DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. No, 292 Honderd en veertiende Jaargang. 1912 DINSDAG 10 DECEMBER. Onderwijzeres, Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk fl,— Afzonderlijke nummers 3 Cents. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Oroote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C Q. Telefoonnummer 3. B I N N E N L A N D? VROEGERE KERKELIJKE TRAKTEMENTEN. ALKMAARSCHE COURANT. IglAVii Aan de Vierde Gemeenteschool (Hoofd de lieer C. J. REIZIGER) wordt gevraagd eene voor de vakken a tot en met k. Aanvangsjaarwedde f 725, die door period, verh. kan stijgen tot f 1075; voor hoofdakte f 150 meer. Dienstjaren elders door gebracht komen in aanmerking. Stukken in te zenden aan het Gemeentebestuur vóór 23 December a.s. ALKMAAR, 10 December. Er worden dus, zegt de beer Theodbr Wolff in het Tageblatt, in Londen twee tafels geplaatst, de een in Saint James P.alaee voor de vredesafgevaardigden der Balkan-staten ert van Turkije, de tweede iu een ander paleis voor de vertegenwoordigers der groote mogendheden op de conferentie der gezanten. Dat dit heele diplomatieke spel' in Londen zal geschieden en dat er niets voor Parijs afvalt, heeft eenige Eransehe journalisten, zeer gekrenkt, maar zond'er nijd! en zon der jaloezie zullen de Duitschefs naar Londen zien, waar de wereld) zich. aan twee tafels schikt. Aan de eerste tafel' zullen de Balkan-schuldeisehers hun vorderingen, inbrengen en men ziet reeds de Turksche teekeneni van verbazing, waarmede de on derhandelingen zullen beginnen. Deze teekenen zul len nog heviger, de bezweringen nog plechtiger zijn, als de debatten over Adrianopel gaan, ten aanzien waarvan de toestand door de ongunstige voorwaarden van den wapenstilstand is verergerd'. Misschien was het, toen geweigerd! wa9 de vesting' van proviand te voorzien, juister geweest, dat de Turksche regeering uit humaniteitsgronden en met handhaving' van allo aanspraken bevel tot onmiddellijke overgave had gegeven, want wanneer het onvermijdelijke be richt nu plotseling midd'en-in d'e onderhandelingen valt, zal de indruk nog' erger zijn. De Oostersche ge moedsrust eni de Tsjataldsjawallen' zijn evenwel ver schansingen, welke blijkbaar niet zoo gemakkelijk worden genomen. Daar Tsjatal'dsja, naar alle des kundigen verklaren, do vijandelijke legers nog lang tegenhouden kan, en daar afkeer en twist in de Bal- j kan-legeT» niet vallen te loochenen, ziet men niet recht in, wat Turkije heeft kunnen bewegen, nu reeds het hemd uittetrekken. Bedenkelijk blijft het, dat het zoo'n onvoordeeligen wapenstilstand heeft aan genomen, want dat is geen teeken van zelfvertrouwen en levenskracht. Of de Londen.aarsi de tweede tafel in het ministe rie van buitenlandsche zaken willen plaatsen of er gens anders, is nog niet medegedeeld' en ook do da tum van de bijeenkomst is vooralsnog onbepaald. Daar de tafelronde uit da Londensche gezanten zal worden samengesteld, is mon tenminste ingelicht over hun persoonlijkheden. De beste wenschen vergezellen prine Liehnowsky, die op een zoo historische, gewijde ure voor Duitschlnnd! debuteert. Da Oostenrijksebe gezant, graaf Mensdorff, die een! fijn, hoofsch ridder is, zal door verstandigen bijstand zeker niet onont vankelijk zijn, want aan den anderen kant zitten Paul Cambon en de Russische graaf Benekendorff, twee door de wol geverfde diplomaten. Het is te voorzien, dat reeds de oplossing van de vraag, hoo men de beraadslaging zal regelen, den heeren ©enig' hoofdbreken zal kosten, want reeds hebben de voor stellen, wenken! en berichten en dergelijke kostbaar heden zich in alle Europeesche regeeringsvertrekkeh en diploma ten-bureaux torenhoog opgest apeld. Zoo dra van een of ander kabinet een rondschrijven of een denkbeeld verscheen, werd dat, zooals gebruike lijk, aan alle vertegenwoordigers' in bet buitenland medegedeeld, en tenslotte weet niemand' meer, wat reeds is afgedaan en wat nog geldigheid bezit. Tot ontwarring van dezen warboel van afzonderlijke en toch aan elkaar geketende problemen heeft men een gezanten-conferentie bedacht. De hemel legge de Ariadnedxaad in de zoekende hand! - Do Oostenrijksebe regeering heeft toegestemd in het conferentie-denkbeeld, maar onder zooveel voor behoud, dat haar ja aanzienlijk aan beteekenis ver liest. Zij beschouwt nu nog evengoed als vroeger de regeling der onderscheidene Servische geschillen als haar persoonlijke aangelegenheid en vergis ik me niet, dan wordt) in haar antwoord niet slechts een zelfstandig' Albanië, maar ook „une Albanië viable," een levensvatbaar Albanië verlangd) En de regeering te Weenen zal Albanië alleen dan levensvatbaar vin den, wanneer het een deel van het thans door Servië verlangde gebied krijgt. Ofsehoon dit alles nog heel' wat opwinding zal ge ven, zal er langzamerhand uit de gesprekken aan bei de Londensche tafels toch wel wat bruikbaars voort komen, dat men den Weeners zal kunnen voorleggen en met behulp van veel papier zal men, naar te hopen is, het oorlogsgevaar bedwingen, dat. op het oogenblik Europa's rust verstoort. Oostenrijk en Italië zullen 1 naar hun beste vermogen Albanië grootbrengen als i een gans, waarom ze later zullen dobbelen. De heer j Pasjitsj, Servië's bluffende ministerpresident zal voor een maagkwaal een kuur in Karlsbad gaan doen en Weenen, waar thans voor het goede doel de oorlogsop- winding heerscht, weer het gemoedelijke Weenen worden dat ieder liefheeft. Ook in de opera ,,Zar und Zimmerman" zitten de diplomaten aan twee tafels, de eene helft links en de andere rechts en men herinnert zich, dat de tafel, die het geheim van den Tsaar doorziet, het spel wint. „Zum Werk das wir beginnen," zingen de diplomaten links en rechts. Onder volkomen dezelfde omstandig heden beginnen bun opvolgers te Londen het werk. EERSTE KAMER. In d'e gisteren gehouden zitting deed de griffier me- dedeeling van de ingekomen stukken, waaronder de door de Tweedte Kamer aangenomen) wetsontwerpen, benevens de Indische begrooting. Deze werden ver zonden naar de afdeelingen, die nog gisteren bijeten- kwamen. De vergadering werd! verdaagd! tot hedten v.m. 11 uur, ter behandeling van eenige wetsontwerpen, die alsdan in staat van wijzen zullen zijn, en waartegen geen aanmerkingen verwacht worden. TWEEDE KAMER. De algemeene beschouwingen over d'e Staatsbegroo- ting werden hervat. De beer Helsdinigen (S. D. A. P.) wees op de bedroevende loonen) dter landarbeiders. De regeering heeft, zei hij, niets voor ben gedaan. Het ontwerp tot verstrekking van grond aan landarbeiders wordt ze-lfs door de christelijke arbeiders afgewezen. Als het handel, scheepvaart, nijverheid! en landbouw werkelijk in het algemeen zoo goed gaat, waarom dan een Tariefwet, vroeg spr., ter bescherming van die nijverheid? Spr. kwam dan tot de prijzen der eerste levensbe hoeften en hij heriep zich op de meening van zijn par tijgenoot Wibaut, die heeft geschreven, d'at d'e stij ging van die prijzen nog niet tot staan is gekomen. Ook de belastingen en de woninghuren stijgen. Spr. hoopte, dat de christelijke arbeiders eens wakker zul len worden, waarna hij nog voor lotsverbetering van de lagere departementsbeambten1 pleitte. De heer Vliegen (S. D. A. P.) besprak de rijks- en gemeentefinanciën. Hij constateerdte, dat deze re geering' het groote accres der middelen heeft opge maakt zonder wezenlijke hervorming tot stand te hebben gebracht. Spr. bepleitte verlaging van den suikeraccijns en herschatting van de ongebouwde eig'endómmen ter verkrijging van een grootere op brengst uit do grondbelasting. Er zijn maatregelen te nemen, waardoor millioenen meer te krijgen zijn. Spr. noemde b. v. de belasting op het ongebouwd. Spr. zette uiteen, wat hij onder een billijk belasting stelsel verstaat. Voorts betoogde spr., dat de regeering geheel en al de verantwoordelijkheid draagt voor het op de lan ge baan schuiven van het ontwerp betreffende de ge- meente-financiën. De minister draagt de schuld' van de vertraging en dat critiseeTde spr. In de avondvergadering werd! d'e landbouwbegroo- ting verder behandeld. De heer Vor ster man van Oyen (V. D.) pleitte voor subsidieerimg ook van andere paarden stamboeken dan der Nat. Ver. tot bevordering van de Paardenfokkerij en voor'aanstelling van een in specteur dter paardenfokkerij, die ook van voorlichting in den uitgebreidsten zin zou kunnen dienen aan de betrokkenen. De minister zeide, wat de paardenstamboeken betreft, dat er meer samenwerking behoorde te zijn, wil de Nederlandsehe paardenfokkerij een toekomst hebben. De heer Vorsterman van Oyen (V. D.) drong er op aan, dat men voor h'et dlooden van door mond- en klauwzeer aangetaste dieren geen vergoe ding zou geven als de wetten waren overtreden, zooals in Zeeland is geschied, waar kalveren uit besmette streken waren ingevoerd. De heer De Monte Verloren (A. R.) wil de besprekingen tusschen veehouders en ambtenaren van maatregelen bij herhaling' van de veeziekte, om het vertrouwen te herstellen, dat door de ondervin ding met de maatregelen in het vorige jaar isi ge schokt. Minister Talma wees er op, dat inhouding der vergoeding' als schade niet bij wijze van straf kan worden toegekend. Praten met de boeren is goed, als men maar vooruit wist waar het mond- en klauw zeer zou uitbreken. Verleden jaar zijn reeds belang rijke bedragen uitgekeerd als bedrijfsschade. VOOR DE GRIEKSCHE AMBULANCE. De officier van gezondheid bij de Marine, L. S. A. AI. von Römer, heeft een rondschrijven gericht tot d'e rectoren van bijzondere en stedelijke gymnasia, daar bij zich aanbiedende lezingen te houden over Grieken land! en het gesprokene door photo's te vrduidelijken. Dr. Römer was verhinderd! met de ambulance naai den Balkan te gaan, doch wenscht iets te do-en in het belang der Grieken, die hij tijdens' een bezoek aan Griekenland leerde kennen. De opbrengst der lezingen zal aan den Grieksehen consul-generaal worden ter hand gostffli'. AMBULANCE BULGARIJE. Het hoofdoomité van het Ned. Roodie Kruis ont ving van dr. Sikemeyer, hoofd' der. ambulance in Bul garije, het volgende telegram: „Gisteravond! aangekomen te Demotica. He reis was Zjeer moeilijk. Drie dagen in de eenzame 1 urksclie bergen. Veel regen. Onze trein van ossenwagens was 2V2 K. M. lang. De Turksche dorpen zijn afschu welijk vernield. Allen maken het wel en zijn vol goe den moed." VEREENIGING VOOR VROUWENKIESRECHT. Ho Zondagochtendvergadering begon met dte behan deling' van eenige aangelegenheden van huishoudelij- ken aard! (forxneele statutenwijziging, reorganisatie van het Maandblad, enz.). Daarna kwam aan de orde een voorstel van de af- deeling Bandoeng (Ned. O.-I.) De algemeene verga dering spreke zich in beginsel uit voor d'e vorming van een band! tusschen de verschillende afdeelingen in Ned.-Indië door d)e oprichting van een centraal comi té, vertegenwoordigende de afdeelingen, en drage het hoofdbestuur op, in overleg met genoemde afdeelin gen, daartoe zoo spoedig mogelijk: de noodige stappen te doen. Het voorstel werd aangenomen iu dien zin, dat de Indische afdeelingen in overleg met het hoofdbestuur tot de oprichting- van het centraal' comité zullen over gaan. De bedoeling is in het belang der propaganda een band te vormen tusschen de Indische afdeelingen. Vóór de pauze kwam in behandeling het punt: Be spreking, hoe te werken bij de a.s. verkiezingen. Het hoofdbestuur had' schriftelijk geadviseerd, de in de laatste jaren gevolgde gedragsliju om namens de ver- eeniging geene candidaten voor het lidmaatschap der Tweede Kamer te steunen, Cf#k bij de a.s. verkiezin gen wederom te volgen. De vergadering' ging voor de bespreking van deze vraag en dit advies in comité-generaal en wijdde het verdere gedeelte van den dag aan dit onderwerp. Gemengd nieuws. POSTD1EFST ALLEN Den laatsten tijd! kwamen er bij de politie en bij de directie van het postkantoor te Amsterdam herhaal delijk klachten van het vermissen van brieven met en zonder waardevollen inhoud. Een nauwkeurig' onderzoek was daarvan het gevolg en niet zonder succes. Gistermorgen is n.l. een brievenbesteller, die in den vroegdienst was, op heeterdaad betrapt, terwijl hij een brief, die hem ter hes telling werd toevertrouwd, trachtte te verduisteren. Onmiddellijk gearresteerd', is hij naar het politie bureau overgebracht. Daar is een onderzoek tegen hem begonnen. Al spoedig viel bij door de mand' en bekende, zich aan de laakbare daad, waarvan hij werd verdacht, te hebben schuldig gemaakt. De man bleef in arrest en zal ter beschikking van de justitie worden gesteld. De man, die op deze wijze zijn betrekking vergooi de en vrij zeker een niet lichte gevangenisstraf zal op- loopen, was reeds tien jaren, tot tevredenheid) van zijn chefs, bij den postdienst werkzaam. (Tel.) DE DIEFSTAL IN DE BALYE VAN UTRECHT. Gisteren stond voor de Utreehtsche rechtbank te recht G. A. van d'er VI., concierge van de Duitsche Orde Balye van Utrecht, beklaagd' van verduistering van verschillende, hem door eenige families ter bewa ring' toevertrouwde goederen (schilderijen, antiquitei ten, enz.) De beklaagde bekende het hem ten laste gelegde. Door het openbaar ministerie werd veroordeeling' tot 2 jaar gevangenisstraf gevorderd. De verdediger, mr. H. Th. Gerlings, pleitte clemen tie. De uitspraak werd bepaald op 16 Dee. a.s. In een kasboek der Oude Kerk te Amsterdam uit de löe eeuw vonden wij de volgende kwartaal-traktemen ten aangeteekend. Men heeft dus gelegenheid' tot vergelijking met tegenwoordige kerkelijke traktemen ten. i Ai Betaald aan: den predikant Joanni Cochlius J 50 Gijsbert den coster 12.10 Gerritz den voorsanger J 6.50 Jan Pietersz, organist J 25 Hendrik Pieters'z!, beijevman J 6 Arent den blaser 1 5 Jan Dierix den hontslaeger J 5. He beier'man is de klokluider, de blaster, wellicht dc orgeltrapper, doch meer waarschijnlijk de torenblazer; en de „hontslaeger" is de opzichter, die onder d'e preek de honden buiten de kerk.... en de jongens stil moest houden 1 (Hbld.) EEN „TAAIE" JAVAAN. Toen de „Duymaer van Twist", des nachts de ree de van Pekalongan verliet, viel plotseling één der mandoers over boord. Dadelijk werd' gestopt, boeien ■enz. werden uitgeworpen, doch de man werd niet ge vonden en de reis voortgezet. Den volgenden mor gen, nadat hij 8 uur in het water rondgezwommen en gedreven had, pikten visschers den geheel uitgeputten drenkeling op, die geen der boeien had kunnen berel ken. Na een korte rust zette hij de rei- per spoor Daar Semaraug voort, meldde zich daar weer op z'-u boot en maakte da reis naar Soerabaja mede, alsof er niets gob#urd was. UIT URSBM. Zaterdagmiddag vergaderde de gemeenteraad] in voltallige zitting. Na opening las de secretaris1 de notulen der vorige vergadering. Naar aanleiding hiervan zei de heer Oudt, dat in verband met de dekterskwestie niet be sloten was een advertentie te plaatsen, zooals in de notulen werd vermeld, daar 5 leden er tegen waren. Wat dan wel? vroeg de voorzitter. De heer Oudt: De vraag fn rondvraag te brengen of de derde sollicitant mocht meedingen. Do voorzitter merkte op, dat deze derde sollicitant, wiens stukken te laat inkwamen, niet kan meedin gen. De heer Oudt zeide, dat art. 42 vau de Gemeente wet en art. 17 van het Huishoudelijk reglement er don aad! het recht toe geven, dit wel te doen geschieden. De voorzitter: De stukken waren te laat, dus dat ging niet op, nietwaar? De heer Oudt: Het besluit tot a diverteer en is niet genomen. De heer de Geus en u waren er voor. De voorzitter: Ei* is voorgesteld) de advertentie te plaatsen, om een einde aan de zaak te maken. Wil de heer Oudt d'at uit de notulen hebben? De heer Oudt: Ja zeker. De voorzitterDan is er geen oproeping en kunnen er dus ook geen sollicitanten zijn. De heer Oudt: Een besluit tot adiverteeren is niet genomen. De voorzitter vroeg of die heer Oudlt het hoofd! er bij wilde neerleggen, herhalende dat er anders geen solli citanten zijn, wijt er dan geen oproeping is. De heer Oudt bleef bij zijn gevoelen: 5 waren er tegen en 2 voor. 't Gaat hier om het recht van het spel, zeide hij. De voorzitter: Dus u wilt het er uit hebben en de oproeping te niet doen? De heer Oudt: Het is niet wettig, het was geen raadsbesluit, De voorzitter: Dan zijn er geen sollicitanten! De heer Oudt: De andere heeren kunnen er anders over denken. Niemandl had iets in het midden te brengen. Do voorzitter: Dus, meneer Oudt, hoe denkt u er over? De heer Oudt: Zooals ik me verklaard heb. Do voorzitter: Dus de advertentie er uit, maar dan zijn er ook geen sollicitanten, want er is geen oproe ping. De heer Oudt: Dat is aan u, mijnheer de voorzitter, wat u er verder van' wilt maken. De heer Koppes: Maar er is toch' geadverteerd!, zou lijken of we de menschen voor den gek hielden. De voorzitter was het hiermee eens. De heer de Geus zeid'e in de vorige vergadering om een eind aan de zaak te maken en iets te vinden, waarop de derde sollicitant kon solliciteeren, gezegd te hebben: laten we nog één keer in „De Tijd" ad verteeren. Dit voorstel' viel! eerst niet in goede aarde. Toen zei later die heer Schaap, dat om een eind a-an de zaak te maken, toch wel moest worden geadver teerd. En toen was niemand er tegen. De andere leden verklaarden, dat ze dte plaatsing van de advertentie goedkeurden. Op de in „De Tijd" geplaatste advertentie, waarin eon R. K. geneesheer werd' gevraagd, waren 2 sollici taties ingekomen, n.l. van de heeren J. P. J. vau Goreum, gemeente-geneesheer te Biervliet (Zeeland), en J. J. van der Klei te Amersfoort, vroeger genees heer te Ursem. Lecture werd gedaan van het ant woord dat do voorzitter op het verzoek om informaties ontvangen) had van zijn ambtgenoot te Biervliet e.n dat de beste aanbevelingen bevatte. Er bleek o. m. uit, dat de heer van Goreum is 45 jaar, gehuwd en kinderloos. Ei' werdl tot stemming overgegaan. De heer van Goreum werd benoemd! met 5 stemmen, op den heer van der Klei' waren 2 stemmen uitgebracht. De voorzitterZiezoo, nn hebben we ma lang adver teeren en heen en weer praten toch een dokter. De heer de Gens vroeg of in de advertentie was opgenomen: vóór of op 1 Januari in functie te tre den. De secretaris had reeds een brief aan den benoem de klaar, waarin kennis gegeven werd van de benoe ming en de vraag werd gesteld', wanneer deze dacht te komen. Van het bestuur van de banne in den polder Ursem was bericht ontvangen, dat de vraag in verband' met de doortrekking van den Noorddïjker weg- in de ver gadering van de hoofdingelanden was ingekomen. Met 7 tegen 2 stemmen was besloten, dat, als de gemeente 'J 3000 geeft nis afkoopsom voor het on derhoud en 3000 subsidie voor den nieuwen weg, de polder den weg zal doortrekken en.het onderhoud van den weg en bruggen, niets uitgezonderd, voor zijn re kening zal nemen. Wcnschelijk werd geoordeeld, den weg' door te trekken, daar er nieuwe boerderijen zullen komen, waardóór do gemeente vooruitgaat. Op voorstel van den voorzitter werd na eenige dis cussie met algemeene stemmen overeenkomstig' het voorstel van het polderbestuur besloten. De gemeen te zal een geldleening' moeten aangaan. Van de heeren Ankringa, d' Ardeume, Koelemeij en Medemblik was- het verzoek ingekomen om 8 subsi die toe te staan voor een eventueel' te plaatsen lan taarn in de Kerkebuurt. Nadat de voorzipter er op had gewezen, dat hei wcnschelijk i- dat gevraagd!- wordt' of corporaties de anndeelen willen uemeu, werd op het verzoek afwij zend beschikt. Daar de rondvraag niet® opleverde, werd de verga dering hierna gesloten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1