- Kinderspeelgoed. - Lijstenschaver ;isji o! jongste bediende Te koop Slaapkamer. RUNDVLEESCH. rfeENnS- BEHOEFTEN Levert, Hofjuwelier/* Volledige keuze St Nicofaag-Cacfcaiix. Het Alkmaamh Yeetonds BIEDT TE KOOP AANonge?. 350 K G. eerote kwaliteit gezouten Gemeenteraad van Alkmaar EMGELSCH. Grand Bazar Francais. Openbare Verkooping Openbare Verkooping tot I Februari, v. g. g. vz. CaféMelksalon v BOUWTERREIN OP DEN HOEK VAN DE Wil.IIKI.'M l.Y AI. A AN EN DE GROOTE s BUITENLAND. 181.50 181.50 1851/s 1186 Conversatie, literatuur, handelscor., examenopl, 1389i/a 524 225 241 5421/a 1515 544 255 «V» I lOös/n, De Balkan-oorlog. REGULIERSBREESTRAAT, Amsterdam ADVERTENTIE N. JACOB I)E BRUIN, Aannemersmaterialen Huisraad en Inboedel, Aan de Stoomtimmer- en Meubelfabriek van P. HAM MES Sc Co. kan een GEPLAATST worden tegen flink LOON. Mevr. LEDEBOEB, Eennemer straatweg 79, verlangt een net On een HANDELSKANTOOR hier ter I stede kan een geplaatst worden, indiensttreding met Ja nuari e k. Br. lett. U 257, bureau van dit blad. TE HUUR of TE KOOP gevraagd SIGARENZAAK of iets dergelijks, hetwelk een g09d burgerbestaan oplevertook niet ongenegen j als ZETBAAS of GéRANT geplaatst te worden, j Borgstelling aanwezig. Fr. br. no. 966aan firma ZWAAN ZOON, adv.-bnreau, Alkmaar. Een WINKELHUIS met ruime woning, enz., waarin thans een ZADELMAKERIJ, annex ver koop van manden in alle soorten wordt nitge oefend op een der beste Marktplaatsen in Noord holland, gelegen aan de Markt. Brieven lranco onder letter W 257, bnrean van dit blad. I prima ROODE WORTELEN bij S- KOPPES te Akersloot. Tevens deeleu we op verzoek van de vertolkster van de rol ran Jo (mevrouw WoudhuysenCuypers) gaar ne mede, dat- haar t-ooneclnaam Julia Ouypers is we hopen spoedig- nog eens gelegenheid te: hebben, haar in een tooneelverslag te kruinen noemen! VOORZICHTIG! Verschillende winkeliers hier ter stede hebben brief kaarten ontvangen van G. F. de Bakker te Velseroord met verzoek p. o. als poetpaket) bestellingen te zonden. Spoedige toezending is met het oog op St. Nicolaas natuurlijk zeer gewensclit, de rekening er maar bij het geld wordt per post gezonden. Inlichtingen om trent mij, aldus schrijft dc besteller, wil de heer Da me, notaris te Haarlem, wel verstrekken. De Commissaris van Politie heeft zich met genoem den notaris per telefoon in verbinding gesteld. Deze kent de Bakker heelemaal niet, maar wist wel mede te deelen, dat het adres uitermate onbetrouwbaar is. TEGEMOETKOMING IN DE KOSTEN VAN KAASVERYOER. B. en W. stellen den Raad voor aan de overlie den van het korps kaasd'ragers, als beschikking op hun adres d.d'. 4 November 1.1. te berichten, dat him daarbij gedaan verzoek om eene tegemoetkoming te ontvanger# in de kosten van rijloon voor hetb ezorgen van kaas, niet voor inwilliging vatbaar is. KRUISLAAN. B. en W. stellen den Raad voor te besluiten: Aan den heer J. W. Kockx, architect te Egrnond aan Zee, naar aonleiding van zijn adres d.d. 25 Octo ber j.l. te berichten, dat zijn verzoek om afwijking toe te staan van de bepaling sub d. van het Raadsbesluit van 19 April 1911, No. 16, voor zooveel betreft de huurwaarde van de eventueel te bouwen huizen op het terrein gelegen op den hoek van de Wilhehnina- laan en de groote Krnislaan, wordt afgewezen. GESLAAGD. De heer C. Bijvoet alhier is geslaagd voor het Staatsdiploma voor Machinist bij de Koopvaardij. OUD-PAPEER. Men verzoekt ons de aandacht te vestigen op de Vereeniging Liefdewerk Oud-Papier te Amsterdam, met ruim 100 afdeelingen in Nederland, welke veree niging het vorige jaar 1.181.861 K.O. heeft verwerkt, aan werkloozen 13061 heeft uitgekeerd en 4000 heeft geschonken aan liefdadige instellingen. Het hoofddoel der vereeniging is werkverschaffing en liefdadigheid. Er bestaat hier een centrale afdeeling, waarbij Alk maar en 11 omringende dorpen zijn aangesloten. Het centraal bestuur bestaat uit de heeren W. J. D. Appel, voorzitter, T. J. Hu Vermeulen, secretaris, F. C. J. Lissone, penningmeester. De omzet in het vorige jaar bedroeg ruim 32.000 kilo. Wie vooral na St.-Nicolaas! oud papier wil afstaan, wordt verzocht hiervan aangifte te doen bij bovengenoemde heeren. -.teuAV anop nee mm m uooreas.^ tiaoj, -ofstopd tpspmn! op een biljet geplakt was en ze lazen: Tweeduizend roebel belooning voor dengene, die de uit de keuken van den Tsaar gestolen vijftig zilveren borden en honderd zilveren lepels terugbezorgt. Eu de zeven dwergen dansten van vreugde dat bij hen slechte zeven zilveren voorwerpen waren gestolen en dat ze de Tsaar van Rusland niet waren. PAPIER VAN BAMBOERLET. Onlangs zond een Edinburgsehe firma twee machi nes naar het verre Oosten, die voor d© verwerking- van bamboe tot papier waren ingericht. Een der ma chines ma alt t de papiermassa en de andere wit papier. In de, nabijheid van Kagi in Japan wordt de fabriek opgericht en deze zal in het begin 300 ton papiermas sa kunnen vervaardigen; zij is voor uitbreiding vat baar. Men is in Japan van meening dat de eigen pa- pierfabricati© in afzienbaren tijd tegen de Ameri- kaansche en Rriteche import op kan. Weliswaar is dë verwerking van bamboe tot papier beduidend kost baarder dan die van hout. Dit bezwaar hoopt men echter op den duur te overwinnen. Een groot voor deel is, dat de voorraad bamboe onuitputtelijk en makkelijk aan te planten is. Het papier ziet er zeer goed uit en is van uitstekende kwaliteit, DE VESTIGER VAN HET ONDERRICHT VOOR DOOFSTOMMEN. Dezer dagen, den 25sten November, isi de 200ste ge boortedag herdacht van Abt Charles Michel' de l'Epéé. Hij wijdde zich voor het eerst aan bet onderricht voor doofstommen en is als zoodanig maar al te weinig bekend. Wel is waar was zijn methode primitiever dan de tegenwoordige, maar toch wist hij zijn leer lingen niet^ alleen de Eransche, maar ook d'e Latijn- sehe taal bij te brengen. OPHEFFING VAN EEN HUIS. In Chicago is onlangs op merkwaardige wijze een huis verbouwd: er moesten bij de drie verdiepingen, tezamen een front van 30 meter vormende, nog 4 éta ges gevoegd worden; deze moesten er niet bóvenop, maar onder-aan gebouwd worden. Een architect heeft dit weten uit te voeren. Hij liet een metalen geraam te plaatsen onder het huis en millimetersgewijze op heffen; daarna werden op d'e gewone manier vier ver diepingen gebouwd'; het bovendeel liet men dalen, totdat het op het nieuwe deel steun vond: de noodiga verbindingen werden aangebracht en het werk was verricht. Het meest treffende is, d'at het oude bo vendeel gedurende al dien tijd bewoond bleef, terwijl de bewoners geen ander ongemak van d© verbouwing ondervonden dan de moeilijkheden bij het verlaten en thuis komen. ft f 22.—, 11 paaiden f 100 ft f 200, koeien f ft f 0, 8 schapen f 23.a 29.lammeren f ft 0 kalveren f ft f var kens f ft f 0 zeugen f ii f 160 biggen f 8.— a f 15.—, kippen f 0 ft 0.— kipeieren f 6.ft f 7.eendeieren f 0.ft f 0- 1850 kop boter 676 a 70. AMSTERDAMSCHE BEUBB. Opgave van het NOORDHOLLANDSCH LANDBOUWCREDIET. Koer* van Swataleeningen, NEDERLAND. Ned. Werk, Schuld BÜITENLANö. Bulgarije Tabaksleening Brazilië Funding Mexico binnenl, Japan Oostenrijk Jan. Jul. Rusland Hope Consol 1906 1894 6e Eia, Iwang Dombr. 129Nov.i 80Nov. pCt. 3V, «Vi pCt. 5 S 4 4 4 4 5 4 41f, F'inanc. enlndustr. ondernemingen enz. Nationale Hypotheek Bank Noordbollandscb Grond crediet 'I |f Ned. Handelmaatschappij reae. Barge en Moorman Cultuur Vorstenlanden Winst bew. pCt. 4 4 dir. 917/g 668/8 9U/e J103 i/a 461/161 S4s/4 833/4, 847/8 856/s 993/8 84 Vs 948/4 98ik I 1001/4 1731/8 108 157 916/g 66 94"/,a 103 i/a 83 i/s 8ö8/4 85i/s 991/4 8416/16 141/s 98i/s 108 157 NIEUWE TELEFOONAANSLUITINGEN A. L. cle Gelder, Emma straat, Huish. nans]. N. Kranenborg Jesse, Geesterweg, Huish. aansl. 318. Lint J., schoenhandel, Huigbrouwerstraat, Mevr. de wed. Teirsteege, v. Everd.str., huish. aansl. L. Wouters, v. Everd. str., huish. aansl. 31 Steel en Zoon W. F., steenkooperij, kantoor cn steenhouwerij. Kantoor en werkplaatstelefoon met 6 aansluitingen. (Een kantoor en fabriekstelefoon van 6 aansluitin gen voor de caofabriek van den heer Baan ,is in aan lag-) Laatste post. UIT GRAFT. Vrijdagavond j.l. vergaderde de Grafter IJsclub. Uit het verslag van den secretaris bleek dat de ver eeniging 58 leden telde. De rekening sloot met een batig saldo van 82.61, liet. saldo ad J 73.42 van het vorige jaar inbegrepen. Tot bestuursleden werden herkozen de heeren S. Haas en K. Humor, ter wij'1 gekozen werd de heer L. Bruin llz. Dc 'bode werd voor den tijd van één jaar herbenoemd. VERGADERING van den op Woensdag 4 Dec. 191», 's nam. 1 uur. Punten van behandeling: 1. A astetelling der notulen1 van de vorige vergade ring. Mededeelingen. Ingekomen stukken. 2. Benoeming van een lid dhr commissie van toezicht op het stedelijk muziekkorps (Bijlage no. 125). 3. Benoeming van een onderwijzeres aan de Meisjes school (Bijlage no. 128). 4. Voorstel van B. en W. tot het instellen van ge meentelijke groenteveilingen (Bijlage no. 107). Als voren, in zake toekennen schadevergoeding voor het verplaatsen van een draaimolen bij gele genheid' der laatste kermis (Bijlage no, 126). 6. Als voren, in zake restauratie van een schilderij (Bijlage n-o. 127). 7. Als voren, in zake het verschaffen van muntgas meters (Bijlage no. 129). 8. Als voren, betreffende het toekennen van schade veroorzaakt door den storm van 30 September 1911 (Bijlage no. 130). 9. Alsvoren, tot aankoop van een sloot (Bijlage no. 131). 10. Alsvoren, tot demping Zandersloot met bijko mende werken (Bijlage no. 132). Alsvoren, in zake bebouwen terrein op den hoek van Wilhelminalaan en Groote Kruislaan (Bijlage no. 133). Alsvoren, naar aanleiding van een verzoek om te gemoetkoming in de kosten van ka as vervoer (Bij lage no. 134). 13. Rapport der commissie ad hoc, in zake beleid Di recteur der gemeeentewerken (Bijlage no. 135). 14. Behandeling van reclames in beroep tegen aan slagen in den hoofdelijken omslag. Westersniker A'dam Bali Langkat Idem pref. A'dam Serdang Dell Batavia Deli-Maatschappij Medan tabak Rotterdam Deli Senembah Tabak-Mij, Amst, Rubber Cult. Gecons. Holl. Petrol. Cert, A Kon. Mij. t. expl. v. Petrolenn Dortsche Petroleum Moeara Euim Sumatra Palembang Perlak Petroleum-Mij. Zuid-Perlak Ketahoen Gew. pref. Redjang Lebong Great Cobar a and. Mient 22. St. Nicolaas Cadeaux, J. li. v. A M ËROH GEN, LAMORAALSTRAAT. Leeraar a. h. gymnasium. 11 12 Amalgamated Copper Cy. Amer. Hide and Leather Anglo Amer. Telegraph Comm. Steels Car and Foundry Amerik. Stoomy.-My Common Marine Preferent (j t Marinebonds 'pCt. 41/» Comm. Peru aand. div. Preferent H Spoor wegleenlngen. Holl. iJz. Sp.-Mij, m u Mii. tot expl. van Staatsspoorw. Deli Spoorweg AMERIKA. Atch. Top. Cert. v. Convert pCt, 4 Denv. en R. 9r. Cert. aand. div. Eric Kansas City South. I! Pr®f II Miss K. Texas 0. v. s New-York and Ontario Norfolk Western C. r. Rook Island gew. Southern Pacific H Southern Railway Union Pacific cert v. Wabash gew. RUSLAND. Wladikawkas 1885 pCt. 4 Premieleeningen. NEDERLAND. Stad Amsterd. fl00 3 Gemeente-cred. BELGIE Antwerpen 1887 655 285 1336 461/, 86 513 515 2643/4 1683/4 218 196V4 78 64 84 43 1235 911/3 857/8 257/8 74"/ie 591/4 11897k 5Vw 20 66 Vs lGVm 681/9 658 46i/» 526 227 Vs 1244Vs 546 1164 198 79V4 641/4 18 425 1230 9U/4 86 29 257/8 741/s 587/, 5Vs 201/4 66 Vs lOis/is 581/s 88 Vs 94«/w 250 108iVw| 1086/g 1867/g 881/* I 2621/3 HONGARIJE. Hongaarscbe Hyp. Idem OOSTENRIJK. Staatsleening 1860 RUSLAND 18 4 Koers van het geld. 3 4 8 5 K Prolongatie 4J/4 22% 84 283/g 62 Ve 281/s 341/4 1141/4 26 11101/s 291/4 11721/a 49/ia j 86 Via 1066/8 lC0s/4 803/4 116V4 1071/s 158 Vs 470 pCt, 226/8 841/b 28V4 621/4 287/b 341/4 1117/8 29 178 48/4. 861/4 793/i« De Duitsche staatssecretaris von Kid'erlen Wachter heeft verklaard, dat er naar zijn meening' even weinig reden is om den toestandPthana te rooskleurig te be schouwen als er ©enige dagen geleden voor somber pessimisme was. Men bereidt, zich in Engeland voor op afwisselend© verbeteringen en verslechteringen. Terwijl Servië van de veroverde kuststrook aan de Adriatische zee reeds een Servische provincie heeft gemaakt, heeft Albanië zich onafhankelijk verklaard er is een voorloopige regeering ingesteld, welke te kennen heeft- gegeven, dat Albanië onzijdig gebied is! Do vredesonderhandelingen duren voort, Turkije heeft de Bulgaarsehe voorwaarden onaannemlijk ver klaard en tegenvoorstellen gedaan. De Bulgaarsehe minister van financiën is naar het hoofdkwartier ver trokken, hetgeen beschouwd' wordt als een teeken, dat er belangrijke financieele onderhandelingen gaande zijn. De BaLkanstaten zenden inmiddels nieuwe verster kingen naar Tsjatald'sja, waar voortdurend verken ningen plaats hebben, die soms een tamelijk moordda dig karakter dragen. De epidemie onder de Turksche troepen duurt voort: en de toestanden in1 het eholera- kamp te San Stefano heeten bedroevend. Trouwens majoor Zweuger, die er ook op wijst dat te Konstan- tinopel jonge flinke soldaten lanterfanten, terwijl grijsaards meevechten, vertelt in het Tageblatt dat zelfs in de hoofdstad van verpleging of geneeskundi ge behandeling geen srpake is. De buitenlandsche doc toren hebben bitter weinig te doen: liever weet de Turksche arts zijn zieken minder goed' behandeld, dan dat hij de hulp van een vreemdeling aanneemt, Blij kens hetgeen deze correspondent meedeelt, is de aar digheid' van het baantje van oorlogsverslaggever voor goed' ér af. Ik ben zegt: hij niet bang voor een kogel, maar het choleraspook vind' ik minder sympa thiek. Alle voorzorgsmaatregelen en ontsmettings middelen benemen iemand den eetlust en t-och is men zijn leven niet zeker. Ook duldt- men de correspon denten niet meer aan het front, Waiar er zich iemand vertoont, wordt hij vastgehouden en met den eersten trein naar Konstantinopel gebracht. Gemengde mededeelingen. HET RUSSISCHE SNEEUWWITJE. En toen de zeven dwergen binnenkwamen deden zo een aardige ontdekking. En de eerste van do dwergen riep toen hij aan tafel wilde gaan: „Wie heeft mijn zilveren lepeltje gestolen?" En de tweede riep: „Wie heeft, mijn zilveren bordje gestolen?" En de derde, vierde, vijfde, zesde en zevende: „Wie heeft mijn zilveren vorkje mesje, kruikje, be kertje, kandelaartje gestolen?" Eu ze zochten in alle vertrekken van hun onder- TELEGRAFISCH WEERBERICHT. 30 November. Medegedeeld door het Koninklijk Nederlandse! Meteorologisch instituut te de Bilt. Geldig tot den avond' van 1 December. In het gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand van den barometer 769.6 te Horta. De laagste stand van den barometer 744.9 te St. Mathieu en lie d'Aizx. VERWACHTING. Veranderlijke later matige noordwestelijke tot noordoostelijken wind, meest zwaarbewolkt, waar schijnlijk regen of sneeuwbuien. Kouder. Bnrgeriyke Stand. Geboren: 30 Nov. Bernardbs, z. v. Marten Brink en Antje Duba. Overleden: 29 Nov. Johanna. Ramondt, 51 jaar. 30 Nov. Sara Maria Lobach, gehuwd' met Francis- cus F reder i cu» de Munk, 63 jaar. Marktberichten. ALKMAAR, 30 Nov. Aangevoerd 16 paarden f 100 ft 300, 0 veulens f 0 ft 0, 18 koeien en ossen f 200 ft 350 vette kalveren f a per ned. pond f 0 a 0.30 nuchtere kalveren f 8 ft 25, 0 ezels f ft 0, 107 magere sehapen f 18.ft 30.—, 0 vette id. f 0 ft 0, lammeren f a 0 vette var kens, per ned. pond 0 ft 0 ct., 81 magere id. f 17 ft 24, 243 biggen f 9.ft 15.10 bokken en geiten f 3 a 10, 0 kleine bokjes f 0.— ft 0.boter, per ll<2 ned. pond hoogste pry's f 0.775, middelprys f0.70, laagste prijs f 0.62s, aangevoerd 4460 kop, kipeieren f 6.k 7.,50 eendeneieren f 5. BROEK OP LANGENDIJK, 30 Nov. Heden werd besteed voor206 baal uien f 0,75 a 0,90, 186 baal wortelen f 0,30 a 0,50, 7900 bloem kool le soort f 4.a 11.90, 2e soort f 1.40 a 1.50, 67400 roode kool f 2.20 a 7.—, 24600 gele f 2,— a 6.80, 11800 witte f 1,60 a 4.20, 290 zak roode kool f 0,16 a 0,37,bieten f0, HOORNSO Nov. Tarwe f 6.50 ft 9.50, rogge a 0.— ft gerst f 5.75 ft f 7.50 haver f 4.— k f 5.25, witte erwten f k f groene dito f 12.k f 16.—, grauwe f 15.— k f 21.vale f 18.— k f 18.— bruine boonen f 14.— k f 16.50 karweizaad f 15,25 k f 15.71, mosterdzaad f 20k Mededeelingen. Op de gehoele markt heersehte eene flauwe stemming, uitgezonderd' Oliewaarden, die hooger noteerden. Noteering Koninklijke 545547 slot 546. Geconsolideerde 2432451/2 slot 244x/2. Amerika bleef ongeveer de koersen van gisteren hand haven, de handel was kalm. Tabakken ondergingen nagenoeg geen verandering. Mijnen flauw voor Ke- t-ahoen. Culturen prijshoudend. Rubbers verlaten. GEBOREN CATHARINA MARIA ANTHONIA, Dochter van C. C. SCHOENMAKER en MSCHOENMAKER—RANZIJN. Fanuius Scholtens-traat 76 I. Amsterdam, 29 November 1912. Heden overleed le Alkmaar, door een plotselinge ongesteldheid, mijn innig geliefde Echtgenoot, de heer JOHANNES RAMONDT, in den ouderdom van 51 jaar. bergen, E. M. RAMONDT- 29 November 1912. STAM. Heden overleed plotseling onze zeer geachte pa troon, de heer J. RAMONDT. M. GLAVIMANS. JAN W. v. d. GRAAF. W. v. d. GRAAF—KOOY. Alkmaar, 29 November 1912. Heden overleed, tot onze diepe droefheid, na tijdig voorzien te zijn van de H. Sacramenten; plotseling, onzo innig geliefde Echtgenoot©, Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, Mejuffrouw SARA MARIA DE MUNK geb. LOBACH, m den ouderdom van ruim 63 jaar. F. F. DE MUNK rouwenstraat 7. em kinderen. Tot onza diepe droefheid overleed heden, zacht en kalm, in het volle vertrouwen op zijnen Heiland, onze geliefde Echtgenoot, Vader, Behuwd- en Grootvader, de heer in den ouderdom van bflna 70 jaren. C. DE BRUIN-v. d. SLUIJS. T j Hs. DE BRUIN. I DE BRUIN-v. HUIS. Alkmaar I H' BAAN-DE BRUIN. Aikmaai. j w j H. DE BRUIN. N. DE BRUIN-BRINKMAN. Haarlem. B. DE BRUIN. P. DE BRUIN. Breukelen, 29en November 1912. op VRIJDAG 13 DECEMBER 1912, des voormiddags 10 uur, op het terrein van de nieuwe Ambachtsschool, aan den Bergèrweg te ALKMAAR, van een groote partij gesehaafde_ en geploegde delen IX 8 on 1 X 7, biddings, juffers, kortelingen steigerdelen, sparren, riggels 2 X 3 en 4 X 4, profielen, kruiwagens, steen- wagens, vat carbolineum, brandhout enz. enz. DIRECTIEKEET, bevattende teekenkamer, gang, kantoor, weeglokaal enz., dubbel' beschoten, groot 12 X 5 Meter. II. J. HAASBROEK. Deurwaardër. op WOENSDAG, den 11 DECEMBER 1912, des voormiddag® 10 uur, ten sterfhuize van Mej. d'e Wed. J. YAN TELLINGEN, aan de Gedempte Nieuwe- sloot No. 77, hoek Krebbest-eeg te ALKMAAR, van: als. laf els, Stoelen, Canapé, mahonie bin nen- en Pe- nantkast, mahonie Pronktafel, Speeltafel, Werktafel, Spiegels, Schilderijen, Chiffonnière, Haardkachel, Gasornamenten, Pendule onder stolp, Vloerld-eeden, Zeilen en Karpetten, een- en tweepersoons Ledikan ten, een- en tweepersoons Wascht-afels en Nachtkast jes met marmeren blad, Veeren Bedden met toebehoo- ren, Cylindermangel, Linnen Tafelgoed, Kristal, Glas-, Aarde-, Koper-, Tin- en Blikwerk, enz. enz. GOUD EN ZILVER. Te zien 10 December, van 12—3 uur. II. JHAASBROEK, Deurw. Heer zoekt frissche slaapkamer zonder ontbijt. Bjj voorkeur omtrek Heilooër brug. Br. onder letter A 258 met opg. van prijs, fr. bureau v. d. blad. Informaties zijn te bekomen bjj den administrateur N. SCHERMERHORN, Waagplein. KLEURBOEKEN TEEKENBOEKEN .SCHETSBOEKEN Degelijke WATER- VERFDOOZEN PASTELS enz.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 2