DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. No. 296 Honderd en veertiende Jaargang. 1912 ZATERDAG 14 DECEMBER. „Van Voedingsmiddelen j^-jNNENLA^D UIT winkel. ALKMAARSCHE COURANT. Dit nummer bestaat uit 3 bladen. ALKMAAR, 14 December. De politie-verordenin-g van 1907 vergelijkende met die welke door den Raad! werd vastgesteld in zijn vergadering1 van 9 October j.l.> den 8sten November werd! afgekondigd1 en dus' in werking is getreden, trof ons o.m. wij zullen verschillende belangrijke nieuwe of gewijzigde bepalingen onder de aandacht van onze lezers brengen de geheel nieuwe afdeeling' „Van Voedingsmiddelen." De betrekkelijke bepaliugen luiden aldus: Alle voedingsmiddelen (en daaronder wordt ver staan al hetgeen strekken kan om door mensehen ge geten of gedronken te worden), die ten verkoop aan geboden, verkocht, uitgevent of uitgestald worden, kunnen aan een keuring onderworpen worden. Teder, die voedingsmiddelen ten verkoop heeft of verkoopt, is verplicht, deze op aanvrage aan de ambte naren met de keuring belast of aan de politie te ver- toonen en toe te laten, d'at een keuring worde verricht- of dat een voor een keuring benoodigde hoeveelheid worde meegenomen. 1 b Het is verboden, in winkels of andere verkooploka len, in de daarmede verbonden berg- of bewaarplaat sen, in vaartuigen, op markten of op of aan den open baren weg: le. voedingsmiddelen in ondeugdelijken toestand, van ondeugdelijke samenstelling of vermengd met schadelijke bestanddeelen te yei%oopen, ten yer- Jjo'qp te iiebbpn of ten -geschenke te geven; ge, die soort van voedingsmiddelen te verkoopen, ten verkoop te hebben of ten geschenke te geven, die door Burgemeester en Wethouders' schadelijk voor de gezondheid verklaard is. Die verklaring wordt? slechts voor uiterlijk zes weken gegeven en kan ook binnen dien termijn worden ingetrokken. Het tijdperk van zes weken kan telkens bij eene nieuwe verklaring met ten hoogste wor den ferlepgd. Het- vervoer der in dit artikel genoemde voer d'lngs-tniddelen mag' niet dan onder politie-toe- zieht geschieden. Zij, die voedingsmiddelen in winkels of andere verkooplokalen, of in1 de daarmede verbonden berg- of bewaarplaatsen ten verkoop hebben, zijn verplicht, op eene door Burgemeester en Wethouders aangegeven plaats in hun winkel of verkooplokaal, aan te plakken en duidelijk zichtbaar aangeplakt te jiouden, al de op jiet- toebereiden en het gebruik van voedingsmiddelen betrekking' hebbende waarschuwingen en mied'edeelin- gen, welke hun door burgemeester en Wethouders worden gedaan. Indien bij het keuren van voedingsmiddelen blijkt, dat zij ondeugdelijk of bedbrven zijn, zullen zij wor den afgekeurd, in beslag genomen en van gemeente wege vernietigd', zonder dat de eigenaar aanspraak kan maken op'benige schadevergoeding. Wij hopen, dat deze bepalingen slechts zéér korten tijd van kracht, zullen zijn. Immers het spreekt wel haast van zelf. dat er een gemeentelijke keurings dienst en dus een geheel afzonderlijke verordening noodig is, om dergelijke bepalingen tot haar recht te doen komen. De gebreken (ondeugdelijke toe9taud, ondeugdelijke samenstelling, vermengd met schadelijke bestanddee len) toch dienen geregeld te worden opgespoord en met zekerheid te worden geconstateerd. De wetenschap, ten allen tijde bedreigd! te worden door het gevaar van ontdekking zal bij d-e opzettelijke overtreders den lust om te fraudeeren doen verminderen en de over treders uit onwetendheid of zorgeloosheid aansporen meer op hun hoede te zijn bij aankoop, berging pn verdere behandeling van hun koopwaar. In Mei, toen) de verordening werd! behandeld, is1 in den Raad! reeds gezegd', dat Alkmaar rijp is' voor een keuringsdienst, maar toen bij de behandeling van de begrooting dienst 1913 in de tweede, sectie er de aan dacht op werd gevestigd, „dat in deze begrooting nipt „wordt aangetroffen eene som voor eenen eventueelen „te benoemen keurmeester van levensmiddelen" zei den B. eüW. dat hiertoe geen aanleiding was „wijl de Raad zich nog niet heeft- uitgesproken over het op richten van een keuringsdienst in deze gemeente." Terecht dkong de heer Ringen» later in de openbare zitting aap op het maken van spoed in dezen. Nuttig en noodig toch is een degelijke gemeentelij ke keuringsdienst de ervaring, elders opgedaan, pleit zeer voor het instellen van een streng en vooral regelmatig' gemeentelijk toezicht. Leest men de ver slagen van gemeentelijke keuringsdiensten hier te lande, of verneemt men de resultaten! van het Rijks bureau tot onderzoek van Handelswaren te Leiden, dan staat men versteld' over dgn ontzaglijken omvang der vervalsching van levensmiddelen. Waarschijnlijk is naar het1 Engelschp spreekwoord dp fout der Nederlanders om in handelsaangelegenheden te veel te vragen en te weinig te geven niet vreemd aan dit verschijnsel. De koopers blijven maar altijd geneigd, nog iets goedkooppr dan hef allergoedkoop ste te willen koopen, de producenten en handelaren zijn er natuurlijk steeds op uit om desondanks' do grootst mogelijke winsten te makèn. Het gevolg ligt voor de hand,: het publiek wordt gedupeerd, maar ook de -eerlijke winkelstand, die zonder het te weten v-ervalscht-e waren verkoopt- of die lijdt onder de on eerlijke concurrentie, gebaseerd! op waren-vervul"- sching. Vandaar dan ook dat. de Middenstanders, die eerlijk willen eoneurreeren, wien het er alles aan ge legen is, om het- vertrouwen in onvervalschte en goede waren te vestigen of te herstellen, vlak' voor een keu- rings'dienst zijn -schoon deze hen heel wat overlast kan bezorgen en dat door den Mdddenstandbond ook een „voorlichtingsdienst" voor dit. onderwerp is georganiseerd. Dr. Voerman, directeur van het Rijksbureau te onderzoek van handelswaren te Leiden, treedt her haaldelijk in middenstandsvereenigingen op of schrijft in middenstandspublicaties, aanradende de voorlich ting van zijn bureau in' te roepen en zooveel mogelijk de waren t-e laten onderzoeken. Hierdoor toch kan het vertrouwen in goede en onvervalschte waren wor den gevestigd! of hersteld. Nu uspreekt het wel van zelf, dat. een keuringsdienst in de eerste plaats in het belang der volksgezondheid wordt ingericht. Maar daarvoor toch niet alleen. Ook werkt hij tegen vervalschers, die geen schadelijke he standdeelen aan de waar toevoegen, doch ze vermengen met minderwaardige stoffen. Levensmiddelen van „ondeugdelijke -samenstelling" immers zijn voedings middelen, die niet voldoen aan zekere minimum- eischen, die van slechteren aard en hoedanigheid zijn, dan de normale samenstelling in verband met den prijs. Maai', gelijk gezegd, de bepalipgep $n een politie verordening geven hepl weinig, zoolang er niet een geregelde keuring-dienst is, En dat- deze in een gemeente als Alkmaar gewenscht is, leert, deze merkwaardige ervaring van het zooeven genoemde Rijksbureau, dat verscheiden leveranciers in plaatsen, welke, keuringsdiensten hebben aan hun afnemers goede waar leveren en in andere plaatsen slechte TWEEDE KAMER, De algemeens beschouwingen over de Staatsbegroo- ting werden gisteren voortgezet, minister Heemskerk vervolgde zijn rede. Spr. behandelde «enige militaire kwesties, o.a. de kustdefensie -en de militaire bonden, met betrekking tot welke hij zei, dat het bij verzet wel eens- tot een verbod van derge lijke vereenigi-ngen zou kunnen komen. Met betrekking tot hetgeen hem was vprweten ten opzichte van de gemeentpfiuanciëi, zei spr., dat men niet rpopt vergeten, dat de toestand! van 'srijks finan ciën zorg vereischt." Spr. had een ontwerp tot verrui ming' van het gemeentelijk belastinggebied ingediend, doob er moet nog een wetsontwerp op dé winsten der naamlooze vennootschappen volgen, welk ontwerp voor den nood' der gemeenten van het meeste belang is. De minister kwam- -daarna t-ot he.t algemeen© re- geeringsbeleid. Spr. w©e§j o. a. op den omvang der wetgevend© inaterip, die (je regeering voor zioh had, en de veranderde wijze van het parlementaire leven. Een 5-jarige periode zou z. i. een poging zijn om de hervormingen te bespoedigen. Spr. oefende kritiek op de werkwijze der Kamer uit en zeidë, dat de re geering voor geen ultimatum van -dr. Kuyper ge zwicht is. Spr. wijdde ook uit- over de professorenb-e- noemingen en zei liet stelsel, om de gekeele uniyersi- t-eit te. Utrecht gereformeerd te maken, nipt; le aan vaarden. De minister liieldi 'pipriia een pleidooi: voor dwang verzekering', waarbij hij op warme wijze minister Tal- ma verdedigde. Spr. maakte eenige opmerkingen in verband met de concentratie, zoo met betrekking tot de tariefherziening, waarin hij de vrijzinnigen opper vlakkige argumentie verweet- Spr. betwistte de vruchtbaarheid! van de concentratiepoLitiek en verde digde het goed recht der coalitie. De minister handhaafde het geheel© program der regeeriug. Zij zal binnen enkele weken een voorstel tot grondwetsherziening indienen. Zij wil ee.n oplossing- van het kiesrecht in overeen stemming met -de wensclien van rechts, waardoor alle geledingen van het volk geleidelijk tot, de stembus worden toegelaten. Voortsi wil zij evenredige verte genwoordiging, -en geen wijziging' in de verhouding der kroon tot het parement. Tegenover een vast- re- geeringsbeleidl is door de oppositie niet anders ge steld! dan een „roode vaan in de mist-," zei spr. De m i n i s t e r van financiën ontkende reactio nair en conservatief te zijn en verdedigde uitvoerig zijn beleid. Hij hoopte ook d'e inkomstenbelasting tot stand te brengen en nog voor Nieuwjaar de memorie van antwoord te geven. Spr. zeide -er niet aan te den ken de inkomstenbelasting voor het tarief te laten gaan. Volgens spr. zullen nooit! uit directe belasting van het nationaal vermogen de gelden zijn te halen voor de sociale wetten. In de avondvergadering1 werd de laiidbouwbegroo- ting verder behandeld. De algemeene beschouwingen over die afdeeling vis- scheiij werden voortgezet, waarbij tevensi behandeld werd de motie-D u y ma o r van Twist (A. R.) c.s., luidende: „De Kamer, van oordeel, dat de aan voer van nest anders dan voor aas behoort te worden verboden, gaat^Dver tot de orde van den dag." De beer Hugenholtz (S. D. A. P.) noemde het netvisschen -een schandelijk misdadig bedrijf en klaagde over die slechte handhaving van de vissche- rijwet. De heer Van Foreest (V. L.) verdedigd© de motie. Spi'. achtte het kuilvissclien -schadelijk voor den naam in het buitenland'. Minister Talma meende, dat het er niets toe deed of de motie werd! aangenomen, immers de motie is onuitvoerbaar, omdat geen onkel minister de verantwoordelijkheid! op zich kan nemen van vernie tiging van een bedrijf met één slag. De minister verzocht, verwerping der motie. Een voorstel van den vooraitter om Woensdagmid dag do motie in stemming te brengen, werd aangeno men. DE Mr. P. J. TROELSTRA. liet- Kamerlid Troeletra is steeds door ongesteld- heid verhinderd de vergaderingen der Tweede Kamer bij te wonen -en zal vermoedelijk nog deze. maand thuis moeten, blijven. Gemengd niest ws. RELLETJES OP DE KOL. LANDBOUW SCHOOL. In het „Dev. Dagblad" teekenen twee leerlingen van de Kol. Landbouwschool protest aan tegen de voorstelling, als zou het optreden van! eenige jonge lui dat algemeen wordt afgekeurd een uitvloei sel zijn van den onder de leerlingen heerschenden geest. Beweerd werd, dat de leeftijd! der leerlingen groo- tondëel's varieert, tusschen 16 en 19 jaar. Dit. is, naar de inzenders schrijven, volkomen foutief. De gemid delde leeftijd is nu 1820 jaar. „Nemen wc verder, zoo gaan zij voort, in aanmer king dat de leeftijd! der jongelui, die de 11. B. S. heb ben nfgeloopen en de Universiteit betreden (en (Ja» op kamers gaan wonen) zeker gemiddeld' niet hooger is dan 1820 jaar on dat bovendien de landbouwers in Indaë plotseling- geheel vrij en zelfstandig komen te staan, dan zouden de jongelui, die iu de laatste jaren hunner studie niet geleerd hebben eenigszina op eigen beenpn t© staan, een overgang doormaken, die voor \-elen feeds noodlottig is gebleken te zijn. Of was het zonder reden dat de toenmalige direc teur Yan Dam, die op zóó velerlei wijze heeft blijk gegeven van zijn juist inzicht, inzake de opleiding der zoovele aan hem toevertrouwde leerlingen, aanbeval in 't laatste studiejaar op kamers te gaan wonen, om aldus -den overgang tot, een vrij, zelfstandig laven meer geleidelijk te maken?" woud, door het Harmonie-gezelschap „II. U. O." alhier een goed geslaagd) concert, gegeven. Oogstten al de nummers een dankbaar applaus, niét het minst was dit bet geval niet. een piston-solo, gegeven dooi den heer Pranger. Met groot genoegen werden ook aangehoord! de beide nummers, gegeven door de leer lingen van „II. U. O. O.," schoolgaande knapen nog voor het meerendeel. Een pantomime en een voordracht, brachten ge ducht d!e lachspieren in werking. Met een tweetal plannen voor zoogenaamde dub bele woning door de Bouwmaatschappij ingediend, is het getal 52 bereikt' voor de ter secretarie ingediende bouwplannen gedurende 1912. Deze woningen zullen worden aanbesteed begin 1913. Nog deze maand' zai worden aanbesteed het Tehuis voor ouden van dagen en hulpbehoevenden, Yoor de 8 woningen der bouw maatschappij, meldden zich reedsi 9 huurders aan. STELLING INGESTORT. Gistermorgen 11 Urn' i# op het bouwterrein dei- nieuwe gemeentelijke gasfabriek in den Borchpolder, voormalige Delfshave-n, een stelling ingestort, waarop iic.h pen metselaar en 6 opperlieden bevonden, die van een hoogte van ruim 6 meter op de straat vielen. Alle 7 werklieden bekwam-en kwetsuren, van wie twee ernstige, beenbreuken kregen en naar het ziekenhuis te Rotterdam werden gebracht. Dr. Ris uit Scfvi^dam verleende de eerste hulp. De ander# vijf in«U werden rjaar huis gevoerd. GEYftLG VAN PLAGERIJ. Rij, fat Se regiment infanterie te Amersfoort dient a)s gewoon soldaat-vrijwilliger de Duitseher J., vroe ger in dienst bij de Duitsche mari.ne. De oude vrij williger ia vaak een -slachtoffer van plagerij. Woens dagavond 10 uur kwam J„ gelijk met twee miliciens, eveneens geplaatst bij het le bataljon, d© hoofdpoort ran den Leusderweg, binnen, ©n opnieuw moest, hij schimpscheuten hooren, „Dat moet maar eens uit wezen," z©i:da J. an vuurde tweemaal uit een z. g. spealtnigrevolver. De milicien Mulder werd! van vo ren en in den rug getroffen. Het massieve militaire laken en de geringe draagkracht van de flobert ver hoedden echter doordringen van het kogeltje. M. be kwam slechts twee zeer lichte kwetsuren. J. stelde zich gewillig in arrest, en zeide slecht# vrees te heb ben willen aanjagen. (Tel.) UIT S'CÏÏAGEN. Alhier zal Zondag, 22 December, in heb Noord- Ilollandsch koffiehuis een uitvoering plaats vinden door de gemengde zangvereeniging „Euphonia" van de „Jaargetijden," oratorium van Joseph Haydn. Ala solisten treden op mevrouw Alidla Loman van Amsterdam (sopraan) in do partij van Ilanna, de heer Wouter Renuudl te 's-Gravenhage (tenor) in de partij van Lukas, do heer Thom. Denijs te Berlijn (bas) i,n de partij van Simon. De heer P. A. Blanuw uit Alkmaar zal' de piano partij vervullen. De gemengde zangvereeniging Apollo" te Wierin- gerwaardi benevens eenige Schager hoeren verleenen aan „Euphonia" hunne welwillende medewerking, zoo dat het- koor uit ongeveer 100 personen zal bestaan- Een strijkorkest van 14 leden der Koninklijke Ne- derlandsehe marine-kapel te den Helder verzoTgt de instrumentale muziek; het geheel staat onder direc tie van den heer Barend! Kwast. OUDE SINTERKLAAS. Men meldt van Texel aan de Tel., d.d. 13 Dec. Gisteravond' heeft men hi-er met, opgewektheid „Ou de Sinterklaas" gespeeld. Er waren vele gemasker- den in aardige, kleedüjen, voorstellende acrobaten, or geldraaiers, reclame-maaksters voor „Od'ol," enz. Groot was het aantal! kijkers. UIT GRAFT. Door den kerkeraad! van d'e Ned. Herv. Gemeente te Graft is tot Tegentea van het, weeshuls aldaar herko zen mej. A. SchuurmanSmit. In de plaats van roej, SchoenmakerGelder, die wegens vertrek be dankt had, werd' gekozen mej. B. KalverboerSchoe- huijs. De heer C; Besse, die volgen» rooster moest aftreden als regent van het weeshuis, werd herkozen. Daar de heer Besse 9 achtereenvolgende jaren reeds regent geweest is, moet volgen» het reglement voor zijne herbenoeming de goedkeuring van het classicaal bestuur gevraagd worden. EEN KRAS MIDDEL. Donderdagavond begaf zioh te Rotterdam een let terzetter naar een tandmeester, om een gebit te ha len, dat deze voor hem vervaardigd' of gerepareerd had, De tandmeester wilde'het gebit niet afgeven, omdat de man hem nog iet» schuldig was. Deze be liefde echter niet- heen te gaan, zonder het gebit ont vangen te hebben, waaro-m de tandmeester zijn hond op hem afstuurde. De manj werd toen door den hond zoodanig gebeten, dab hij naar het ziekenhuis moest gebracht worden om daar verbonden te worden. UIT SCHERMER HORN. Alhier is een bijeenkomst gehouden tot het ontwer pen van plannen, betreffende d'e feestviering ter her denking van onze bevrijding van het Eransche juk in 18.13. Eene regelingscommissie van 20 personen werd benoemd, terwijl' de beer P. Alblas, burgemeester het eere-voorzitterschap aanvaardde. Bij de Ned. Ilerv. Gem. werd benoemd tot ouder ling de heer J. Langereis in plaats van den heer J. Dikker, die niet meer in aanmerking wensekte te ko men. Tot diaken werd herbenoemd! d'e heer J. Helder. Bij de Geref. Gemeente werden herbenoemd tot ouder ling de heer W. Leegwater, tot diaken de heer H. Jonker Jr. NED. VER. VAN SPOOR- EN TRAMWEG PERSONEEL. - Naar „Het Volk" meldt, heeft het hoofdbestuur der Ned. Vereeniging' van Spoor- en Tramwegperso neel Donderdagavond) -geroyeerd al» ledlen der veree niging de redacteuren van het tegen de meerderheid in de vereeniging opgerichte blad „De Seingever," de heeren Van Braambeek, Sneevliet en Xissink, den ad ministrateur den heer Nathans en voort» den heer Or- gers, die met den heer Van Braambeek een candida- tuur van de minderheid! in de vereeniging- voor het pensioenfond» der S.S. had aanvaard. Voorts zijn de heeren Sneevliet en Nathans geschorst als ambtena ren der vereeniging. HERHALINGSOEFENINGEN. Naar Het Vad. verneemt zijn de herhalings-oefe- ningen voor 1913 voor dc lichtingen 1906, 1907 en 1908 dier infanterie als- volgt geregeld: Lichting 1906: le, 5e, 7e, 8e, 9e en 11e regiment infanterie van 1929 Augustus; Reg. grenadiers -en jagers 2e, 3e, 4e en 6e regiment infanterie van 919 Augustus, en 10e regiment in fanterie van 17—27 September. Lichting 1907 en 1908: reg. gren. en jagers, 2e, 3e, 4e, 6e en 10e regiment infanterie van 530 Augus tus; le, 5e, 7c. 8e, 9c on lie reg. inf. van 827 Septem ber. UIT SCHOORL. Ds. A. J. P. Boeke te Noordwijkerhout beroepen (toez.). alhier Benoemd tot molenmeester-voorzitter van don Ne derlandspolder de heer P. Strijker te Winkel; molen meester-voorzitter van den Oosterlandspoldor de heer J. Koomen ITzn. te Winkel; moienme-ester van dien Ldgelandspold'er de heer W. Melchior te Winkel. UIT S1N T-PAN CR AS. Hedenmorgen 7 uur ontstond een begin van brand in.de herberg van den heer Jn. Ruys alhier. De bu ren slaagden er in het vuur bijtijds te blussehen. UIT IIEER-HUGOWAARD. In het lokaal van den heer Pijper werd onder lei ding van den directeur, <i«a k«»i' Prang#!* <-» Uoog KORTE BERICHTEN. Een candidaat-notaris te Arnhem, die dooi' een auto overreden werd, is aan d'e gevolgen van zijn kwetsuren overleden. - De recherche te Haarlem heeft te Amsterdam opgespoord een kermisreiziger, die te Haarlem -een rijwiel had; verduisterd! en te Amsterdam verkocht. Bovendien bleek hij deserteur te zijn van de Kolonia le reserve en ook de dief van een to Leiden gestolen rijwiel, dat te Haarlem was verkocht. Een dame te Curasao 'heeft als prijs voor de te houden verloting ten behoeve van Herema-State aan het bestuur een bouquet ten geschenke gegeven, waarvan de verschillende bloemen .op kunstvaardige wijze zijn vervaardigd van schelpje» va.n allerlei soort en grootte. Het is een werk van veel geduld en lief de, een geschenk van een zieke om zieken te hulp te komen. Te Watergraafsmeer, Middenweg, hebben dezer ■dagen dieven zich toegang verschaft tot een onbe woond! perceel. De kasten hebben ze overhoop ge haald en zich toegeëigend! linnengoed en kostbaarhe den. De bewoners hebben zich metterwoon te 's-Hage gevestigd; een gedeelte van den inboedel was nog in de woning te Watergraafsmeer geborgen. De schade wordt door verzekering gedekt. Te Tilburg zijn de tapijtfabrikanten Poe tors en Foks gearresteerd, onder verdenking' (loor middel van valsého wissels oplichting op groote schaal te hebben gepleegd. Een familie uit, België zou hierdoor een aanzienlijk vermogen hebben verloren. Zij moeten een zoog'enaamdon geldschieter voor meer dan 200.000 francs hebben bedrogen, door valschelijk wissels te trekken ten bate van den geldschieter op niet bestaan- do debiteuren. De openbare school te Langozwaag (Friesl.) is gesloten en besmet verklaard (diphteritis). Do ont- smettingsdienst uit, Leeuwarden is reeds gearriveerd. De concierge van liet hypotheekkantoor te Bre da, die onlangs een ambtenaar had' mishandeld en die later bedreigingen, uit wraak, dat hij daarover berispt was, had geuit, waardoor het wensehelijk werd' geacht een rijksveldwachter in het gebouw te laten vertoe ven, is thans ontslagen en moet hij 't gebouw verla ten. De Opr. Haarl. Ct. bevatte dezer dagen de vol gende advertentie: „Degene, d'ie Donderdagavond door een meisje aan adresi S. een banketletter M., schemerlamp en diverse stuurde, wordt beleefd ver zicht deze terug te halen, daar ze niet geaccepteerd worden." -Bij den heer W. Esmand, Damrak 86 te Am-ster-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1