J. W. TEERINK, The Dollar HAT GERARD WORM. TELEFOON 5067" HIEROP en SLOTHOUBER, de If ederlande» m 1845 VRAAGT ONZE Prima qualiteit. Chice vorm. INBRAAK Prachtige HULST met zeer veel BESSEN. Geeft voorschot op incasso's. KerstboomenTelefoon 292. (die f 2.SO hoed). BÜTTËTn l a n d7 De Balkan-oorlog. BRAND - -| ¥ERSEKERI1¥G ADVERTENTIE^ Bloemenmagazijn, Ridderstraat. telefoon 292. Doggenaar's Bloemenmagazijn, Kinkhoestsmering, Kinkhoeststroop, Kinkhoesipleister, bij ANSINGH MESMAN, Apothekers, Magdalenenstraat. Alkmaarsche Crediet- en Effectenbank. LANGESTRAAT A 45. H. DOGGENAAR, voor Staatspeuonneering heeft water iu zijn «59.ii moeten doen. Wordt het öntwerp-Talma wet, zei spr., dan zal de Bond een toename zien) van leden als nooit t© voren uit de kringen der divect'-belangliebbenden, daar het vreemd zal gaan met de uitkeeringen. Wint de concentratie, ziei spr., dan moeten wij allen aan hun woord houden, die de hoop op Staatspensioen hebben gewekt. En dlaarbij nemen w© een regeling- als in België Staatshulp voor vrijwillige verzeke ring gaarne op den koop toe. Allen moeten zor gen, dat er in de Kamer meer en meer voorstanders komen van Staatspensioen, die een eind zullen maken aan den treurigem toestand van de ouden van dagen. (Applaus). 1 Van de gelegenheid! tot debat werd gebruik ge maakt door den heer Niermeyer. Met de bestrijding van het ontwerp-Talina ging spr. geheel mee. Spr. meende, dat onder de onderteekenaren van het con centratie-program velen zijn, die willen wijzen op de wenschelijkheid! van de medewerking van den Staat om het eigen initiatief te helpen en steunen, dus Staatspensioen willen, indien de verzekering uit eigen krachten onmogelijk is. Spr. oordeelde ook, dat voor de bevordering van de ëigien kracht, moet worden ge-' werkt. De beer Perio besprak in verbandl hiermede nader het Belgische stelsel. Spr. noemde het een misdaad het gebrek in gezinnen nog grooter te maken, door deze er zelf voor te laten zorgen, op den oudten dag verzorgd1 te zijn. We kunnen steunen, op het particu lier initiatief en aanmoedigen de volkskracht, zei spr., maar we mogen niet eisehen, dat menschen met een klein budget nog premie storten bij de S taatslijf ren- tebank. Ze doen het in) België ook niet. De duizen den Staatslijfrenteboekjes zijn voor bet grootste deel non-valeur-s, door werkgevers gegeven aan hun werk lieden, aan schoolkinderen gegeven, waar b. v. 2 keer op gestort wordt en niet meer. De voorzichtige heer Tydemani heeft- verleden jaiar bij de algemeene be schouwingen over de Staatsbegrooting gezegd het niet met zichzelf eens te zijn of hij op dat oogenblik zonder meer dé invoering van vrijwillige verzekering wel doeltreffend! zou vinden. De bekeering van Ty demani en zijn meidestanders, hun onderteekening van het concentratie-program» is d'an ook bet feit van den dag, een gebeurtenis, zei spr. De stem van debater is die van iemand! v.a-n 30 of 40' jaar terug of van iemand, die niet weet- wat in eeu arbeidersgezin ge leden wordt tengevolge van het chronisch tekort. (Applaus) Een korte repliek volgde, waarbij P.erio te kennen gaf, dat in de hoofdlbestuursvergadbring van den Bond, j.l. Maandag gehouden, was uitgemaakt, dat deze geen bijwagen zal zijn van de sociaal-democratie, noch van de vrijzinnige concentratie. Ieder is voor zijn geweten aansprakelijk, om geen tegenstanders van Staatspensioen te- kiezen. De voorzitter bracht den heer Perio een woord van hartelijken dank en1 sprak de hoop uit, dat zoovele nieuwe leden, tot den Bond] zouden toetreden, dat het Gemeentebestuur zou inzien, dat men hier te doen heeft met een zeer prnstige beweging, voor welker vergaderingen geen belasting behoort te worden be taald, zooals thans, nu ze nog a-ls een publieke verma kelijkheid! schijnen t-e worden beschouwd1. De liedertafel „De Yereenigde Zangers" zong daarna, evenals voor het optreden van den spreker, op uitstekende wijze eenige mooie liederen. De voorzitter bracht „de Yereenigde Zangers" en den heer Hëspe een woord! van hartelijken dlank en deelde onder zeer luid applaus1 mede, dat zich in de pauze 70 nieuwe leden) bij de afdeeling hadden aange sloten, zoodat- ze op 2 na- de 400 heeft bereikt. Nadat allen te zamen „Het Lied der smart." go- zongen hadlden op verzoek van den voorzitter, werd de vergadering hierna gesloten. De betrekkingen tusschen de legeertngen van de SCHAÖEN, 12 Dec. Aangevoerd 4 paarden f 80 mogendheden zijn vriendschappelijk en de diplomatie- A 150,—, 0 stieren en ossen f —0 a f —0, 3 stieren ke toestand is gunstig. Indien er al bezorgdheid ge- f 190 a 240, 8 magere geldekoeien f 130 a 200, 73 koesterd wordt, dan is dat voor een mogelijk onver- yette id. f 200 a 370.5 kalfkoeien f 180 a 260, wacht en onvoorzien incident, 't welk zich zou kun- vaarzen f —0 a —0, 0 pinken f ,4 gras nen voordoen en een ongunstige wijziging zou kunnen kalveren f 50 a 70. nucht. id. f a 0 lam- brengen in de politieke atmosfeer. f meren f De besprekingen van de gezanten zullen informeel yett© id f zijn en tot niets verbinden. Dat wijst er reeds op, - 1 dat de mogendheden er nog niet zeker van zijn dat j de overwinning van alle moeielijkjheden in het zicht is. Gemengde mecletleeiingen. SPAANSCHE MANIEKEN. In den nacht van Dinsdag op Woensdag hebben inwoners van het dorp Benagever, naar de NKott. Ct." meldt, een woning, waarin invorderaars van de belastingen, die ter inning gezonden waren, lagen te slapen, met petroleum begoten en aangestoken. De gendarmes konden den brand nog bijtijds blusschen slaagden er in alle belastingmannen t-e redden. De brandstichters zijn niet bekend. STAATSLOTERIJ Trekking van Donderdag 12- December. 2e Klasse 4e Lijst. No. 996 2000. No. 13766 100. JUBILE KEGELCLUB Men schrijft ons Het door deze Vereeniging „KOEKOEK." uitgeschreven „Groot Nationaal Kegelconcours", hetwelk alhier ter stede van 15 Dec. tot en met 13 Januari a.s. gehouden zal worden, belooft schitterend te worden. Reeds werden van verschillende zijden prachtige prijzen beschikbaar gesteld, o.a. Medailles van H. M. de Koningin-Moeder, het College van Burgemeester en Wethouders van Alkmaarde Vereeniging tot bev. v. h. Vreemdelingenverkeer, alhier, den Alk- maarschen Kegelbond, enz., enz terwijl de vereeni ging zelve een keurige eolleetie lauwerkransen, takken, enz., benevens prachtige Kunst- en Luxe Voorwerpen uitgeloofd heeft. Deze medailles enz. zijn vanaf heden tot en met Zaterdag geëtaleerd bij den Heer H. Jansen, in „het Alkmaarsch Warenhuis", terwijl de medailles, bene vens de uitgeloofde Kunst- en Luxe-voorwerpen ge durende den geheelen wedstrijd op de bovenzaal in het feestgebouw (Café Restaurant „Suisse", Lange- straat alhier) te bezichtigen zullen zijn. KUNST ZIJ ONS DOEL. Bovenstaande vereeniging houdt op Donderdag 9 Januari a.s. op de bovenzalen van de Unie een kunst beschouwing van teekeningen, aquarellen en olieverf schilderijen van het college „Kunst zij ons Doel" Haarlem. Deze bijzondere collectie is uitsluitend bezichtigen door de kunstlievende leden en hun ge- noodigden. Ingezonden Stukken. DE COALITIE. Bij de Hollandaa-drukkerij te B'aarn verscheeneen brochure van den heer C. E. van Koetsveld, getiteld1: „Moet- de Rechtsche coalitie in 1913 voortduren?" De Christelijk-hist 0risdhe schrijver bepleit aller -eerst het goed recht eener Kamer-coalitie in -het al gemeen, tegenover het nu nog onvermijdelijke kwaad eener stembus-coalitie zijn idéaal, de Evenredige V er t ege n woor Ai gi n gaanbevelend. Hij komt tot de conclusie, dat onder alle omstan digheden partijbelang behoort onder te doen voor het belang der geheel-e rechterzijde cni diat alléén in districten, waar voor een overwinning der linkerzijde niet te vreezen valt, tusschen de partijen der linker zijde strijd des-nood» geoorloofd is, hoewel het wen- schelijk is, zoo mogelijk ook daar tot samenwerking te komen. Geachte Redactie 1 Het is naar aanleiding van het ingezonden artikel van den heer Blokker en het daarop gevolgde ant woord der heeren Emt-ingh en Baan, dat ik U beleefd verzoek, mij voor onderstaande regelen een kleine plaatsruimte- iu uw blad' af te staan. Als warm voorstander van Openbaar, of wil men liever, van neutraal onderwijs, en als iemand, die steeds tracht, zooveel mogelijk de vrijzinnige beginse len na te streven, heb ik met groot leedwezen, en soms met ergernis, den penn-estrijd gevolgd,die, na de openbare vergadering van „Volksonderwijs alhier, ontstaan is tusschen vóór- en tegenstanders van het openba-ar onderwijs. Nu is het geenszins mijn bedoeling, om mij ook in dezen strijd te mengen of mij te wagen aan eeu scher pe beoordeeling der bovenbedoelde artikelen; dit zou mij ongetwijfeld! veel te ver voeren en bovendien lust het mij niet, aan -een dergelijken, onverkwikkelijken strijd deel te nemen. Ik wilde hier alleen al» mijn meening waarvan ik zeker weet, dat die door vele voorstanders1 van open baar onderwijs gedeeld wordt mededeelen, dat ge noemd onderwijs zeer slecht gediend wordt» door een strijd, zooal-s die thans gevoerd! wordt door den heer Blokker, zich voorstellende al'si een de,r vurigste strij ders uit de voorste gelederen, iwaarin men vaak ook de overmoedigen eu de roekeloozen aantreft. Het is te hopen, dat hij de hr. BI. door weinigen in dezen strijd gevolgd, doch integendeel door v e l e n zijn vaart gestuit moge worden. Met dergelijke, strijdmiddelen ik kan het belaas geen verdedi ging smiddelen noemen wordt liet- gebouw der openbare neutrale school afgebroken; terwijl het thans, meer dan ooit, krachtige steunpilaren eu verstandige, pract-ische .bouwmeesters van 1100de heeft, die het tegen de voortdurende aanvallen der vijanden moeten versterken. Zouden de heeren En- tin.gh en Baan wel' ongelijk hebben, als zij beweren, dat de heer Blokker „met zijn geschrijf, tegen zijn be doeling in, -eem uitnemend propaganda-middel gele verd heeft vóór de Bijz. school!" Het is mij echter een groote geruststelling te we ten, dat' in alle oorden van ons land! tal van ernstige hoogstaande mannen gevonden worden, die dé aanvallen der vijanden, op de openbare school, op krachtige wijze en met. groot succes) weten af te slaan; mannen, die misschien wat minder „hoogen moed," doch waarschijnlijk wat meer verstand en be leid hebben dan de beer Blokker, en wier eerlijke over tuigingen, wat geloof, godsdienst, onderwijs, politiek enz. betreft, zoowel bij dé vijanden van openbaar on derwijs eerbied afdwingen, als bij de vele" voorstan den» en mogelijk ook bij tal van weifelaars instem ming vinden zullen en aldips de gelederen der verdedi gers van openb. onderwijs zullen doen versterken. Wanneer ook ik, in navolging van de heeren E. en B. aan den heer Blokker een welgemeenden raad schuldig mag zijn, dan zou ik hem ernstig in overwe ging willen gev-en, om het overige negen-tiende ge deelte van zijn ibetoog niet te, publiceeren, doch in portefeuille t-e houden, waarmede hij onge twijfeld een groot aantal abonnë'si der Aikm. Courant, een grooten dienst zal bewijzen. Ik had' een stille hoop, dat de heeren E. en B. het artikel van den heer BI. onbeantwoord zouden hebben gelaten; nu zij dit echter niet gedaan hebben, wil ik er hen op wijzen, dat zij zich in 'dézen strijd! -of liever in hun antwoord, alleen tot den heer BI. hadden moe ten bepalen, en zij in dézen niet het recht, hadden te gen-eraliseeren of zulk een conclusie te trekken, zooals zij dit in de beide laatste alinea's van hun artikel ge daan hebben. Mocht dit ernstig gemeend woord aan) een der ge noemde heeren aanleiding geven tot eenig tegenge- schrijf, dan wil ik huin bij voorbaat wel verzekeren, dat ik over deze kwestie geen enkel woord meer zal schrijven. Met dankzegging A. OHLEN, Hoofdonderwijzer, R. O. G 11 Doe. 1912., a magere schapen f a 100 30.a 37.1990 overh. f 18 a 26,50, 0 lammeren f a -veulens f a 0. magere varkens f a 0, 60 vette id. 56 a 08 ct, per kilo, 70 biggen f 9 a 15,100 konijnen f 0.50 a 1.15, 50 kippen f 0.60 a 1.10, 15 eenden f 0.70 a 1.15, ganzen f 0.a 0.eenden f 0. a 0.350 kg. boter f 1.30 a f 1.40, 100 kg. kaas f 0.50 a 0.60, 300 kipeieren f 5.50 a 6.50 per 100, eendeieren f 0.— veulens f a —0, 0 bokken en geiten f 0 a NOORDSCHARWOUDE 11 Dec.| Groote muizen f 0.a 0.drielingen f 0.a 0.kleine f 0.— a 0.—, blauwe T 0,70 a 0.75, Eigenheimers f 0.90 a 0,95, gele nep f 0 a 0.drielingen f 0,— a 0,—, grove uien f 0,60 a 0,80 per 50 K.G. Roodekool f 7.25 a 8.2e soort f 6.25 a 6 75, kleinere f 1.40 a 5.75, gele f7 a 7.60, 2e soort f 5.75 a 6.50 kleinere f 1.40 a 5. BO VENKARSPEL 11 Dec. Aardappelen: blauwe f 1,30 a 1.35. Bloemkool (le soort) f 11.a f 13.2e soort f 7,50 a 9.—. Roode kool f 0.— a f 0.—, witte kool f 0.— a 0.—, gele f 0,— a 0.— bieten f 3.— a 4.50, uien f 0.60 a 0.65. HOORN 12 Dec. Kleine kaas f 31.50, commissie f 32.—, fabriekskaas f 31,50, middelbare f aan gevoerd 62 stapels, wegende 23806 K.G., handel vlug. AMSTERDAMSCHE BEURS. Opgave van het NOORDHOLLANDSCH LANDBOTTWCREDIET. Vos.-rdain, 0 11, Alkmaar. den kan uit te AGENDA. VRIJDAG Zangv. „Nieuw Leven" met mannenkoor „Orpheus'", repetitie voor 't. geheele koor, 8 uur, lokaal M-ooij, Koorstraat. Gemengd' koor „Zanglust," 8 uur, Harmonie. De Engelsche minister van buitenlandsclie zaken heeft gisteren een belangrijke verklaring afgelegd. Ten aanzien van den politieken toestand van Europa zei hij o.a.„Een hoopvolle en een bezorgde stemming heb ben elkaar van dag op dag afgewisseld. En dat kan nog wel eenigen tijd zoo blijven voortgaan. Het is moeilijk thans iets over den toestand te zeggen zonder de kans te loopen een ongerechtvaardigd pessimisme te wekken, of wellicht hoop, die later tot teleurstel ling zou kunnen leiden. Egmond taan Zee, 6 December. Een vreemdeling bezocht onlange onze gemeente en vond, na vrij lang zoeken, het postkantoor, dat er gens verborgen' iu een zijstraatje l'igt. „Kan ik den directeur ook spreken?" vroeg hij klerk. „,Hij is op het oogenblik druk bezig, mijnheer, ik li niet helpen?" „Dank u-, dan zal ik wachten." De directeur komt. „Wat is er van uw dienst, mijnheer?" „Het is eenvoudig dit: Ik heb alle straatjes en steegjes van het dorp doorgeloopen »en ik heb een goe de plaats gevonden, waar u het. postkantoor nlog- beter kunt verbergen. Goeje morgen." (Iete dergelijks moet ook niet lang geleden volgens een der Engelsche bladen, in het buitenland' -gebeurd zijn.) 1 Staat,sleenmgen. NEDERLAND, Ned. Werk. Schuld BUITENLAND. Bulgarije Tabaksleening Brazilië Funding Mexico binneul. Japan Oostenrijk Jan. Jul. Rusland Hope Consol 1906 1894 6e Em, Iwang Dombr. pCt. 31/, 21/, pCt, 5 5 S 4 4 4 4 5 4 4V» Financ. enlndustr. ondernemingen enz. 4 41/, 4 div. Nationale Hypotheek Bank pCt, Noordhollandsch Grondcrediet >i Ned. Handelmaatschappij resc. Barge en Moorman Cultuur Vorstenlanden Winstbew. Westersuiker aand. A'dam Deli Langkat Idem pref. A'dam Serdang Bindjey Deli Batavia n Deli-Maatschappij Med&n tabak Rotterdam Deli Senembah T%bafe-M1j, Amst. Rubber Cult. Gecons. Holl. Petrol. Cert, A Ron. Mij. t. expl. v. Petroleum Dortsehe Petroleum Moeara Euim Sumatra Talembang Perlak Petroleum-Mij. Zuid-Perlak Ketahoen Gew. pref. Redjang Lebong Great Cobar Amalgamated Copper Cy. Arcer. Hide and Leather Anglo Amer. Telegraph Comm. Steels Car and Foundry Amerik. Stoomv.-Mii Common Marine Preferent Marinebonds pCt. 41/, Comm. Peru aand. dir. Preferent Sp oorweglsonmgan. Roll. IJz. Sp.-Mij. Mij. tot expl. van Staatsspoorw. Deli Spoorweg AMERIKA. Atch. Top. Cert.- v. Convert pCt. 4 Denv. en R. Gr. Cert. aand. dir. Eric Kansas City South. 1» n prd Miss K. Texas C. v. New-York and Ontarie Norfolk Western C. r. Rock Island gew. Southern Pacific Southern Railway Union Pacific cert r. Wabash gew. RUSLAND. Wladikawkas 1886 pCt, 4 Fremieleeningen. NEDERLAND. Stad Amsterd. fl00 3 Gemeente-cred. 3 BELGIE Antwerpen 1887 21/» HONGARIJE. Hongaarsche Hyp. 4 Idem 8 OOSTENRIJK. Staatsleening I860 SUSLAND. 1864 5 Burgerlijke Stand, GEBOREN. 11 Dec. Everardus, z. van Matthias Constantinus Din gerdis en Hillegonda Maria Beemsterboer. OVERLEDEN. 11 Dec. Cornelia Maria van Sante, 11 j. Jacobus Francken, 73 j. Marktberichte»,, BROEK OP LANGENDIJK. 12 Dec Heden werd besteed voor164 baal uien f 0,70 a 0,85, 94 baal wortelen f 0,35 a 0,45, 1500 bloem kool le soort f 8.a 12.60, 2e soort f 2.a 0.- 21000 roode kool f 2.30 a 7.17500 gele f 2,10 7.60, 2600 witte f 1,40 a 3.60, 58 zak roode kool f 0,59 a 0,60, —0 K.G. schorseneeren f 0,a 0, Koern van 11 Dac. 12 Dee. 92 90 66 663/s 95i/i6 95 104 104 46Vi6 46'/ie 843/4 825/8 825/8 851/2 851/2 88 86 99Vi6 99 85 85 951/s 951/, 98s/8 100 1737/8 172V8 106 156 1551/4 130.- 130.- 186 i/j 1861/2 663 273 270 323 3211/4 44 828/4 81 520 508 549 538 254 251 3911/2 5281/2 525 222 223 224 223 5491/4 646 164 162 2227/g 195 198 761/4 62 74 613/4 88/4 8% 29 28 215 190 853/4 847/8 76 746k 26 248/4 251/2 25 V2 671/s 66 641/2 531/8 1891/2 188 4% 4Vs 181% I8V4 65 641/» 109/16 101/2 52i/j 511/2 877/8 941/s 46 1071/2 104 211/s 81s/4 263/j 6O1/4 267/8 323/4 1183/4 241/16 IO81/4 273/4 169i/3 41/4 8616/ie 106 IOO1/2 8011/ie 1161/4 1193/8 156 473 95 106 103°/i6 207/s 31 251/2 601/2 261/4 23Vs 1081/a 27 1681/4 4 3/8 85 1067/s I DEN HAAG (vroeger Zuipnen) Directie HENNY KAPITAAL 400000000 RESERVEFONDS »uim- 1-600.000.00 TELEGRAFISCH WEERBERICHT. 12 December. Medegedeeld door het Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch instituut te de Bilt. Geldig tot den avond van 13 December. In het gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand van den barometer 777.6 te Horta. De laagste disfjord. stand van den barometer 722 2 te Sey- VER WACHTING. Krachtige tot matige zuidelijke tot westelijken wind, aanvankelijk betrokken met regen, later tijdelijk op- j klarend, iets kouder. Heden overleed, plotseling, onze geliefde Broeder, Behuwdbroeder en Oom, de Beer JACOBUS FRAliOKEN in den ouderdom van 73 jaar. Namens de familie, N. FRANCKEN Az. Alkmaar, 11 December 1912. DANKBETUIGING. Voor de vele bewijzen van deelneming, ondervonden, bij het overlijden van onzen Vader, betuigen wij onzen hartelijken dank. .T. LOS. G. LOS-KERKHOF. Scherinerhorn, 12 December 1912. Door deze betuigen wij onzen welgemeenden dank voor de bewijzen van deelneming, ontvangen bij het overlijden van onzen beminden Vader, Behuwd- en Grootvader, den Heer ALEX ANDER KI.s'ISKNEB, A I Ir iYi QQi' M. MULDER-KLSSENER. P. MULDER. A. J. A msterdam. A. KLkSENER. M. FAVIER KLaSENER. A. FAVIER en Kinderen. F. J. M. KLaSENER. Alkmaar, Deeember 1912. ra Koers van bet geld. Prolongatie 37/s pCt-, Mededeeling-en. Op d'e beur» was de' belangstelling heden voornamelijk op Oliewaarden geconcentreerd. Voor Gecomsolideerden, welke gisteren op de Effec tensociëteit tot- op pl.m. 212 wérden verhandeld, viel de opening op 217 betrekkelijk niet tegen, mede door dekkingsaankoopen wisten Geconsolideerden tot 224 te monteeren. Van de affaires, lieden gedaan, komt een groot deel voor rekening van den daghandel. No teering Geconsolideerde 21725. 48. De Amerikaansehe markt- wt iu navolging van moesten weder 1 spoorweg waarde n bakken flauwer. Redjang. Koninklijke 544— heden weder flauw New-York. Industrieel© waarden .procent prijsgeven, terwijl voor Unions gevoelig lager* waren. Ta- Rubber stil. Mijnen flauw I onder controle van H.H. Doctoren. VERKRIJGBAAR Drogisten. ALKMAAR. N.l ringen, Rozen, Anjelieren, Mergueriten, Magnolia, Narcis, enz. enz. Manden niet Tulpen Byacintlien, Primula, en Cyelame. GEEST 18. Varzending van bloemwerken door geheel ons land. TELEFfMlK 458. Telefoonnummers 439 en 499. s. v. p. Uwe KERSTBOOMEN, groot hlein, hij Bloemisterij GEEST »8. Vroegtijdige bestelling zeer gewenscht. Concurreerende prijzen. el Aanbevelend,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 3