rctófxtesSs?wd 28 T""mk" STADSNIEUWS. deze wetenschap van zijn vader geërfd' en ze was im mers juist gebleken, 't Speet den winkelier waarlijk dat stalen ringen ook niet het goede doel konden be vorderen looden had hij nu eenmaal niet. NAAML. VENN. DE TOONEELVEREENIGING Men schrijft aan de N. R. Ct. Er doet zich thans bij de vertooning van Dë Meid, het stuk van Herman Heyermans, dat reeds vroeger, ongeveer negentig maal werd vertoond, een nieuw in cident voor, tengevolge van willekeur. Nu er op bur gemeesters geen invloed kan worden geoefend om de naaml. venn. De Tooneelvereeniging bij hare voorstel lingen tegen te werken, beginnen ook verhuurders van schouwburgen den censor uit te hangen. Te Bergen op Zoom, waar de naaml. venn. De Tooneelvereeni- ging aanstaanden Donderdag, voor eigen rekening en voor eigen risico, de schouwburgzaal van de Sociëteit «Thalia" gehuurd, en reeds garantie voor de huur gestort had, weigert thans de verhuurder die zaal disponibel te stellen om De Meid te vertoonen. Waar de naaml. venn, De tooneelvereeniging deze zonderlinge oppositie niet kan toelaten, zal aanstaan den Donderdag te Bergen op Zoom hetzelfde feit van Apeldoorn plaats vinden, en zal de sociëteit Thalia voor alle schaden aansprakelijk worden gesteld. Het is en blijft diep treurig, dit een jonge onderneming op deze wijze behandeld wordt. ZWARE BRAND TE AMSTERDAM. Het winkelhuis The Prince of TVales in heeren artikelen, en tevens kleermakerij, in de Utrechtsche- straat te Amsterdam, is gistermorgen tusschen 4 en 5 uur geheel door brand vernield. De winkelier, de """i eclitgenoote en twee kinderen en heer en de dienstbode konden zich in nachtgewaad, over het dak in Nauwelijks waren zij wakker ge- geknetter van de vlammen in het hoorden, dat de winkeldeur inge trapt werd, en dat men beneden riepVluchten, brand Door den winkel konden zij onmogelijk meer de straat bereiken, de trap was een vuurzuil, en de winkel stond in lichte laaie. Niet zonder moeite slaag den zij er in, door een dakraam te ontkomen bij de buren werd hun onmiddellijk huisvesting verleend. Het geheele huis, uit drie verdiepingen en den zol der bestaande, is geheel uitgebrand. Eerst tegen half zeven had de brandweer, die met zeer talrijk mate riaal was uitgerukt, onaer leiding van den comman dant, den heer Meyer, de vlammen gebluscht. De oor zaak van den brand heeft men niet kunnen vasistellen. Alle eigendommen van denj heer Tholen zijn een prooi der vlammen gewordenze waren verzekerd. Dit was echter niet het geval met de bezittingen van den heer, die tijdelijk bij de familie inwoonde. heer Tholen, zijn ook een inwonend nog juist bijtijds, veiligheid stelien. worden door het winkelhuis, of zij gen, waarvoor hij den dank der vergadering moogstte. Het concept-reglement voor de oprichting eener Centrale Vrijzinnige Kiesvereeniging in het district Hoorn werd besproken. In hoofdzaak kon men zicli met het voorgestelde ontwerp vereenigen. De KORTE BERICHTEN. De vermiste schoenmaker S. uit Winterswijk is teruggevonden ts Enschede. Omtrent het lot van den schoenmaker V. is nog niets bekend. Naar gemeld wordt, moet in een bazaar te Lon den een echte Rembrandt ontdekt zijn Twee met steenkolen beladen dekschuiten zijn i'"\ het IJ nabij h8t in aanbouw zijnde Koloniaal Eta blissement aan den Westerdoksdijk omgeslagen en gezonken. Eenige werklieden in een Haagsche melkin richting hebben de laffe aardigheid gehad een leer jongen van 14 k 15 jaar in de centrifuge te plaatsen en het deksel daarop te doen. Zij brachten toen het werktuig in beweging, waardoor de jongen vreeselijk door elkaar geschud werd. Reeds des middags, maar erger nog den volgenden dag vertoonden zich teeke nen van ve-stands verbijstering en nu is het slacht offer van zooveel barbaarschheid naar een krankzin nigengesticht overgebracht. De justitie stelt een onderzoek in. Te Rendsburg in Pruisen, zijn Zondag drie Hol- landsche schippers aangehouden, die verdacht worden van moord op de eigenares van een bierhuis aldaar, die in de gelagkamer op den grond liggend gevonden werd, badend in haar bloed. Uit het onderzoek bleek, dat de vermoorde vrouw tegen haar gewoonte, nadat haar dochter om halfacht 's ochtends was vertrokken, de deur van haar woning niet gesloten had. De ver dachten zouden tusschen achten en half negen in de herberg geweest zijn. Te Leeuwarden zal voortaan, bij aanzegging van brand, van gemeentewege geen premie meer worden uitgereikt, welks mand is, en UIT STOMPETOREN. De heer J. Glijnis alhier mocht den 17 December het feit herdenken, dat hij 25 jaar directeur is ge weest van Schermeer's veefonds. Als blijk van waar deering werd hem door zijne medebestuurders een aandenken geschonken en werd bij de overreiking de wensch uitgesproken, dat hij nog verscheidene jaren in het belang van het fonds werkzaam zal mogen zijn. UIT SCHERMERHORN. In de vergadering van de Tuinbouwvereeniging Schermer norn en Omstreken" is besloten, dat deze Vereenigmg zich zal aansluiten bij den Nederland- schen Tuinbouwraad. UIT KOEDIJK. Zondagavond gaf de Gemengde Zangvereeniging T. A. V. E. N. U., directeur de heer K. de Jong, alhier, in het lokaal van den heer C. Man eene openbare uitvoering. Het programma, hetwelk bestond uit eene 17-tal nummers, werd zoowel wat de zang als de voordrach ten betreft, heel goed weergegeven. De Vereeniging LA. V. E. N. U. kan dan ook met genoegen op den welgeslaagden avond terug zien. Jammer dat de op komst niet groot was. Het geheel werd door een ge zellig bal besloten. I0 Leeuwarden is Maandag de Engelschman William Westlake met zijn roeibootje, een wherry, aangekomen, komende van Staveren. Zijn voornemen was gisteren naar Groningen te v( rtrekken en van hier over Hamburg, Kiel enz.«naar Stockholm. Hij verdient den kost met den verkoop van zijn portret op briefkaarten. Een 58-jarige schipper, uit Zaltbommel, die met zijn schip te Grave lag, is gisternacht, terwijl hij in het vooronder lag te slapen, door kolendamp gestikt. Hjj laat een vrouw en vijf kinderen na. De 20 jarige knecht werd in bewusteloozen toestand in het zieken huis te Grave opgenomen; ook voor zijn leven vreest men. Dezer dagen is in het Diaconiehuis te Haarlem een juffrouw overleden, die daar in behoeftige omstan digheden woonde op een hofje in de Essenstraat. Ze bleek een f 900 te bezittenhaar gevulde portemon- naie was overdekt met schimmel. Te Oudenbosch is dezer dagen aangehouden een gorbaas aan de^ suikerfabriek de Mark, aldaar, verdacht van verduistering van cokes en steenkolen aan die labriek. Bij een onderzoek in zijn woning werd een groote voorraad eokes en steenkolen gevonden. Te Kortgene is de aannemer van het verbeteren der haven, wonende te Hansweert, plotseling verdwe nen, zonder eenig spoor achter te laten. Gelukkig zal deze zonderlinge wijze van doen geen finantieële ge volgen voor de gemeente hebben. Gisternacht is in een slagerij aan de Alsterd- schestraat te Enschede ingebroken. Door de politie werd in verband met dezen diefstal dezen middag in het Volkspark een ledig ijzeren geldkistje gevonden. Er wordt een bedrag van ruim f 600 vermist. De marechaussee te Boxtel heeft gistermiddag aldaar een zekeren Van Gelderen, afkomstig uit Venlo gearresteerd, die in het laatste jaar de provincies Limburg en Noord-Brabant onveilig maakte. Hij heeft bekend de talrijke diefstallen in kerken, kloosters en bij particulieren te hebben gepleegd. Bij dej arrestatie droeg hij een ridderkruis op de borst, dat eenige dagen geleden te Haren gestolen werd. Laatste berichten. voorzitter, de lieer Kooij, sprak daarna een woord van groote dankbaarheid', o. m. tot het publiek voor den steed's ondervonden steun, waarop hij ook in 't vervolg hoopte te kunnen rekenen, terwijl hij we- derkeerig de verzekeriog gaf, dat de voreeniging ern- stig de kunst zou blijven dienen. Spr. dankte vervol gens den burgemeester voor zijn altijd betoonde be langstelling! in de vereeniiging en bood' hem het be schermheerschap aan. Gaaina aanvaardde Z. E. A. dit en hij verzekerde met slechte in naam beschermheer te zullen zijn. Toen sprak nog de heer Lewijt» die zich hoofdzake lijk tot den burgemeester richtte en hem bedankte yoor_ de ondervonden welwillendheid toen hij zich met het idee tot het aanbieden van een vaandel tot hem wendde, en herinnerde nog even aan de inrichting waair het vaandel was vervaardigd, n.m. onze Alk- ma a rsche Industrie- en Huishoudschool, aan directrice door den heer Englander een fraaie bloemen werd' aangeboden. Na al deze toespraken luid applaus. liet vaandel, dat door tnej. Wolzak bewerkt volgens een bevoogd' persoon een fraai kunstwerk mag heeten, is van paars fluweel, waarop in gouden letters de naam van de vereeniiging, gemeente en jaar van oprichting zijn aangebracht, in het midden, op roeden grond, een zilveren burcht, gedekt door een kroon en omgeven door lauwertakken, hoven op prijkt e.en harp, terwijl het verder versierd' is met gouden kwasten en gouden franje. Na dit officieele gedeelte zette het koor met volle barst, liet vaandellied' in, een frissclie, jubelende zang- door den directeur, gecomponeerd) op woorden van den vooizitter. or volgens kwamen er concoursnum- merst aan de beurt n.l. „Vrede" van M. H. van 't Kruys voor gemengd, en „Te Deum" van Ant, Ver- heyvoor mannenkoor, benevens de vrije nummers ,,de Winter van Loots en '(„Geuzenvendel1 op den thuis- marsch" van Roeske. Moeilijke nummers natuurlijk die verplichte wed strijdnummers en soms ook mooi, voornamelijk in het e Deum kwamen gedeelten voor die prachtig klon ken en door de uitvoering zeer tot hun recht kwamen maar overigens toch veelal werk dat expr esse lijk moeilijk gemaakt is, en) dat van die uitvoerders groote inspanning vordert, te groote inspanning soms. In het werk van erbey hebben wij ten minste medelij den gehad' met de eerste tenoren. Zij hadden wel met. twee- of driemaal zooveel mogen zijn om 'n dergelijk stuk zóó te kunnen zingen, zonder dht merkbaar was. En daarom des te meer voor hetgeen er door hen gepresteerd is. En hoe moeilijk en hoe kunstig ook „de Winter eU j,eÜ,liev® ILff»" beide van Loots, 't „Geuzen- yendei en „Zondag op 't' meer" van 11 einze voldeden toch heel wat meer. Een driestemmig vrouwenkoor zong nog „Decem ber van Loots, een compo'sitie in somberen toon ge houden, zooals de maand' December zelf ook somber is totdat een gedeelte spreekt van „Kerstmis", van „Gods heerlijkheid,van „een lentegloed van levenJ die den winter doorstraalt" en dan komt ex ook een straal van nieuw en zoninig leven in d-e muziek etn eindigt zij in juichende klanken. 'tls bekend hoe „Nieuw JLeven" en „Orpheus" zin gen hoe duidelijk en goed) verzorgd) de uitspraak is, welk een fraaie klank er ontwikkeld wordt, en dat men zeer muzikaal voordraagt. Deze eigenschappen waren ook nu weder in alle genoemde nummers terug te \indeni en toch had' men het beste voor het laatst bewaard n.l de uitvoering van „Le Vendredi Saint" vain Gounod'. In dit indrukwekkend koor heeft de vereenigmg zich zelf overtroffen. Prachtig en met bezieling is het. gezongen, en overweldigend klonken die machtige climaxen waarbij de volheid Van klank mets inboette. Hiervoor, dames enl heeren, oprechte gehoord' de besprekingen besluiten bij' de verkiezingen in 1913 de groote, gemeenschap- pelyke belangen der vrijzinnigen in gansch het va- derland te stellen boven dé 'bijzondere partijbelangen iu dit district; kies™reem'gingen de candidatuur van ded'igen I en t6 Stelkn en k™<'htig te ver- op-den eersten Zondag in Januari een vergadering van Afgevaardigden der besturen van alle vrijzinnige ki es vereen g ngen in dit district samen te 'roepen ten «nde te beraadslagen over het voorstel om jhr. Van horeest te proclameeren tot candid'aat der M" gezamenlijke vrijzinnige kiesdistrict Alkmaar. kiesvereenigingen in het ALKMAARSCHE IJSCLUB. De algemeene vergadering van de Alkmaarsche IJsclub vergaderde gisteravond om 8% ure in het hotel „de Nachtegaal", van den heer van der Sleesen. An opening door den voorzitter, den heer Lutterot tas de secretaris, de heer Wig-man, de notulen, die onveranderd werden goedgekeurd, evenals het jaar verslag, waarin op den slechten winter werd' gewezen en waarin werd medegedeeld, dat de heer C. Nannes Gorter tot vice-voorzitter gekozen is. De werkzaam heden waren het aigeloopen jaar zeer gering. Slechts i oon-n aan de wedsil'ijdbaan gearbeid. Op de 29 December 1911 te Amsterdam gehouden jaar vergadering, waarbij de afdeeling Alkmaar door de heeren Lutterot en Ooms vertegenwoordigd was DM °rl: U1tt nPaai \dat fe jaarvergadering van den Usbond „Hollands Noorderkwartier" dit jaar te Alk- e Smgelgrachten en ijsverkeerswegen zijn ook dit jaar weder aan het beheer van de IJsclub overgedta gen. De m den vorigen winter te houden wedstrijden inspanning i waardeering Burger een te werden weder voor dit jaar vastgesteld n.l. schoon rij- baan™"' ^^'den op de korte Bij de verkiezing wegens periodiek aftreden- werden de aftredende heeren J. Cloeck, E. G. Wentink en F Y\ ïginan herko-zen. In ,de vacature van den heer Steenlack werd' voor zien door de verkiezing van den heer J. Stikkel. Het door den heer Lutterot uitgebrachte verslag over de jaarvergadering te Utrecht werd onder dank zegging aanvaard. Op voorstel van het. Bestuur werd) aan de IJsclub een subsidie van 5 toegekend voor houden wedstrijd. Na eenige bespreking- over de herdenking- in 1913 werd de vergadering gesloten. A.LKMAARSCHE WINKELIERSVEREENIGING In de gisteravond door de Alkmaarsche Winkeliers- vereeniging gehouden algemeene vergadering werden een 3-tal afgevaardigden benoemd naar de vergadering van de plannen 1913. ff 8) Besloten werd aan te houden om steun te verleenen aa?rde vereenigmg „Fioris van Teylingen." Met algemeene stemmen werd besloten om een can- didaat te stellen voor de verkiezing van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, nadat te voren door ae „Hanze was verklaard hierin mede te zullen gaan. Een schreven, ingekomen van den Bond van Siga renwinkeliers om adhaesie te betuigen aan een adres aan de firma Philips te Eindhoven om aan haar per- soneel te verzoeken op te houden met coöperatief in te koopen, werd voor kennisgeving aangenomen. Als solist trad op do heer K. Lindeboom, bas-bary- ton, uit, den Haag. Deze zanger, met oen mooie buig zame, hoewel niet zoo bizonder krachtige stem, zong EEN JUBILEUM. Den derden Januari 1918 zal het 25 jaar geleden zijn, dat de heer F. J. Aukes tot hoofd van de Bur- stukken uit opera's „Prologue du Paillasse" UIT HEERHUGOWAARD. De heer H. Wilbrink, onderwijzer aan school no. II is aangewezen om de betrekking van hoofd van school no. I waar te nemen vanaf Januari a.s. tot vermoedelijk 15 Februari a.s. en is tevens gedurende dien tjjd belast met het geven van herhalingsonder- wijs aan die school; de heer S. Brugman, onderwijzer aan school no. Ill is aangewezen om de betrekking van hoofd van school no. Ill waar te nemen vanaf 1 Januari a.s. tot dat het nieuw benoemde hoofd, de heer M. G. isser, in functie treedt en is tevens ge durende dien tjjd belast met het geven van herhalings onderwijs. al- de ge waar verhooging vergadering van UIT BERGEN. Gisteravond had' er in „die Rustende Jager" hier een vergadering plaats ter bespreking van verhoogde contracten van de Alkmaarsche Waterlei ding. Te ongeveer half 9 opende de heer Huizinga, namens het voorloopig co-mité, bestaande uit' de hee ren Oldenburg, Bcgtman en) Huizinga, de door 'n 60- tal bezoekers bezochte vergadering. Spr. wees er op, dat de verhoogde contracten der waterleiding-maat schappij de gemoederen zeer ini beweging hebben bracht. Het. voorloepig comité had' gemeend, de een meer, de ander minden- dbor die wordt getroffen, goed) te doen, met een uit te schrijven, opdat de inwoners over dit punt gedachten konden wisselen. Het comité was van meening, dat- haar taak voor loop^ met verder reikte eu steldé daarom aan de vergadering voor een leidiend comité te kiezen. Do Meijer zag gaarne, dat, waar het voorloo pig comité zich reeds had ingewerkt, dit als zoodanig werd benoemd'. (Applaus.) De voorzitter deelde mede dat dit comité hiertegen geen bezwaar had. A a verdere breedvoerige discussie, waarop wij na der terugkomen, werd) tenslotte met algemeene stem men die volgende motie, voorgesteld1 door den heer H. E?iebert Dosten-, aangenomen: de vergadering van aangeslotenen aan de Alkmaar sche Waterleidingmaatschappij, te Bergen in „de Rustende Jager, vergaderd' op 17 December 1912- is van meening, dat het tot heden geldende tarief voor waterlevering- buitensporig hoog is, dringt er bij do directie dezer Maatschappij op aan, om zoo spoedig mogelijk, tot verlaging1 van het tarief over te gaan niet a een uit. een oogpunt van billijkheid, maar ook ter- wille yan de hygiëne, terwijl zij bovendien over tuigd is, dat een lager tarief leiden zal tot een' toene mend aantal aansluitingen) en voorkomen zal do terugkeer tot het gebruik van grondwater, eru besluit deze motie ter algemeene kennisse te bren gen, waartoe zij de hulp van de pers inroept en van de motie ©en afschrift te zenden aan de directie waterleidingmaatschappij en de gemeenteraden Alkmaar en Bergen." F. T. J. H. DOBBELMANN. f NIJMEGEN, 18 Dec. In den ouderdom van 82 jaar j is overleden de heer Dobbelmann, oud-lid der Tweede Kamer, oud-lid der Provinciale Staten, oud-lid van den Gemeenteraad. De overledene was verscheidene jaren voorzitter van de Katholieke Kamerclub hij was rid der in de orde van den Heiligen Gregorius den Tweede en van den Nederlandschen Leeuw. HET TIENDUIZENDSTE. ROTTERDAM, 18 Dec. Heden is alhier binnenge komen het tienduizendste voor Rotterdam bestemde stoomschip. Het was de „Hullboot Selbey Abbey". Van het havenkantoor werd de vlag geheschen. Mor gen worden de gezagvoerder en de équipage op het I stadhuis officiöel ontvangen. MIJNRAMP. DORTMUND (V. D.) 18 Dec. In de schacht Minister Achenbach had een hevige mijngasontploffing plaats. 65 werklieden waren in de mijn. Tot half 12 zijn 20 dooden naar boven gebracht, ruim 40 werklieden ver- toeven nog in de mijn. Kuusten ei» Wetenschappen. en drie _0van Tip- oncavallo, 'n aria uit „Le Chalet" van Adam en het lied van Wolfram uit „Tannhiiuser" van Wagner. (Waarom werd de proloog niet in 't Hollandsch ge- zongen, de Irenische taal its voor deze opera» toch ook met de oorspronkelijke?) Bizonder duidelijk was zijn uitspraak, van te voren had hij de clementie van het publiek aten inroepen, omdat er door een misverstand' vóór het concert met de aeeompagnatrice niet gerepeteerd was. Een allesbehalve benijdenswaardig werk dus voor mej. Blom, vooral wat de proloog betreft die taak is echter door haar op onberispelijke wijze' ver- yuld'A. K. TE WATER. Hedenmorgen geraakte in de Oudegracht voor het huis van notaris J. van der Veen een paard en wagen, beladen met kluitkalk en toebehoorende aan de firma Messelaar, te water. Het paard werd losgesneden en achter een vlet aan naar het bolwerk gesleept, waar het weer op het droge werd gebracht. uur, Zau- GEPROMOVEERD. Men seint ons uit Leiden Aan de Leidseho Universiteit werd heden bevorderd tot doctor in de rechtswetenschap, na verdediging iVa?j-8ende keeir Trans Gerrit Jacob Borger- hoif Mulder, geboren te Alkmaar. AGENDA. WOENSDAG: Zang en Vriendsebap, repetitie Harmonie. 8 uur, repetitie liedertafel „De gers," Harmonie. Koninklijke Erk. Schietvel-, „Nimrod," schietoefeningen, 8y2 uur, Noord-Hollandseh huis, Zaadmarkt. Dansclub A. Grefeld, oud-leden en meergeoefenden, 8 uur, Harmonie. van 7>/i9 Vereen igde Hobert- Koffie- BOND VAN IN NOORD EN der UIT TTRSEM. De Protostantsehe Kiesvereenigiug van ürseui ver gaderde gisteren te Rustenburg. De heer Nes gaf een verslag van de concent ra tie-ideeën der Vrijzinni- gis- van UITVOERING „NIEUW LEVEN' „ORPHEUS". 'n Feestavond. Vóór dat het gemengde koor teravond) in de „Harmonie" het eerste nummer het programma zou aanheffen, kwamen het bestuur en nog een tweetal heeren op het podium naar voren, en even daarna onze burgemeester. Op. dezen avond zou n.m. aan de zangvereeniging een vaandel worden aangébodén; de burgemeester zou daarbij het woord voeren. Z. E. A. begon met in herinnering- te bren gen de oprichting van „Nieuw Leven", ongeveer acht jaar geleden, hoe na verloop van nog geen twee jaar en met nog geen 45 leden, „Nieuw Leven" voor het eerst op een wedstrijd uitkwam alhier door de zangvereeniging „Alcmaria" uitgeschreven en be kroond werd, en langzamerhand) een 18-tal prijzen heeft weten te verwerven, waaronder medailles van II. M. de Koningin, H. M. de Koningin-Moeder en Z Iv. II. den Prins der Nederlanden. Steeds is de ver eenigmg gegroeid, zoodat zij nu 150 leden telt. Spr. achtte de oprichting een gelukkige gedachte, want N. L. streefde steeds1 naar het geven van ernstige kunst, wat door de donateurs en kunstlievende leden zeer op prijls wordt gesteld. Toch betreurde spr. het nog steeds te kleine aantal donateurs en kunstlievende leden, \elen nog werden er door spr. op dezen avond' gemist, ■en hij hoopte dat langzamerhand' hun aantal moge toenemen. Spr. bracht hulde aan de heeren Lewijt en Englander, die het mitiatitef tot het aanbieden van een vaandel hadden genomen en verklaarde gaar ne de uitnoodiging te hebben aangenomen om het de zangvereeniging aan te bieden. Spr. citeerde de laatste 8 regels van het vaandel en hoopte op een tijdperk van grooten bloei. woorden viel het doek en zag men het prachtige vaandel, omringd' door groote groene plan- rJ?aainnatiCwteT8pri fich in ky^dea- tot den di rect., den _hr. H. Lindeboom, die toch de man was die de vereenigmg gemaakt had tot wat overhandigd© hem als een bewijs waardeering een lauwerkrans. der lied ZJJ van nu was #n persoonlijke DE VRIJZINNIGE CONCENTRATIE IN HET KIESDISTRICT ALKMAAR. Op initiatief van het Bestuur der Vrijzinnig Demo cratische Kie8vereeniging „Vooruitgang" te Alkmaar is den 15den December hier ter sted'e een gecombi neerde Bestuursvergadering gehoudlen van de vrijzin nig-democratische en vooruitstrevend' liberale kies vereenigingen, die in 1909 den heer Frans Netscher tot candidaat der Tweede Kamer in dit district heb ben gesteld. in deze vergadering werd' met algemeene stemmen aangenomen de volgende m'otie: De gecombineerde besturen der vrijzinnig-democra tische en vooruitstrevend liberale kiesvereenigingen in het district Alkmaar voor de Tweede Kamer Sta ten-G enera al, zich er over verheugende, dat op 16 November 1. 1. de algemeene vergaderingen van den Bond van Vrije Liberalen, van de Liberale Unie en van den Vrijzin- mg Democratischen Bond met zoo algemeene instem ming haar goedkeuring- hebben gehecht aan het voor stel van d© hoofdbesturen der drie vrijzinnige partij en om op den grondslag van' het concentratie-pro gram bij de verkiezingen in 1913 samen te werken- erkennende de aanspraken, die mede als gevolg van de bespreking der hoofdbesturen door den Rond van rije Liberalen op den zetel voor dit kies district m de Tweede Kamer worden gemaakt; zich ernstig voornemende op loyale wijze de samen werking van de drie vrijzinnige partijen in dit kiess district te helpen bevorderen, gezien het. schrijven (d.d. 23 Nov. 1912) van Jhr. V Vfln Toreest, afgevaardigde ter Tweede Kamer voor liet. kiesdistrict Alkmaar, waarin deze in ant woord op hem dbor de vrijzinnig-democratische k'ies^ vereenigmg „Vooruitgang" gestelde vragen klaart: 1. bereid te zijn in 1913 opnieuw een candidatuur voor- het district Alkmaar te aanvaarden; en 2°. zich gaarne te verbinden om ondér alle omstan digheden er toe mede te werken, om alle in het. con een tra ti eprogra m uitgesproken denkbeelden tot verwezenlijking te brengen; ver- Z UIVELF AJBRI EKE N HOLLAND. Hedenmiddag werd in de bovenzaal van café Cen- tral de Algemeene Vergadering gehouden van deu Hond' v,an Zuivelfabrieken in Noordl-Holland. De voorzitter, de heer Jonge»jans, opendé om 12 uur de vergadering met een woord van welkom, bracht dank vooi het werk van den secretaris en verzocht de aan wezigen met het oog op de groote agenda kort te zijn by do besprekingen. Hierna las de heer Stapel Sr. uit Berkhout de notulen, aangezien de secretaris, de heer O. Nobel, de vorige verg-adering wegens, onge steldheid niet had kunnen bijwonen. Zij werden on veranderd vastgesteld. Le voorzitter deed hierna, mededeeling dat nog van de labriek „Andijk te Andijk het verzoek was inge komen) om als lid te waren aangenomen, dat ten aan zien van de Tuberculosebstrijding overleg- is gepleegd met dokter Hdmera, dat B. en W. van Alkmaar had den bericht, dat met het verzoek tot verruiming dei- paden op de Alkmaarsche Kaasmarkt rekening gehou- den zal worden, maar dat bij drukke markten het niet mogelijk is het verzoek in te willigen, dat de vei"- vroegde markt te Alkmaar in het belang van koopers en verkoopers is geweest, dat het bestuur deu tijd nog niet gekomen achtte om te komen tot eigen ex port, door middel van export-vereenigingen. Bij acclamatie werden dé volgende fabrieken als le den aangenomen: „Schellinkhout" te Steheffinkhout, „Excelsior" te Ipeer-Hugowaard' en „Andijk" te An dijk. Tot lid Van de commissie voor de kaaskeuringen werd de heer P. Se venhuizen Gz. bij acclamatie herko zen. De heer J. Eriks te Hoorn werd' alls buitengewoon nel aangenomen. De secretaris deed hierna mededeeling dat in 1912 de toetreding tot de assurantie meqr en meer alge meen wordt' en dat de berekening van 80 ot. per duiiend voor de inventaris en 1 voor de gebou- wen zeer goedkoop kan wordten geacht. Op een vraag deelde de secretaris mede, dat het voorgekomen dat bijgebouwen door meerdere moesten betalen. nsreo iets is hooger Tot leden der commissie voor het nazien van de re kening van 1912, werden) op voortstel van het bestuur e fabrieken „Winkel" te Winkel „Vereeniging tot

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 2