Magazijn van Heeren-, Jongeheeren- en Kinderkleeding, gemaakt en op maat. MM [Xj^WêÊï S t«!IHiS^aisiiiiiss CURSUS en HERHALINGSCURSUS. Eerste Hulp bij Bedrijfsongevallen. Waterleiding. F. W.J. DROGE, Aanbesteding. HAEHOFERRIN Onze WinteB»goed@i*^fi zullen vanat heden voor verlaagde prjjzeri worden aangeboden, om het volgende Winter- saison weder een geheel nieuwe sorteeriug te kunnen aanbieden. t -«is Zondags tot I uur geopend. HOUT TE KOOP: Bureau van dit Blad, SPECIALITEIT UHUÜI guuuu Gevraagd eene flinke WERK STER, voor 3 dagen in de week. een BROOD- en BEiOHUIT- B AKKERSKNECHT. Firma H. S. CLOECK, LAAT, boek BOTERSTRAAT, Alkmaar, Tel. 212. Firma H. S. CLOECK, LUST. boek BOTERSTRAAT. -Alkmaar, Tel. 212. Ingericht op Hollandschen grondslag. Degelijke Stoffen. Soiiede bewerking. Verkoopsprijs in juiste verhouding tot de quaiiteit. tm BUITENLAND. De Balkan-Oorlog. 'pCt. I 503 556 256 375 531 211 ADVERTENTIE N. a 10 cent, ter kennismaking. W. G. E. VALK. ECHTSCHEIDING. Blokken, Palen, Sliethout Dr. H. MANNING'S Pharm.-Chem. Fabr., den haag. iiiumma i iiiiiiiui i ui i h ihiimp Alkmaarsche Crediet- en Effectenbank. LANGESTRAAT A 45. Zij, die bezwaren hebben bstreffende het tegenwoordige Waterleidingtarief, en hunne medewerking willen verleenen tot een moge lijke verbetering daarvan, worden verzocht naam en adres vóór 30 December a.s. in te zonden aan het onder motto „Waterleiding", om bij voldoende gebleken belangstelling tot een alsdan te be palen vergadering te worden opgeroepen. gebreide, tricot, witte gemaakte Prof. Dr. G. JAE GER Rokken, Truien, Kousen, Sok ken, Breigarens enz. ALKMAAR Lansrestraat A 17. LEEUWARDEN 0/d Kelders C 214 AdresC. DE GROOT Egmond aan Zee. Kleedermaker», Eigen werkplaatsen a.b. magazijn. Kleedermahers, Eigen werkplaatsen n.li. magazijn. Halfjaarlijksche Opruiming. bereiding' van kaas" te Nieuwe-Niedorp -en de „coö peratieve zuivelfabriek „Volharding" te Nieuwe-Nie- d'orp, aangewezen. Na langdurige discussie werd punt- 7 der agenda, voorstel van de fabrieken „Concordia" te Oudendijk en „Eensgezindheid1" te Sint-Maartensbrug tot aan sluiting- van den bond bij den Algemeenen Xedierland- sehen Zuivelbond, welk voorstel door de heeren de Bruiu te Sint Maartensbrug en Gootjes te Oudendijk op wanne wijze werd verdedigd, waarna men in prin cipe de wenschelijkheid erkende, maar den tijd daar voor nog niet rijp achtte, met 66 stemmen tegen en 6 stemmen voor verworpen. Het voorstel van het bestuur om de kaascontrole in ge-wijzigden vorm voort te zettenl en te dien einde ee>n assistent aan te stellen, aan wien die uitvoering van die controle zal worden opged'ragen, werd' met 60 stemmen voor en tegen 4 en buiten stemming 4 fa brieken aangenomen. (Wordt vervolgd). Het Grieksche ministerie heeft de volgende bijzon derheden medegedeeld over een Turksch-Grieksche zee- slag, hem gerapporteerd door den commandant van het eskader torpedovernielers„Gisterochtend te 9 uur 35 stoomde onze vloot, bestaande uit de schepen „Ave- roff', „Spetzai„Hydra", „Psara" en vier verkenners in de richting van Sedil Bahr aan den linkerhoek van de Dardanellen. Op bevel van den commandant sloot ik mij met negen torpedo-vernielers bij hem aan. De Turksche pantserschepen „Barbarossa", „Torgut", „Mes- sondré" en „Assar-i-Tewfik" lagen in linie van be- taille op een a'stand van 9 K.M. Toen zij tot op 8 K.M. aistands genaderd waren, begonnen de pantser schepen en de forten ons te beschieten en een vijan delijke vloot, gelegen onder de Koumkala-forten, even eens. Te 10 uur 40 hield de vijand op met vuren en trok h\j in wanorde terug. Volgens particuliere mededeelingen is den vijand belangrijke schade toegebracht. De Turken juichen echter over een Turksche over winning het oude liedje wordt nog steeds maar door gezongen Te Weenen wekt de officieele mededeeling over de zaak Prohaska veel ontstemming en men spreekt zelfs van een actie om vast te stelhn wie ervoor verant woordelijk is, dat de bevolking door de zaak in onrust gehouden is, die nu niets te beteekenen blijkt te hebben. Het heet reeds, dat de minister van buitenlandsche zaken zal heengaan. OOSTENRIJK HONGARIJE. De rechtbank te Boedapest sprak afgevaarde Kovacs vrijdie voor eenige maanden 8 revolverschoten loste op graaf Tisza, den president der Kamer van Afgevaardigden. De man was eenigen tijd geleden ontoerekenbaar verklaard. CHINA. Naar verluidt, worden toebereidselen ge maakt voor een oorlog met Rusland. Het gaat over Mongolië, dat Rusland van China wil losmaken. China weigert beslist in te gaan op de Russische eischen. Dat er oorlogsgevaar dreigt kan, naar het Hbld. meldt, niet geloochend worden, al schijnt het conflict in de laatste dagen iets minder scherp te zijn. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. 18 December. Medegedeeld door het Koninklijk Nedwlandsch Meteorologisch instituut te de Bilt. Geldig tot den avond v&n 19 December. In het gebied van de waarneming is de boogste be kende stand van den barometer 766.2 te Horta. De laagste stand van den barometer 786.5 te Chris- tiansund. VERWACHTING. Krachtige, later tjjdelijk afnemende zuidelijke tot zuidwesteljjken wind, be- trokken tot zwaar bewolkt, waarschijnlijk regenbuien, zelfde temperatuur. Neerslag te Alkmaar 18 Dec. 1 4 m.M. Burgerlijke Stand. GEBOREN. 17 Dee. Gerrit Cornelia, z. van Roelof Stapel en Stientje Pranger. Marktberichten. PURMEREND 16 Dec. Afslag-vereeniging BEEM- STER, PURMEREND en OMSTREKEN, Op de af- slagmarkt werd heden verhandeld Bloemkool f 6,70 a 15,10 per 100, Peren f 0.— a 0. Boerenk. f 0,08 a f 0,09 per mand, Spruitjes f 0,82 a 0,55 p. dubb. mand. Handel matig. NOORDSCHARWOUDE16 Dec. Aardappelen blauwe f0,60 a 0,75, Eigenheimers f 0.80 a 1,— p. 35 K.G., grove uien f 0,70 a 0,80 per 50 K.G. Roodekool f 7.25 a 8.25, 2e soort f 6.— a 7. kleinere f 1.50 a 5.50, gele f 6 50 a 7.50, 2e soort f 5.50 a 6.25 kleinere f 1.30 a 5. BOVENKARSPEL 17 Dec. Aardappelenblauwe f 1,30 a 1.40. Bloemkool (le soort) f 5.05 a f 7.50, 2e soort f 3,a 4,50. Roode kool f 0.a f0.witte kool f 0.a 0.gele f 0,a 0.— bieten f 2.75 a 4.00, uien f 0.55 a 0.65. BROEK OP LANGENDIJK. 18 Dec Heden werd besteed voor540 baal uien f 0,55 a 0,75, 45 baal wortelen f 0,45 a 0,50, 4400 bloem kool le soort f 4.70 a 11.20, 2e soort f 1.70 a 2. 46300 roode kool f 2.30 a 7.80, 12600 gele f 2.20 a 8.40, 6100 witte f 1,40 a 4.10, 190 zak roode kool f 0,54 a 0,70rammenas f 0,a 0, AMSTERDAMSCHE BEURS- Opgave van het NOÖRDHOLLANDSCH LANDBOUWCREDIET Voerdam, C 11, Alkmaar. Koer» van 17 Dac.j 18DecJ Staatsleeningon, NEDERLAND. Werk. Schuld pCt. 3i/j K BUITENLAND. Bulgarije Tahaksleening pCt. 5 Brazilië Funding 5 Mexico binnenl. 6 Japan 4 Oostenrijk Jan. Jul. 4 Rusland Hope 4 Consol 4 1906 1894 6e Em. 4 Iwang Dombr. 4% Einanc. enlndust.r. ondernemingen enz. Nationale Hypotheek Bank pCt. 4 Noordhollandsch Gronderediet 4% 4 >1 II II Ned. Handelmaatschappij rese, dir. Barge en Moorman Cultuur Vorstenlanden Winstbew. Westersuiker aand. A'dam Deli Langkat Idem pref. A'dam Serdaug s, Bindjey Deli Batavia Deli-Maatschappij Medan tabak Rotterdam Deli Senembah Tabak-Mij. Amst. Rubber Cult. ,s Gecons. Hoil. Petrol. Cert. A u Kon. Mij. t. expl. v. Petroleum Dorische Petroleum Moeara Enim Sumatra Palembang Perlak Petroleum-Mij, Zuid-Perlak M Kctahoen ftew. s pref. v Redjang Lebong Great Cobar s Amalgamated Copper Cy. ti Amer. Hide and Leather Anglo Amer. Telegraph ts Comm. Steels ,s n Car and Foundry Amerik. Stoomv.-Mjj tl Common Marina Preferent Marinebonds pCt. 4% Comm. Peru aand. div. Preferent Spoor wegloeniugeu. Holl. IJ®. Sp.-Mij, Mii. tot expl. Deli Spoorwew AMERIKA.. Atch. Top. Cert. r. Convert pCt, Deny. en R. Gr. Cert-, aand. dir, Eric a si Kansas City South. ,r. prei Miss K. Texas C. v. N ew-York and Üntarie Norfolk Western C, v. u Rock Island gcw. Southern Pacific Southern Railway M Union Pacific cert v. Wabash gew. RUSLAND. Wladikawkas "1885 Prsmieleeningen. NEDERLAND. Stad Amsterd, f 109 3 Gcmeente-cred. 3 BELGIE Antwerpen 1887 8% HONGARIJE. Hongaarsche Hyp, 4 Xdeia 8 OOSTENRIJK, Staatsleening 1860 5 RUSLAND. 1864 5 van Staatsspourvr. 911/a 66% 95 1031/g 461/g 838/8 83 85 85 99 83 s/4 947/8 983,8 1001/4 172 103 1551/5 129.80 186 794 267 325 451/3 82 512 546 255 376 525 210 218 i/s 539 160 221 1941/j 761/4 63 7 27 2021/9 84 723,8 251/4 251/a 671/a 541/9 1851/4 418/ie 187/s 65 lOB/g 51 941/9 2491/4 IO61/2 104 217/ie 311/2 21 3/g 61 »/s 27 321/j 1121/8 23is/le 109 271/9 160 i/j 4'/a 83i/3 10o9/16 IO11/4 80 f 15l/8 1097/8 156 473 913/4 661/s 95 461/g 83 85 841/9 981,4 172 1551/9 129 186 790 47 V» 2201/9 5371/2 160 221 195 731/9 71/2 271/9 224 83 727/8 '251/e 251/9 667/s 541/4 185 41/4 187/s 651/8 105/8 51 1051/2 21 307/s 26 3/8 60/4 267/s 82 23% 108% 27 3/8 159V2 41/8 10613/16 Koers va a het geld. Prolongatie, 4 pCt. Mededeelingen. Amerika was flauw gestemd, het moest- hadden hiervan te lijden Union's, de overige soorten waren fractioueel lager. Oliewaarden werden verhandeld op de laagste koersen van gisteren. No teering Koninklijke 536x/28V2. Geconsolideerde 21721. Tabakken beter, speciaal voor Deli Mij. Mijnen beter voor Redjang Lebong, Geboren: ltl DOl.i' SAN zoon van J. KETELAAR. M. KETELAAR-TWISK. Alkmaar, 18 December 1912. Ook dezen winter zal voor een beperkt aantal personen, werkzaam in fabrieken, werkplaatsen of handels ondernemingen de gelegenheid worden opengesteld tot hosteWoze deelneming aan een cursus in het ver- leenen van JEerste llulp bij Bedrijlgongevallen. Zij, die reeds eenmaal een cursus volgden, kunnen eveneens bos tel ft os den herhalingscursus bijwonen. Schriftelijke of persoonlijke aanmelding bij Dr. JAC. DEGENAAR. arts, Oudegracht 243 alhier, die iederen Maandag, Woensdag en Vrijdag van 7 tot 8 uur des avonds, voor belangstellenden in deze cursussen te spreken is. Voor de vele Blijken van deelneming ontvangen bij het overlijden van onze geliefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, Mevrouw de Wed. M M. v. Altenburg-Bonket, betuigen wij- door dezen onzen hartelijken dank. Uit aller naam, W. ASPESLAGH v. ALTENBURG. Alkmaar, Dec. 1912. mrauus IHCJELIJKN VERSdl. I Qtmnf Hofjuwtller 6' LCitii I, Mient 22. Kerstgeschenken. Bij vonnis der Arrondissemeuts-Recktbank te Alk maar, dd. 27 Juni 1912, is verklaard ontbonden door echtscheiding het den 20 September 1896 te Alkmaar gesloten huwelijk tusschen KLAAS MEERS, zadelma kersknecht, en ALIDA CATHAR1NA VANHUGTE, zonder ber.ep, beiden wonende te Alkmaar, opgrond van kwaadwillige verlating. De procureur van eischer, COHEN STUART. bij K, EVERS te Stompetoren. ssftHa—n»wiiiii»1!!! 11 ■aesmcMBwrwim-.-wuti 1 mm mfflsjog. -laii> (STAAL-HAEIVIATOGEN) (een aangenaam smakend bij uitstek bloed- vormend versterkingsmiddel In gevallen van bloedarmoede, bleekzucht en alle daaruit voortkomende zwakte-toestanden. Prijs per 20 dagen, f 2, Literflesch, voldoende voor ongeveer Bereid door Telefoonnummer 439 Koopt, «u verkoopt chequex op I>inu4rn. e« hiiitenlaiui. Hot BESTUUR van de Woningbouw vereeniging „WARMENHU1ZEN" te Warmenhuizen is voorne mens op M&Alt&AO SO OiXWïlïfclt IDAtf ajtu te besteden: Bestek en teekeningen zijn tegen betaling van f 1. per stel te bekomen bij den WeJEd. Heer TROMP te Warmenhuizen en bij ondergeteekende, die ook de verlangde inlichtingen zal verstrekken. JOH. OOSTERLEE. Noordscharwoude, Dec. 1912. De winterdagen, kort en koud, Met hot verdienen veelal fout Dat- is de tijd van lieden. Een ieder die klaagt steen en been En dat. is heuseh niet zonder rcön 't Is met! de winst misère. Maar 'k ben tevreden met een kleine winst, Daarom betaalt U bij mij ook 't' minst Al voor een fijn en lekker sigaartje. 'k Zoek 't in den omzet, en die maakt- 't goed. Wat ik aan, groote winsten derven moet, Komt bij vele kleintjes ook nog wel binnen. Lees nu eens mijn prijzen en kom dan met spoed, Mijn sigaren probeeren, en dan blijft V voor goed Mijn winkel met bezoeken vereeren. Prijzen: 1.20, 1.35, 1.50, 1.55, 1.80, 2.00, i 2.50, Alles per 300 stuks en verpakt in blik. Nog steeds een prachtige kalender cadeau. KA AU, Sigarenfabriek „de Concurrent", Kooltuin 13. Telefoon 370. Alkni tar

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 3