DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. HEERLIJK OPWEKKEND No. 287. Honderd en veertiende Jaargang. 1912 WOENSDAG 4 DECEMBER. IS STEEDS EEN KOP Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk f 1, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Prijs der gewone advertentiën Per regel f0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. mmrnmmssmmm Telefoonnummer 3. ALKMAARSGHE COURANT Dit nummer bestaat uit 2 bladen. POSTKANTOOR TE ALKMAAR. Lijst van de aan dit kantoor ter post bezorgde brie ven en briefkaarten, welke wegens onbekendheid van de geadresseerden niet zijn kunnen worden uitgereikt. 2e helft der maand! November 1912. Brieven. T). Jansen, Alkmaar. Fr. Kieft, Amsterdam. Nico, Burgo.rbrug. P. Rempt, Haarlemmermeer. N. Raat, Hoogwoud. C. de Boef, Rotterdam. Mej. G. de Leeuw, Schermerhoxn. Mej. O. van der Zwam, Scheveningen. Briefkaarten. Mej. G. van der Zwam, Scheveningen. Buitenland. P. de Vries, Rallimghausen. ALKMAAR, 4 December. Max Linder is zeker wel de meest-bekende per soonlijkheid van het uitgaande publiek in de geheele. wereld. 'Wie een bioscoop heeft bezocht en wie heeft dat: niet? heeft hem gezien en om hem gelachen. Men zegt wel eens, dat een memsch niet op tw.ee plaatsen tegelijk kan zijn. Vroeger was dit inderdaad) het. geval, maar deze waarheid! ie in onzen tijd begin-, non te wankelen zooals zoovele overgeleverde waar heden De bioscoop, van alle technische wonderen der .laatste eeuwen wellicht het grootste, heeft er een eind aan gemaakt. Zij stelt den tooneelspeler in .staat op hetzelfde oogenblik in alle lauden op te tre den. Zijn kunst verblijdt tegelijk den fhee-siurpen- den Japanner, den1 rookenden Nederlander, den Afri kaander in zijn tropenpak enj den Siheriër in zijn pels. (Wat de bioscoop mist het gesproken woord ver leent haar een internationaal karakter, daar men over de geheele wereld den kino-speler kan begrijpen. Mas Linder is die Napoleon van de bioscoop. Nie mand is er, die zoo vaak wordt toegejuicht ais hij. (Met recht) kan van hem worden getuigd, dat- hij een Wereldnaam heeft. Als geen andler heeft hij de menschheid doen lachen en dat is geen geringe verdienste in deze sombere periode, wel eente de eeuw: van het meest volstrekte pessimisme' genoemd. Hij doet de menschen lachen zonder datl zo zich ach terna er over behoeven te) schamen. Hij is nu eens fijn-humoristisch, dan weer grof-komisch, maar hij i's a It ij dl te genietien. Men zou, afgaande op dien naam, denken, clat hij een D uitschei' is. Doch de naam) iel hier een slecht Voorteeken. Max Linder toch is een Franschman. In het. departement Bordeaux werd hij geboren. Hij ging bij het. tooneel hij wilde op d!e planken roem ver- Werven, want het „doek" bestond toen nog niet. Maar het ging hem niet voorspoedig, hij moest in kleine .schouwburgen nietige rolletjes tegen gering salaris tspelen. Zijn ouders waren teleurgesteld) over dit ge ringe succes en zij hielden die jaarlijksche toelage, welke, zij hem tot dusverre hadden geschonken, in. (Toen kwam het er voor Max op aan, geld' to verdie nen, begon voor hem, wat de Franseben noemen: de jacht naar het dagelijksche vijffrancsstuk. Door den nood godrongen speelde hij een rol voor een bioscoop opname en verdiend© daarmede een gouden tien tje- „De vlucht, van dien student" heette het- stuk. De film sloeg dadelijk in - zij werd overal vertoond en Pathé frères verdienden er een kwart millio'en gul den mee. De eerste proef was' ©en. meesterstuk ge- ibleken Max Linder wist in) één klap waar zijn) toe komst lag. Het i« wel eigenaiardig wanneer er iets nieuws is, dan sta'at 'er ook dadelijk iemand voor 'klaar. Wanneer dezelfde Max eenige tientallen ja ren eerder had geleefd, was hij waarschijnlijk nooit verder gekomen, daït een zooveeiste rang® topneel- troepje, een man met. levendige mimiek en sprekende gebaren, maair geen tooneelspeler van talent. Wel licht was hij thans een verbitterd, oud man. Nu ech ter is hij een gelukskind, heef t in de laatste drie jaar een. kwart millioen verdiend, terwijl Pathé frères- We kelijks voor 30.000 gulden films van hem verkoopeu! [Doek men moet zich zijn) ta,ak niet gemakkelijk voor- stollen. Hij heeft aan) zijn bijzonder talent niet vol doende hij moet zich kunnen verplaatsen in alle mogelijke, soms halsbrekende toestanden, welke de fan-t«si'e -dte)f kino-sch,rijVers eii -regisseurs oplevert. |Als iets, dwaa.s-mpgelijk is, moet. kij het doen.- .Hij moet- gelijk de Alkmaarsch© programma's van de ze. week fetwijz-m in een verfbad kruipen, al- bij op de dochter van den verver verliefd is, zich ver plaatsen in 'eon allerzotste „idylle op de boerderij" op de zonderlingste manier zijn „schoonmoeder ontvan gen." Dan1 moet hij als bruidegom zich verslapen, zijn verlakte laarzen laten) verbranden, een werkman op Straat zijn) .schoenen aantrekken, om met. die „siga- VAN HOUTEN S renkistjes" op de bruiloft spot- en hoon in te oogsten. Wat heeft hij al een onmogelijke beproevingen om een vrouw moeten doorstaan, en hoeveel zotte huwelijks reizen heeft hij al gemaakt! I Nu de heele; wereld) hem ke-nt, hem gezien heeft, hem dankbaar is nu gaat hijtooneelspelen! pEïij treedt in dé groote steden op in een voor hem ge schreven schets, welke „Likdoccrnsn-ijd'er uit liefde" pieet. Men zal zijn stem willen hooren, zal willen Kveten hoe hij spreekt, hij, de veelbewonderde En misschien zal Max ten) slotte die geheele wereld, die om hem lacht, uitlachen als zijn speculatie op den sensatie-lust van het publiek gelukt en hem tenslotte inog' g-rooter schatten oplevert dan zijn eigenlijk ta lent, EERSTE KAMER. De leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal zijn ter vergadering bijeengeroepen tegen Vrijdag 6 Dec., te 2 uur n.m. De Kamer zal, na een korte openbare vergadering, afdeelingsarbeid gaan verrichten. TWEEDE KAMER. De Tweede Kamer heeft gisteren de artikelsgewijze behandeling van de Indische begrooting voortgezet, De heer Merchant (V. D.) vroeg of de conces sionarissen der djeloetoengconcessies hun verplichtin gen nakomen, spr. meende van niet. D'e- geconcessio- neerde maatschappij (Ned. Ind. Boschproducten Mij.) streeft naar monopolie, om het behoud van) de boomen bekommert zo zich niet. Gouverneur-Generaal van Heoitsz heeft do concessie toegewezen; de oud-gouver neur generaal van- Heutsz is 'commissaris van de maatschappij geworden. Het wekt zei spr. meer en meer ergernis, dat oud-gouverneurs generaal hun ambtelijke loopbaan laten volgen door een koopmans loopbaan. D'e minister protesteerde tegen beschuldigin gen, die de beer Marchant tegen) de ambtenaren iu Ind'ië heeft geuit. Spr. verdedigde de concessie -aan de Ned. Ind. Boschproducten Mij. Spr. 'erkende, d'at de maatschappij in het begin van het jaar niet heeft gehandeld, gelijk het, behoorde. Voor de (rechten der bevolking wordt bij da uitgif ten van concessie gezorgd. Het systeem van conc.es- sie-verleening zal overigen» niet worden uitgebreid, vóór men' een paar jaren' ondervinding heeft opge daan. Op art. 167 van d'e Begrooting was cfoor den heer Marchant een amendement ingediend, strekkende om geen gelden) beschikbaar te stellen voor den bouw van een getah-pertje-fabri-ekHet amendement werd pia een langdurige discussie ingetrokken, waarna het desbetreffende artikel werd! aangenomen. Bij de bespreking van het boschbeheer pleitte de heer Middelberg A. R.) .voor particuliere ex ploitatie van Djatti-bosschen en voor de aanvulling van een krachtig en energiek korps ambtenaren. De heer van VI ij men (II. K.) bepleitte uit voerig beter salarieering' van het. E-uropeesch perso neel hij het boschbeheer. De minister zei, dat verhooging van de «ala rissen thans niet noodig is. Spreker is in overleg ge tredlen met- den gouverneur-generaal inzake het be vorderen van hef afstaan) van hout. aan particulieren Bij de bespreking van de uitgaven voor de land bouwbelangen, vroeg de heer J annink (U. L.) of er gteen aanleiding bestaat hij het departement van Landbouw ook eens aan te dringen op katoerocul'tuur op Borneo. Do minister zeide de weusfchen omtrent Bor neo gaarne apn den gouverneur-generaal tc zullen overbrengen. In de gisteren gehouden zitting werd het artikel van de begreoting van buitenlaindscho zaken betref fende de verhopging van de salarissen der diplomatie ke ambtenaren aangenomen met 67 tegen 4 stemmen. ALG EMEEN KIESRECHT Het hoofdbestuur d.er Ned. Vereeniging tot afschaf fing van Alcoholhoudende Dranken heeft aan de Ko ningin een adres verzonden, waarin krachtig wordt aangedrongen, dat. door II. M. de noodig© stappen worden gedaan, die leiden kunnen tot invoering van het enkelvoudig algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen. KINDERRECHTERS. De invoering der kinderwetten heeift hier te lande een bijzondere wijze van procedeefen in strafzaken te gen kinderen gebracht. Een bepaalde kamer der rechtbank voor het behandelen van kinderzaken of 'een enkele speciale rechter daarvoor, zooals men die o.a, in Duitscbland kent, bleef aan deze rechtspraak nog vreemd. Naar de Tel. verneemt, zijn thans maatregelen in voorbereiding, om ook bij onS' tot de instelling daarvan te geraken. Een onderzoek wordt ingesteld naar de werking van het gnitituut in het. buitenland. Uit d© verkregen inlichtingen' blijkt reeds-, dat de daar verkregen resultaten zeer gunstig zijn. Gemengd nieuws. GRATIS TRAMRIJDEN. Men schrijft aan de Tel.: De. directiei van d© E. S. M. en d© Ceintuurbaan te Haarlem is tot) de ervaring gekomen, dat ze o.p schan delijke. wijze werd bedrogen door haar systeem, om alleen op den eersten en vijftienden der maand de abonnementen te laten controleer-en en zich verder tevreden te stellen op d'e andere dagen) met het noe men van het. nummer van het abonnement. Daarom heeft de directie thans doorzichtige koes- jes laten maken, waarin het abonnement past en dit moet nu voortaan bij iederen rit worden getoond. Ter illustratie van het gepleegde bedrog diene, dat een heer, die tijdelijk te Zandvoort vertoefde, kans heeft gezien niet alleen zelf op het abonnement te reizen, doch dit ook zijn vrouw en dienstpersoneel te laten doen, en dat in de. tram naar Bloeme.ndaal' een damo de brutaliteit had' als abonnementsnummer op te geven een nummer, dat toevallig in het bezit was van de dochter van een medepassagier. Dit laatste heeft toen de oog-en geopend van de directie der maatschappij en vandaar nu het nieuwe systeem, waartegen eerlijke abonné's natuurlijk niet het minste bezwaar zullen hebben. DE NIEUWE DIENSTBODE. Onlangs hebben we schrijft het N. v. N. iets medegedeeld van een jo-ngeman, die zich bij een fami lie te Hilversum als dienstbode verhuurd! had' en het daar een week lang als dienstbod© heeft uitgehouden, zonder dat iemand) merkte een jongen inplaats van een dienstbode in huis te hebben. De heer d-es hui zes was over de zaak weinig gesticht en heeft zelfs stappen gedaan om den jongen, die de grap om een weddenschap uithaalde en dez© glansrijk had gewon nen, gerechtelijk te vervolgen. De .grappenmaker, een Amsterdammer, heeft daarop zijn excuses aangeboden en de heer des huizes is zoo verstandig geweest aan de zaak geen verder gevolg' t© geven. Intusscheu wordt hij door zijn vrienden nogal eens ondervraagd, maar hij is zoo gesloten als een pot. EEN INYAL. Gistermiddag omstreeks halftwee is, naar „De Tel." meldt, door den rechter van instructie en den officier van justitie, bijgestaan door een zestal re chercheurs, een inval gedaan in het perceel Sarphati- straat 21 te Amsterdam, waar de heer David Cats een „Comptoir International" houdt. Bij de politie was namelijk hét vermoeden gerezen, dat- op genoemde bu reau het wedden op courses, hetgeen, zooals bekend! is, hij de nieuwe zedelijkh-eidswet verboden is, in practijk wordt gebracht. De. heeren v^rden1 door mevrouw Cats ontvangen, ■daiar de heer Cats niet aanwezig was. De hui.sgenoo- ten en kantoorpersoneel werden onmiddellijk van el kander geïsoleerd, zoodait zij zich niet met elkander in verbinding konden stellen, waarna het kantoor doorzocht werd. Men vond' echter niets' dan eenige duplicaten van tickets, 'betrekking hebbende op (Maandag aangenomen orders. Deze werden in beslag genomen. De heeren der justitie installeerden zich daarna in het kantoor en namen d!e binnenkomende orders in .ontvangst onder mededeeling, dat zij niet geëxecu teerd zouden worden. Men wilde aldus in rechten vaststellen, dat de „Comptoir International!" ordërs teir uitvoering kreeg. UIT GROOTSCHEKMER. Heit beroep naar Stolwijk is' door Dr. F. A. Franie aangenomen. UIT IIEXSBROEK. Zondag- en Dinsdagavond gaf de rederijkerskamer „'t Viooltje" alhier bij den heer Gunder haair eerste uitvoering in dit. seizoen. Opgevoerd werden „De lij densweg." „Een vriendendienst" en het. bekende ,,Jr>- chem Pezei, wat ben je voor 'n ezel." Opnieuw heeft de Kamer blijk gegeven over flinke krachten te kun nen beschikken; vaak werd bij het voorstuk etrn traan heimelijk weggepinkt, hartelijk is om het. leuke blij- spelletje gelachen. Beide gezellige avonden besloten met een geanimeerd! bal. UI T IIEER-IIUGOWAART). Voordracht voer Hoofd der School No. 1 alhier: J Dierdorp te Holijsloot (X. II.). K. Lambo te Ho- gemade (Z. II.). M. G. Visser te Rweins (Fr.). Idem voor Hoofd! der School No. 3: M. G. Visser te Swei-os. F. W. Roelofsen te Houten) (U.) J. Dierdorp te Ho lijsloot, allen hoofden van scholen. In de) kom der gemeente is door een aantal daar toe door het. Gemeentebestuur aangestelde arbeiders een begin gemaakt met het schrobben en flink afspoe len der straat. Met. verlangen ziet men deze lieden leiders tegemoet. Vooral ook de vele fietsrijders zul len dozen maatregel toejuichen, daar r^eds menigeen een duikeling' heeft gemaakt. -De aanbesteding van het. tehuis voor ouden van dagen zal plaats hebben 27 December a.s. Door Ja,c. Vlaming te Urs-em is aam burgemees ter en wethouders dezer gemeente vergunning ver zocht voor de oprichting van cene broodbakkerij op het perceel sectie F no. 350. Door I'. Bloothoofd, caféhouder alhier is aan burgemeester en wethouders dezer gemeente vergun ning verzocht, voor den verkoop van sterken drank in het klein in het perceel Wijk D no. 49.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1