DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Het derde schot. NU DE KOUDE DAGEN NADEREN RONA Cacao CiHCI ¥art Houten's No. 285. Honderd en veertiende Jaargang. 1912 MAANDAG 2 DECEMBER. FEUILLETON. Houdt Uwe kinderen gezond en warm door hun 's morgens, 's middags en 's avonds een kopje te geven. Het bevat niet alleen vele voedende bestanddeelen, maar het volle vetgehalte (cacaoboter) verwarmt ook Het lichaam. Daarbij zeer lichtverteerbaar. CRIMINEELE ROMAN VAN HANS VON WIESA. STADSNIEUWS. COURANT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR brengen ter algemeeree kennis, dat in het ge meenteblad van Alkmaar, No. 890, is opgenomen het besluit van den Raad dier gemeente van 31 .Tuli en 11 September j.l., waarbij zijn vastgesteld: Verordeningen, op het heffen en invorderen van schoolgeld' voor het onderwijs op de Handels avondschool voor handels- en kantoorbedienden te Alkmaar. Welke verordeningen, heden afgekondigd, geduren de drie maanden ter gemeente-secretarie ter lezing zijn nedergelegd en aldaar tegen betaling van O.OTVa in afdruk zijn verkrijgbaar gesteld. Burgemeester eu Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATII, Secretaris. Alkmaar, 80 November 1912. ALKMAAR, 2 December. Het is weer een week van spanning geweest. Servië wilde aanvankelijk niet aan Oostenrijk toegeven in de Adriatische Zeehavenkwestie. Er ontstonden allerlei geruchten over mobilisatie in Oostenrijk, Rusland en Frankrijk en het scheen, alsof de E'uropeesche oorlog voor de deur stond. De regeeringen spraken evenwel de geruchten tegen en de oorlogsspoken zijn thans weer verdwenen. Hun voortdurend komen, zoodra er maar een crisis in de lucht zit, bewijst intusschen de onzekerheid van den toestand in Europa. Het schijnt, dat men het er in de verschillende Europeesche kabinetten thans over eens is, dat de Balkankwestie ook ditmaal moet worden opgelost, zonder dat de kanonnen citer groote mogendheden een stem in het kapittel hebben. De Engelsche minister van buitenlandsche zaken, de heer Grey, heeft de mogendheden uitgenoodigd tot een conferentie teneinde eenige voorloopige Balkan kwesties te regelen. Intusschen is tusschen de oorlogvoerenden een wa penstilstand gesloten, welke twee weken zal duren, terwijl de partijen hun posities zullen blijven innemen -die ze thans bezet hebben. Nu zal waarschijnlijk het sluiten van den vrede wel spoedig volgen. Koning' Ferdinand zal zeker wel vinden, dat het: nu mooi ge noeg is. Is' dat het geval, dan kan worden gezegd dat de geheele dreigende Balkankwestie als een nacht- kaarsje is uitgegaan. Met dit al is Turkije een groot deel van zijn Europeeseh grondgebied» kwijt. De ver overaars zullen het echter wel niet zoo heel gauw eens wordenwat veroverd is-, is» nog niet definitief ver deeld. Het zal in oei e-1 ijk vallen, den Grieken en Ser viërs af te nemen wat ze nu al hebben, maar reeds de houding van Grieken en Bulgaren in Saloniki wijst er op, dat er nog menige harde noot zal -worden ge kraakt. Te Bazel is deze week een zeer belangrijk congres gehouden n.l. het internationaal socialistisch congres, waarin krachtig betoogd! is1 tegen d.en oorlog. Ver schillende sprekers hebben tot verzet opgewekt, in ge val het Balkanconflict tot een Europeeschen oorlog moc-ht leiden. België heeft het heengaan te betreuren van de gra vin van Vlaanderen, de moedter van koning Albert, die juist op diens naamdag vrij plotseling overleed. De gravin, die een geborene van Ilohenzollern was, werd' in 1867 met een broeder van Leopold II, Philips van Vlaanderen, in den echt verbonden. De gravin was een in België algemeen beminde per soonlijkheid, toen door dem d»ood van koning Leopold haar zoon de hoogste, macht in België kwam te beklee- den, steeg haar populair!teit nog. De teraardebestelling- had Zaterdag plaats. (Vertaald met toestemming van den Duitschea uitgever.) 21) o— „Zooals u zegt." „Onschuldig' betrokken is. Ik veronderstel, dat u meehelpen wilt de znak tot klaarheid te brengen." „Dat kunt u denken, mijnheer. alles» wat ik do-en kan „Mooi! Ben je op het oogenblik noodig in den mo len?" „Als ik den knecht mijn bevelen geef, dan kan ik wel weg." „Goed. Heb je iemand om een boodschap te doen? „De leerjongen- kan wel weg." „Luister, wat ik van- plan ben. De officier van justitie heeft mij schriftelijk op de hoogte gebracht van de zaak. Ik mag geen tijd' meer verpraten, maar wou dadelijk in de eerste plaats naar dien „Bessen- steen" en daarna, als het mogelijk is, naar de plek waar het ongeluk heeft plaats gehad. Hoe ver is dat hier wel van daan?" „Maar mijnheer de commissaris, het is pikdonker." „Laat dat maar aan mij over. Waar woont de hout vestersleerling „Bij zijn moedor, in het dorp." ,Hij moet oog'enblikkelijk hier komen. Of wil je dat zelf op je nemen?" ..Wanneer u het wenscht." „Ik hoef je niet te zeggen, dat er haast- bij is." De molenaar stond op en zijn vrouw ook. „Haal mijn jas als je blieft," zei hij tot haar. Zij verdween in de aangrenzende kamer en kwam een oogenblik daarna met de jas terug; de molenaar deed De Duits-cke Rijks-dag is» na een lange vacantia bij eengekomen. Ilij heeft den» vrijzinnigen» heer Kampf met een flinke meerderheid tot president herkozen. Verder heeft er een interpellatie plaats» gehad over de duurte, maar tot een motie van wantrouwen jegens de regeering- is» het niet» gekomen. De heer Giolitti, de minister-president van Italië, heeft bij de hei-opening der Kamer, onder applaus, het wetsontwerp ter goedkeuring van het verdrag' met Turkije van Lausanne (Ouchy) ingediend. Aan het slot bracht de heer Giolitti hulde aan allen die tot deze versterking van Italië's aanzien hadden meegewerkt. Inmiddels heeft de sultan van Turkije, ire tegen woordigheid van den minister van buitenlandsche za ken, markies Garroni, den gezant van Italië, die zijn geloofsbrieven aanbood, in plechtige audiëntie ont vangen. In him toespraken gaven de sultan en de gezant hun wil te kennen om, voor het welzijn der bei de landen, de oude betrekkingen te herstellen. In Hongarije is de parlementaire machine nog altijd niet op gang, is de vrede tusschen regeeringspartij en oppositie nog steeds niet hersteld. De uitgesloten op positieleden hebben gevraagd, weer te mogen worden toegelaten, maar dit werd geweigerd. Zij hebben ge tracht het Huis -binnen te treden, doch dit werd voor komen. Eindelijk zij nog als» belangrijke feiten der week vermeld, dat in Amerika de vier betaalde moordenaars van Rosenthal tot den dood door electrosutie zijn veroordeeld, dat 24 mijnwerkers int de mijn Saint Mar tin te Valgarges (Frankrijk) bij een ontploffing bet leven lieten, dat bij een paniek in een bioscoop-thea ter te Bilbao 52 personen werden doodgedrukt en honderd gewond voor het meerendeel kinderen. De Novemberstormen veroorzaakten vele schipbreuken. hem dadelijk aan. Intusschen had de commissaris een blad papier uit ziju zakboekje gescheurd ere schreef er in haast eenige regels op. Toen vouwde hij het briefje toe, deed het in een couvert en schreef er een adres op. „Deze brief moet je door den kn-echt zoo gauw mo gelijk op het kasteel laten bezorgen. Hij moet zich onder wo,g nergens ophouden en mag met niemand praten. Zoodra hij terug is, moet hij ons waarschu wen." „Is- er nog Iets anders dat u verlangt?" „Voor het oogenblik niet. Dank u!" Toen de molenaars vrouw met haar man de kamen' uit wilde gaan, ri»ep de heer Völk haar terug'. „En u juffrouw, zou ik u ook iets» mogen vragen?" „Wat verlangt u, mijnheer?" „Ik ben sedeTt vanmiddag op de been en» heb nog' niets gegeten. Zou u mij soms iets» kunnen brengen een stuk brood met boter bijv. Meer heb ik niet noo dig." Voor het eerst verdween de uitdrukking van vrees en angst van het gelaat, van- het knappe vrouwtje. Zij had iets te doen, een echt vrouwelijke bezigheid, een terrein waarop zij zich thuis gevoelde. „Dadelijk mijnheer, ik zal het u dadelijk brengen." En wip, was zij de kamer uit. Nu was Völk alleen. Hij steunde met h»et hoofd in de hand en begon al les, wat hij tot nu toe ondervonden had in zijn gedach ten na te gaan en na te denken, wat hem nu verder te doen stond: ieder uur dat in zulk een geval onnut voorbijgaat, kan» vaak niet vergoed worden door dagen van arbeid en moeite. Alles wat hij in de eerste plaats moest weten en wat op crimineel ge»bied van belang was, had de officier hem reeds duidelijk en zakelijk medegedeeld. Het was zijn taak zelf den weg in de duisternis te vinden. Het was een goede inval gew»eest hier in den molen, aan den ingang van het boseh, aan den hoofdverkeersweg te beginnen met zijn nasporingen; een toevallig invallende gedachte, ja, j een toeval, zoo noemen de menschen het, maar zulk «en to#val sp*»It vaak »»n gewichtige rol in orinii- VOETBAL. Alcmaria VictrixHercules» 02. 'tVeld had het- slechte weer goed weerstand' gebo den en was vrij wel bespeelbaar, 't Was koud op het terrein en eerei hinderlijke wind stond dwars over het veld. Toch was er veel publiek, dat van een uiterst slappe vertooning getuige is geweest. Wij zagen hier nog zelden zoo'n treurigen tweede-klassewedbtrijd. In de eerste helft had Alcmaria tegenwind en Her cules was dan ook meestal de aanvallende partij, 't Vertoonde spel was» van een» zeer laag gehalte. De neele zaken. Daar kwam het molenaairsvrouwtje al binnen en weldra stond' het beste, wat keuken en kelder zoo spoe dig verschaffen konden, heel netjes voor hem op t»a fel. De commissaris liet het'zich goed smaken. Ilij liet het zich eveneens welgevallen, dat "zij hem een oogenblik latpr een glas warme grog- bracht; dit alles beviel hem best. „Wat voor weer is het 'buiten»?" vroeg hij behagelijk zijn grog slurpende. „Mij dunkt, dat hef niet zoo donker meer is als 9traks. Het is gauw volle maan; de wolken alleen maken dat het zoo d'onker is." Op verzoek van den» laten gast nam het vnouwtje eindelijk een stoel en kwam aan do tafel zitten. De commissaris van politie stak een sigaar op en kwam al pratende vrij wat dingen te weten omtrent de per sonen en omstandigheden op het slot. Het vrouwtje begon steeds spraakzamer te worden en Völk lvad slag' haiar te laten praten. Daar werd aan de deuir geklopt. „Binnen!" riep de commissaris. Er kwam een jonge man binnen, de houtvestersleerling, dien Völk verwacht had. Hij stond haastig op. „Is u de houtvestersleerling? En hoe is uw naam?" Fritz Miiller." „Weet u, wie ik ben?" „Jawel mijnheer; de commissaris van politie." Völk liep naar den sto»el, waarop hij zijn reistaschje gelegd had. Hij deed het open en haalde eir een klein maar net zaklantaarntje uit. Hij deed het klepje open en stak het aan. Hij keck het kristal-glas nog eens goed na; een verblindend licht straalde er uit. Toen deed hij het klepje weer dicht en bevestigde het lantaarntje, dat niet grooter was 'dun een vuist, -aan een lederen gordel, dien hij om het stramme lichaam dToeg. Nu wierp hij zijn mantel om do schouders, en greep naar den zwarten hoed met breede randen, die aan een haak op de deur hing. ,.H#t zal laat word»n van avond, juJfrouw Siopkaa," middenvoor der Utrechtenaren maakte na een goede doorbraak der geheele voorhoede het eerste doelpunt. Weldra zorgde de rechtshalf van Alcmaria na treurig spel in de achterhoede voor een tweede punt van Her cules, door den bal in eigen doel te trappen. Met den stand 20 voor Hercules brak de rust aan. Zij, die gedacht hadden, dat Alcmaria in de tweede helft wel op zou halen, met den wind in 't voordeel, zijn zeker teleurgesteld. Alle vuur ontbrak eni door tastend spel was nimmer te ontdekken. Een tweetal mooie schoten van rechtsbinnen en! linksbuiten had den beter lot verdiend. Er werd enkele malen gestopt voor diverse ongevallen en de tweede helft verstreek, zonder dat. er een doelpunt gemaakt werd. Met een -0 overwinning kon' Hercules» naar Utrecht terug- keeren. 't Ziet er voor Alcmaria donker uit. Als er geen verandering komt, als de oude spelers niet bijtijds bij springen, behoeft Alcmaria er niet over te denken ook nog maar één enkelen wedstrijd, van dte vijf re&teeren- de, te winnen. Het spel der» halifl'inie is treurig. In de voorhoede wordt slechte door een enkele af en toe goed spel vertoond en ook de achterhoede had gisteren haar dag niet. Opgepast Alcmaria! Op deze manier voortgaande staan de degradatiewedstrijden voor de deur en wellicht ook de degradatie zelf. Ook 't Hercules-elftal is niet sterk. De halflinie is t beste deel. De 4—0 nederlaag die dit elftal de vo rige week tegen Volharding leed, verwondert ons ech ter in» 't geheel niet. Aangenaam was het ons gisterenochtend het vol gende te lezen in de Utrechtsche Courant' naar aanlei ding van het bezoek van Hercules aan Alcmaria. „Hercules gaat naar Altemaria Victrix te Alkmaar. Dit is o, i. voor de vereenigingen uit deze afdeeling een der aangenaamste wedstrijden. Immers een goed veld en een prettige tegenpartij, die bekend is om haar zuivere spörtopvattingen, zijn wel de voornaam ste oorzaken van den aaregenamen indruk, die de voetballer van uit Alkmaar m-edeneemt." Zeer vleiend voor onzen tweede-klass-er. Een nieuwe aansporing om alle krachten in te spannen en te zor gen dat zij tweede-klasser blijft. -Het terrein» van Wilhelmina werd afgekeurd, zoo dat Holland niet naar Amsterdam behoefte te gaan. IIET SINT-NIOOLAASFEEST. Naar wij vernemen zal het St.-Nicolaasfeest van de afd. Alkmaar van den B. v. N. O. 4 Dec. a.a. des na middags worden gevierd. St.-Nicolaas komt daarvoor over met de boot van kwart over 1 aan de Vooraleer. DIPLOMA ZIEKENVERPLEGING. Op 29 Nov. 1.1. kon in de te Alkmaar gehouden zitting der examen-commissie voor Alkmaar, den Helden- en Enkhuizen (ingesteld door den Ned. Bond van Zie kenverpleging) het diploma voor algemeeno zieken verpleging na gunstig afgelegd' examen worden uitgereikt aan de dames C. Holland en R. Stöve, bei den opgeleid in het stads-ziekenhuis, eu Zr. Basilia, opgeleid in het St. Elisabethsgestieht alhier. „DE KERKBODE". Wij ontvingen een proefnummer van „De Kerk bode voor Alkmaar en Omstreken," orgaan in Vrij- zinnig-Protestantschen geest, tevens» Predikbeurten- blad voor Alkmaar, Akersloot, Bergen, Broek op Lan- gendijk, Eg-mond-Binnen, Egmond! a. d'. Hoef, Eg- mond' aan! Zee, Ileiloo, Koedijk, Limmen, Oterleek, Oudorp, Schoorl -ere Groet en Stompetoren. De redactie bestaat, uit de predikanten P. Groot Jzn., te Oudorp, II. Makkink, A. C. de Regt en H. Westra, terwijl de heeren dr. G. Blokhuis, rector vare hot gymnasium, J. W. Bh. Feith, em. pred., prof. dr. H. Oort to Leiden, dr. R. G. C. Schroder, arte en ■ds. J. van Dorp te Egmond! aan» deni Hoef als mede werkers vermeld staan. Het blad verschijnt om de 14 dagen en wordt gedrukt bij de firma Ilerms. Cos- ter en Zoon. In een' „Aan de Lezersi" wordt gezegd, dat het ver schijnen van dit blad zijn oorzaak vindt in de mee ning der redacteurs, dat er voor Alkmaar en omstre ken behoefte bestaat aan» eere vrijzinnig-godsdienstig blad'. Het feit, dat de redacteurs wo-nen in de nabij- zeide hij, terwijl hij het vrouwtje de hand gaf. „Uw man wacht mij hier, totdat ik terug kom." „Waar heb je hem in den steek gelaten?" vroeg hij, zich tot dén jongen houtvester wendende. „De molenaarsknecht wachtte hem op; hij moost even mee naar het werk." „Ik zal hem den eersten tijd niet storen, hij kan aan zijn werk blijven. Nu goeden nacht, juffrouw. Tot ziens" NEGENDE HOOFDSTUK. Toen de politieman buiten kwam wierp hij een on derzoekenden blik naar de lucht. Er was geen ster te bespeuren, maar toch vertoonde zich reeds een zwakke lichtschijn door de donkere wolken heen. Da toppen der hooge lindëboomen staken in flauwe om trekken tegen den hemel af. „Waar verkiest mijnheer naar toe le gaan?" vroeg de jager. „Breng mij op den Zijweg door het bosoh tot den ,.J3essensteen." „Goed, mijnheer! Dezen weg rechts als 't u blieft." Weldra gewenden de nachtelijke wandelaars» aan de duisternis. De straatweg, waarop zij zich op dat oogenblik bevonden, strekte zic-h als een breede 9treep vnoa' hen uit, en slechts enkele minuten later verhief zich het bcsch als een donkere muur aan den kant van don weg. Nu sloegen zij het bosch in. Een fris-sche wind kwam hen tegemoet en dreef de bladeren ritselend over hun voeten. Het ruischen van hét water, dat het groote rad in rustelooze beweging- bracht, drong van den molen tot hen door. Lenigen tijd liepen do twee mannen zwijgend naast elkaar voort. De commissaris keek wel steeds onder zoekend, nu rechts en dan links, hij kon echter niets onderscheiden. Hij dreef zijn metgezel tot sptted aan. (W«rdt verrtdawl.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1