Hoeden, Petten, Parapluie's, Wandelstokken, Zijden doeken, Wollen Shawls, Handschoenen, Pochets enz. enz. Coöperatieve Yereeniging „ONS BELANG", Laat. Fijne sorteering Toilet-Artikelen. Zondag Voetbalwedstrijd ALCMAKIA I-Hk lICJULES I Utrecht. Goede bekenden. DE KERKBODE Dit blad verschijnt 01 de 14 dagen Dames Brommer en Harteveld. Si Nicolaas Cadeaux. De Adelaar" H. J. Schwarzer, 444. Aanbesteding. St. Nicolaas-Cadeau. gevulde Brandkasten Lie© Plas. BIOSCOOP-THEATER, A. BURGER i Aanbesteding. in het magazijn van f i 15 Tongenrollade, bij de Laat. K. SCHERINGA, Apotheker. Altijd geurig! Altijd krachtig! Altijd versch I Fnidsen 117-119 Tel. 52 Speculaas a f Q.28, Homgtaai f 0.20 per 5 ons. Boterstukjes f 0.12 per ons. Hammen, Harten, Zalmstaart en Boterletters. mr Bestellingen gelieve men vroegtijdig op te geven. MIENT 10, ALKMAAR. v.h. HERMs. COSTER ZOON, voor Alkmaar en Omstreken. Ds. H. WESTRA, Stationsweg 13, Alkmaar Waarom kijkt men overal en koopt men zijn Leder- en Staal- waren enz. in het Fff idlest No. 85? Omdat men daar steeds het beste koopt voor den laagsten prijs, wat daar velen bekend is. Wie het niet bekend islette vooral op het adres FNIDSEN No. 85. T. APPELMAN. Steeds versch voorradig alle soorten FIJNE V I EESCHYV AREN. Vraagt mijn prima Geldersche Rookworst, Frankforter Knakwoist Kalfsrollade 18 ct. per ons. Cornedhoeuf 13 et. per ons. Hoofdkaas a la Jardinière 12 ct. per ons. Leverpastei 20 ct. per ons. Noack's Haagsche Leverworst en Railsbraadvet. Kleine Rolhammetjes, zeer geschikt voor St. Nicolaas Cadeau. Gerookte Zalm, Sprot, Paling in Gelei, enz. Vraagt Hf il It el miss ia Roomfe^er 80 ct. per 5 ons. Aanbevelend, Gascaratabletten Eau des Carmes. Eau de Cologne. Eikelcacao. Eiwitstaai. Emserpastilles. Emserzout. Emserwater. De aangekondigde aanbeste ding van terrein ophoogen enz. zal plaats hebben, filet pp 4S zooals in 't bestek vermeld, doch op 5 December 9 terwijl bet inschrijvingsbiljet op 4 Dec. moet worden ingeleverd. A. G DEiM BOESTERD. iloordhaSlacclsciie vette gerookte P a i I fb g van HOOGLAND SMIT, SOLIDE DOOD-eenvoudig geen OORLOG Goud, Zilver, Klokken en Horloges van ALKMAARSCH Woensdag 2-4 uur Matiude. Laat 146. I Banketbakker, Tefef 137. Jtrgentijnscli Rundtfleesch een juffrouw uit den burger stand om te reizen de aan- en verbouw van bet hotel „Nassau-Bergen" te Ber gen aan Zee op 14 Dec. a.s. elke uitvoering tegen lage prijzen voorhanden FABRIEK en MAGAZIJN: Bewijzen van soliditeit voor banden. 22 Ct. per ons, vette Eng. Sprot, uitgesneden Makreel en gerookte Zalm. G. M. J. BAKKER, Hofleverancier, V erdronkenoord. PRACHT COLLECTIE: BORSTPL AAT i O 12 per ons. N.B, Goederen kannen nil St. Nicolaas worden geruild. Wij geren geen cademx ot anders zins, dit komt onze artikelen ten goede. Houders van Donateurs-kaarten worden verzocht hunne Diploma's mede te nemen. Aanvang 2 uur. door Joh. de Veer, - PRIJS f 1.90. - Org an in Vrijzinnig-Protestanischen geest, te vens Predikheurtenblad voor: ALKMAAR, AKERSLOOT, BERGEN, BROEK OP LANGENDIJK, EGMOND-BINNEN, EGMOND a/d. HOEF, EGMOND a/ZEE, HEILOO, KOEDIJK, LIM- MEN, OTERLEEK, OUDORP, SCHOORL en GROET en STOMPETOREN. Grootste keu?e Fantasie- schorten, Echarpe's, Kragenschöners, Ceintuurs, Gespqji, Elastiek Zakdoekjes, Pochets, Kragen, Jabote, Boorden, Dassen, Strikken, Tasschen, Reticules enz Speciaal adres voor Handschoenen, Glacé, Cas'or, Peau de Suède, stof, wol eu zijde, in verschillende prijzen en kwaliteiten. FIRMA TELJER Laat 122, naast de K.K. Kerk. Yetzoeke s.v.p. bestellingen vroegtijdig te doen. LAATSTE WFEK. Alles moet weg. CON CURRENTIE ONMOGELIJK. Prachtige St. Nicolaas-Cadeaux. Aanbevelend, Langestraat, t.o. Stadhuis. HET HALSSNOER DER DANSERES Drama. DE JEUGD VAN RIGADIN Komisch. DE YEKMAK, DE GROOTSTE IJ BREKER DER WERELD. OP DES YERTEBS DOCHTER VERLIEFD, Komedie MAX Linder. JAPIE WORDT WEDFR HENDRIK Komisch EEN LIEFDESAVONTUUR VAN DUBBARIJ Gekleurd drama. IDYLLE OP DE BOERDERIJ Kom. MAX Linder PATHé JOURNAL. PMÉEM moet U in Uwe Gemeente gaan verkoopen en gij verschait U een broodwinnirg. Wacht niet totdat e^n ander het doet, lüü p. f 25, H. GERST EL, P. H. Kade 4, Amsterdam. Door de aichitecten J. C. van Epen en H. P. Berlage Nzn. zal worden AAK BESTEED Bestek met 12 teekeningmi zijn verkrijgbaar it f 3,- bij De Wed. J. AHltEND en ZOON, Sin gel 24, Amsterdam. Aanwijzing 10 Dec. te Ber gen ran Z e. UITGESNEDEN Opgericht 1808 Stoomkoflieï»r»ii«terlj cis Theehandel ALKMiR Dagelijks versch voorhanden: BTjjft zich beleefd aanbevelen voor de levering van PARFUMERIEËN. ROGER GALET. PI VER PINAUD. HONBIGANT. ENZ., ENZ. KAM GARNITUREN. CELLULOID-ARTIKELEN. SCHILDPADSPELDEN. VERSCHENEN Onze populaire Kinderliedjes. Se ltlXUEI» Verzameld en van Piano-begeleiding voorzien, met 64 oorspronkelijke teekeningen van ANDRÉ VLAANDEREN. Vroolgke wijsjes, aardige versjes, mooie plaatjes. Verkrijgbaar bij de N.V. Boek- Handelsdrukkerij Voordam C 9. Telefoon No. 3. VERSCHENEN: Redactie: de predikanten: P. O ROOT Jzn. te Oudorp, H. MAKKINK, A. 6. DE REGT en H. WESTRA te Alkmaar. Met medewerking van de Heeren: Dr. G. Blokhuis, rector van het Gymnasium; Ds. J. W. Ph. Feith, Em. Pred.Prof. Dr. H. Oort te Lei den Dr. R. G. C. Schröder, arts te Alkmaar en Ds. J. van Dorp te Egmond aan den Hoef. Stnkken voor de Redactie bestemd te zen den aan: Laagste Abonnementsprijs -40 cent per half jaar. Advertentiën 16 regels 25 cent. Elke regel meer 5 cent. BU abonnement belangrijke korting. Voor het opgeven van abonnementen, advertentiën enz. wende men zich tot de firma HERMs. COSTER 6 ZOON, Voordam, Alkmaar. Zij, die alsnog een proefnummer van dit blad wen- schen te ontvangen, kunnen dit gratis bekomen bij de Firma HERMs. COSTER ZOON. Beleefd aanbevelend, B. KEUTER Ae VERDROM KENOORD 113-115. Divans Fauteuils Meubeltjes Kussens enz. COMPLETE MEUBILEERING. 9 N.B. Men lette er op dat geneesmiddelen allen in de Apotheken geïnspecteerd worden, dat dus alleen de Apothekers voor het leveren van knoeisels kunnen worden gestraft. Geen beter St.NICOLAAS-CADEAU dan de le soort berichten, maar wel de goedkoope prijzen van GROOTE OPRUIMING wegens OPHEFFING der ZAAK. MMABLOO 31 bjj de Nieuwe Ambachtsschool. DE DIRECTIE. GEVRAAGD voor Zwolle en omliggende plaatsen tegen provisie bij particulierepi (geen consumptie-arti kel). Br. letter Z 257, bureau dezer courant. Willem van Vnnre.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 3