veredelen. Bedoel de commissie tracht dit doel te bereiken door iederen winter ongeveer 8 bijeenkomsten te houden. De eerste en ook dé laatste van deze bijeenkomsten zijn in den regel ware kunstavonden. Op verzoek ble ken steeds de beste muziek- en zangvereeuigingen be reid hare medewerking gratis te verleenen en niet zelden hebben kunstenaars van naam hunne gaven be schikbaar gesteld) om deze bijeenkomsten te doen sla gen. Op de andere avonden trad een daartoe uitge- uoodigd spreker op met een humoristisch, ernstig of wel populair-wetenschappelijk onderwerp en de, steefis reusachtige opkomst van het. publiek bewees, hoezeer het streven der commissie op prijs werd gesteld. Nog zij medegedeeld, hoewel allicht ten) overvloede, dat nimmer onderwerpen van poütiekenl of Godsdieasti- gen aard worden besproken, waardoor de bijeenkoms ten een streng neutraal karakter hebben. De bijeenkomsten zijn niet geheel gratis maar de prijs is zoodanig gesteld dat zij het eigenlijk doel, n.l. het volk, en dus niet den gefortuneerde, verscheidene leerzame en genotvolle avonden te verschaffen, niet in den weg staat, De prijs is n.l. voor den geheelen winter, dus voor alle bijeenkomsten te zamen, 25 et. Het heffen van dit bedrag is nood'ig om de onvermij delijke onkosten uit' de opbrengst te bestrijden. Als bewijs dat deze bijeenkomsten zeer gezocht worden diene, dat alle besfohikbare kaarten, eni dat zijn er verscheidene honderdtallen, telkenjare in enkele uren zijn uitverkocht. De recht aangename herinnering mij van deze avonden bijgebleven en de innige overtuiging dat ook in Alkmaar dergelijk© bijeenkomsten) recht en reden van bestaan hebben, drongen mij de pen op te nemen om te .pleiten voor deze zaak. Met eenigen goeden wil en eene flinke hoeveelheid! samenwerking, zijn de ze bijeenkomsten nog wel vóór den) komenden winter te organiseeren. Hoewel onderscheidene wegen kunnen worden inge slagen om het doel te bereiken, zou het misschien aanbeveling verdienen indien) een of meer bestuurs leden van die vereenigingen te. Alkmaar, die volgens hare statuten volksontwikkeling beoogen, de handen ineensloegen en eene voorloopige commissie vormden om deze bijeenkomsten voor te bereiden, dan wel trachten te komen tot de oprichting van eene „veree niging tot het houden van völksbijeenkomsten." Hiermede geachte Redactie heb ik gezegd wat me op het hart lag en tl vriendelijk dankzeggend voor de verleende gastvrijheid, spreek ik de hoop uit. dat het uitgestrooide zaad in vruchtbare aarde moge vallen en deze goede oude stad) zich spoedig zal kunnen ver heugen in bloeiende volksbijeenkomsten, de vruchten zullen dan, naar mijne stellige overtuiging', niet uit blijven. A. VAN DER BLIJ. Dat het bovenstaande stuk wat lang op plaatsing heeft moeten wachten, vindt enkel zijn oorzaak hier in, dat we gaarne hebben willen voldoen) aan een ver zoek van den inzender om zijn betoog nog iets aan te vullen. Ten einde dit te kunnen doen, hadden we ge gevens noodig, welke door verschillende omstandighe den nog al op zich hébben laten wachten. Maar we hebben ze. dan toch eindelijk gekregen. De stad, welke de inzender bedoelt, is Leiden. Daar bestaat een commissie „voor de volksbijeenkomsten," welke commissie een onderafdeeling is van het depar tement van de Maatschappij tot Nut van 't Alge meen. De twaalf commissarissen moeten lid van 'tNnt zijn, zij worden formeel door het departementa- bestuur, dat. ook de rekening moet goedkeuren, be noemd, maar overigens is deze Nutsdochtor vrijwel onafhankelijk van de moeder-instelling. Hoe. werkt nu deze commissie? Jaarlijks in de maanden October en November wordt door haar bij de ingezetenen van Leiden een lijst aangeboden, waarop kan worden ingeteekend' voor kaarten, recht gevend op toegang tot alle (meestal 8) bijeenkomsten en kostend' 40 cents per stuk. Oer woonlijk teekenen verscheidene families ten bate van hun personeel in voor 4 a 5 kaarten, terwijl fa brikanten er meer nemen. Op deze wijze worden ongeveer 1100 kaarten geno men, terwijl er nog 500 voor publieken verkoop be schikbaar blijven, welke meestal verkocht worden aan arbeiders, wier werkgevers niet. op de lijst inteekenen. De bijeenkomsten, waarvoor de kaarten recht van toegang geven, worde.n gehouden ini de „stadsgehoor- zaal," die plaats biedt voor 1600 personen. Aan zaal- huur wordt aan de gemeente 50 per avond betaald, doch vanj dit bedrag wordt in den vorm van een ge- meentesubsidie 250 teruggegeven, terwijl enkele personen vrijwillige bijdragen schenken. Van de 8 avonden zijn er meestal 5 aan muziek gewijd, op de andere treden er sprekers op. Bovendien worden, indien mogelijk, nog 2 z. g. n. wetenschap pelijke bijeenkomsten gehouden, welke plaats vinden in een kleinere zaal, waarvoor speciale toegangskaar ten kosteloos op vertoon der algemeene kaarten wor den verstrekt. De openingsavond is in den regel een concert, ge geven door het strijkorkest van het 4e Reg. infante rie, met welwillende medewerking van een zangeres. Dan komen voordrachtavonden van de heefen P. H. Lamberts Jr., J. O. van der Grijp, mevrouw Truus Post en den heer Gérard Arbous, e, a., vervolgens wordt een of ander min of meer wetenschappelijk on derwerp behandeld', bijv. „Opstanding'' door M. van Kleeff, „het eiland Nias" door den gep. majoor Fi scher, iets «ver lucht en water door dr. G. M. Rutten, er worden voorts bioscoop-voorstellingen gegeven en tenslotte muziekavonden met welwillende medewer king van de orkestklasse der muziekschool van de Leidsche Maatschappij voor Toonkunst, welke Toon- kunst-afdeeling een van haar g-roote uitvoeringen (bijv. de Schöpfung of een Beethoven-avond!) aan biedt, of tegeni 10 cents voor de geregelde bezoekers der völksbijeenkomsten toegangskaarten voor de gene rale repetitie der uitvoering van Mannenkoor en Or- kestvereeniging beschikbaar stelt, terwijl ook andere zangvefeenigiragen en zelfs particulieren concerten aanbieden. Wij kunnen ons voorstellen, dat de oudLinwoner van Leiden zulke volksvoordrachten, die ontwikkelend en veredelend werken, te Alkmaar heeft gemist. Wel zijn er hier verschillende vereenigingen, die de ont wikkeling van weinig-ontwikkelden en on- of minver mogenden beoogen, wel geven zang- en tooneelveree- nigingen hier ter stede af en toe tegen zeer lagen toegangsprijs uitvoeringen, wel zorgt onze courant zoo nu en dan dat ook bezitters van niet,welvoórzienebeur- zen een genotvolleni avond kunnen krijgen, maar 'n be paalde commissie welke zóó goedkoop zóóvelen gedu rende den winter zóó aangename, afwisselende ont spanning aanbiedt, bestaat hier niet. En wij vreezen helaas, dat zij niet slechts dezen winter niet kan wor den opgericht, maar dat zij hier zelfs vooralsnog niet bestaanbaar is. In de eerste plaats zijn wij er niet heel zeker vara, dat er hier een voldoend aantal be langstellenden zal worden gevonden. Te Leiden mo ge de geheele bevolking samengaan, hier schijnt iets dergelijks helaas niet mogelijk. Hier zal een groot deel der bevolking' aan zoo'n gemeenschappelijk plan niet meedoen. En dan) de grootste zaal hier ter stede biedt slechts ruimte voor 550 personen we vernamen) althans dat het politietoezicht' in de toe komst. niet meer bezoekers in de groote Harmoniezaal zal toelaten. Gesteld nu eens, dat de belangstelling zoo onverwacht groot was, dat er voor één winter alle kaarten genomen werden. Dan zou er voor eiken avond het totaal genomen op acht 22.50 be schikbaar zijn. Dat is dus: nog niet eens heelemaal de zaalhuur. Daarbij komen dan nog de kosten van ad vertenties, tekstboekjes etc. Moet een voordrager of spreker van buiten komen en dat is wel noodzake lijk, .om afwisseling aan te brengen en d'e belangstel ling gaande te houden dan dient daarvoor per avond van 25 60 extra beschikbaar te zijn, gelijk blijkt uit. onze inlichtingen uit Leiden en gelijk we trouwens ook uit eigen ervaring weten,. Men ma ke nu zelf de rekening maar eens op en vrage zich af, hoe het jaarlijksch tekort van zeg 300 gedekt kan worden. Te moeielijker zal dit bedrag te vinden zijn, wanneer, naar te wenschen is, het grootste deel der kaarten door werkgevers zal worden genomen voor hun personeel. Wij vreezen, dat. hetgeen de inzender wcnscht en hetgeen natuurlijk onze volle sympathie heeft, op de geldkwestie zal afstuiten. Misschien denken anderen er anders over. Denzul- ken willen wij gaarne in de gelegenheid stellen hun meeniifg te'verkondigen. De inzender toch heeft een zaak aan de orde gesteld, welke belangstelling en openbare bespreking waard) is. Wellicht blijkt ten slotte, dat. wij de zaak wat te donker inzien en slaagt men er in, het financieel© fundament te leggen, waar op een Alkmaarsche commissie voor de völksbijeen komsten kan worden gebouwd. TWEEDE KAMER. De Kamer vervolgde gisteren de artikelsgewijze be handeling van de Indische begrooting. De heer Bos (V. D.) sprak over het onderwijs in de Minahassa, en de zaak-Viersen. Indien de overplaatsing verband hield met de on derwijsplannen, dan zou dit hoogst ongepast zijn. Of hebben we hier inderdaad met: begin van zedelijkheids- politiek te doen? vroeg spr. De heer De Visser (C. H.) drong aan op ver betering- van de onderwijsinspectie. De opleiding van onderwijzers moet worden verbeterd. De over plaatsing van den heer Viersen vond spr. goed: De regeering kan niet dulden, dat een onderwijzer in concubinaat leeft. De heer Bögaardt (It. K.) was dit laatste met den heer de Visser eens. De minister zeide geen uitbreiding te willen geven aan het aantal' openbare II. B. Scholen. Er is dringend' behoefte aan een tweede artsenschool. De minister kan dus- niet wachten' op een onderzoek, als de heer Scheurer wenscht ingesteld te zien. Er is een groot tekort aan onderwijzers, waarin moet wor den voorzien. De overplaatsing van den heer Viersen heeft niet met de conversie te maken, zei spr. Hij verlangt in gekerstende streken geen ambtenaren, die- in concu binaat leven. De heer Viersen wenschte niet te hu wen, toen hem daartoe gelegenheid werd gegeven. Verschillende leden repliceerden. De heer Ter Laan (8. D. A. P.) protesteerde tegen de beschuldi ging- door den heer de'Visser geuit, dat hij het concu binaat verdedigd had. De héér dé Visser (C. II.) zeide niet de bedoe ling te hebben gehad, den heer Ter Laan te grieven. Eenige artikelen werden hierna aangenomen. In de avondvergadering werd' de behandeling del- Jus,titiebegrooting voortgezet. De heer Middel berg (A. TL) besprak de trac- tementsverhoogingen. De heer Ter Laan (S. D. A. P.) stelde een motie voor, waarbij do Kamer als haar oordeel uit spreekt, dat de salarisregeling der departementsamb tenaren bij de algemeene beschouwingen der stantsbe- grootiug diént besproken le worden en dat de desbe treffende post van do justitie-begrooting zoolang moet worden aangehouden. Spr. wil slechts uitstel tot do algemeene beschouwingen, dat is- a.s. Dinsdag. Na eenige discussie, waarbij de heer I) u y s (8. D. A. P.) opkwam tegen bet verwijt van obstructie, wei-, i de motie z. h. s. aangenomen. Hierna begon het. debat over de afdeelirag rijks tucht en opvoedingswezen, waarbij de heer Duys protesteerde tegen de weigering van subsidie aan de vereeniging „Zedelijke opvoeding." De heer Van Hamel (U. L.) zette uiteen, waarom hij het wensclielijk achtte, dat subsidie aan „Zedelijke Opvoeding" wordt verleend. De heer van Wijnbergen (R. K.) zeide, dat ten opzichte van Z. O. de conclusie niet anders kon zijn. Dé heer Snoeck VH e n k e m a n s (C. II.) hoop te, dat de regeering nog zal besluiten subsidie te geven, al vond spr. het verschrikkelijk, dat men als vereeniging zich opmaakt om kinderen godsdienst te onthouden. Na een uitvoerige uiteenzetting van den minis ter, zeide spr., dat hij, wat Z. O. betreft, nog subsi die wil geven voor de vier betrokken kinderen, wan neer de vereeniging haar werkkring uitstrekt tot kin deren van geestverwanten' en in dien ziu haar statu ten redigeert De heer Bichon van IJsselmonde is gisteren be- eedigd en heeft zitting genomen. KINDERWETTEN. De Staatscommissie tot. redactionn'eele herziening- der burgerrechtelijke Kinderwetten heeft gisteren haar verslag aan de Kóningin gezonden; zijn inzending konijnen 2 ©ereprijzen, 3 eerste prijzen, 2 tweede prijzen en 3 derde prijzen. DE NE DERLA'NDSCTIE AMBULANCE VOOR BULGARIJE. Reuter seint uit Sofia d.d. 29 Nov.: „Do Neder- landsche ambulance, bestaande uit. ongeveer twintig personen mot drie wagons verplegingsinaterieel en eholera-serum, is héden hier per extra-trein aangeko men. Zij werd door de Koning-in ontvangen. ..Morgen zal zij, op uitdrukkelijk verlangen, naar T s j a t a ld sj a vert r ekke n." GEEN STERKE DRANK MEER IN DE OANTI- NES DER SOLDATEN. Naar het Centraal Bureau vau den Volksbond te gen drankmisbruik te Utrecht meldt, is door den mi nister van Oorlog, bepaald, dat, ini de kazerne-cantines der soldaten geen sterke drank meer verkrijgbaar zal worden gesteld. De verkoop daarvan in de onderoffi- cierscantines kan op den bestaanden voet blijven ge schieden. Gemengd nieuws. HET VIJFGULDENSTUK. Onze Munt is niet gelukkig, schrijft de N. 11. Cé, zij lijkt het nooit meer te kunnen zijn. Nu is er weder iets nieuws gekomen, goudstukjes, welke 5 waard zijn, stukjes als de 10 francs-stukjes van België en Frankrijk en och, ook dit muntstuk mist alle waarde: niet- als gangbaar ruilmiddel, natuurlijk, maar wel als proeve van N edérlandsch'e kunstvaar digheid. Deze munt heeft karakter noch schoonheid en het is overbodig-, er meer van te zeggen. DE KWESTIE EERWERDA EN TIEMAN. Hot. Nederlandsch Israëlietisoh Armbestuur te Am sterdam heeft, naar het Ilbld. meldt, van de heeren Fermer da Ti-eman tot heden geen bericht ontvan gen, dat de in het) blad vermelde gift ad 100 te zij ner dispositie is. Het blad hoort intusschen, dat genoemd bestuur na rijp overleg niet, van plan is, deze gift te aanvaarden. Ton einde echter de aan zijne zorgen toevertrouwde liefdadige instellingen niet door dit besluit te doen lijden, hebben weldadige sfadgenooten bovenstaand bedrag, zelfs Vermenigvuldigd, ter beschikking ge steld van het N. I. Armbestuur. De commissie, benoemd) in de vergadering van Woensdag in den Huize Strandera, gistermiddag bij eengekomen, heeft eenstemmig besloten op de bij eenkomst aanstaanden Maandag te houden, de navol gende resolutie aan de goedkeuring der vergadering te onderwerpen „De vergadering- van Joodsohe burgers van allerlei rang en stand, bijeengekomen ter bespreking van liet gebeurde in de inrichting „Trianon," geëxploiteerd door de firma Ferwerda en, Tieman; „hoezeer in het algemeen erkennende, het recht van een handelszaak om uit commercieele overwegingen haar cliënteele te zoeken in bepaalde kringen! der bur gerij „spreekt hare verontwaardiging uit over het feit, dat genoemde firma aanvankelijk getracht heeft in het bijzonder de Joden als ongewenschte elementen, door krenkende uitzonderingsbepalingen, van het. be zoeken barer inrichting afkeerig te maken, om hen daardoor zooveel mogelijk te weren; „ziet in dien) maatregel een speculeeren op terecht of ten onrechte veronderstelde gevoelens bij het. door genoemde firma wèl gewenschte publiek; „is van oordeel, dat de gewraakte handelwijze in pijnlijke tegenstelling staat tot het peil van bescha ving. dat in ons land geacht mocht worden bereikt te zijn; „met voldoening constateerende, dat de gewraakte feiten niet alleen spontane ontroering hebben gewekt in alle Joodsohe kringen van ons land, doch ook on verholen afkeuring hebben ondervonden hij nict-Jood- sche medeburgers; „kennis genomen hebbende van de door genoemde firma tot het publiek gerichte erkenning van het on behoorlijke harer handelwijze en van hare verontschul diging daarover; „vertrouwende, dat het algemeen protest een waar borg zal zijn teg.en herhaling van dergelijke voor ons land beschamende, feiten; „besluit, dat er onder d.eze omstandigheden ten aan zien van het gebeurde géén termen bestaan voor eeni ge verdere actie." I'IT HEER-HTJGOWAARD. Zooals men ons verzekert zal de aanbesteding van het tehuis voor oudera van dagen binnen enkele weken plaats hebben. Door eenige belanghebbenden zal worden ver zocht om den trein, die 4.10 n. ra. van Den Helder vertrekt, hier te laten stoppen. Dat inwilliging van dat verzoek gewon scht is, zal wel door niemand ont kend worden. DE DAAD VAN VRIJZINNIGHEID. Naar aanleiding van een bericht, overgenomen uit het Weekblad voor de Vrijzinnige Hervormden, dat ook voorkomt in één, onzer bijbladen deelt de heer W. Lamers in de N. R. Ct. mede, dat. de hem1 betreffende mededeeling onjuist is. „Voor zoover ik weet is al leen juist, dat ik in December één mijner beurten zal afstaan aan een ambtgenoot, van wien mij wel eens gezegd is, 'dat hij tot de „modérne richting" behoort, wat ik niet kan beoordeelen. Wie en wanneer dat zal zijn, zal wel blijken uit den voorafgannden Kerkbode." UIT KOEDIJK. De heer K. Mol behaalde op de groote internationa le pluimvee-tentoonstelling van „Ornithophilia" met KORTE BERICHTEN. De automobiel- én motoren-firma Benz Cie., die ook te Amsterdam een kantoor heeft .ontving eon telegrafische bestelling van de Russische regeering voor 100 lastwagens, ten dienste van het leger, voor onmiddellijke levering. Naar men meldt hebben eenige handelaren te 's-Gravenhage het plan gevormd een naamlooze ven nootschap op te richten tot het drijven van paarden- vleescbhouwerijen' met het déél le kwaliteit pnarden- vleesch te verkoopen tegen zeer verminderd tarief. Voorloopig is een kapitaal van 50 duizend gulden ge vormd. Meende men aanvankelijk reeds Dinsdag j.l. het openstaan,dé gedeelte der IJsel'hrug te Doetinchem te kunnen laten zakken, toch) is mem daartoe nog- niet kunnen overgaan. De voetgangers en passagiers der tram worden nog steeds per boot overgebracht. Het is echter aan de. schepen veroorloofd onder de brug door te varen, doch op eigen risiteo. Gisterochtend is uit dé Rijnhaven te Rotterdam het lijk opgehaald van een 11-jarigen scholier, die se dert 4 dezer uit de ouderlijke woning in de Cronjé- straat werd vermist. To Harderwijk is gistermiddag- een 12-jarig- meisje bij het waterhalen verdronken. Te Lemmer werd' sedert Donderdag-middag een schilder vermist. Gisterochtend heeft, men hem ver dronken gevonden. Men denkt aan een ongeluk. Een inspecteur van do recherche te Rotterdam heeft in oen hotel daar ter stede aangehouden den ontvanger der posterijen te Seregno, Italië, die ver dacht wordt zich in de laatste jaren aan verduistering van eenige duizenden lire te hebben schuldig gemaakt door middel' van valschheidl in geschrifte. De aange houdene had Donderdag met' de „Campanello" naar Amerika willen vertrekken. Zijn arrestatie geschied de op verzoek van den Italiaanschen gezant te 's-Gra venhage. De, man is in afwachting van zijn uitleve ring naar het. huis van bewaring overgebracht. Dolf de Worstelaar en zijn) vrouw, laatstelijk wonende te Rotterdam, die door de rechtbank, op grond van de zedolijkheidswetten, veroordeeld werden respectievelijk tot 9 en 6 maanden gevangenisstraf, hebben de wijk genomen naar Parijs. Het echtpaar was voorloopig- ontzet uit de ouderlijke macht, over zijn minderjarige dochter. Dit meisje, dat onder toe zicht van den Voogdijraad was opgenomen in een lief dadigheid, sinriehting, is daaruit ontvoerd en spoorloos verdwenen. Te Heinkenszand had een werkman, terwijl hij grondwerk verrichtte, het ongeluk, door neerstortende aarde bedolven t,e worden. Men slaagde er echter in. de lcvens'geeisteni weer op te wekken. Een der armen was echter ernstig gekneusd. Gistermiddag is een arbeider, werkzaam hij het sloopen van het oude magazijn der N. V. Ijzergieterij voorheen, J. L. Nering Bögel Co. te Deventer, uit, de verdieping op straat gevallen. Hij kreeg aan hoofd! en rug ernstige wonden en werd naar het zie kenhuis gebracht.. Zijn toestand is zeer ernstig. De collecte voor de ambulances van het Ned. Rood© Kruis heeft te Nijmegen ongeveer 1500 opge bracht, te Delft' 700. Een dienstbode te Rotterdam is, terwijl zij op een plat dak werkzaam was, door een glazen lantaarn gevallen en in een badkamer met het hoofd op een kraan terecht gekomen. Zij heeft daarbij een schedel breuk opgeloopen. In bewusteloozen toestand is zij in het St. Fm nci.sen-ga et huis aan de Schiekade opge nomen. BEKROOND. Op de internationale tentoonstelling- van Pluimvee en Konijnen te Utrecht, gehouden den 29 en 30eu Nov. en 1 Dec. 1012, behaalde onze stadgenoot de heer J. Boom Jr. met 11 inzendingen konijnen: den eerebeker, 5 ©ereprijzen, 5 eerste prijzen en 1 derden prijs; benevens 5 zeer eervolle vermeldingen. XAAR AAXLEIDING VAN EEN TOONEEL- VERSLAG. In het nummer van Maandag maakte „een tooueel- II of hebber" in verband met ons verslag- over de op voering van „Op Hoop van Zogen" de o-pmerking, dat wij abusievelijk hadden geschreven, dat de heeren Schwab en Musch do rol van boekhouder Kap® hadden gespeeld, daar de lieer van Warmelo vroeger deze aardige rol met succes vervulde. We meenden ons tc herinneren, zooals we in een onderschrift Schreven, dat do hoer Schwab het. aller eerst deze rol vervulde, maar dat het wel kon zijn. dat ook de heer van Warmelo haar had gespeeld. Wij zegden nader onderzoek toe. Wij wendden ons1 tot den heer van Warmelo, die ons vanmorgen schrijft dat. de heer Schwab de eerste is geweest, die de rol van Kaps heeft gespeeld, dat do heer Musch die rol nooit heeft gehad, maar dat de heer v. Warmelo ze ook heeft, vervuld hij is „oen tooneelliofhebber" zeer erkentelijk dat deze zich zijner wel heeft willen gedenken.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1