DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. E ^SOLIST GRATIS a No. 288, Honderd en veertiende Jaargang. 1912 DONDERDAG 5 DECEMBER. Het derde Int. Middenstands Congres. Gemeenteraad van Alkmaar kindertijdschrift Verschijnt iedere 14 dagen en is overal gratis verkrijgbaar voor lederen kooper van SOLO Marg arme a 45 cl. per pond. ALKMAARSCHE COURANT. i ALKMAAR, 5 December. Zijn we van bet depart ome mt van Landbouw, Nij verheid en Handel vlugge en flinke publicaties ge wend, bet verslag over het„Derde Internationale Middenstandscongres te Münchieni" maakt op den re gel een uitzondering. Het is niet spoedig verschenen immers eerst deze week, terwijl bet congres plaats had van 2830 September 1911. Het verslag is ook niet uitnemend! de heeren mr. P. J. M. Aalberse en J. S. Meuwsen gebruiken als rapporteurs een taaltje, dat zijn1 Duitsche afkomst niet verloochent en al t.e vaak treft men in hum rapport gedeelten aan, die men gaarne bad gemist en mist meni anders, die men 'gaarne bad aangetroffen. Het moge voldoende zijn, elk dlezer aanmerkingen niet .eem enkel voorbeeld) even toe te lichten. Wat de taal aangaat, zegt het volgende „zinnetje" zeker genoeg: „Terwijl de geleerde beroepen een aantal voorzoj-gs- „maatregelen hebben genomen, ten einde zich eene „bepaalde qualiteit te- verzekeren in» hunne jonge nar- „komelingiscbap en door voorbereidende scholen niet „alleen eene soort van uitverkiezing- te houden, maar „ook om het juiste gebruik te leeren van» die geestelij- „ke brachten, wier geschikte hanteèring de absolute „voorwaarde is voor die, goede uitoefening dezer beroe- ,,pen, zien wij, tenminste in Duitsckland de niet ge beerde, maar zoogenaamde hoogere beroepen prijs ge- „geven) aan eente overvoering met ongeschift en meer- „malen minderwaardig menseden-materiaal en» hunne „voorbereidende scholen, vooral de volksschool, zon- „der eenige inrichting om practi,sche begaafdheden te „ontwikkelen, waarop later het maatschappelijke be- j,staan harer bezitters moet gegrond) zijn." Oef! Wat beeft de lezer van) het verslag voorts aan een opmerking als „Des namiddags waren wij in de gele- gendheid! verschillende scholen te bezichtigen," en kan het hem iets schelen, dat aan het ho-ofdl van het openbaar onderwijs in) München de versierselen- van de Pruisische Kroon-orde werden overhandigd? Soortgelijke kleinigheden, welke gemakkelijk ver meden hadden kunnen worden, daargelaten, bevat het rapport veel, 'dat overweging waard is. Zoo heeft ons in het referaat „School en Midden stand" van d'r. KersehensteiWr al dadelijk hijzonder getroffen het betoog, da,t deugdelijkheid1 en doelma tigheid der opleidingsscholen voor den handeldrijven- den ,en industrieel en middenstand niet ligt in de meerdere of mindere handigheid, welke ze aankwee- ken, ook niet in de kennis van machines, werktuig-en en materialen, die zij den leerling medegeven, even min in teekenen, rekenen en berekenen, noch in dien eetlepel vol staatsburgerlijke wijsheid, welke zij aan bieden. Zij liggen aldus de referent in die zielisontwïkkelïng, die zij ia don leerling kunnen op wekken, in de mate van zuivere vreugde aan liet voortbrengsel» der handen) en in) idle diept© van dte mo- reele behoefte, allen arbeid zoo eerlijk, nauwgezet, overdacht, en getrouw mogelijk uit te voeren. De op leiding tot vreugde aan den arbeid) en eerlijkheid ge lakt echter niet door onderwijs alleen, door het aan- hooren van mooie voordrachten, inj het lezen van goe de boeken. Zij groeien slechts op den bodem van den practisehen arbeid zelf. De <greote> massa slecht ontwikkelde arbeiders en bedrijfsleiders is de grootst© vijand voor de opkomst van den Industrieftlen Middenstand. Wie geestelijk en moreel bekwaam zijn, zullen het schip van hun bestaan steeds weten te redden uit de stormen van den economischon strijd en wel des te meer, naarma te zij in hunne, handelingen minder worden belem merd door onbekwame vakgenootem. Vandaar dan ook de conclusie, dat de ontwikkeling van den Middenstand in drie richtingen moet ge schieden in de zuiver technische, in de economische en de staatshurgerlijk-moreele. Het komt er voor den middenstand dus niet enkel op aan, dat zijn toe komstige leden hun beroepen kennen en dat zij kennis hebben van in- en verkoopsgebioden en daarvan voor deel weteni -te trekken, maar ook eni dit wordt min stens even» belangrijk genoemd als al bet ander© dat. zij genraentscliapszin» verwelven! ,en dien doen uiten onder de vakgenoot-en zoowel als- in bet gemeentelijke en het staatsleven. Ziedaar een waarheid, die hij de steeds verder door getrokken specialiseemng van het onderwijs wel eens ernstig onder de oogen mag worden gezien. Met het toenemen van ondcrwijs-inrichtingen groeit het ge vaar van eenzijdigheid. Het lijkt ons juist gezien daartegen een dam op t.e werpen door meerderen ge meenschapszin aan te kweeken, door het besef meer en meer te doen doordringen, dat men niet enkel lid is van een bepaalden stand, beoefenaar van een zeker vak, maar ook burger van den, staat, ingezetene dei- gemeente en dat men als zoodanig zoowel rechten als verplichtingen heeft. (Wordt vervolgd). VERGADERING van den op Woensdag 4 Dec. 1918, 's nain. 3 uur. Voorzitter de burgemeester Q. RIPPING. Secretaris: de heer C. D. DONATH. Aanwezig 18 leden. Afwezig de beer van den Bosch met kennisgeving wegens ongesteldheid. De notulen der vorige vergadering werden goedge- kourd. Van den heer den Bo esterd was het verzo'ek ingekomen om rectificatie van eenige zinnen! in het verslag van de vergadering- van 30' October. De voorzitter deelde mede, dat de rectifica tie in het volgende verslag der handelingen zal wor den opgenomen. De heer van Buysen vroeg, naar aanleiding van het verzoek van den heer de Bo-esferdl of er o,ver- wegendo bezwaren zijn, dat de leden een stenogram krijgen toegezonden, om wijziging te brengen in de redactie der door hen gesproken» woorden. Er zou dan meerdere waarborg zijn, dat de opinie juist wordt uit gedrukt. De voorzitter zeide, dat de leden, wanneer ze huw stenogram nazien., tevens gelegenheid' krijgen om zoo te wijzigen, als ze- hun opinie hadden willen uitdrukken. Daartegen, is overwegend! hezwaiar. Na een week komt thans het verslag. Zou het bi.i alle le den moeten) rondgaian, dan zou het een paar maan den duren, eter het klaar wa.s. Men) weet wel wafer men begint, maar nie't waar men eindigt. Evenals tharas ten opzichte van den heer D© Boesterd, kan in alle volgend© gevallen worden gehandeld. De heer van. dier Fee'n d'e Lillet heëft in het stenografisch verslag wel eens onjuiste uitla tingen aangetroffen. Spr. heeft, slechts eens een ste nogram gezien, maar daarin waren) toen wel1 wijzi gingen aangebracht door een hem welbekende hand. De voorzitter: Zeker, van mij. Als een zin Diet loopt, brengt spr. redactiewijzigingen aan. Doch in de bedoeling van» het stenografisch verslag worden geen wijzigingen aangebracht, De heer van Buysen) zeide het oog te hebben gehad op kleine onjuistheden, die b. v. ontstaan door het. inslikken van sommig-e woorden. De voorzitter zeide het stenogram steeds zoo spoedig mogelijk na te zien en er dan eenige wij zigingen in aan te brengen, die het debat verduidelij ken. Spr. ontvangt het na, een week, doch sommige leden zouden het veel later krijgen. Het iis beter, dat de leden een gedrukt exemplaar ontvangen, en dan doen als de 'heer de Boesterd. Het is een uit zondering, als een stenogram niet juist of onduide lijk is. De heer va, n der Eeen de Lille wees er op, dat in de Tweede Kamer de stenogrammen dade lijk word'en nagezien en de handelingen nai 3 dageu al verschijnen. De voorzitter wees er op, dat daarvoor een heele staf van stenografen» noodig is', wat enorme kosten meebrengt. De heer Meienbrink vroeg- of het (Stenogra fisch verslag niet 2 of 3 dagen ter inzage van de le den zou kunnen liggen. De voorzitter zeide, dat geen drie of vier loden daar tegelijkertijd gebruik van kunnen maken. Wie in zaken is heeft er (geen tijd' voor. Spr. vindt do tegenwoordig gevolgde manier nog zoo slecht niet. De heer van Buysen bleef de moeielijkheden zoo groot niet achten. Wordt het stenogram van den. stenograaf direct gedrukt, dan1 kunnen alle leden ge lijktijdig nazien. De voorzitter zeide, dat dit wel gaat bij een kort, maai* niet bij een lang verslag. Er wordt tel kens een vel gebracht, alles, kan nooit gelijk gezet worden. Spr. zou gaarne tegemoet komen aan den geuiten wens'ch, maar het gaat te moeilijk. De heer Dorbeiek gaf in overweging dat het Dag. Best. zijn gedachten nog eens» over d-e kwestie laat gaan. In beginsel voelt spr. veel voor de opmer king van den» heer van Buijsen. Weliswaar heeft spr. niet geklaagd, maar hij oordeeld'e het heele laatste stenografische verslag niet erg gelukkig. Het be zwaar wordt niet ondervangen) door het middel, dat de voorzitter aanbeveelt. Krijgt men het gedrukte verslag thuis, dan kan men nog zeggen, dat het niet juist-is. Dan is het echter ontzettend moeilijk om zich alles te herinneren, wat toen gezegd is. Spr. weet, dat er bezwaren zijn, maar hoopt toch, da»t B. en W. hun, gedachten nog eens» over de kwestie zullen laten gaan. De voorzitter zeide er tegen opgekomen te zijn, dat da leden bijvoegen, wat ze hadden willen zeggen. De handelingen moeten weergeven wat ge zegd is. De »heer van Buysen had wel een andere bedoeling, doch daar reageerde spr. op. De héér D o r b e c k wees op de kwestie, welke zich onlangs» in) de Tweede Kamer voordeed met het stenogram van den heer Duys. De voorzitter hoopte, dat de raad zal over nemen 'wat tot de goede Kamermanieren behoort, ml. dat de leden» zich onderwerpen aan» de leiding- van den voorzitter, waardoor fouten door misverstaan kunnen worden voorkomen. De discussies werden hierna gesloten. a.een adres d.d. 13 November 1.1. van den heer P. A. de Lange, directeur der N.Y. „Kennemerland," fa briek van verduurzaamde levensmiddelen, houden de het verzoek de voorwaarden, waarop de gemeen te bereid is den Eabrieksweg te beharden en in on derhoud en behec-r over te nemen, te willen wijzi gen. Het adres wordt voor kennisgeving aangenomen, dus het verzoek van de hand gewezen. b. als voren, een adres d.d. 14 November 1.1. van de N. Alkmaarsche Expioiiatie-Maatschappij, houden de verzoek het Raadsbesluit van 27 Februari 1907, bij hetwelk vergunning is verleend tot den aanleg van ontworpen stralen met de daarin aan te leg gen rioleeringen volgens daarbij overgelegd' plan, te willen wijzigen. Voor kennisgeving aangenomen. c. als voren, een schrijven d.d. 14 November 1.1. van den heer I. 11. Bakker te Harlingen, houdende aanneming zijner benoeming tot Ingenieur bij den dienst der Gemeentew^-ken. Alsvoren. De heer Bakker treedt 1 Januari in functie. d. als voren, een adres d.d. 15 November 1.1. van den -heer Th. van Spall, directeur der N.Y. Bouwmaat schappij „W ©sterweg", houdende verzoek den ter mijn, binnen welken haar terrein aan de gemeente moest zijn overgedragen, met 10 jaar te willen ver lengen. Gezonden naar B. en W. om bericht en raad. e. als voren, een schrijven d.d. 6 November 1.1. No. 26 van de Qedepuleerde Staten, houdend© goedkeu ring van bet le suppletoir kohier van den hoofde- lijken omslag, dienst 1912. Voor kennisgeving aangenomen. f. als voren, een schrijven d.d. 13 November 1.1. van Mevrouw O. 11. Nugteren-Benthem, houdende aan neming harer benoemin'g tot regentes» van het Buiv gerweeshuis. Alsvoren. g. als voren, een schrijven d.d. 15 November 1.1. van het bestuur der Yereeniging „Kindervoeding", hou dende dankbetuiging voor de aan genoemde Yeree niging voor 1913 verleemde subsidie. Alsvoren. h. als voren, een schrijven d.d. 14 November 1.1. van de Gezondheidscommissie, houdende weerlegging der in den Raad uitgesproken klachten, dat do Ge- Ingezonden inededeelingen. zondheidscommissie te langen tijd! zoude nemen voor het uitbrengen van advies aan B. en W. en daardoor stagnatie veroorzaken in de behandeling der zaken door het Gemeentebestuur. De voorzitter zeide, ,da t de gezondheidscom missie verschillende grieiven heeft, welke 'te s»plitseu zijn in, grieven, tegen» den voor-zitter en dien loco-voor zitter. In de vei-gadering van 31 Januari is gezegd, dat de behandeling der politieverordening zoo lantg ge wacht had, omdat de stukken zoo lang geweest waren bij de Gezondheidscommissie. Do heer Cohen Stuart heeft er toen een dag- later op gewezen, dat dle2e van 9 Maart—22 Jutni in handen der Gezondheidscommis sie waren. Spr. heeft toen gezegd dit te zullen reeti- ficeeren, hetgeen te goeder trouw verzuimd! is. De vérordening is» behandeld! in een1 avondvergadering' waaraan een middagvergadering vooraf was, gegaan en toen is het spr. doorgeschoten. Toetn d-e volgende vergadering gehouden werd! was spr. uitstedig en hij heeft er niet aan gedaCht den loco-burgemeester het vc-rzoek tot rectificatie te doen, zoodat deze niét- is geschied. De heer ffann ai zei geze»gdl te hebben, dat de stukken niet ter visie hebben gelegen, waarop de voorzitter niet heeft! gereageerd. Daarom is ge vraagd, welke waarde wondlt er gehecht aatn) de woor den der Gezondheidscommissie. De voorzitter zei, dat hij niet heeft na te gaan of eeru stuk ter visie wordt gelegd. Spr. had moeten zeggen, dat hij dengene, die er voor zorgen moet, er mcdedeeling van zou doen. De gezondheids commissie heeft zich te vlug gekrenkt! geacht. De heer de Wit zei, dat de voorzitter erkent, dat hij verzuimd' heeft tot hem het verzoek tot recti ficatie te richten. De voorzitter wee® er nog- op, dat er geeu verzuim gepleegd' is ten opzichte van d'e verordening, maar ten opzichte van de belofte van» rectificatie. Het schrijven wordt hierna voor kennisgeving aan genomen. i. als voren, een scluijven d.d. 20 November 1.1. N®. 87 van de Gedeputeerde Staten, 'ten geleide vair bet Kon. Beslui i van 14 November 1.1. No. 47 tót goedkeuring der Verordening regelende de heffing van schoolgeld voor- bet onderwijs op de Handels avondschool voer handcis- en kantoorbedienden. Voor kennisgeving aangenomen, j. Een schrijven van de afrfeeling Alkmaar van bat N. O. G. houdende».d;abkbetui'ging voor de vcrbaie- ling in Je sa lancering- van de onderwijzers ge bracht. Alsvoren. k. Een adres van den heer Pot, dat voor kennisge ving werd aangenomen. 1. Een adres van den Bestuürdersbotrd inzake toepas sing van artikel 1638 van het Burgerlijk Wetboek. Gevoegd bij de stukken, nr. alsvoren, een schrijven d.d. 20 November 1.1. No. 41 van de Gedeputeerde Staten, houdende goedkeu ring van s Raads besluit van 6 November 1.1. Nó. 5, tot liet -aangaan eener tijdelijke geldleening. Al'svoren. n. alsvoren, een a»dres d.d. 21 November 1.1. van het hoofdbestuur der Ned. Yereeniging- tot Afschaf fing van» alcoholhoudende dranken, houdende vex- aoek in d»e bestekken van, aanbestedingen da bepa ling op te nemen, dat het ten strengste verboden ia op die werken alcoholhoudende cfranken te ge bruiken. Gesteld in handen van B. en W. om bericht en raad. o. als voren, adressen d.d. 26 November LI. van eige- naairs en bewoners van het Groenelaantje, houden de verzoek in den toestand van dat Laantje verbe tering te brengen. Al'svoren. q. als «oren, een schrijven d.d. 20 November 1.1. "No, 47 van» de Gedeputeerd© Staten, houdende goedkeu ring van 's Raad® besluit van 30 October 1.1. No, 10 tot verkoop van stukjes gemeentegrond aan de O verdie straat. Voor kennisgeving aangenomen, r.als voren, een schrijVen d.d. 24 November 1.1. van den Opzichter over d'e begraafplaats en een schrij ven van denzelfden datum van den doodgraver, houdende dankbetuiging vror do verhooging hun ner jaarwedden. Albvoren. s als voren, een) schrijven van de afd. Alkmaar van den Bond van Ned. Gemeentewerklieden, van de onderafdeeling „St. Adelbertus" van de afd. Alk maar* van den Ned. Bond van R.-K. gemeentewerk lieden, benevens van de werklieden van de gemeen te-reiniging, d'e gasfabriek en de plantsoenen, hou dende dankbetuiging voor de verh'ooging dter loo- nen van de gemeente-werklieden. Al's'voren. t. als voren, een a,dre.s d.d. 15 November 1.1. (ingeko1- men 2 December 1.1.) van bet bestuur der Yereeni ging „.Algemeen Belaug", om niet aan te nemen het voorstel van P>. en W. (bijlage No. 107) tot het instellen van gemeentelijke groenteveiling-en. Gevoegd bij punt 4 der agenda, u. als voren, een schrijven d.d. 29 November 1.1. No. 86/12125 van den Commissaris der Koningin, hou dende bericht, dat de Gedeputeerde Staten do be slissing op het Raadsbesluit van 30 October 1912 No. 7 tot vaststelling der regeling voor het open baar lager onderwijs, hebben verdaagd. Voor kennisgeving aangenomen. BENOEMING VAN EEN LID DER COMMISSIE VAN TOEZICHT OVER HET STEDELIJK MUZIEKKORPS. Ter vervulling der vacature, ontstaan in de com missie van toezicht over het stedelijk muziekkorps d.oor het verleend eervol ontslag aan den beer Mr. J. L. Steenlack, heeft, de commissie bij -schrijven van 26 October j.l. de volgende aanbeveling ingezonden: 1. Mr. P. A. Offers. 2. Mr. W. Stap. Benoemd da heer Mr. Offers met 17 st. Op den heer Mr. Stap was 1 st. uitgebracht. BENOEMING VAN EENE ONDERWIJZERES AAN DE MEISJESSCHOOL. Ter vervulling- der vacature van onderwijzeres nan de meisjesschool, ontstaan door het verleend eervol ontslag aan Mejuffr. E. M. Boland, is- de volgende voordracht opgemaakt: 1. Mej. A. A. Holsmuller te Alkmaar. 2. Mc jC. Abcouwer te Alkmaar. 3. Mej. J. M. Heilig van Keulen te Castricum. Benoemd mej. A. A. Holsmuller met algem. st. GEMEENTELIJKE GROENTEVEILIN GEN. Het is gebleken, dat ia deze gemeente ra eer en

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1