VERWAARl 0 )S UW haar NIET. KOKO sT RIEMANN Lantaarns Moeders van Nederland. CATZ' Levertraan - voor 1913. ^ange& de Moraaz, Huishoudelijk Gereedschap. Hist! ré Maa fflfafe lier J. BAK ZaaÉaiit boek Kooltuin de Firma D. A. WISSELINK, Houttil 8 Sintels te koop. MaDgel- Wasch-, cd Wringmachines. Waschketels, Kookpotten. Openbare Verkooping. DAALDERS Del Voor ALKSAAR zijn zij rakiijftar bij Handelsreocootschap Mer-Maatschipplj. N.V. Het Landbouwhuis, DE IDEALE HAAR Veösterker D. KOENE, Ged. Nieuwesioot. Oper Incasi Breedstraat. ien Handelscredieten. -seeringen. Déposito's. Vanaf JUM 1899 is de het merk der fijnproevers. Per ons 14, 10, 20, 25 Ct. De Algemeene Maatschappij te üiddeShupg M. EGMOND, De Alkmaamhe Ijzer- en Me taaigieter g. SALTER'S Familieschalen. LISTER's Botermachines. Glazen Snelkarns. Vieeschhakmachines. Werktuigen en Gereedschappen. bioglobin! Onovertrefbaar Versterkingsmiddel HUISRAAD en INBOEDEL, Een HERREN HUIS met bijgebouw, ERF en TUIN, Geld beschikbaar wmmmmm Voor den Graanbouw. iHM» mr Prijs f 2.50. jicht Uit de hand te keep Huuropbpenysi 7 a 8°j, DRAISiïlA-vAN-VALKEriBURG'S** e A ••iLFVERTÜMM üoltagpijfschuiefap Dijk. Leerte publiek warkcsopesi s Rosmolens, Wanmolens, Graanschoppen Wannen, Zeeften, Dorschknuppels, enz. N.V. HET LANDBOUWHUIS. Een Smaakvolle Dracht. Importeur.: G. J. VAN TERTHOLEN, Amsterdam. Wilt' ;U dat uwe kinderen opgroeien tot flinke mannen en kraehtire vrouwen let er dan op dat ze geregeld gebruiken, in 1|1 en 1|2 flesschen verkrijgbaar bij H.H. Apothekers, Drogisten en Winke- liers in koloniale waren. UEBR's. CATZ, Amsterdam, Botterdam, Groningen. Depothouder f Firma NIER OP en SLOTHOUBER, Langestraat 52. tot beJeoïseu oh aanknopen van met vruchtgebruik of periodieke nitseeringen belaste waarden geeft 41/2 pandbrieven nit, in stukken van t loOO. f 500.— en f 100.—, tegen den koers va» t ÏOO1/* LEEUWARDEN gedipi. Piano- en Zangonderwijzeres» Mient C 29Alkmaar. Amerikaansche „Grand Rapids." Beste kwaliteit. Vraa9* Prijscouranten. FRANSüH, DUITSCH, ENGELSCH, IITALIAANSOH, SPAANSOH, DEEN SCH-NOORSOH en RUSSISCH ;rjddel Van de ««hriiteliJMe taaie,,r.„88eM Bureau tot Publiciteit van Weten- i schappelijk Nieuws, Maagdebürgei JBioglobin Maatschappij voor zwakken, bloedarmoede, nerveu- siteit en herstellenden. A. des merge s 10 UUR precies, ten sterf- hnize van den Heer W. TIJSMA aan de Voor straat te EGMUNSI AAN ZEE: B. des namiddags 4 UUR precies, in „de Ver gulde Valk'' van den heer JOB HALFF te EG- MOND AAN ZEE Met welke andere CACAO de verbruikers een proef nemen, de ervaring leert dat zij allen steeds terugkomen op Mgj. tl, 8. SCHILLING op Le en 2e hypotheek en op obli gatie. Brandverzekering op beurs- I polis. Alkmaar, - Zaadmarkt. Dolschmachines, (voor hand- en paardenkracht). Aanbevelend, VertegenwoordigerJ. WONDER Pz. OUDKARSPEL (November). Geboren: Antoon Adrianus, z. v. Jan Douwe Dijkstra en Emma Weeland. Margaretba Maria, d. v. Petrus Tbeodorus Blankendaal en Elisabeth Schuit. Getrouwd: Frederik Moeijes en Neeltje Bobeldijk. Overleden: Levenloos aangegeven kind van het vrouwelijk geslacht uit Grietje Bood en Cornelis Klin- kert. NOORDSCHARWOUDE (November) Geboren: Nicolaas Jacobus, z v. Johannes Hen- selmans en Louise Johanna Beemsterboer. Nicolaas Adrianus, z. v. Jacob Schuit en Maartje Bruin. Emerensiana Catharina, d. v. Petrus Beemsterboer en Wilhelmina Schrijver. Overleden: Leendeit Rus, 4 m. ZUID- EN NOORD-SCHERMER. (Nov.) Getrouwd: Johannes Visser, te Wijk aan Zee, en Cornelisje Boot, alhier. Overleden: Trijntje Blom, wed. van Jan Kieft. 75 jaar. SINT PANCRAS. (Nov.) Geboren: Anthonie, z. van Cornelis Wagenaar en Trijntje Kroonenburg. Grietje, d. van Cornelis Gutter en Grietje Bouwen. Nicolaas, z. van Cor nelis Goesinne en Grietje Goet. Overleden: Guurtje Mooij Pdr., 39 j. Leo- narda Maria Sentina Daman, wed. van Jacobus Ver maas, 77 j. SCHERMERHORN. (Nov.) Ondertr o u w d Rengert Jonker wednr. van van Jacob de Maartje Dop, en Klaasje Root, wed. Bakker. Getrouwd: Gerbrand Kaij en Lijsbeth Beugeling Overleden: Johannes Franciscus Duin, echtgen vbu Chrisje Gertenbach,. 70 j, Pieter Kerkhof wednr. van Maartje Gelder, 70 j., overl. te Alkmaar' OBDAM. (Nov.) Geboren: Cornelis Jacobusz. van Johannes Rood en Johanna de Groot. Joannes Joseph, z. van Joannes Duin en Maartje Klaver. Martinus, z. van Cornelis Stapel en Trijntje Hoogland Ge- rardus Arnoldus, z. van Johannes Arnoldus Nicolaas Willenberg en Grietje de Jong. Johannes, z. van Cornelis Blankendaal en Agatha Mul. Martinus, z van Hendrik Dekker en Jantje Appelman. Overleden: Joseph Marie, z. van Hendrik Jo hannes S 'hneiders en Bertha Pauline Pot, 20 d. Geertje Vlaaikamp, echtgen. van Jan Molenaar, 75 j HEERHUGOWAARD. (Nov) Getrouwd: Petrus Bot en Maria Beerepoot. G e boren: Theodorus, z. van Adrianus Breed en Antje Braas. Lueia Elisabeth, d. van Petrus Groot jes en Trijntje Waij. Geertruida Catharina Cornelia, d. van Frans Krom en Anna de Wit. Albertus Gerardus, z. van Gerrit v. d. Stoop en Neeltje Groot. Cornelia, d. van Jan Biersteker en Johanna Ca tharina Swinkels. Andreas Petrus, z. van Arie Groen en Elisabeth Koopman. Jan, z. van Paulus den Hartigh en Saartje Berghuis. Trijntje, d. van Jacob Peetoom en Aatje Sluis. Overleden: Elisabeth, d. van Arie Luken en Maartje van Baar, 3 j. en 6 m. Jan, z. van Arie Jongkind en Jannetje Groot, 3 j. en 6 m. Simon Ilittema, echtgen. van Trijntje Butter, 60 j. Anna Cornelia, d. van Jan van Stralen en Elisabeth Blok- djjk, 1 j. en 2 m. Suzanna van der Stoop, wed. van Cornelis Plak, 70 j., wonende te Harenkarspel. Houdt een flesch KOKO by de land, gebruik het e ayonds en 'g morgens; na het 14 dagen geregeld gebruikt tc hebben zult zeer ver wonderd zyn over de verbetering. VOOR HET HAAR, Reinigt en varfrlscht den schedel. Doet het haar op eene buitengewone manier groeien. Versterkt dun en broos Haar. HELDER ars KRISTAL. BEVAT GEEM VERF, OLIE OF VET. HEERLIJK VERFRISSCHEND EN VERSTERKEND V00« DEN SCHEDEL KOKO is in gebruik bij de F.uropeesche Hoven en is het eenigste SSna Mil i«l(] c»ï dat met geteekende attesten van Koninklijke perjonen vereerd is. GOLVEND II.4.4ÏIc KokO versterkt en voedt het haar en aanhoudend gebruikt, deelt het aan het kapsel de bekoorlijke Golving' inede welke zoo bewonderd wordt. Te verkrijgen bij alle Apothekers, Drogisten. Prlja 11.0.75, 11.1.60 en 11.3.00 por flacun. A ft. 7, oBgcëTeuaard In lichtverxuiogeu en soliditeit. Groot® Morleering bij tl. «,5«. WAARSCHUWING. Wij vestigen Uw bijzondere aand- cht op net feit, dat de BGHTB Koko voor het Haar dut werkelijk roede resultaten geeft, verpakt is niet Hollandsche gebruiksaanwijzing waarop da naam van onzen Alleen vertegenwoordiger voor Holland voorkomt. Wij kunnen geen andere garandceren. Alleen Vertegenwoordigers voor N. en Z. Holland, Utrecht, Zeeland, N. Brabant en Limburg. HENRl SANDERS,Apotheker, Rokin 6,Amsterdam Voer Friesland, Groningen. Drenthe, Overyscl en Gelderland. firma B. MEINDEJLSMA, Sncek BSSE WMeaawwBHWMMiwaBi I Uitgegeven ter herdenking van het eeuwfeest van 1 i\rérl»uiU OuHjhHiikrlijkhchl. Met .reproducties van portretten van personen, en van prenten en schilderijen betreffende de grondvesting van Neèrlands Onafhankelijkheid. Verkrijgbaar bij de N.V. Boek-en Handelsdrukkerij v.l». HEItJf* COSTEU »1 25ÖOHT, Voordam C 9, Telefoon No. 3, Alkmaar. Ingezonden Mededeelingen. Jicht, gewoonlijk beschouwd als het uitvloeisel van een zwaar levenvindt dikwijls haar onmiddellijke oorzaak in het urinezuur, hetwelk door de verzwakte nieren en blaas niet uit het lichaam wordt afgevoerd Het kan zich als een onoplosbare stof in de gewrich ten nestelen en wel dikwijls in die van den grooten teen. Ongelukkigerwijze gaan aan deze kwaal niet altijd waarschuwende verschijnselen vooraf, zooals rugpijn slechte spijsverteringroodgekleurde urine met een bezinksel gelijkend op stof van baksteen, ge neigdheid tot buikloop of verstopping, hoofdpijn. Gewoonlijk komt de crisis des nachts, de' patiëat ondervindt dan een onhoudbare pijn in den grooten teen, pijn als van een hevigen beet, gloeiend. Deze crisis kan overslaan ,op het hart enz. en zeer gevaar lijk worden. Het is daarom noodzakelijk by optreden van ver schijnselen als de bovengenoemde om onmiddellijk in te grijpen teneinde gevaarlijke gevolgen te vermijden Foster's Rugpijn Nieren Pillen herstellen de gezond heid en kracht der nieren en blaas, zoodat het urine zuur geregeld wordt verwijderd en verhinderd wordt, dat het kristalliseert en onoplosbaar wordt. Te Alkmaar verkrijgb. bij de hh. Nierop en Slothouber, Langestr 52, Toezending geschiedt fr. na ontv. v. postwissel f 1.75 voor één, of f 10.vcor zes doezen. Eischtde echte Foster's BugpijD NieienPillen weigert elke doos, die niet voorzien mark, is van nevenstaaud handelsmerk. IDEE VERKRIJGBAAR bij ES6ROS: Te bevragen bij C. DE RUITER, Timmerman-Aan nemer, Stuartstraat 68. lOhmstede geiem door Dr. J M. HOOGVLIET, Dr.?A. A. FOK KER en andere bekende docenten. 276.'Amstsrdam.at'9"''rOSP6l!'US «'"«.I en ''lüBimiviTm-—J slllt.i'' VERKRIJGBAAR bij DROGISTEN en APOTHE- KEES. Talrijke attesten van doctoren aanwezig. Notaris C. L. VAN DEN BERGH te Schagen zal op Maandag 23 December 1»13, bestaande in Tafels, Stoelen, Zeilen, Kleeden, Gordij nen, Gasornament, zoo goed als nieuwe Kachel, For nuis, bijna nieuwe Naaimachine, Piano, 6 oude Delftsche borden, 4 andere oude borden, antieke ladetafel, Klas- en aardewerk, een groote partij boeken, en hetgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden. De goederen zijn te bezichtigen een uur vóór den aanvang der verkooping. aan de Voorstraat te EGMOND AAN ZEE ka daster sectie A, no. 1389. groot 2.20 Aren, laatst be woond door den Heer W. TIJSMA. Aanvaarding bij de betaling der kooppenningen op 3 Fehruari 1913. Lasten vanaf 1 Januari 1913 voor koopers rekening. Nadere inlichtingen ten kantore van genoemden Notaris. Diploma N. T. V. GEESTERSINGEL E 32. - beveelt zich aan tot het geven van PIANO-ONDERWIJS. j L. F. Th. KOELMAN, assnradenr te AI.K- I MAAR, SPOORSTRAAT 68. BLOCKER'S CACAO.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 6