L Bouwterrein Noordhollandsch Landbouwcrediet EFFECTEN. TE KOOP! Te koop DE KENTE-CASSA. BON. Gebr. SCHENKE, Alkmaar, Mient. II oil an cl Argentinië Hypotheekbank* Schoutenstr. 18. Wed. JAC. VAN BEEK. Koortslijders, Kinadruppels Dr. DE VRIJ, Nierop en Slothouber, Openbare Verkooping Huis it Eff en Bouwland 9AMO NIEROP i SL0TH00BER. Bond van Nederlandsche Schilderspatroons. LEVERTRAAN, iniiesuiui De Gracieuse, Gebr. Biskanter, 45 ct. 45 ct. ALKMAAR, de Harmonie, op 12, 13 en 14 December. DEN HELDER, de Toelast, op 16, 17 en 18 December. Zaterdag 21 December 1912, Het succes van den dag! Zaanlandsche Spaar- en Voorschotbank, eesi millioen gulden» te komen bezichtigen, Nederlandsche Modetijdschrift slechts f 1,37'2. DE LANGE DE MORAAZ, HEEHEN TR.UIEM. INTERDIENST Onderlinge Noord-Holl. en Holl. Brandwb.-MU®1» v. 1816, Oudkarspel Tarieven en inlichtingen verschaft J. H. ELFRIMG, Telefoon 567, In alle metalen verkrijgbaar - BIJ Stadsuurwerk- maker. Heerenstraat 7. Telefoon 897. aan den Wester weg, Nassaulaan, Nassanplein, Egmonderstraat, Lamoraalstraat en Lindelaan. Drie WOONHUIZEN Twee WOONHUIZEN een flink" Woonhuis met grooten Tuin, 400 M2., zeer geschikt voor fabrieksterrein, staande Varnebroek, Alkmaar. Geregeld in voorraad Ie kwaliteit Koe- en Paardenhooi, TARWE-, HAVER-, GERSTE- en KARWIJSTROO tegen sclierf» cosicurreerende prjjzen. E. Schermerhorn, FBIE8CHËBRIIO - ALKKAAR. mr SJOERD YPMA, Ondegraclit 216 Magazijn Piano's, Orgels. Dr. J. H. GUNNING J.Hz., Prijs gebonden in fraaien stempelband f 2,90. Door een aankoop van een groot aan tal exemplaren zijn wij in de gelegen heid bovenstaand voortreffelijk boek werk, dat in geen christelijk gezin mag ontbreken, aan te bieden tegen den spotprijs van f 1-. Eerste kias maatzaak voor HEERENKLEEDING. Overhemden. Cachenez. Sokken. Handschoenen Sporttruien. Autosjaals. Parapluies. Bretels. Sokkenhouders. Front- en Manchetknoopen. Telegram-Adres: HOLARGYP. Int. Telefoon No. 1021. Gevestigd te DORDRECHT, mz: Volgestort Maatschappelijk Kapitaal f 1.000,000. De bank stelt verkrijgbaar 5 °j0 PANDBRIEVEN, groot f 1000.—, f 500—, en f 100. tot den koers van 101 °|0. COUPONS verschijnen 1 Mei en 1 November. Verkrijgbaar ten Kantore der Bank en te Alkmaar bij de Heeren alsmede bij hare overige Agenten in de voornaamste plaatsen des Rijks. Warme en sterk gebreideWollen Jaeger Pantalons en Borstrokken v.aff 1.90 tot f5.50 Jaeger Pantalons en Borstrokken, tegen rheumatiek van Docteur Du Boroff, f3.00. Naar aanleiding van telkens herhaald verzoek zijn wij besloten onder staande plaatsen te bezoeken in de Provincie Noord-Holland, waar wij aan lijders aan Rheumatiek,Jicht, Asthma, ongeregelden gang, ver lamming, hardhoorigheid, oorsuizingen, slapeloosheid, verstopping, zenuw heup- spier- en lendenpijnen enz., enz., behandelingen zullen geven met den wereldberoemden PULSOCONN van Dr. MACAURA, die door verschillende Binnen- en Buitenlandsche Geneesheeren aanbevolen wordt als de meest zekere hulp voor het Genezen van bovenge noemde ernstige kwalen. Wij geven reeds bij de eerste behandeling het bewijs dat beter schap intreedt en dat geheele genezing op eenvoudige en zekere wijze geschieden kan met behulp der Huisgenooten. Wij geven den ernstigen raad aan lijders te komen om eene be handeling te ondergaanwij overtuigen hen van succes. De prijs eener consultatie is EEN GULDEN, de machine compleet f 35. Niemand is tot koopen verplicht, komt U echter overtuigen Het gaat om Uwe gezondheid! Wij houden zitting: gebruikt van Dr. NANNING. Drogisten.ALKMAAR. op '8 avonds 6 nnr bij den Heer D. PIJPER in „de Zwaan" te Heer-Hugowaard, van: een nieuw gebouwd Overheerlijk od BU1IT, BROOD en GEBAK. In bassen van 1 ons 18 cent. m n V2 pond mi/g DROGISTEN, LANGESTRAAT 52 Verkrijgbaar: ANIJSTABLETTEN. ANIJSSUIKER. SLEMPPOEDER. SLEMPSUIKER. SLEMPTABLETTEN. SLEMPSIROOP. HOESTTABLETTEN. EMSERPASTILLEN. EMSERZOUT. ZOETE DROP. JUJUBES. GOMBALLEN. ANIJSDROP. VERK0UDFIEIDSWATJE8. KIESPIJNWATJES. enz., enz., «nz. nnr. Goederenvervoer vlug, billijk, goed. Laat uw Kleeding aanmeten bij: Kleermakerij Zaadmarkt 74, Alkmaar, Telefoon 143. - gevestigd te KROMMENIE. - Maatschappelijk kapitaal waarvan uitgegeven en volgestort f 300.000. Directeur: A. DE RUTTER. onder medische Contrdle. Te koop gevraagd het beste, meest practische, traaist uitgevoerde en toch goedkoopste met Supplement vol knippatronen. Prijs per 3 maanden (6 nummers) Geen blokvleesch voor 45 ct., maar prima eerste kwaliteit Ossen- vleesch 45 ct. In de Volksslagerijen van LAAT I) Ho. 65, Filiaal D Mo. 67, scbnin tegenover de Kapel kerk, Alkmaar. Te bevragen bij A. G. DEN BOÉSTERD, Nassauplein 41. aan den GEESTERSIM.GEL, wijk E, no. 50,51,52 aan het KERKPLEIN, wijk E, no. 5 en 6. Inl. bij G. SPRUIT Sz., Kerkplein. Brieven lett. Z 258, bureau dezer courant. Heerengraclit 179 (geb.Associatie-Cassa) Amsterdam. Kapitaal .1 1,900,990,— Reservefonds 1,126,531,56 De Rentevergoeding voor gelden a dêposito. Met 1 dag opzegging ipl, (beiragen tot f 5000.direct te ontvangen)' '2 Met 10 dagen opzegging 3 Voor 1 maand fixe 3 2 en 8 maanden fixe 31/q 1 jaar fixe 31 Prolongatie-conditie (tot beperkte bedragen) l/2 pet. onder den prolongatie-koers. DOOR PREDIKANT TE UTRECHT. TWEEDE, OMGEWERKTE en VERMEER DERDE. DRUK. Met 84 illwstraties, waarvan 8 in klen- rendrnk. bniten den tekst en 3 kaarten. Ondergeteekende verlangt te ontvangen van de N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster «ft Zoon, te Alkmaar, exem. GUNNING, „Bijbel voor de Kinderen". Naam Woonplaats Aanbevelend, tmir-z. „Altaar M Van ALKMAAR 8.—, 19.—, 3.39, 6. Van AM8TBDAM 9.39, 3.1», 4.—, Geen^ beter middel tegen Malaria of Koortsaandoe- uilig'. ersterkend, eetlustopwekkend. Verkrijgbaar in verzegelde flacons. Men eiscbe steeds de flacons van Dr. DE VRIJ met naam Dr. NANNING. VERKRIJGBAAR: bij den Jan Glijnisweg te Heer-Hugowaard, Sectie H Nos. 398 Huis en Etf 13.40 H.A., 396 Bouwland 33 00 H.A., 402 Bouwland 92.80 H.A., samen 1.3920 H.A. Ten verzoeke van den eigenaar den heer KI. KOS TER aldaar. Aanvaarding Huis en Erf 1 Mei 1913 en Bouwland dadelijk. Notaris VRIJBURG te Zijpe. M M 1 80 n 3 n 150 Vraag Uw leverancier BAffO en Iet op dat men U geen namaak opdringt. 6 it nnr, CD Alleen op Zon- en Feestdagen. De BANK verleent credlet voor handel, land bouw en Nijverheid. Gelden worden ln depöt ge nomen, rente 3i/2 percent. Verkrijgbaar 4 0/0 deposito-obligatiên in stuk ken van f 599.en f 1999.voorzien van half- |&ariyksche coupons per 2 Januari en 1 Juli, met een looptijd van minstens een jaar. Des ZATERDAGS te A L K M A A R in het koffie huis „de TabakshandeP', aan het Waagplein van 11 tot 1 uur. Namens b. g. n. Bond, noodigen wij belangstellen den uit, de werkstukken, vervaardigd op den lsten 6weekschen Patroons-leergang de gelegenheid hiervoor is Vrij«Iag a.s. des avonds van 6 tot 9 nnr en Zaterdag van 's morgens 9 tot namiddags 3 nnr, op de bovenzaal van het lokaal de Graanhandel op de Zaadmarkt. DE COMMISSIE DER AFD. zuivere Borsthoning zuivere Drogisterij, F. BERG. Hofplein 58. gebruikt, doch in goeden staat, achter voor 4 personen. Beschrijving met prijsopgaaf aan L. VAN BOMMEL, De Meern (Utr.). ABONNEMENTEN worden aangenomen door de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij voorh. HEBMi, COSTER «ft ZOOY, Voordam C 9, Telef. no. 3, Alkmaar. Extra fijne OSSENLAPPEN 45 ct. POULET 45 GEHAKT 45 ROLLADE 50 STUKJES 50 OSSENHAAS 55 V ABKEXS V LEES II. ons. n per 5 ons Magere Lappen 45 ct. Carbonade 45 Pekelspek 45 Pekelworst 45 per 5 ons Doorregen Lappen 40 ct. Vette Lappen 40 Gerookt Spek 40 Gesmolten Reuzel 45 Vraagt vooral ons prima gesmolten Koevet 36 ct. per 5 ons, bij afname van 5 pond 32 ct. Dik vet SCHAPENVLEESCH 30 ct. per 5 ons. Mager 35 5 SCHAPENVET 35 5

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 4