CLYSMA Vilt-artikelen, FEIJEN's SchocQïiiagazyD J. Blaauboer Gzn., G. van Nieuwkuyk Noordhollandsch Landbouwcrediet PROLÖNGATIëN. ftüCKÏUP OLD MAN Voor de St. Nicolaas. Ondergeteekende erkentelijk voor het vertrouwen door de Kie zers m hem gesteld, kan echter deze benoeming tot lid der Kamer van Koophandel en Fabrieken Ml ET aanvaarden, daar het niet in zijn bedoeling lag om lid dezer Kamer te worden, tenzij al- in open strijd en was het in dit geval om oppositie te voe ren UITSLUITEN O tegen den opzet. Alkmaar, 2 December 1912. j. c. BAAN. Waterdicht SCHOENWERK prima OVERSCHOENEN. PAYGLOP 6. Telefoon 205. VU Een mooi St. Mcolaas-Cadeau Aanbevelend, A. HILDERING. TeleL 562. Ritsevoort A 42. HOUTT1L 17. Bern. SJAIT Jzn., Ingezonden Mededeelingen. Have STADSNIEUWS. BUITENLAND. De Balkan-oorlog. 3poorwegleeningon. ADVERTENTI EN. I. J. Levert, Hofjuwelier; PCt. 1* De meest gewaardeerde St. Nico laas verrassingen zijn zeker de onmis bare voor ouden van dagen en voor den winter de echte Vachtzolen, Over schoenen, Vilten Pantoffels, Voetbal schoenen, enz. APPELSTEE O. WAT EEN EUROPEESCHË OORLOG DAGE LIJKS ZOU KOSTEN". Charles Eicliet heeft uit statistieken omtrent vroe gere oorlogen en uit tal van officieele gegevens bere kend, wat een Europeesehe oorlog dagelijks zou kos ten. Volgens de officieele opgaven1 zou Duitschland bij een volledige mobilisatie 3600000 mam in het veld brengen, Engeland) 1500000, Oostenrijk-Hongarije 2600000, Frankrijk 3400000, Italië 2800000, Rusland 7000000 en Roemenie 300000, zoodat in het geheel 21200000 man onder de wapenen zouden staan. Dit reuzenleger zou voor de volgende, bedragen gebruiken: Aan voedsel 63 mülioen frs. Voedsel voor de paar den 5 millioen frs. Aan soldij 21 millioen frs. Aan loon arbeiders der arsenalen 5 millioen frs. Aan mo bilisatie (s-poorw.) 10,5 millioen frs. Aan transport munitie 21 millioen! fra Aan munitieverbruik 29 millioen frs. Aan uitrusting 21 millioen frs. Ambu lance 2,5 millioen frs. Aan pantserkostem 2,5 millioen frs. Aan minder opbrengst belastingen 50 millioen frs. Ondersteuning noodlijdenden 34 millioen. fra. Aan schadeloosstellingen 10 millioen frs. Totaal 274500000 frs. per dag. Laatste berichten. UIT GRAFT. Te Graft is tot ouderling van de Ned. Herv. ge meente gekozen de heer J. Hartog, in de plaats van den heer C. Slooten. Tot diaken werd herkozen de heer A. Smit Rz. EEN ZEiS JARIGE DIEF. Zaterdagnamiddag had een onderwijzeres aan een der lagere scholen te Leiden bij het eindigen der les sen een gouden armband en een gouden ring even op een bank gelegd, terwijl' zij de handen waschte. Toen zij de voorwerpen weder wilde krijgen, waren ze ver- dw enen. Een onderzoek werd bij d'e leerlingen inge steld, doch leidde niet tot de ontdekking van den dief stal. Toen werd' de politie er mee in kennis gesteld en deze ging de verschillende goudsmidswinkels na eu vernam bij een winkelier, dat een knaapje een gou den armband te koop had aangeboden, maar dat hij den jongen naar huis had gestuurd) met de boodschap, dat hij met vader of moeder moest terugkeeren. Dit leidde tot de ontdekking van den dader, een zesjarig knaapje, die de voorwerpen in huis- had ver stopt. Hij had ze van de bank genomen. (Tel.) ONBEVOEGD UITOEFENEN DER GENEES KUNST. Door den ambtenaar van het O. M. bij bet kan tongerecht te Leiden is weder een vervolging inge steld tegen den wonderdokter De Haas, wonende op villa „Habes Perkara" aan dien Hoogweg, nabij Lei den, wegens onbevoegd uitoefenen der geneeskunst. oor een paar jaar is de heer De Haas ook reeds als zoodanig vervolgd, doch door de Haagse he rechtbank vrijgesproken op grond) dat hij de geneeskunde niet als beroep uitoefende. Sinds dien is hij nog met meerdere vrijmoedigheid! opgetreden en worden de vi sites volgens tarief betaaLd. De heer De Haas is voor het kantongerecht gedaagd op Maandag 9 Dec. KORTE BERICHTEN. Door de politie te Haarlem wordt een onderzoek ingesteld in zake onzedelijke handelingen met leerlin gen eener openbare school aldaar, gepleegd dooi' een onderwijzer, die thans als zoodanig gesehorst is. Volgens de „Coev. Ct-." is het fleschje, te Coe- vorden gevonden in de maag van een! kabeljauw, een ..grap" van een bakker geweest. De man had het fleschje vóór dien viseliafslag met een: stok in de maag van den visch geduwd. De koster van de Koninginnekerk, aan den Boe- zemsing'el te Rotterdam, heeft Zondagochtend den machinist L. D. dïopd) gevonden in de ondergrondsche machinekamer voor de centrale verwarming van de kerk. De man, die belast was met het stoken van de machine, was nog maar kort in dienst. De deur en de raampjes van de, machinekamer waren dicht. Het Vermoeden' ligt voor de hand', dat in den machineketel, die voor het! eerst na een reparatie weer gebruikt werd en kortelings met nieuwe isoleerstof bekleed was, dampen zijn ontwikkeld, die oorzaak zijn ge weest, dat L. D. bedwelmd) geraakt en waarschijnlijk gestikt is. Het perceel Korte Houtstraat 27 te VGraven- hage wordt! gerestaureerd en in orde gebracht voor de N. V. Auto-Taxis „Brennabor." Bij het afscheu ren vani het behang' in: een der bovenvertrekken is Zaterdag een) oude gobelin men meent uit de 17e eeuw voor den dag gekomen. Het stuk was ver borgen achter een tiental behanigsel-lagen en was nog volkomen gaaf. Het meet 4 bij 2 meter en stelt- voor „De val van Troje, het inhalen van 't Houten Paard." Men meldt uit Groningen aan de Tel. dat daar gisteravond door een defect aan een der hoofd kabels van het eleetrische verlichtingsnet verscheide ne perceelen gedurende twee uren verstoken bleven van hun gewone verlichting. Tal van winkels, vooral op de Vischmarkt en in de Heerestraat moesten bij kaarslicht hun klanten bedienen, hetgeen bij de St. Nicolaas zeer lastig' was en in sommige restaurants zaten de gasten bij een kaarsje hun middagmaal te gebruiken. Door de recherche te Rotterdam zijn bij een hor logemaker in beslag genomen 36 gouden1 dameshorlo ges, afkomstig^ van den diefstal te Stuttgart, waar van de daders in Den Haag gearresteerd waren. Pe Oóstenrijkscbe mijnwerkers, werkzaam in het kol endist riet- van Heerlen, hebben bevel ontvangen, zich bij hunne regimenten te voegen. Aan de directie v'an de Oranje-Nassaumijnen aldaar schijnt vanwege de Oostenrijksche regeering verzocht te zijn, aan de opgeroepen mijnwerkers geen gelegenheid tot werken geven; zij kregen althans allen hun ontslag. Zij zijn reeds naar hun land vertrokken. Een heer te Haarlem ging Zondagavond te half Pen met zijn vrouw uit en kwam bij zijn thuiskomst te 10 uur tot de ontdekking, dat er bij hem was in gebroken. Meegenomen waren drie gouden ringen, een gouden medaillon, een gouden dames-remontoir, twee zilveren kettingen en een paar gouden belletjes. Door den heer zal aan den Nispenschen weg te Roosendaal een diamantslijperij worden op gericht, zoodat deze industrie ia deze gemeente weer zal herleven. De zoutwaterbron, die dezen zomer bij de, grond boringen naar steenkolen te Oploo bij Gemert op on geveer 700 M. diepte is aangeboord, is wederom op nieuw beginnen te stroomen. Het lauwe water bor relt niet alleen door de in den grond1 geplaatste bui zen, maar ook daarlangs1 baant liet zicli een weg naar buiten. Wegens het ernstig heerschen der mazelen ge paard gaande met keelziekte thans ook de openbare school te Stratum bij Eindhoven gesloten. Te Gouda, was een paard door de gladheid van de helling naar de Boelekad'e naar beneden gegleden, met het gevolg, dlat het door het raam in een dër kleine huisjes1 terecht kwam. Nadat de wagen ver wijderd was, trachtte men ook het paard, d'at intus- schen groot-e verwoestingen had' aangericht, weer naar buiten te brengen, wat echter slechts gelukte, nadat- men een deel van den muur onder liet venster had weggebroken. BENOEMD. UTRECHT, 3 December. Naar het Utrechtseh Dagblad verneemt is dt\ J. IT. Gunning Jhizn. alhier benoemd tot predikant-directeur van het Diaconessen huis te Haarlem. HET GRIEKSCIÏ-RULGAARSOH CONFLICT. BERLIJN, 3 December (V. D.) De „Berl. Zeitung am Mittag" verneemt uit Konstantinop'el, dat het Grieksch-Bulgaarsehe conflict1 nopens Saloniki zich dermate uitbreidt, dat de Bulgaren thans trachten buiten Griekenland om vrede te sluiten. De Porte gaiat voort met haar versterkingen te land en te water. VREDE? BERLIJN (V. D.) 3 December. Aan de Köln. Zei tung wordt uit Belgrado geseind', dat ment gelooft te weten, dat de vrede in) Lausanne zal worden gesloten. KO N ST ANTINOP EL, 3 December. Het blad „Badiha' meldt, dat de conferentie van gezanten te Londen zal plaats hebben. DOOR DEN BLIKSEtM GETROFFEN. JOHANNESBURG, 3 December. Een begrafenis stoet werd door dem bliksem getroffen. Twintig per sonen werden gedood'. Burgerlijke Stand. GEBOREN. 3 Dec. Rinske, d. v. Theodorus Johannes Meelis en Hendrica Margrieta van Rijs. DE EGALONUSCHE VERLOTING. Naar wij vernemen heeft de heer G. van Dijk al- in ei den eersten prijs gewonnen in de Egmondsche Verloting. Hij had' zijn lot gekocht 1 bij den heer Mijlhof, Payglop, die slechts 19 loten verkocht. De tweede prijs werd) gewonnen door den heer J. Adriguin te Limmen, die -een lot had! gekocht bij den cu-bitant -Jb. de Vries, St. Annastraat. De prijzen zullen: nog vóór 1 Januari aan de nieu we eigenaars woTdëm overgedragen. GESLAAGD. oor het examen in boekhouden van wege de Ver- eeniging van leeraren in het boekhouden te Amster dam, slaagde; de heer M. Veruvr te de Rijp, leerling van den heer I. Prins Az. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. 3 December. Medegedeeld door het Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch instituut te de Bilt, Geldig tot den avondi van 4 December. In het gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand' van dep barometer 774.0 te UedfAix. De laagste stand van den barometer 746.2 te Vest- rnanoer. VERWACHTING. Zwakke tot matige 'westelijke tot zuidwestelijken wind, nevelig' tot half bewolkt, weinig of geen regen, zelfde temperatuur. AMSTERDAMSCHE BEURS. Opgave van het NOORDHOLLANDSCH LANDBOUWCREDIET. Koers van ARRONDISSEMENTS-RECHTBANK. Uitspraken van heden. Jacob Jacobus M., Helder, vernieling, 2 weken ge- vangemisstraf. Dirk D., Helder, mishandeling, 25 boete subsi- diaii' 10 dagen hechtenis. Maria Theresia. Catharina V., den Helder, diefstal, boete subsidiair 5 d'agem hechtenis. 1 M., Oudkarspel, mishandeling, 4 weken gevange nisstraf. Levie G„ Helder, hooger beroep, bevestiging vonnis Van den Kantonrechter. Staatsleeningen, NEDERLAND. Ned. Werk. Schuld BÖITENLAN». Bulgarije Tahaksleeniug Brazilië Funding Mexico binnenl. Japan Oostenrijk Jan. Jul. Rusland Hope Consol 1906 1894 6e Em. Iwang Dombr. pCt. 31k 2% pCt. 5 6 5 4 4 5 4 4% Finano. enlndustr. ondernemingen enz. TYPOGRAFEN. Evenals verleden jaar heeft het bestuur der afdee- ling Alkmaar van den Alg. Nederl. Typografenbond zich tot de patroons in het drukkersbedrijf gewend, om, daar het vorige verzoek weinig resultaat heeft opgeleverd, te verzoeken de loonen 'te herzien. Aan de hand van eeh lijstje van; eerste noodzakelijke uitgaven wordt betoogd' dat een! arbeidersgezin eigenlijk minstens 13.80 moet uitgeven, een loon, dat slechts enkelen hebben, en dan nog meest dezulken, die den titel van chef of voorman voeren. Tevens geven zei in overweging dem arbeidsdag te verkorten en de vacantied'agen uit- t-e breiden lot 6 dagen per jaar. Nationale Hypotheek Bank Noordhollandsch Grondcrediet II Ned. Handelmaatschappij resc. Barge en Moorman Guituur Vorstenlanden Winst. hew. pCt. 4 4% 4 dir. OPENBARE LEESZAAL EN BOEKERIJ. Het bezoek aan d-e Openbare Leeszaal en Boekerij bedroeg in de maand' November 1912 626 mannen en o5 vrouwen togen 54t mannen en 41 vrouwen in do overeenkomstige maand van 1911. Men heeft de keuze tusscben Boedapest, Boekarest en Lausanne, wanneer men de plaats wil aangeven, waar de vredesonderhandelingen zullen plaats heb ben. Intusschcn zijn do onderhandelingen te Tsja- taldsja nog niet afgeloopen, al wordt, verzekerd, dut de Bulgaren zeer verzoeningsgezind! zijn. Minder gunstig zijn echter de berichten over de verhouding tusschon Bulgaren en Grieken. Het heet zelfs, dat zij a: samen slalags zijn geweest. Naar het Hbld. meldt, heeft de Fransche minister president Poincaré den Griekschen gezant gesmeekt zijn regeering te waarschuwen tegen oneenigheid on der _de bondgenoot-en. Men meldt dat Servië en Bul garije, voor het geval d'at-1 Griekenland zou weigeren den wapenstilstand te onderteekenen, dien met hun beiden en Turkije zullen aangaan. I m g e g o n den Mededeelingen. Westersuiker aand. A.'dam Deli Langkat Idem pref. A'dam Serdang Bindjey Deli Batavia Deli-Maatschappij Medan tabak Rotterdam Deli Seneiohah Tabak-Mij, Amst. Rubber Cult. Gecons. Holl. Petrol. Cert. A Ron. Mij. t. expl. v. Petroleum Dorische Petroleum Moeara Enim Sumatra Palembang Perlak Petroleum-Mlj. Zuid-Perlak Ketahoen Gew. pref, Lebong Great Cobar Amalgamated Copper Cy. Amer. Hide and Leather Anglo Amer. Telegraph Comm. Steels Car and Foundry Amerik. Stoomv.-My Common Marine Preferent Marinebonds Comm. Peru Preferent Holl. iJz. Sp.-Mij, Mii. to K Deli S, tch. Top. Cert. r. Convert pCt. i Deny, en R. Gr. Cert. aand. dir. Eric Kansas City South. n «pref Miss K, Texas C. v. New-York and Ontario Norfolk Western C. v. Rock Island gew. Southern Pacific Southern Railway Union Pacific cert v. Wabash gew. RUSLAND. Wladikawkas 1885 Fremieleeningen. NEDERLAND. Stad Amsterd. fl00 3 Gemeente-cred, BELGIE Antwerpen 1887 12 Dec. 92 66i/8 94s/. 1081/» 46 34s/. 84 867/u 86 991/s 86 95 98i/» 1001/» 1731/. 108 167 181.— 186 668 285 1335 46i 818/. 518 5461/» 262 8891/» 527 228 2511/» 5601/» 165 222 11991/» 79i/» 641-7 14 25 1230 94 8t 7/16 29 257/8 75H/.8 3 Dec. 92 861/. 94s/. 46 84 867/» 86 991/g 85 P5 981/» 1571/4 131.- 1861/. Mededeeliingen. De Amorikaansch-e markt, was he- don nagenoeg onveranderd met slechts fraetioneel la gere koersen. Olie-waarden openden op do laagste koersen van gisteren, het slot was prijshoudend. No teer mg Koninklijke 549—551 slot 549. Geconsolideer- f49 251 slot 249%. Rubberwaarden vast evenals aledan tabak. Mijnen iets beter voor preferente Ke tahoen. Marktberichten, BROEK OP LANGENDITK. 8 De« Heden werd besteed voor260 baal uien f 0 70 a 0,95, 160 baal wortelen f 0,35 a 0,45, 13500 bloem kool le soort f 4.— a 11.80, 2e soort f 0.— a 0.- 85000 roode kool f 2.20 a 6.80, 27400 gele f 2 a 6.00, 7400 witte f 1,60 a 4.20, 385 zak roode'kool f 0,26 a 0.33, 400 K.G. schorseneeren f 4,80. PURMEREND3 Dec. Aangevoerd 413 runderen waaronder 315 vette 72 a 86 ct. per K.G. en 98 molke en geldekoeien f 150 a 280, prijshoud. matig, 14 stieren f 0 a 0, 30 paarden f 0,—, 25 vette ka've- r0o« 0,90 a 1'10Per pond, matig. 189 nuchtere f 16,— a 30.—rntg, 349 vette varkens 57 a 61 ct. per kilo, 60 magere id. f 18 a 36.—, mtg, 220 biggen f 9 a 18, mtg., 2233 schapen f 23,— a 37.—, 2233 overhou- f 28,— a 37,—, prijshoud. stug, 150 manden appelen f 1.a 2,50, 200 manden peren fl.a 2 50 380 ganzen f 3.— a 3.60, 175 zwanen f 5.25 a 5.75 Kleine labriekskaas f 32.50 kleine boerenkaas i 32.—, middelbare f commissie f 31.50, vol- vettei f aangev. 81 stapels, 1243 kilo boter riT a kipeieren f 6.a 7.eendeieren f 0,— per 100. Heden overleed onze geliefde Echtgenoot, Vader Behuwd- en Grootvader, de heer W. SC HOLTEN, in den eudetrd'om van bijna 81 jaar. Wed. W. SCHOLTEN—WEEL A. DE GOEDU G. DE GOEDE—SCHOLTEN en Kinderen. Alkmaar, l December 1912. Mient 22. St. Nicolaas Cadeaux. EN VERKRIJGBAAR in Op een Handelskantoor hier ter stede wordt een net als jongste bediende. Vereischte goed rekenen en schrij ven. Brieven onder No. 5197, aan den Boekh. voor heen P. KLUITMAN, Verdronkenoord. Mud, div. >P.- Mij. tot expl. van Staatsspoorw. HONGARIJE. Hongaarsche Hyp, Idem OOSTENRIJK, Staatsleening 1860 RUSLAND. 18*4 «Vi 4 8 5 6 Koers' van het geld. Prolongatie 4 pCt. 11891/8 51/4 201/4 661/» 11 437/g 88i/» 9416/» 2521/, 1098/4 11061,4 228/4 348/g 2816/16 626/8 29 351/4 1123/8 297/8 11126/8 297/» 11738/4 48/4 861/4 lOös/u 11 '0 6/4 79 91/c H67/8 1071/2 156 470 46 86 517 5491/» 262 3891/» 528 228 249 549 165 224 198 79 64 35 281/» 218 931/» 859/» 291/4 258/4 74"/w 591/8 5s/l6 203/8 66 Vs 11 433/4 881/» 9416/» 1091/4 223/4 841/8 281/4 617/8 287/8 35 1141/s 263/» HU/4 is zoo een MAAIMACHIME vanaf f 18 met 8 jaar garantie. Een PATHÉFOON, zingen zonder naald, PIaten vanaf f 1-— dubbel bespeelbaar.' Aii E5f vanaf 40 met freewheel. In de m 1 foof'o Naaimachinehandel", Zaadmarkt 06. ■teler. 236. Speciale inrichting voor reparatiën. 1731/4 41/3 106'i/le AANBEVELEND, Alle* rul in gesorteerd In liet groote Schoeu- en Ledermagazlln van Voor de St. BilCOLAAS ontvang ik dagelijks een partij prima kwaliteit GEROOKTE PALING. Tevens voorradigHeerlijke potjes PALING in gelei, potjes gekruide ANSJOVIS, potjes GARNA LEN, potjes MOSSELEN, UITJES en AUGURKJES. In BLIKJES de echte Bismark HARING, Deli catessen HARING en ROLMOPS, SARDIN, ZALM en MAKREEL, enz., enz.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 2