DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. So. 299. Honderd en veertiende Jaargang. |1912 WOENSDAG IS DECEMBER. STAALT DE SPIEREN Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk f 1, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Oroote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. BINNENLAND. EEN VOORBEELDIGE OPVOEDER. LOODEX RINGETJES EN BIJGELOOF. ALKMAARSCHE COURANT Dit nummer bestaat uit 3 bladen. II I lull—HUI———— ALKMAAR, 18 December. Over een maand heeft de verkiezing voer een presi dent. van Frankrijk reeds- plaats gehad. Den I7den Januari toch wordt er te Versailles een ge-combineer de vergadering- van Kamer en Senaat gehouden, waarin de president voor den tijd van 7 jaar gekozen wordt. Er zijn niet minder dan een dozijn cand'ida- ten, aan wie meer of minder kans wordlt toegeschre ven, dank zij de scheuringen, welke -er in de republi- keinsche partij hebben plaats gegrepen. Er bestaan thans vele fracties en iedere fractie heeft zijn grooten man, al kent het groote publiek dezen niet. De laatste verkiezingen van een Kamerpresident in het. begin van dit jaar gaven een voorproefje: toen waren er ook ettelijke eandlidaten,. werd' er geweldig geïntrigeerd! en het slot is geweest, dat de heer Paul Desclianel werd -gekozen. De toestand) is thans onge veer de zelfde. De. lieer Deschanel is reeds candi- daat en men schrijft hem een uitstekende kans toe. M aar. alles gaat in het geheim. De geestige van-dag-tot-dag-schrijvex in de Matin ergerde zich daarover dezer dagen. Volgens de wet, zoo schreef hij, naar h,et Hbld. ver telde, moet aan een huwelijk openbaarheid worden gegeven. Vandaar de aankondigingen in de bladen en die aanplakking aan het stadhuis. Die formalitei ten zijn verplichtend. Maar nu zal er toch heusch binnenkort een huwelijk plaats hebben, zonder dat eenige openibaTe aankon diging heeft plaats gehad. De ouders van de bruid hebben in alle stilte de zaak voorbereid, niettegen staande de vrienden het afrieden en waarschuwden: „Werkelijk, ge hebt ongelijk, het is goed, dat aan een voorgenomen, huwelijk ruchtbaarheid wordt gege ven. Men kan toch nooit weten, de aanstaande van uw dochter kan een geschiedenis achter den rug heb ben stel u toch eens voor, dat u later allerlei zaken ter oore kwamen, zoodat. het u zon berouwen, diem mijnheer tot. schoonzoon te hebben. Wie is eigenlijk de bruidegom?" „Stil...." „In uw plaats zou ik toch werkelijk niet zulke dwaasheden uithalen. Een braaf meisje, zooals uw dochter, moet voor het oog van de geheele gemeente in het huwelijk treden met een man, die geen masker voor het gezicht dniagt." Vergeefscho moeite de geheimzinnigheid duurt voort. En toch betreft het hier een aanzienlijk huwelijk; de bruid is een goede partij; meer dan een millioen rente, een paleis, uitstekende relaties1 enz. Enfin, laat ik het u maar zeggen: het is het huwelijk van Mari anno met mijnheer X. en het wordt 17 Januari a.s. gesloten. Ja, als het nu het huwelijk gold van me juffrouw Jans-en met mijnheer Pietersen, dan zou het wel aan het stadhuis van Versailles worden aan geplakt 1" Inderdaad het is voorloopig nog mijnheer X. Hoe geheel anders zijn de presidemts-verkiezingen in Amerika in hun werk gegaan! Daar werdl die meest mogelijke openbaarheid betracht. Natuurlijk houdt hiermede verband de niet-navolgenswaardige Amori kaansc-he gewoonte, dat met den president tal van ambtenaren komen en gaan, dat de keuze van groo ten polit-ieken invloed is. Maar de verkiezing ii Frankrijk geschiedt achter de coulissen. Als het doek opgaat, staat men, voor een beslist feit, heeft de keuze roods plaats gehad, zonder dat echter de openbaarheid er veel mee to niaken had en zonder dat do kiezers (én woordjo hebben kunnen meespreken. TWEEDE KAMER. De algemeene beschouwingen over de staatsbegroo ting werden gisteren voortgezet. De heer Eland (U.-L.) repliceerde en verdedig de nogmaals het tegenstemmen der unie-liberalen te gen de Militiewet. De heer Van Kar neb eek (V. L.), wilde dat tegen den Marine-bond1 preventief opgetreden worde aangezien de bond zijn gezag in do plaats wil stellen van dat van de marine-autoriteiten. Voor geheime genootschappen als gevolg van een verbod vreesde ispr. niet. Spr. hield vol, dat bemanning van de vloot met zee-militie als -een uitstekend middel zou werken De heer Duymaer van Twist A.-R.) kwam in zijn repliek terug op het gemis- van een de fensie-paragraaf in het concentratie-program. Spr, kwam daarna weer op het tegenstemmen der unie-li beralen tegen de Militiewet. Spr. verdedigde d-e rechterzijde nog tegen het ver wijt, dat zij dé -debatten bij de algemeeno beschouwin gen gerekt zou hebben. De heer Brum meikamp hield vol, dat de linkerzijde het volk niet voorlicht over de Tariefwet maar daartegen stemming maakt. Voort-s betwist-te spr., dat de anti-revolutionairen den heer Duys in d Kamer gebracht hebben. en W. stelden voor dit artt. weer uit- de besteksbepa lingen te lichten, maar de raad! besloot, na breedvoe rige discussie d!e werken liever in eig,en beheer uit to voeren dan toe te geven. 't Besluit werd genomen met. 1110 stemmen. B. en W. waren er tegen. De heer Vogt (S.-D.) deelde mede, dat het voorne men bij de aannemers- moet bestaan om werklieden, die bij de gemeente in dienst treden voor werken in .-eigen beheer, geruimen tijd' niet meer aan te nemen. De'gemeente Zwolle zal dus besmet worden ver klaard. Dan de patroons. (Tel.) FIT IIOORN. In de gisteren gehouden raadsvergadering werd) be sloten tot de uitgifte van een gemeenteblad' en- van de Handelingen van den Gemeenteraad. Vastgesteld werd een nieuwe verordening- voor de Commissie van Toezicht op het L. 0„ waarbij bepaald werd,, dat- deze zal bestaan uit 9 leden, waarvan 2 vrouwelijke. Aan de orde kwam mede het voorstel van. B. en W. tot nadere regeling der bestemming van de Tevenuen van het door wijlen mevr. De Vieq aan de gemeente vermaakte kapitaal, voor zoover niet benoodigd voor het aangewezen doel, n.l. het geven van belooningen aan de kinderen der bewaarschool voor getrouw schoolbezoek. Deze revenuen bedragen rond 800 eü B. en \V achten dit bedrag te hoog, om het uitsluitend voor dat doel te besteder,. Zij stellen voor hiervan J 400 aan te wenden voor het voorgeschreven doel en het overschietende deel als bijdrage aan do gemeentekas in de meerdere kos ten van de gemeente-bewaarschool, voortspruitende uit een verbetering en uitbreiding harer lokaliteiten, waardoor het aant-al te plaatsen kinderen wordt ge bracht van 150 op 200. Dit voorstel werd verworpen met 6 tegen 3 st. De tegenstemmers achtten de, gemeente niet gerechtigd af te wijkon van de bestemming van het kapitaal, zooals die bij de toekenning daarvan is aangewezen. De heer Schaper (S. D. A. P.) constateerde, dat de regeering met- weinig geestdrift door de rech terzijde verdedigd! is. Hij besprak nogmaals- de werk wijze van de Kamer en wees er op, dat voor de vertra ging van de behandeling der verzekeringswetten schuld dragen de hopelooze verdeeldheid! der recht-er- ijde en de te late indiening door de regeering. Hij besprak daarna de verhouding' van de sociaal-demo craten tot de burgerlijke partijen -en meende, dat do eersten het politieke l-ev-en nu positief en negatief be- heers-chen. Spr. verdedigde het staatspensioen, doch vreesde van de concentratie, dat de democratie er door in gevaar gebracht zal worden. De heer Goeman Borgesius (U.-L.) zou _aarn-e wensehen, dat d!e regeering in den Haag een gebouw voor internationale congressen zou stichten. Hij betreurde, dat de minister van buitenlandscbe za ken geweigerd heeft steun te verleen en aan het In ternationaal Vredescongres in 1913. Sp>r. wijdde daarna, een wo-ord aan de politiek en wel aan de verhouding van de concentratie tot de co alitie. Hij kwam op tegen het verwijt, dat het con centratie-program socialistisch zou zijn. Alle partijen gaan in vooruitstrevende richting. Al dat gezanik over socialistisch zijn moet een® ophouden. Er is slechts verschil over de modus quo. Intusschen staan de vrijzinnigen principieel tegepover de sociaal-demo cratie, omdat, zij geen bevoorrechting willen van een bepaalde klas-se, maar het belang van het geheele volk. Dat spreekt ook uit het concentratie-program, dat de minister in zijn grondslagen niet heeft kunnen aan tasten. De heer S m e e n g e (U.-L.)repliceerende, be toogde, dat de kwestie van de drooglegging der Zui derzee wel degelijk bij de algemeene beschouwing' thuis behoort. Niet de technische kwestie natuurlijk, maar de maatschappelijke, belangen, welke er bij be trokken zijn. Die kan men thans onder de oogon zien. De heer De Meester (U.-L.) repliceerde en komt terug op de kwestie van den Matrozenbond. Daarna kwam d-e hr. B i oh o n van IJ sselmo nde (C.-H.) aan 't' woord, die o.a. betoogde dat de christe- lijk-hi§torischen volkomen recht hadden, thans met een eigen candidaat te komen en begrijpt niet, dat de coalitie daarvoor in gevaar zou komen. Een afspraak tusschen coalitie en kabinet, een manifest is er nooit geweest, en, als er dan alleen maar een afspraak was voor dé verkiezingen van 1909, hoe kunnen dan de christelijk-historischen in Ommen verkeerd gehandeld hebben en hoe kan er dan sprake zijfn van een scheur in de coalitie? Men laat ook de Katholieken in Om men buiten den strijd, terwijl zij in getalsterkte de tweede partij zijn. Spr. beschouwt de coalitie als een natuurlijk samengaan, o-m te bereiken van wat practisch kan worden bereikt, omtrent punten, waar over men 't eens is. Zoo beschouwd, is de coalitie niet alleen w-enschelijk, maar ook noodzakelijk. De oplossing, door de grondwetscommissie omtrent, art. 171 aan de hand gedaan bekoort spr. niet. Hij wenscht handhaving van verkregen rechten eu het bericht in de bladen, dat de regeering niet van plan was, dit voorstel der staatscommissie over te nemen, 'heeft spr. onmiddellijk voorgelezen op de verkiezingsverga deringen. Spr. wil wel op een kerkelijke richting letten en vraagt, of het wonder is, dat de hervormden ongerust worden, wanneer zij zien, dat de gereformeerden alles trachten in te palmen en zelfs de vloek over hen wordt uitgesproken en spr. vraagt, -of de regeering niet toegeeft aan wensehen der rechterzijde, zooals ook bij de subsidieregeling nau de hoeren v. d. Molen en Van Wijnbergen. Dan zegt spr., niet tegen den persoon, maar tegen het regime Ku.vper te strijden; een regime, dat een deel deT natie verleugeüt, dat zegt: wie zich tegen mij verzet, zal ik verpletteren. Dat regime eischt ook tucht. Wee den tuchtloozen. Tucht- heet het voor naamste. Dat regime huldigt ook de .onwaarheid in de politiek. De kleine luyden worden gevleid, de groote standen worden door het slijk gehaald en de geschiedenis wordt vervalscht. Spr. merkt -op, dat de volgelingen van dr.^ Kuyper zich wonderwel gevoeld hebben onder dat regime. Mr. Groen van Prinste-rer echter heeft dr. Kuyper nooit als leider aangestel-d of nagelaten, zeide alleen, dat dr. Kuyper leider jur-o suo was. Wanneer men „De Nederlander" van Groen en ,,De Standaard" van Kuyper naast elkaar legt, waar vindt men dan den grootst.en -eerbied vopr het heilige? Het regime van dr. Kuyper zal nog lang nawerken, voordat het zoo diep ingeworteld is, maar 't' is- niet inhaerent aan de .a-r. beginselen. Als d-e leider heen gaat, zal de partij ineenstorten, maar de a.-r. begin selen zullen blijven bestaan. Hc beraadslagingen zullen hedenmorgen voortgezet worden. fteieicngil nlciiwH. Een van de Groninger bladen had' bericht, dat er gens in Groningen tot hoofd' van een christelijke school iemand' was benoemd, een man van zestig jaar, die oen jaar geleden niet-eervol was ontslagen we gens het als hoofd eener christelijke school plegen van onzedelijke handelingen. Tlij had aangeboden hot geld voor den schoolbouw tegen zeer lage interest aan het schoolbestuur te leenen en dit had over de bezwaren doen heenstappen. Het Schoolblad beeft, de zaak onderzocht, en be vonden, dat het bericht juist is. Het blad' weet, man en plaats te noemen. Door zijn benoeming krjjgt de voorbeeldige opvoeder recht op pensioen. t Rijk zal dat betalen. PRIJSVRAAG. De Algemeene Xederlandfeehe Bondi „Vrede d'o-or Recht," gevestigd' te VGraveuhage, verlangt een ge schiedkundig leesboekje voor de hoogere klassen dér lagere scholen en voor het daarbij direct- aansluitend onderwijs, loopende over de geschiedenis van Neder land1 en zijne Koloniën sinds 1813. Het boekje moet zijn -eenvoudig van vorm, ma-ar veelzijdig van inhoud. Het, moet u'iet enkel handelen over Staat en Kerk, maar ook over School, Gezondheidstoestand, Welvaart (inzonderheid Verkeer), Wetenschap en Kunst. Als inleiding dient vooraf te gaan een korte terugblik op de Republiek en den Franschen tijd; als achtergrond moet, waar mogelijk, iets vermeld worden van de al gemeene toestanden in Europa en elders, met mede- d-eeling van de oork gen, maar ook van het werken tegen de oerlogen, b.v. internationale bijeenkomsten -en verdragen betreffende onzijdigheid!; het Roede Kruis, de Postunie en dergelijke regelingen; de ge slaagde en niet geslaagde pogingen om oorlogen te voorkomen; de Vredesconferenties; -de ontwikkeling van arbitrage em internationaal recht. Natuurlijk wordt hierbij bedeeld' een objectieve behandeling van het geheel, geen beschouwing van anti-militair standl pu-nt. De inhoud van het werkje, moet. van dien aard zijn, dat het bij eventiieelo uitgave in verband met den tekst kan worden geïllustreerd. De omvang mag ni-et. mee-r bedlagen dan acht; vellen druks (128 blad zijden), do bladzijde gerekend' op ongeveer 35 regels. De prijs voor den winner bedraagt J 20O of, indien hij dit mocht, verlangen, -een gouden medaille ter waarde van dit bedrag; terwijl aan de Jury het recht, is gegeven om aan ingezonden werkjes, welke niet bekroond worden, indien zij naar hare meening als zeer verdienstelijke arbeid kunnen) werden beschouwd, een lof 1 ijk getuigschrift toe te kennen. De Jury voor d-ez-e prijsvraag bestaat uit: mr. W. H. <le Beaufort, oud-Minister van Buitenlandéche Za ken en lid der Tweede Kamer, voorzitter; mejuffrouw S. Groshans, Presidente van den Nederlandschen Kinderbond'; Jan Ligthart, Hoofd eener school; dr. O. te Lintum, leeraar M. O. en Privaat-docent aan de Rijksuniversiteit te Utrecht; mr. J. II. Abendanon, Oud-Departementschef in Nederland&ch-Indië, lid en eerste secretaris; II. van der Mandere, secretaris van het Hoofdbestuur van „Vrede door Recht," twee de secretaris. AANNEMERS EX DE GEMEENTE ZWOLLE. Een ernstige kwestie hield' gisteren d,en raad' dei- gemeente Zwolle bezig. In Maart 1912 werd besloten de risico van art. 1638 c. en d. B. W. verplichtend t-e stellen in de bestekken der gemeente. Dit had ten gevolge, dat de aannemers niet meer insehieven op gemunt «-aanbestedingen te Zwolle. B. EEN II KUS'CII HUWELIJKSBOOTJE. In hëuschc huwelijksbootjes bega f j.l. Vrijdag een paartje met gevolg zich te Zevenhuizen (Z. II.) naar het raadhui- De watermolen dien zij zouden be trekken en van waaruit de tocht plaats had, was n.l. niet per rijtuig te bereiken, en ook niet te voet, daar de slechte toestand waarin de weg verkeerde, dit ver hinderde. Alzo o koos men den weg te water en roei de naar den ambtenaar van dén Burgerlijken Stand. Natuurlijk had deze trouwpartij heel wat bekijks. Dezer dagen vervoegde zieh in een winkel te A'dam een man die lcoden ooi-ringetjes vroeg, zooals de schippers zo soms in goud of zilver dragen. De win kelier had wel stalen, maar geen looden oorringetjes. De mau verklaarde .echter beslist looden te moeten hebben. Zo zouden n.l. bijzondere diensten moeten verrichten. Zijn grootvader toch was bij de 90 jaar en kon nog- heel best zien zonden- behulp van eeu bril. En dat alleen, omdat hij steeds loodeu oorringetjes gedragen had. 't Was acht waar. Grootvader had

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1