Noordhollandsch Landbouwcrediet COUPONS. EXTRA DIENST KERST-ARTIKELEN J. van der Veen, Openbare Verkooping. L SPMIT. VELO SPaR-me- Waschmachines VELO Wringmachines BON. J. f. wTobërt" VeloWaschmachineM' IMIIMKÏ 71 ALK1AAR. ROOMZEEP Be heste KinderZeep, Goedkoopen Winkel, ^k^Jteeg. Locaalboot „Zijpe", Zie de Etalages van REUSACHTIGE SORTEERING. HUB. TE POEL «ihm s§m te koop. Gunning, Bijbel voor Kinderen. Onze geïllustreerde Premie in prijzen vanaf f 22,50. H. J. VÜMK ZOON, Langestraat 20, Verhuizingen. Beliangerij. Stoffeerder^. STOKPAARDJES Goederenvervoer vlug, billijk, goed. op Donderdag 26 December Gebr. Zur Mühlen. zoowel Boek- als Steendruk. H. W. Tip Top schoen- en lederci ême, R. ZOMERDIJK, J. ¥41N DER VEEN, H. W. M. RIJKS. HH& IÜTERD6EÜST Onderlinge Noord-Holl. en Holl. Brandwb.-My®» v. 1818, Oudkarspel Tarieven en inlichtingen verschaft J. HL ELFRING, Telefoon 567. (2e Kerstdag). Van Zand naar Alkmaar Van Alkmaar naar Nieuwediep Van Nieuwediep naar Alkmaar Van Alkmaar naar Zand met gratis Lnxe doos fijne Chocolade by 1 kilt/s bus. Overtreft iedere andere kwaliteit van gelijken prijs. drukkerij v|hndeis' Herms. Coster Zn., notaris te ALKMAAR Een huis schuur erfwei- en bouwland te SINT PANCRAS en te KOEDIJKsamen groot 5.00.50 Hectaren. Aanbevelend, Qg Goedkoope Winkel, Koningsstraat, hoek Korte wien «/esiooi. j ieder artikel bestaat kwaliteit, ZOO OOK in Cacaopoeder. B Cacaopoeder, vervaardigd van prima kwaliteit Cacaoboonen, verdient f r t r zekeil de voorkeur boven Cacaopoeder, gemaakt van minderwaardige boonen. %Jr l-I W I I %Ll f Zie daarom by inkoop niet op een kleinigheid en koop in bet ver- volg alleen a&n den Wester weg, Nassaulaan, Nass&uplein, Egmonderstraat, Lamoraal straat en Lindelaan A. G. DEN BOÊSTERD, Nassau plein 41. Een Huis en Erf met Slachtplaats en Bouwland aan den Bovenweg te Sint Paneras, kadaster sectie A, nos. 1800 en 1801, samen groot 54.30 Aren. Brusselsche Poulardes, Braad- en Soepkippen, Tamme en Wilde Eenden, Kalkoenen en Fasanten, Reebouten en Wi'dzwgnbouten, Patrijzen, Hazen, Talingen, Ganzen, Sneeuwhoen der s, Korhanen, enz. In alle metalen verkrijgbaar Stadsuurwerk- maker. Haarenstra&t 7. die werkelijk gefabriceerd is van de fijnste soort Cacaoboonen. ^Inj [ronde bussen met|wit étiket goud bedrukt van ^lüjKilo f 1. |4 f 0.55.g 'f. f 0.30.J Door dringende omstandigheden tegen elk aannemelijk bod, 2 pers. j 4-cy li nder-wag entje. HjfP, Verkrijgbaar bij Wed. M. T.^Beudeker, ;Koloniale wareu ffNierop «ScSiothoubsr, ^kemicaliën ÏtH? (frootj ComestiblesB. Reitsma, Confiseur. Gebrs. Ten Kley. Koloniale waren VERSCHIJNT ELKE WEEK IN 16 PAGINA'S. Boeiende tekst - Actueele illustraties Spannende romans. Rubriek van Redacteur X, met tal van prijsvragen en probieems, waaraan vele prijzen verbonden. Kindernummer „ONS PRINSESJE" met leerrijke lectuur voor de Jeugd. (met 2 jaar garantie), (met 5 jaar garantie), Engelscbe, Hollandsche en Belgische ANTHRACIET, tegen concurreeren- de prijzen. Een jaargang bevat 832 pagina's met meer dan 2000 ILLUSTRATIES. Deze geïllustreerde Premie kost den lezers van dit blad slechts cents in plaats van 5 cents per Nummer. TapijtenGordijnstoffen, Linoleums, Bedden, Dekens, Matrassen, enz. enz. TELEFOON 594. zijn BESLIST de BESTE, 6.9» uur 's iuori;«uH. 8.45 uur 's siorxens. 3.45 nnr 's uamiddagti. 6.15 uur 's avonds. N.V. Stoombootdienst van SICKESZ' Daalders Cacao Visitekaartjes, Y60KMM C 9, Telefoon .Yo. 3, ALKÜSIAR. is voornemens op DINSDAG 34 UEOKMBËU 1913, des voormiddags 16 uur, in liet Café „da Driesprong" van den lieer H. GERRITSEN, te. Sint Paneras, iu het openbaar te verkoopen Te vellen In 31 perceelen. Eigenaar de heer J. MADDEROM te Sint Paneras Inlichtingen worden verstrekt ten Kantore van No taris J. VAN DER VEEN, Oudegracht 291 te Alk maar, bij wien tijdig teekeningen verkrijgbaar zullen zijn IX »EX K3P" Alles aan »le bekende lage prijzen, Door opheffing der fabriek, zoo- lang de voorraad strekt, een groote doos onovertrolfen voor 5 cent per doos, in den goedkoopen IJzer- en Gereedschapbandel van Te bevragen brj PRIMA CACAO Notaris te ALKMAAR, is voornemens op DINSDAG 84 DECEMBER 1918, des voormiddags 19 nnr, in het Café „De Driesprong", van den heer H. GERRITSEN te S i n t Paneras, in het openbaar te verkoopeu Eigenaar de heer J. RUTSEN te Alkmaar. Inlichtingen worden verstrekt ten kantore van notaris J. VAN DER VEEN, Oudegraeht 291 te Alkmaar. Aanbevelend, BIJ Telefoon 397. mzsxssto. i U'jA- W. vi.A* Brieven lett. N 359 bureau van «llt blad. esmsEüxatss Daar de voorraad reeds is uitverkocht en wij nog een gering aantal exemplaren van den Uit gever konden bekomen, raden wij hun, die nog een exemplaar tegen den verminderden prijs van f 1.wenschen te ontvangen, aan, dit spoedig te bestellen W Donderdag 19 dezer kuuiien nog slechts enkele exemplaren afgeleverd worden. Ondergeteekende verlangt te ontvangen vau de N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Menus. Coster A Zoom, te Alkmaar, exam. GUNNING, ,,Hybel voor Kinderen". Naam Jf oonplaati Koningstraat, Alkmaar. Telefoon 30. LEVEREN- De Ondergeteekende wenacht geregeld bij zijne Courant te ontvangen, de geïllustreerde Premie „PAK ME MEE" tegen den verminderden pry*, al* hierboven vermeld. WOONPLAATS: NAAM: RUIME KEUZE IN a A contant en op afbetaling. Op proet te j bekomen en in werking te zien lederen I Vrijdag en Katerdag; van 111 nnr, uit- j sluitend in het Uliaal der Van ALKMAAR 8.—, 10.—, 3,89, Valt AM8TBDAM 4.—, 6.39, 9.36, 8.15, «li», Alleen op Zon- en Feestdagen. van Bergmann&C? Arnhem uiterst mi I'd en weldoend voor iedere gevoelige huid, voortreffelijk voor een zacht blink teint. Alleen echt met bovenstaand Etiket, p. St. 30 ets. verkrygbaar by: LEO BIJLOOS, Coiffeur, Langestraat, Eirma NIEROP SLOTHOUBER, Drogisten, Langestraat, J. SCHOUTEN <fe Co., Huigbrouwerstraat »n M. OLIE, Ceiffaur, iluigbrauwaratraat.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 4