Sensationeel Nieuws. LSPRUIT, Medelijden ren- Van Nieuwkuyk's Veevoeder- Werktuigen, Lijnkoekbrekers Roomboter-Melange J. Y. d MEÜLEN, Boterstraat8 Hagen s Sigaren. C Verheus, zmz Japongarneering, GostunmfluieelHandschoenen, N.V. HERMs. COSTER ZOON, Romans, Jongens-, Meisjes- en Prentenboeken. Delftsche Veekoek en Meel, reukloos Jachtwater WONING-BUREAU, O. 1 EEN WINST DUS ZOUDEN WIJ ZEGGEN YAN 150 °|0. STR00- en WORTELSNIJDERS Laat 127 Alkmaar. Wilt gij eer hebben?1 Voorziet U dan!!! Firma P. Blaauw Zoon, Ritsevoort 37 (Teietoon n°. 71). Hei meest gesorteerde adres in Alkmaar. Dagelijksche ontvangst van nieuwe artikelen. te Amsterdam. Pólmaise Anthraciet, D. SQVERS Wz. M. EGMOND, Openbare Voordracht, J. J. VAN BROEKHOVEN, Boelhuis te Alkmaar bioglöbïn] Onovertrefbaar Versterkingsmiddel ANSI NOU MESMAN, Heerenstraat 7. Schoenmagazijn. Graan- en Boonenbrekers, Veevoederkookpotten. Dor&chm^chineSf Ros- en Wanmolens. Landbouw-werktuigen. Alkmaar. Dijk. Onovsrtrefbaii* van 50 en 55 Cent de 5 ons. EENIG ADRES voor Telefoon 594. Daar vindt U Hypotheekbank voor Nederland A. GOEDE Dz., H. SNIJDER, voorh. D. Blaauw. I Het Voortbestaan na den dood, Meubelen, Huisraad en Inboedel, Onmisbaar voor kinderen is het In aansluiting met onze advertentie van gisterenavond Elke 10 CtS. pudding, mits met pure suiker bewerkt, zonder onderscheid van merk, vertegenwoordigt voor den fabrikant den kostenden prijs die varieert van 95 cent tot f 1.10 de 12 doosjes (36 pakjes) of ong. 3 ct. per pakje. Naaml. Yenn. „Consuma" zal hieraan een eind maken en zich tevreden stellen met 8 a 10 °|o dividenden, zoodat zij in staats is steeds voor drie cent een chem. zuivere, gezonde, voedzame en smakelijke pudding te leve ren. Met bijvoeging van suiker en melk kost CONSUMA PUDDING GEHEEL GE REED 9 CENT. Nieuwesloot B 36, nabij 't Postkantoor Onderstaande Ferceelen zijn uitsluitend te bevragen aan het eerste en grootste Woning-bureau te Alkmaar van BAKKER GOV ERS. In alle metalen verkrijgbaar BIJ - Stadsuurwerk- maker. Telefoon 2»7. met allen, die aan koude voeten lijden, drijft er ons toe, de aandacht te vestigen op onze groote voorraad verder "WINTERZOOLTJES, te dragen in iede- ren Schoen. Koude voeten onmogelijk. TELEFOON 50. HOUTTIL 17. ël CAKE Wk voor band- en d r ij t|kr acht. GROOTE VOORRAAD. LAGE PRIJZEN, in de Magazijnen van Werktuigen Ge reedschappen van Vraagt Prijscouranten. VAN Beleefd aanbevelend Verhuizingen. Behangerij. Stoffeerderij. RUIME KEUZE IN Tapijten, Gordijnstoffen, Linoleums, Bedden, Dekens, Matrassen, enz. enz. j. W. 8. 8CHILUN8 Diploma N. T. V. - GEESTEKSINGEL E 32. beveelt zich aan tot het geven van PIANO-ONDERWIJS. Uurwerkmaker, Schouten si;r»at bij de Laat- OPWINDEIS BIJ ABON NEMENT. van Uw cadeau van sigaren b'j een prachtige sorteering van 2 tot 50 ct. in kistjes van 10, 25, 50 en 100 stuks. ASSORTIMENTKISTEN in diverse prijzen. Groote keuze SIGARETTEN. Alles uit de eerste fabrieken van Nederland Opgericht 1884. Ziet de Etalages 1 Prijzen zeer conenrreerend. Y OOK DAM O 9 Teïet. NO. 3 ALKMAAR. Groote keuze in Geen geschikter geschenk dan een Levering m°t, garantie, zoowel voor de goedkoope als duurdere soorten. Voorradig in diverse prijzen - Verstrekt GELD op Eerste Hypotheek op billijke voorwaarden zonder vooruitbetaling van rente en geeft 4 Pandbrieven uit in stukken van f ÏOOO, f 500 en f 100- Inlichtingen voor Hypotheken en Pandbrie ven bij den AGENT, den Heer Kennemerpark 18 Alkmaar. STOOKT MIJNE Cokes, Turf, Hout en Briketten. Monsters Grondnootkoeken geno men 9 November. Waarbij als getuigen Jn- MULDER, Heiloo. T. PRONK Tz Warmen de Heeren ainemers huizen. Uitkomst 48.7 Eiwit, 7 9 Vet, 11.6 Vocht. Aanbevelend Vier Staten, Alkmaar. VOOR JONGENS EN MEISJES VAN 10-16 JAAR, a: gedipl. Piano- en Zangonderwijzeres, Mient C 29, Alkmaar. op Woensdag 4 December, Gebouw „de Unie", (kleine Z»al), door Oud Hulppr. Onderwerp bewegen door de spiritlache Openbaringen der Isabte tijden. Entrée f 0.25. Aanvang 8 uur, op Maandag 2 December 1912, des morgens te 9 aren precies, in het locaal HARMONIE aldaar, van Vooraf verkooping op het HOF van Steiger planken, AannemerbinateriaRn en Rommeli g. Deurw. KLEIN. Maagdebürgei Bioglobin Maatschappij. voor zwakkeD, bloedarmoede, uerveu- siteit eu herstellenden. VERKRIJGBAAR bij DROGISTEN en APOTHE KERS. Talrijke attesten van doctoren aanwezig. a at» Et. per FDACON ran TE KOOP Een flink ingericht WINKELHUIS, etaaasi.» 99 een der drukste «tanden Tan Alkmaar. Op een goeden stand een ruim WINKELHUIS, be staande uit een ruimen winkel, woonkamer, serre, keu ken, gang, boven 4 kamers en 2 zolderkamertjes met ruim© zolder en achter het huis een flinken tuin mei vrije steeg. Koopprijs billijk. Aanvaarding bij overeen komst. Een net BURGERWOONHUIS, zeer geschikt voor rentenier. Staande Liudenlaan. Koopprijs billijk. Solide geldbelegging. PIT DE HAND TE KOOP: Een flink PERCEEL, werkplaats met bovenwoning, aan den Kennemerstraatweg, gem. Alkmaar. Een BURGERWONING, Verlengde Landstraat. Een riant nieuw gebouwd HEERENHUIS met TUIN, verhuurd voor 3 jaar, bijzonder geschikt voor eoliede geldbelegging. 16000 vierkante Meter BOUWTERREIN, geheel of bij gedeelten, gelegen aan bet Noord-Hollandscb Kanaal, bij Alkmaar, zeer geschikt voor fabriekster rein. Een degelijk HEERENHUIS, staande aan de Oudegracht nabij bet Ritsevoort. Aanvaarding bij overeenkomst. Een allerprachtigst gelegen HEERENHUIS voor klem gezin aatni den Kennemerstraatweg. Een nieuw solide gebouwd HEERENHTJIS met prachtig uitzicht op dtem Alkm. Hout en landzicht aa/n den Kennemerstraatweg. Een nieuw gebouwd WINKELHUIS, staande aan de Steinsitraat te Alkmaar, -voor vele. zaken geschikt. Een BURGERWOONHUIS, verhuurd tegen 2.75 per week, waarvan de helft der koopsom als 1ste hy potheek op bet perceel gevestigd kan blijven tegen een rente van 4V-> procent. TB HDP»: Een mooi ingericht HEERENHUIS, voorzien van diverse kamers, flinken tuin, gasi en waterleiding, staande Spoorstraat, thans bewoond door den heer D. Visser, aanvaarding 1 Mei 1913. Een PAKHUIS, Paardenmarkt. Aanvaarding di rect, Een flink PAKHUIS, staande Bleekerslaan. Huur prijs 1.75 per week. Een HEERENHUIS, van Everdingenstraat, voor zien van diverse kamers, tuin, gas en waterleiding. Huurprijs f 300 per jaar. 2 nieuwgebouwde HEERENHUTZEN op mooien stand met prachtig uitzicht. Huurprijs billijk. Aan vaarding direct. Een WINKELHUIS, staande Nieuwpoortslaan. Huurprijs 3.50 per week. Een flink HEERENHUIS, staande in de Van Everdingenstraat. Huurprijs 375 per jaar. Aan vaarding 1 Mei 1913. Een BURGERWOONHUIS,- alles netjes ingericht, voor en achter tuin met mooi uitzicht, vooraan in de Nieuwpoortslaan, 110. 16. Aanvaarding 15 November s. Ter overname aangeboden de huur van een HEERENIHTIS, staande Prins-Hen drikstraat. Aanvaarding direct. Huur loopende tot 1 Mei 1913. Een KRUIDENIERSWINKEL met INVENTA RIS, zijnde een bijzaak. Adres Foresstusstraat No. 12. Een ruim BOVENHUIS, staande Stuartstraat, aanvaarding direct, huur 2.55 per week. Te huur of te koop: In het midden der stad een prachtig, fijn ingericht WINKELHUIS, met mooien inventaris, voor vele za ken geschikt. Aanvaarding bij overeenkomst, bij voorkeur verkoop. Verder diverse perceelen uit de hand te koop, niet ln de rnbrlek opgenomen. THE BE.NTAUL 'I* !>rj OILCAKEMILLlSIABgO.es MOUNTED ON SHORT LEGS FOR OEJQVER1NS XHROUGH F LOOS Ohmstede is de J. LIND Hz., St. Nicolaas-Cadeaux. uit de Breherij der Amsterdamscbe Antlira- ciet Maatschappij. ÖBF" Geen denkbeeldige, doch werkelijke bezuiniging. j Afmeting 30/50 f 1.70 Fran.o 20/30 f 1.60 huis. j 15/25 f 150 1 12/20 f 1.30 Aanbevelend Kantoor: Z EG LIS 6. BestelkantorenBLAAUW, Ritsevoort; J. KOM MER, Tuinstraat 22. bij 5 H.L. 5 eent lager. Doet Uw voordeel en voedert Uw Vee met merk „Delfia" van de Oliefabriekeo „Calvé-Delft". Welke garandeeren onder A. H. V. minstens. Oron(tiioolkoeken 48 0/Q eiwit 7 vet. Sesamkoeken 39 eiwit 11 vet, benevens voldoende zuiverheid. Gelieve s.vp. met de marktdagen Uwe bestellingen vroegtijdig op te qeven bij den Heer N. SCHER- MERHORN acn het Waagplein. Met 1 December e.k. zijn TIEN jaargangen ver schenen van het geïllustreerd tijdschrift JEUGD onder redactie van M. E. VAN DE TELDEPIJNAPPEL. Bij die gelegenheid stellen wij jaargangen, die nog compleet voorhanden zijn, elk met 12 Kunst- en 12 Slöjd-bijlagen, verkrijgbaar tegen den halven prijs, dus ad f 1.60. (De eerste jaargang is geheel uitverkocht). Men kan zich abonneeren met 1 Jan. en met 1 Juli. Prijs, met inbegrip van Kunst- en Slöjd-bijlage, f 1.50 per half jaar, franco per post f 1.60. Gratis premie voor 1913 Een fraaie Kalender met ohromotypie naar Schilderij van Gabriel, Bij den Boekhandel en bij de Uitgevers DE EK VEN J. J. TIJD te Zwolle. bestaande uit een uitmuntende Pianino, Linnen- en Pe.nantkasten, Tafel, Stoelen, eiken bekleede Meube len, Spiegels, Schilderijen, Stoven, Vloerkleeden, Zei len, Karpetten en Loopere, Amerik. grenen één- en twee persoons Ledikanten met springveeren Matras sen, Kachels, Ïnsluithaard, Gasornamenten, nieuw Fornuis, Naaimachine, Tegelschilderijen, Kristal, Glas-, Aarde-, Koper-, Tin- en Blikwenk, Voeren Bed den, Dekens euz. enz. Te zien 1 December, van 12—3 uur. nUl'l'll'IIIIIIIIIMIT'll'lVilIIii'iH-/. Apothekers en Drogisten. Magttaknenslraat Telet. 468,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 7