m Te koop TE KOOP! Rijwr^Akr Pekelstukjes. J. Blaauboer Gzn. sterk heerenrijwiel PIET OUDES, £en aller Plantkuip op standaard, Aanbesteding. ÏeT kOOP jongen IMHüLSEN HÖYER, Schorten. Coöperatieve Yereenigiog „ONS BELANG", Laat. vanaf f 3.75. vanaf f 0.25. Brillen en Lorgnetten, Regulateurs vil f 5.00, Schoorsteengarnituren, WEKKERS nul f 1.25. Horloges io pip rail f2.80, Langestraat 10, Alkmaar. FIRMA P. BLAAUW en ZOON, j. van den Berg, Langestraat, Telefoon 159. Ritsevoort. Telef. 562. St. Nicolaas-Cadeaux TEf KOOP: Amsterdamsche Uitsluitend eerste klas werk, met garantie! PIP Eigen werkplaatsen. Weet gij wat een aardig St. Nicolaas-Cadeau is? HOÖRW, Hotel He Doelen, op 9, 10 en 11 December. ALKMAAR, de Harmonie, op 12, 13 en 14 December. DEN HELDER, de Toelast, op 16, 17 en 18 December. TE KOOP voor den gpotprp van f 17.50 s Drie WOONHUIZEN Twee WOONHUIZEN Ridderstraat 21, Alkmaar, stijlwerk, gemonteerd met zwaar koperbeslag. Hekelstraat 33, Alkmaar. Provincié Noord-Holland. HUIS op goeden stand, L a a t 133. Telef. 532.^ Brand-Assurantie-Compagnie, ACHT procent. Alkmaarsche Crediet- en Effectenbank. LANGESTRAAT A 45. Baf e* I a ketter Pantoffels. Kraagpantoffels. Gesp schoenen. Hakkehanden. Warme Viltpantoffels, in diverse kleuren. Viltmuilen, Firma J. LIND, Huigbrouwerstraat, Alkmaar. Speculaas a f 0.28, Honlgtaai f 0.20 per 5 ons. Boierstukjes f 0.12 per Hammen, Harien, Zalmsiaart en Boterletters. staande en hangende, voor buiten en voor de kamer. Prima optique vanaf t 4.Ö0. in goud, zilver, nikkel en goed blijvend doublé. Meest concurreerende prijzen! gewone en moderne stjjl, reuzensorteering grootste keuzemodern, in koper, nieuw zilver en hout. Ongekend lage prqzen Uitgebreidste garantie! Groot» keuze MINIATUURWEKKERTJES goud, zilver, nikkel, nieile, zwart motaal, met garantie, ook voor dep Naar aanleiding van telkens herhaald verzoek zijn wij besloten onder staande plaatsen te bezoeken in de Provincie Noord Holland, waar wij aan lijders aan Rbeumatiek,JichtAsthma, ongeregelde gang, ver lamming, hardhoorigheid, oorsuizingen, slapeloosheid, verstopping, zenuw- heup- spier- en lendenpijnen enz., enz., behandelingen zullen geven met den wereldberoemden PULSQCONN van Dr. MAO AURA, die door verschillende Binnen- en Buitenlandsche Geneesheeren aanbevolen wordt als de meest zekere hulp voor het Genezen van bovenge noemde ernstige kwalen. Wij geven reeds by de eerste behandeling het bewijs dat beter schap intreedt en dat geheele genezing op eenvoudige en zekere wijze geschieden kan met behulp der Huisgenooten. Wij geven den ernstigen raad aan lijders te komen om eeue be handeling te ondergaanwij overtuigen hen van succes. De prijs eener consultatie is BEN GULDEN, de machine compleet f 35. Niemand is tot koopen verplicht, komt U echter overtuigen Het gaat om Uwe gezondheid! Wij honden zitting: prima ROODE WORTELEN bij S. KOPPES te Akersloot. Gevraagd een gevorderd of vergevorderd Het driejarig onderhoud der haven beoosten Oude Schild op Texel. Raming f 15,300,— per jaar. aiming" Ter DRUKKERIJ van de UW N.V. HERMs. COSTER ZOON kan een flinke geplaatst worden Liefst eenigszins met het vak bekend Grootste sorteering opgericht in den jare 1790. Schoolpantoffeltjes. In ruime keuze voorradig in het Schoen magazijn van BORSTPLAAT t O 12 per ons. 0113. Ritsevoort 37, Opgericht 1384, Telefoon 71. a Assortimenikisfen. Havana-Import. Sigaretten. 1 pot Zuiderzee Ansjovis, 100 stuks f 1.50, 50 stuks f 0.80. Potten Chy- loing Gember van 6 pond f2 25, 3 pond 11.25. Flacons Gember 55 ct. Bussen Goudsche Stroopwafels. Bussen gevuld m. Thee of Cacao in div. prijzen. --if. y'ï'- aan den GEE8TERS11GSL, wijk E, no. 50,51,52 aan het KEBRPLEIW, wijk E, no. 5 en 6. Inl. bij G. SPRUIT Sz., Kerkplein. pl. m. 3<tOO K G. PiEHOOI. Adres JN. V. Het Landbouwkantoor „Noord-Holland", Alkmaar, Steeweg. LEERLING, bij A. LEEGWATER. de goedkoopste winkel voor van JUWEELEN, GOUDEN- en ZILVERWERKEN, TROUW- en VERLOVINGSRINGEN. Inkoop of rui len van JUWEELEN, BLOEDKORALEN, KETTIN GEN, oud GOUD en ZILVERWERKEN, tegen de hoogste waarde. dankbaarst geschenk voor elke gelegenheid is een Bekroond met eerste prijzen. ADRES Op Donderdag 1© December 1912, des voor- middags te elf uur, zal, onder goedkeuring van Hee- ren Gedeputeerde Staten door den Commissaris der Koningin in de provincie Noord-Holland of, bij zijne afwezigheid, door een der leden van de Gedeputeerde Staten en in bijzijn van den Hoofdingenieur-Directeur van den Rijks-Waterstaat in de 9de directie, aan het gebouw van het Provinciaal Bestuur te HAARLEM worden aanbesteed Het bestek ligt ter lezing aan de lokalen der pro vinciale besturen en is, tegen betaling van f 0,50 per exemplaar, verkrijgbaar aan bet lokaal van het pro vinciaal bestuur te Haarlem, aan bet bureau voor bui tenlandsche paspoorten op het Stadhuis te Amster dam en ter Secretarie van de gemeente Texel. Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij den Hoofd ingenieur-Directeur WORTMAN te Haarlem, den In genieur DE GELDER te Alkmaar en den Opzichter HAGETHORN te Den Helder. De nota van inlichtingen ligt op Donderdag den 12den December 1912 van des voormiddags 9 uur tot des namiddags 4 uur ter inzage bij voornoemden Op zichter. voorzien van beste banden, zoo goed als nieuwe Car- bidlantaarn en voetpomp. Te bezichtigen DU CROCQ, Laat 120. Doteratraat, nabij Laugestraat, groot circa 115 meter, gevelbreedte 6.50 meter, met uitgang steeg aan de Kraanbuurt. Te bevragen bij P. v. d. WAAL, Ble<- kerslaan E 5. DIRECTEUREN berichten, dat in overleg met Hee- ren Commissarissen de uLdeeliug over het 123e Boekjaar is vastgesteld op De nitbetaling biervan zal geschieden ten Kan tore der Compagnie, HEERENGRACHT No. 440, bij de Leidschestraat, des Dins«lmgs en Donderdag», van des morgens 1© tot 121/2 uur, tegen intrek king van het Dividendbewijs No. 23behoorlijk ingevuld met het bedrag van TACHTIG GULDEN, en onderteekend. De Balans ligt voor aandeelhouders ter inzage na 1 Januari 1913 ten Kantore voornoemd. Amsterdam, 2 December 1912. 'Telefoonnummer 4-39. Telefoon SIS. Dsgelijks verseh voorbanden Blijft zich beleefd aanbevelen voor de levering van IMF" Heistellingen gelieve men vroegtijdig o;> te geven, "WHA Zsgf isSGhiltG St NiGolais-CaÉiix zijn Barometers, Thermometers, Verrekijkers en Tooneelkijkers. PEDROLI, ij Crac ;tiga sorteering SIGAREN van 2 tot 50 ct. p. stuk, in kistjes van 10, 25, 50 en IOC. j I I Mwoie keuze iu Sigaren-aansteker», Sigaren-, Mlgarei.ten- en Taltaks- pijpen, Sigarettenkokerenz. enz. Let s.v.p. op 't adres 1 £iet ,le étaiages

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 3