AD1TIC kinderTuoschrifT URAI VEKSCI1UNTAILEM DAGEN m ENISOVERAlGRAIISmwÈ\ OLOaARGARINE A -4 5ct-Per-Pond Ingezonden mededeelingen. IEDERKOOPER STADSNIEUWS. rSS 0MW"" ee"ise Terbeterittge,, Met algemeene stemmen werd de heer M. G. Vis ser, hoofd der school te Zweins benoemd) tot' hoofd van school no. III. De datum van indiensttreding word voor beide benoemden bepaald zoo mogelijk op 1 Fébr. a.s., doch uiterlijk op 15 Febr. a.s. Besloten werd de commissie tot wering van school- vorzuim voor do sohoolwijken 1 en 2 samen te voegen. De hoeren Molenaar, Pijper en Kruijer blijven in de samengevoegde commissie zitting houden, terwijl de afriedende J-odeii Met en Beerse herbenoemd werden. De hoeren A. Groenland en D. Appel, respectievelijk aftredende als lid van de oommissiën tot wering van schoolverzuim in de schoolwijken III en IV werden met algemeen© stemmen herbenoemd. gekomen. 28 verzoeken van personen die in den hoofdelijkten omslag wenschen aangeslagen te worden. ^S'^meene stemmen werden1 die verzoeken inge willigd. De voorzitter zei, dat het bedrag van den aanslag in een vergadering met gesloten deuren zal worden behandeld. Niets meer aan de orde zijnde en niemand het vvoterd verlangende, sloot de voorzitter de vergade ring. POGING TOT OPLICHTING. Door de politie te Utrecht is gistermorgen aldaar een 25-jarig kantoorbediende aangehouden, die trachtte een kassierskantoor te Utrecht op te lichten door mid del van een valschen wissel op de Twentsche Bank ten bedrage van ruim f 4500. Het jongmensch had dezen wissel zoogenaamd doen trekken door de Am- sterdamsche houtkoopersfirma Boot en Co. Gistermor gen meldde hij zich ten kantore aan, doch daar was men reeds omtrent de valsehheid ingelicht en zeide men hem dat hij over een kwartiertje moest terug- romen. Uit een café schelde de jongeman even later het kantoor op en vernam dat de zaak in orde was. Hij zond een jongen naar het kantoor, doch dezen werd gezegd dat zijn lastgever zelf moest komen. De jongen werd daarop gevolgd door de recherche, die den op lichter aantrof, zittende in een auto, in de nabijheid van het kassierskantoor. Hij werd ingerekend en naar Amsterdam overgebracht. UIT WESTGRAFTDIJK. Door den kerkeraad te Westgraftdijk is tot ouder ling bij de ned. herv. gemeente gekozen de heer A. Hop, in de plaats van den heer W. Joon, die be- dankt had. Tot diakenen werden gekozen de heeren J. van Ammers en K. Dik. De heer A. Kos had verzocht voor een herbenoeming niet in aanmerking te komen. Door de notabelen werd tot kerkvoogd herkozen de lieer C. Vennik. UIT DE RIJP. J.l. Woendagavond gaf de ook hier reeds zoo gun stig bekende Tooneelvereen. „West-Frisia" van Hoorn een uitvoering in de Eendracht. Eerst werd opgevoerd Vrouwenstrijd", komedie in 3 bedrijven, welk stuk als zoodanig ons niet bizonder wist te boeien. Het was dan ook uitsluitend aan het uitnemende spel te danken, dat na elk bedrijf verscheidene malen „ge haald" moest worden. Na een veel te lange pauze werden de aanwezigen daarvoor ruimschoots schade loos gesteld door „Een partij piket", blijspel in 1 be drijf. Een alleraardigst stukje, waarin vooral de hee ren Jac. en Joh. Wilson uitmuntten door los, onge dwongen spel. Vooral bij het tooneeltje waarin de partij piket gespeeld werd, genoten de aanwezigen volop. Jammer, dat de zaal niet geheel gevuld was De Wilsons verdienen het. zij moet genadebrood eten, opzitten en dankbaar zijn voor „beentjes en voor broodf'. Zij heeft echter jj „ïeclit op Staatspensioen, (geen aalmoezen), al heeft ze niets betaald. Haar arbeid is opgeslorpt door de maatschappij, die zegt: „Ziet nu zelf maar!" Do Staat behoort t& geven een onbezorgden ouder dom, als „recht*7, omdat hij behoort ,te zijn een „rechtsinstituutHet beginsel der pensioneering is zoo door en door „eenvoudig". Hooger dan barmhar tigheid staat het „recht." De Staat heeft zijn plicht te doen. Aalmoezen kweeken vaak kruiperigheid. De rijke wordt daardoor hoogmoedig en „eischP' onderda nigheid, of balt de vuist., wat bij Staatspensioneeriug vervalt. Spreekster verlangt geen premiebetaling, zooals dr. uyper en Minister Talma. Dat is geen zegen, maar een vloek. Er is geld in overvloed in het rijke Neder land. Het kapitaal wast steeds, trekt zijn winst uit den bodem, die voor „allen" bestemd is. Het reeders- kapitnal verdient schatten, getuige de „rijke" renders m Vlaardingen, waar prachtige villa's verrijzen en uie de haringvloot uitzenden. Voor den ondle van da gen is er echter „geen" geld, wel voor auto's. Er is geld „over'. De kosten moeten aan den goeden kant worden gezocht. Laat de Minister zóó zoeken, dat men zeggen kan: „Nu wordt je warm, daar zit het". Laten zij ons ter hulp roepen, wij zullen het hun zeg- gem Dr. Kuyper schrijftStaatspensioen is „bedee- Img en maakt den arbeider uit zoodoende voor klap- looper op de Staatskas. Dat zijn zij, die het „pensi oen opstrijken en dan evengoed) nog eene goed gesa larieerde betrekking er bij waarnemen. Geen premie betaling dat is onzedelijk; Dr.Ivuyper is materialis- ■c Ue, arbeiders worden niet zorgeloos, daarvoor zorgt liet kapitaal wel. In Engeland denkt men ge heel anders; daar wordt de gewenschte uitweg gezien door het gebeele volk. De oudten van diagen behoeven geen „proefkonijnen'' te zijn voor de weldadigheid van anderen. De kerkelijke armenzorg- wil Minister Tal- ma niet missen, terwijl er. een loflied! kon oprijzen, als memand1 die meer behoefde. Ia dat het doel der „lief de Staatspensioen is „bedeeling". Wat zijn de „beur zen door den Staat betaald. Dat is geen schande voor de studenten. Kaïn zegt: „Ben ik mijns broeders hoeder Is het zoo ook nu nog niet? Kan de „Chris telijke maatschappij zeggen: „Heer ik heb gedaan wat ik kon doen aan mijn oude broeders, afgetobd en at gemat, om henhet einde gelukkig te maken"? Zoo ja, dan is er Christelijke liefde. Van de gelegenheid tot debat, werd geen gebruik gemaakt. Met een woord van dank aan de spreekster en de belangstellenden sloot de voorzitter, die zeide, dat de bülonkornstV° 1 VOOT elkander opgewekt had, de Enkelen meldden zich als leden der afdeeling die a Ire ede ongeveer 125 leden telt, aan. TfOTDonn UIT HEILOO. üitgenoodigd door het bestuur der Afdeeling „Hei- loo' van den Bond1 voor Staatspensioneeriug trad' gis teravond' in het lokaal vani den heer J. Ruiter als spieekster op, niet het onderwerp: „Staatspensioen en Oh iis tel ijk o liefde7mej. A. v. d. Vlieg (Enka), van Schiedam. Na opening der vergadering door den voorzitter, den heer II. de Haan, die allen hartelijk welkom heet te en onder do aandacht, bracht, dat Staatspension. en Christelijke liefde kunnen samen gaan en geens zins nit den booze is, zooalsi enkele ledten d'er Tweede Kamer beweren, nam d'e spreekster het- woord, die on geveer het volgende zeidte: Mijne toehoorders. Staatspensioen is lieden een brandende kwestie geworden. Het voor- en tegen wordt in wijden kring gewikt en gewogen. In Scbie- dam i-s nog* nooit, getracht eene afdeeling te krijgen; in deze provincie- en' Friesland ontwikkelt de Bond zien krachtig en kan dus' bij de a.s. verkiezingen meer kracht ontwikkelen. De kans tot Staatspensionee- riDg staat slecht. Bij liet wildoen en wegen wordt het voorhoofd gefronsd. De dwamgwet- van Minister Talma zal niet meer geweerd kunnen worden. De wet OuderdomsverzekeriDg wordt aangenomen. Wij zit ten niet. bij de pakken neer. Al wordt de wet. van Tal ma aangenomen, daarmede is ze nog niet uitgevoerd. Dat, ligt aan ons allen. Zulk een wetsontwerp heeft innerlijke en uiterlijke kansen. De uiterlijke kans is, dat het in het, Staatsblad zal komen, de innerlijke (welke kans slecht staat) dat het in overeenstemming is met, ^de zedelijke, geestelijke beginselen in ons le ven. Vloekt de Staatspensioneering er tegen? De kansen staan uitstekend. Als de innerlijke kansen goed! zijn, komt. er Staatspensioneering. Dit is de vraag: Door welk beginsel moeti ons leven bestuurd en geleid! worden? Ik draag den naam Sociaal-demo craat. met eere, ook den naam Christen met- deemoed, om het leven te richten naar het; groot© gebod der Liente. Zelfs heeft. Jezus, de handen, zegenend in den kring zijner discipelen uitstrekkende, gezegd: i l1»meTTW geb,0dl geef ik u: "Dat SÜ elkander lief n J „rt e H,J' sPreekt: het: groot© gebod: „Gij zult liefhebben den Heer uwen God) met geheel uw verstand' enz. en, „uwe naasten als: u zeiven". Ook 1 aulus zegt: „Al_ ware het. dat ik de taal der Enge len sprak en de Liefde niet had, was ik een klinkend metaal en luidende schel. Zoo blijft geloof, hoop en Jietde, doch de meeste daarvan, is de „liefdie". Johan nes zegt: „Kinderkens hebt: „liefde" onder elkan, f er. Het gebodi der liefde, het beginsel daarvan moet het heerschende beginsel zijn in on® leven. Die ™rschillendi karakter, moet gegrond zijn op „recht De vraag is: Doe ik mijn broeder en zuster „recht wat. im onze kapitalistische maatschappij wordt vergeten, wat er geenszins- op lijkt. De "e- meensehap der menscheni moest zijn ge-lijk die der bijen, die samen arbeiden, voorraad! verzamelen ge bruiken en verteren. De maatschappij is een bouw val, de steenen liggen1 op en door elkander; de groote over de kleine heen Zij lijkt op de roofdieren. Die gaan uit of alleen of bij paar op roof. De strijd om 't bestaan is hoofdwet geworden. De een slingert den ander een lass'o om den hals. Het woelt, en strijdt om eigen voordeel, eigen winstbejag, in den zooge- naamden Christelijke maatschappij. Onder de wilde jacht worden velen ter zijde geworpen, kunnen niet medekomen, evenals in den Balkan; zij worden slacht offers door de drinkgewoonten, erfelijkheid en werk loosheid De ouden van dagen zijn machteloos en diep te beklagen; hun kracht is gebroken, hun kring loop is volbracht, ra tegenstelling met jongeren, die door de reddende hand nog voor de maatschappij zijn behouden Vroeger werd gezegd': De grijshei dis een I0®',?6 worflt1°P weg gerechtig heid gevonden, thans op den weg naar bet armenhuis; KORTE BERICHTEN". Het driejarig kind van B., te Ruitenveen (bij de edemsvaart) is m een pot met kokend water geval len en aan de gevolgen overleden. ~,^nt U"ltscher te Erica (Dr0 vertoevend, om aard- 1500 MaJk WPen' - 3 Personen ber°o« van 1500 Mark Naar wij vernemen is de politie de su jetten op het spoor. Iemand uit Bargen, reeds per fiets naar Stads delen T P1 g?ld gbg haIen voor ^leverde aard appelen. Op den terugweg ontmoette hij in een café te Bumerveen een zekeren R„ die eveneens per rijwiel, voorstelde hem m de richting Buinen te vergezellen! seW t! ne i!-Tn 6611 SOm gelds biJ zich had. PJot- sW t u 5 hem ®en aiag toe, zoodat de man in een sloot terecht kwam. Daarna gingen zij elkaar te lijf Gelukk.V k 6fDlge malIn iD het water tuimelden. Gelukkig kwam toen een derde persoon per fiets aan rijden. die de worstelenden scheidde Een proviandkoopman te Rotterdam, kwam Dins dagmiddag tot de entdekking, dat zijn motorbootje, liggende aan de werf van B. Thans in het Buizengat bij de Oost-Maaslaan gezonken was. Toen het bootje omhoog was gebracht, bleek dat rivierdieven den benzinemotor van 3i/2-paardekracht en ter waarde van 1 150 hadden losgeschroefd en ontvreemd en het bootje daarna, hebben doen zinken. Dinsdagavond had te Oosterbeek een droevig ongeluk plaats, dat een U/2 jarig jongetje het leven kostte. De kleine had zich meester weten te maken van eene knolraap, met het treurig gevolg, dat hij een stuk daarvan in zijne keel kreeg en eenige oogen- blikken later door verstikking den dood vond. Te Barneveld zijn een paar kippendieven gesnapt op een wijze, zooals zeer zeker zelden voorkomt. Twee personen waren aan het stroopen, toen ze bij den land bouwer Bosch de kippen hoorden schreeuwen. Ze gin- gen er op af en bemerkten twee personen, die met een kar kippen vervoerden. Ze wisten de dieven in banden te krijgen en leverden ze met de gestolen elf kippen aan de politie over. Dinsdagavond werd iemand, wonende aan den Kruisweg bij den Sloterweg te Haarlem, door een viertal halfdronken personen, in de deur van zijn wo ning mishandeld, zonder dat er ook maar eenige aan leiding daartoe bestond. Zij brachten hem harde sla gen op het hoofd toe. Later bleek, dat zij eigenlijk den verkeerde voor hadden gehad het was op een ander gemunt. u PI De, h;1™atfn der Ned- Herv- gemeente te Giekerk hebben het besluit genomen, dat ook aan vrouwelijke leden het stemrecht zal worden ioegekend voor zoover zulks betrett de verkiezing van personen die met het beheer van de kerkelijke goederen zijn belast (kerk voogden en notabeIen)._ Wijl de gemeente vrij beheer J6" zal deze beslissing voortaan als bindend wor- den beschouwd. Te Oudepekela (Gr.) is een paartje in ondertrouw opgenomen, waarvan de bruigom nu 70 en de bruid 71 zomers telt. Toen een oude voerman te Winschoten Dinsdag- morgen ontwaakte, bevond hij, dat zijn echtgenoote dood naast hem te bed lag. u Een eigenaardige kerkelijke kwestie doet zich thans te Feerwerd (Prov. Groningen) voor. De par tijen staan daar in de Ned. Herv. Kerk scherp tegen over elkaar. Op t oogenblik zijn er in één vacature 2 personen troepen n.l. Dr. L. Bahler (modern) en de candidaat J. G. R. Langhout (orthodox). De zaak is aanhangig bij het Provinciaal Kerkbestuur van Groningen. Er kan spoedig een uitspraak in dezen ver wacht worden. v Glanerbrug kan men steeds van ergerlijke baldadigheden hooren spreken, hetgeen Zaterdagavond J.L weer is bewezen. Door eenige personen is op er- gerlijke wijze huisgehouden. Men heeft bij zekeren S een ge vulden pnvaatton door het venster geworpen' waardoor 3 ruiten werden verbrijzeld en de woning werd bevuild. De marechaussee heeft deze zaak if handen genomen. nigen broeder Otto I, zoodat Leopold regent bleef. De overledene was gehuwd met een Oostenrijksche prinses en had negen kinderen. BRAND. ZAANDAM, 12 Dec. De houtzagerij de Prins van Oranje van Gebrs. de Vries, gelegen achter het station bij het Volkspark, is hedenmorgen geheel in de asch gelegd. Een enkele houtloods bleef staan. Eenige malen dat reeds een kleine brand bij de firma ontstond, ver mocht men met eigen materiaal het begin van^ brand te blusschen. Thans is de onderneming tot den grond afgebrand. 5 Laatite berichten. LEOPOLD VAN BEIEREN -i MüNCHEN, 12 Dec. V.D. De Prfns-kegent van Beieren is hedennacht 4 uur 50 overleden. Leopold van Beieren werd den 12den Maart f«9i geboren en was sinds Juni 1886 regent in het konink- lijk. Hij werd tot regent benoemd, omdat de koning menschenschuw en zeer verkwistend werd. De konW verdronk zich en werd opgevolgd door zijn krankzin BOND VOOR STAATSPENSIONNEER1NG. Iu de geheel gevulde ga-oote zaal der „Harmonie" hield! de afdeeling Alkmaar van dten bovengenoemden Bond gisteravond een openbare propaganda- en leden vergadering, waarin als spreker optradi de heeff Perio van Rotterdam, redacteur van „De Nederlanidlsche Pensioenpartij7 met het ondeTwerp,,Do tegenwoor dige stand) van het pensioenvraagstuk." Do liederta fel „De Vereenigde Zangers," directeur d'e heer W. Plespe, verleende haar welwillende medewerking. De voorzitter der afdeeling, die heer Jb. Cloeck, wees in zijn openingswoord, met :als voorbeeld de arme Balkanstaten, die toch tot het voeren van den kostba ren oorlog kwamen, erop, dat gebeurt, hetgeen het volk wil. Zoo is ook jn Nederland Staatspensioen te krijgen, als men maar wil. Mogen we constateeren dat in Nederland) het Staatspensioen goed is inge worteld', zei spr., en dat) isi het geval, dan kan Staats pensioen het wapen worden^, waarmee het ministerie kan worden weggeveegd. Is het regeeringskast.ee! in genomen, dan zal de nieuwe regeering misschien niet aan de invoering van staatspensioen denken, maar dan zal ze er aan worden herinnerd! door den man, die de pensioenbewegimg heeft grootgemaakt en hier zal spreken. (Applaus). De heer Perioi begon met voor de jongeren en laatst toegetieden leden in het kort de geschiedenis van den Bond en de beweging voor wettelijke ouderdomsver zorging op te halen. I11 1899 verscheen te Groningen van de hand van een tweetal heeren een brochure, waarin uiting gege- yen werd aan de verontwaardiging over het feit, dat in -Nederland de toest-and van de ouden van dagen slecht is en waarin aangedrongen werd op,de stich ting van een fonds, waaruit' ied'er op zekeren leeftijd een uitkeering zou ontvangen. Er werd iets later een blaadje uitgegeven en overal verspreid met het- verzoek blijk van instemming te zenden aan de redactie, welker leden verklaarden, dat ze zich nooit beschikbaar zouden! stellen voor het lid maatschap der Tweede Kamer. Onder degenen, die een blijk van instemming zonden, waren vooral veel predikanten en artsen van het jilat-te land, die voe ling houden met de arme ouden. Onder deze adlliae- sie-betuigers behoorde ook de heer Jb. Cloeck, die den strijd geheel heeft, meegestreden. IPet genoemde blaadje werd gevolgd door een 7-tal andere, een dui zond menschen hadden toen instemming betuigd. De- ze werden samengeroepen op een vergadering te Arnhem, waar in 1900 de Bond voor Staatspension •neenng werd opgericht. De Bond was noodig, zei spr., want, de sociaal-democratische .arbeiderspartij, die het, eerst het denkbeeld van Staatspensioen pro pageerde, vroeg Staatspensioen op verkeerde wijze, n.l. alleen voor oude mannelijke arbeiders, maar ze vergat de andere categorieën en de vrouwen. Het aanvankelijk succes, van het optreden van) dten Bond was, dat bij de verkiezingen in 1901 de S. D. A. P. Staatspensioen vroeg voor mannen en vrouwen, die het noodig hadden. In 1901 was eenI voorontwerp op de verplichte verzekering door minister Lely inge- 180* t mini;stfri® viel en d:r- Kuyper, die in 893 icedsi gezegd had: „Ze kunnen niet wachten geen dag en geen nacht!" kwam aan het bewind'. Deze liet. er 4 jaar over heen gaan, bracht geen Staatspen sioen, zooals verwacht werd, maar diende kort voor de verkiezingen, als paradepaard', een ontwerp op de verplichte verzekering tegen invaliditeit en ouder dom in. Het ministerie-de Meester, dat daarna aan de regeering kwam, wachtte geen 4 jaar,, maar bracht reeds in 1907 een wetsontwerp o,p de ouderdomsverzor ging. Dit ministerie moest, echter het veld ruimen voor liet ministerie-Heemskerk. In 911 diende mi nister Talma een wetsontwerp op die verplichte verze kering- in. dat een slechte copie is van de slechte dwangverzekering die in Duit-schland bestaat In 1898 werd in Duitsckland reeds een wet aange nomen, waarbij bepaald werd, dat iedere arbeider in loondienst die van zijn 16e jaar af een premie betaalt waarvan de patroon de helft voor zijn rekening moet' nemen, bij algeheele invaliditeit of andere op zijn (0ste jaar een pensioen krijgt. Het gemiddelde is p©r jaair 95.40. Voor den wetgever van) 1912 staat liet heel' .anders. Deze kent, de; verschillende schadelijke gevolgen van de Duitsche wet en de critiek er op. In 1891 reeds werd in Denemarken een veel betere regeling getrof fen voor de verzorging ran dien oudten dag, ini een wet van slechts 11 artikelen. Indien daar een man ol vionw van 00 jaar of ouder aan eenige voorwaar- üen voldoet t moet een fatsoenlijk menscthi zijn en zich niet redden kan met eigen geld, onverschillig welke vroegere maatschappelijke positie hij of zij be kleedde, dan draagt) een plaatselijke commissie zoo iemand voor aan den gemeenteraad. Een zoodanige aanvullende bijdrage wordt dan gegeven, dat de arme, met hetgeen hij nog heeft, fatsoenlijk kan rondkomen. In verschillende gemeenten heeft men er mooie ouder- domstehuizen geen armhuizen waar men zijn vrijheid! niet mist. In 1908 is in Engeland een wet op de Staatspensi- onneeinng aangenomen- van 12 artikelen. Op 70-ja- rigen leeftijd wordt er een .aanvulling, op hetgeen men nog heeft, gegeven van als maximum 3 per week. 96 d'er pensioen trekkers heeft 3 per week. Alle rapporten over de Engelsche Staatspensionnee- ring b. v. die van, mr. Rutgers gewagen van d'en onsohatbaren zegen van het Staatspensioen voor het -Lngelsöhe volk. In 1900 is in België een wet aangenomen op de aan- mo '?!rlg' van de vrijwillige verzekering. Wie 16 frs. vrij willig stort, krijgtl 9 frs. van den staat. Begint men op zijn 16e jaar, dan wordit! op 65-jarigen leeftijd een uitkeering van 360 frs. toegekend. Dit beginsel oordeelde spr. nog zoo verkeerd niet, maar de men schep, verdienen in België zoo verbazend weinig. Minister i alma had) nu dte keuze uit 4 stelsels, de Duitsche dwangverzekering, het stelsel van Dene- marken half gemeente, half staat, daar de staat de helft teruggeeft aan de gemeente het Belgische stelsel en het Engelsche, de aanvulling van het eigen inkomen. Minister Talma heeft een slechte copie- gemaakt van de Duitsche wet, zoo treurig, dat het van de daken moest worden afgeschreeuwd. In het Yo]gens het ontwerp krijgt iemand', die van zijn 16e tot (0e jaar gennddteld' jaarlijks betaald heeft J 14 en dan samen met den patroon heeft betaald een bedrag dat op 70-jarigen leeftijd een kapitanlwaardo vertegenwoordigt van 2239.36, een pensioentje van erft) de man een dag voor dat hij zijn pen- sioenmtkeenng kan krijgen, dan krijgt d'e weduwe, heeft meegeholpen om het; kapitaal te fourneereri geen cent. ordt dit ontwerp tot wet verheven, daa' oop-t spr., dat zelfs de democratische ledten van rechts als van Vliet b.v., zullen jw-otesteeren. Dan moet. de premie maar verhoogd worden. Het niet toe- kennen van een weduwenrente is een onrecht ,aan de vrouw De 111 liet ontwerp neergelegde minachting voor de vrouw maakt, dat we onmogelijk onze stem kunnen geven aan) dit wetsontwerp. (Applaus). Wat de weezenverzorging aangaat, zei spr., dat. wanneer een verzekerde, die den wachttijd' voor inva- liditeitsrente (150 weken) heeft vervuld, overlijdt zyn kinderen beneden de 13 jaar gezamenlijk dan, tot dat- de jongste den 13-jarigen leeftijd' heeft bereikt een weezenpens. krijgen, dat V5 méér bedraagt dan e grondslag voor het invaliditeitspensioen, hetwelk de man zou hebben gekregen, indien hij op het oogen- he,VT" Z,JI!r°V,e:r ,ljdcn ware StepensaonneerdL Maar al heeft hij zelf slechts een week invaliditeitspensioen fiin°'teërC6n U Tr ijdt' dan kr'J6'en zijn weezen, al zijn t er 6, geen halven cent, Spr. weidde nader over het, ontwerj> uit, wees er op dat 111 bet wetsontwerp, dat eigenaardig eerst, op een rentevoet, van 3 was ojigebouwd, deze thans op 3V2 /o gebracht, is, om daarna, te wijzen op het verschil lende standpunt op het punt van ouderdomsverzor ging in dten loop der jaren ingenomen. De vrij-libe- ralen wilden eerst niets, toen het Belgische stelsel, nu staatspensioen door het toetreden tot de vrijzinni ge concentratie; de Liberale Unie wilde in 1899 ver plichte verzekering. in 1909 ouderdomsverzorging in dt. richting van Staatspensioen, thans toegetreden tot Sb lwnn"8' V1 1905 een ei'8'en stel8el d0«r ve^t age looilen vrÜ van premie en verzekering van allen, thans toegetreden tot vrijz conc.; de R. K. zijn zich vrijwel gelijk gebleven' dwangverzekering of niets; de antlrevolufionS bbtn eerst voor het particulier initiatief gepleit, daarna staatspensioen, toen dwangverzekering met staatsbijch-age, nu ook mondei Staatsbijdrago mei dwang, de ehristelijk-historischen, met name de Sa- vornin Lolinmn, in 1899 de menischen moeteu niet zooveel drinken, in 1903 Deenscke regeling in 1907 de werkgever moet het doen, Mei 1912 tegen dwangverzekering, October 1912 vöèr de dwaugveizc- kering (dit- laatste cntiek van Fabius). Ook de Bond

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 2