DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. m No. BOO. Honderd en veertiende Jaargang. 1912 DONDERDAG 19 DECEMBER. Nieuwjaarswenschen. V Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk fl,— Afzonderlijke nummers 3 Cents. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Nieuwjaarswenschen a 25 Cts. a contant Elk het zijne. jnEnsisi' Telefoonnummer 3. Zijdie zich met 1 Januari opditblad abonneeren, ont vangen de tot dien datum verschij nende nummers gratis en franco. De Uitgevers. In het nummer dat DINSDAG 31 December (Oudejaarsavond) verschijnt, zal wederom gelegenheid bestaan tot het plaatsen van De U i t g e vers. BINNENLAND. EN IS OVERAL GRATISVERKRUGBAARVOORELK KQOPER VAN SOLOaargarine-a CT-PER POND ALKMAARSCHE RANT. GEVONDEN VOORWERPEN. Twee portemonnaiea met eenig geld, een jongens- rfipe, eenig geld, een zilv. broche, een vrouwenzak, een lijden das, een pet, een bedelstukje, twee huissleutels, een bos sleutels, een schaar, een ceintuur, een dames bont, een kat, een liniaal, een bril, een lorgnet, een zeiltje, een rozenkrans in etui en een zak erwten. De Commissaris van Politie, W. Th. VAN GKIETHUIJ SEN Alkmaar, 18 December 1912. POSTKANTOOR TE ALKMAAR. Lijst van de aan dit kantoor ter post bezorgde brie ven en briefkaarten, welke wegens onbekendheid van de geadresseerden niet zijn kunnen worden uitgereikt. Ie helft der maand December 1912. Brieven. N.V. Rijwielbanden fabriek, Amsterdam. Mej. Brouwer, Koedijk. Mej. C. Engeberdt, Rotterdam. F. Mollenaar, Tessel. Mej. A. Wiesmer, Amsterdam. Briefkaarten. Trinsel, Amsterdam. W. Oudt, Purmerend. Buitenland. Mad. Weijst, Bruxelles. spreken over wat de Vredesbeweging tot- dusverre be reikt heeft, om te hoornen de Vredesconferenties on het Vredespaleis. Het is toch het weak geweest der burgerlijke pacifisten, dat de gevoelens van baat tus- 'l schen de Duitsche, de Fransdie en die Engelsche bo- I volhingen, ook voor zoover dezen niet behooren j tot de verbroederde internationale socialisten) zoo- zeier verzwakt zijn, dat van een oorlogspartij in die landen niet meer kan gesproken worden. En liet be staan van een krachtige oorlogspartij in die landen -ware ongetwijfeld voldoende geweest, om den ge- vreesden Europe,esche-n 'oorlog te doen ontbranden. Het zijn verder de Pacifisten, zooals Fried en Stead geweest, die de internationale rechtspraak hebben be- kendS gemaakt. Dank zij hun arbeid! konden de Vre desconferenties instellen het Haagsche Hof van Ar bitrage, weldra in het Vredespaleis' zetelend, waar door de vredesvrienden thans- den strijdenden Mo gendheden kunnen toeroepen: Naar defn Haag! Bekend is, hoe hierdoor in 1904 een oorlog tus- schen Engeland! en Rusland, ini 1908 een oorlog tüs- echen Frankrijk en Duitsehland' is voorkomen. Dank zij ook den voortdurenden arbeid der pacifisten mag van de Derde Vredesconferentie worden verwacht, dat het internationale recht in tijdien van vrede meer uit gebreid zal worden vastgesteld, waardoor botsingen tusschen! Staten, die ieder iets anders willen en wier wil thans nog geheel willekeurig kan zijn, zullen uit blijven. De burgerlijke pacifisten verbeteren derhalve de aigemeene verstandhouding tusschen de volkeren. Zij hebben mogelijk gemaakt de internationale recht spraak en daardoor menigem oorlog voorkomen. Zij arbeiden aan de voltooiing van de internationale rechtsorde, waardoor belangengeschillen uit weder- keerig wnntrouweh zullen worden vermeden. Zij mo gen in tijden van dreigenden) oorlog niet hebben die voldoende kracht, die van den sociaal-democratischen Oorlog aan den oorlog! uitgaat, maar zij zijn gelijk aan dien geneeskundige, die de oorzaken van ziekten naspoort en d'an die gevonden oorzakem bestrijdt, al dus ziekten voorkomend. Zij verdienen dds niet den smaad der Socialisten. En allerminst mag hun eerlijkheid in bun vredesstreven worden ontzegd.^ Dat de sociaal-democratische partij aldus zoo menigeen beleedigt die zijn geheele leven belangeloos' wijdt aan den strijd tegen den Oorlog, is een vlek op hun be tooging, waartegenover de ridderlijkheid van het wa re Cbristetl'ijko Kerkbestuur te Basel dubbel Lu het oog springt. Ingezonden mededeelingen. (Ingezonden). Zelden zullen de oogen der geheele wereld in zoo sterke mate op de sociaal-democraten zijn gevestigd, als in de maand November van het jaar 1912. Een ioder en wie wTas dit ten slotte niet? die met -umg-St zich afvroeg, of de gruwelen van den Balkan ook over het meer beschaafd gedeelte van Europa zouden worden uitgestrekt, leefde mede met de zoo grootsch opgezette en volkomen geslaagde protestbe- wegicg tegen deu Oorlog, die in de internationale arbed dersbij eenkomst te Basel haar hoogtepunt b&- reikte. Het was, alsof de Sociaal-democratische Ar beiderspartij daar te Basel uiting gaf aan wat bij een ieder omging, doch wat niet aan iedereen mogelijk was zelf te openbaren. Hoevelen zullen niet benijd hebben, die saamverbonden arbeiders, wier leiders hun zoo voortreffelijk de gelegenheid boden hun af keer van den oorlog, hun gevoelen van wederkeerige internationale waardeering der machthebbenden over de vraag: Oorlog of Vrede? te kennen te geven! De groote socialistenbetooging heeft voor ons, de zoogenaamde .„burgerlijke." pacifisten, veel bemoedi gends geschonken. Eerst de voiksbetoogingen in alle hoofdsteden van Europa op denzelfden dag waarbij in iedere hoofdstad vooral juist buitenlanders optraden daarna de aigemeene verzameling te Basel, deze mee tings hebben voor bet eerst den Regeeringen op on loochenbare, krachtige wijze moeten aan het ver stand brengen, dat bij de beschaafde volkeren niet waar is de legende, dat het volk oorlog wil, dat er een rassenhaat en een volkerenhaat bestaat, waar tegen de macht der eeuwen en d!e macht d,er bescha ving niets vermogen. En het tweede bemoedigende feit is- de houding van het kerkbestuur vam den Dom te Basel. Onder het luiden der klokken van den Christel ijken Baseier Dom trokken de sociaal-democraten met hun roode vaandels dit kerkgebouw binnen. Met de zegevierende 'internationale verbroederingsgedachte dezer politie ke partij hield! d'e ware Christelijke idee zijn triom feerenden intocht. De Kerk vroeg niet, van welk geloof zij waren, die aan de wereld) het Christelijke „Vrede op Aarde" wilden verkondigen. Ook voor hen, die veelal' op de dienaren van dien godsdienst smaalden, opende de Kerk zich, opdat deze personen de Vredeleer van Christus op dies te indrukwekkender wijze zouden kunnen prediken. Het is te hopen, dat de Kerk, het voorbeeld! van Basel- volgend, voor de so eialisten in kraebtigen wedijver voor den vrede niet meer zal onderdoen. En wat hebben de mannen van „Vrede door Recht' zoowel hier als in' htet buitenland! zelf gedaan?, zal men vragen. Het antwoord kam kort zijn:, openlijk niet veel. Wel hebben sommige Vnedesbonden pro testbrieven naar de verschillende Regeeringen gezon den, maar niemand zal zich verbeeld hebben, dat dit „getuigen" op den gang van zaken grooten invloed zou kunnen hebben. Men moet het erkennenvoor massa-bewegingen teT voorkoming van dreigenden oorlog is de burgerlijke vredesbeweging niet voldoen cte georganiseerd. Maar dat mag geen reden zijn, om minachtend ÊSt: ESSffiEJ m llllllU'i1 TWEEDE KAMER, Verschillende kleine wetsontwerpen werden in de gisteren gehouden zitting aangenomen. Naar aan leiding van één dier ontwerpen drong de heer Scha per (S. D. A. P.) op ruime circulatie van het nieuwe stuivertje aan. Minister Kolkman antwoordde, da t de nieuwe stuivertjes in het: mlidden van het volgend jaar komen en in voldoende hoeveelheid. Naar aanleiding van een der andere ontwerpen merkte de heer Lieftinck (U.-L.) op, dat het bij de uitvoering van de Tiendwet te langzaam gaat. De minister was het m'et de strekking- van het betoog geheel eens1. De commissies zijn tot spoed aangemaand. Nadat de heer Lieftinck gevraagd had, hoe veel jaren do uitvoering nog zal duren, zei de heer an S a a s e van- Yss e 11 (R.-K), dat die vraag niet voor beantwoording vatbaar is; er komen te veel ingewikkelde quaesties' en procedures! voor, een meening, waarbij de minister zich aansloot. De aigemeene beschouwingen over de staatsbegroo- ting werden hierna hervat. Minister Heemskerk zeide noch over de subsidieerimg van het Internationaal Vredescongres in 1913, noch over de drooglegging- van de Zuiderzee nu te kunnen spreken. Aangaande de paleiskwestie in Amsterdam, ontken de sipr., dat de Amsterdamscke gemeenteraad) zich in zijn schrijven aan de regeering op het standpunt heeft gesteld, dat het paleis eigendom van de gemeente is. Do minister deelde mede, dat matrozen, die bij her haling weigeren deel te nemen aan wedstrijden en feesten, ontslagen zullen word'en. Ten aanzien van de benoeming van theologische hoogleeraren moet de regeering rekening houden met de behoeften van de zen tijd. De regeering zou de machtsverhouding tusschen kroon en parlement- niet wijzigen. Alleen de termi nologie der Grondwet zal zij brengen in overeenstem ming met- de praktijk, die ini haar werking- gaat in de richting der anti-revolutionaire staatsleer. Als de linkerzijde de regeering beletten zou de Tariefwet te verdedigen, handelde zij in strijd' met de eerste beginselen van ridderlijkheid. In de -avondvergadering werd' de begrooti'ng van Waterstaat behandeld. De heer Smeenge (U. L.) drong o-.ru. aan op vervulling deu belofte, om 't vluchten bij stormweer in een der tramhavens op.d'e Zuid-Hollandscho en Zeeaiwsche eilanden mogelijk te maken, zonder dat de schipper gevaar loopt met den strafrechter in aanraking te komen. Nog drong spr. aan op spoed inzake de uitdieping der Zaan en den waterweg IJmuidenKatwijk. D'e heer Duys (S. D. A. P.)- drong aan op be spoediging- inzake uitdieping van do Z'aan, vroeg met betrekking tot 't verkrijgen van electriciteit voor Zaandam van Amsterdam, of de minister wil terug komen op zijn weigering, om toestemming te geven voor loet leggen van .een kabel door 't No-ordzeeka- naal, -daarbij wijzende op 't belang voor de artillerie- inrichting- aan do Hembrug, hierbij betrokken. De heer S no eek IIe n k e m a n si (C. H.) be sprak d-e kwestie van den waterweg KatwijkIJmui den uit algemeen standpunt, zeggende, dat de typi sche visschers-dorp-en langs- de Noordzeekust dreigen te verdwijnen ,em dat 't niet het: oog op onze positie, als land aan de zee, van belang is, dat d.e regeering de pogingen tot verbetering in deze steunt. De Minister zeide o. m„ dat de onderhande lingen omtrent de electrieiteitsvoorziening voor Zaandam nog niet zijn afgeloopen. Het is dus niet gewemscht, dat de minister zich daarover thans ver der uitlaat. Als 't plan in zake do berghaven te KatwijkIJmuiden aan de gestelde eischen voldoet, zal de regeerin'g gaarne steun verkenen," maar het onderzoek aangaande dat plan is neg niet afge-lo-open. Wellicht zal de uitdieping van do Zaan en de hulp aan Katwijk in een suppletoir© begrooting vereenigd worden. De heer van Foreest (V. L.) die de vergoe ding van 200 voor woningbuur -aan de opzichters, -die geen ambtswoning hebben, te gering achtte, werd door den minister gewezen op de belangrijke traktementsverbetering dier ambtenaren. Gemengd nienws. UIT BERGEN. Nadat in de Dinsdag gehouden vergadering ter bespreking van d© verhoogde contracten der Alkm-aar- sche waterleiding eeaiige aigemeene opmerkingen waren gemaakt, wees de heer H. Siebert Coster er op, dat d'e Maatschappij er wel voor gezorgd zal hebben, dat d'e contracten in- overeenstemming zijn met de concessievoorwaarden en is dat het! geval, dan is er niets aan te doen. En is dit niet het geval, dan staat voor ieder individu de we.g open, zich te wenden tot de directie. Vindt men daar geen baat en is men van de billijkheid' der zaak overtuigd, dan kan men zich tot de concessiegevers wenden. Het contract met de gemeente Alkmaar ioopt nog 2.) jaar. liet is ■spieker bekend, dat ieder voordeel, dat deze gemeente trachtte te verkrijgen, hoe gering ook, all-een dan ver gund werd, wanneer de gemeente Alkmaar daartegen over concessies deed'. Spreker meent dan ook, dat men van de maatschappij absoluut -geen toenadering behoeft te verwachten. Toch acht spreker bespre king heel nuttig, opdat er geweten wordt, hoe onte vreden men is. Een protest kan men z. i. niet uiten. Toen de waterleiding in Alkmaar weid) aangelegd, moest de gemeente een gebruik van J 18000 per jaar ga-rand-eeren. En liet heeft eenige jaren geduurd, voor die som bereikt is. Thans is dit bedrag- reeds een 70 a 80.000 gulden. Hot heeft heel lang g-ed'uurd' vóór men in Bergen tot het bestaande bediag van 8000 kwam. Spreker is van meening, dat de bepaling luidt, dat ook Ber gen recht lieeft op iedere concessie, die m-en aan Alkmaar doet. Ook hier moet rne-n voor arbeiderswo ningen, die voor 80 of minder in- rijkshuurwaarde zijn aangeslagen, het water voor 5.20 leveren. Met het oog o-p de 1-angzamo toename van hot waterver bruik heeft de toenmalige controleur de gewone koop manschap toegepast. Hij was altijd' even gemakke lijk. Hij heeft daardoor het watergebruik tot zeer groot© hoogte gebracht. Dat is zijn verdienste em di© kan men hem niet ontnemen. Nu na 25 jaar een an der komt, nu komt er -gepruttel vani menisehen, di© 25 jaar geprofiteerd: hebben en eigenlijk niets anders kunnen1 zeggen, dan, ik heb te weinig betaald. Spreker wilde hiermee niet zeggen, dat hij het tarief niet veel te hoog vindt. Dit zag spreker reeda vroeger in -en hij is dan) ook altijd! geweest voor ge meente-waterleiding. De heer Uitenbosch (Alkmaar) zeide, met nog een Alkmaarde-r aanwezig te zijn, omdat men ook daar ontstemd is, o-ver de groote verhoog-ing, die plaats gevonden beeft. Spreker beaamde het -gesprokene van den beer Cos-ter volkomen. Hij w-ees er op, dat men te doem -heeft met de maat schappij tot exploitatie van waterleidingen in Neder land. Deze maatschappij heeft met Alkmaar h-et con tract gesloten, het water uit d'e diiinen in Alkmaar te brengen. Alkmaar bed'omg een zeker percentage van de winst en daarvoor kreeg d'e maatschappij het recht, buis-leidingen in db gemeente te leggen. Dit is de eenige winst, d'ie Alkmaar krijgt, hoewel deze winst geen onbeduidend© aanvulling voor do gemeen tekas beteekemt. Een paar j-aar geleden had) d© ge meente Alkmaar met do maatschappij een groote kwestie over het springen van dei buizen bij de brug gen, maar ook Alkmaar kom toen niets tegen die maatschappij uitrichten. Toch achtte spreker het mogciijk om door ©en collectief optreden iets te doen. T-en opzichte van de clausule arbeiderswoningen kan men erop wijzen, dat voor woningen die voorheen voor 80 of minder in rijks huurwaarde waren aangesla gen, thans veel meer betaald! moet. worden, terwijl dit toch dezelfde woningen zijn. Sj)-reker achtte dit. juist het grootste kwaad, dat. Alkmaar ever het hoofd gezien heeft. Daardoor toch is het thans mogelijk, de arbeiderswoningen met ruim 20 op te slaan. Alkmaar kan tegen een onbillijke heffing opkomen. Do be-er Oldenburg wees er op. dat uit de verkla ring van den heer Coster blijkt, dat. do aangeslotenen de dupe zijn geworden van de koopmanskandelingcn der directie. Nu de menschen hun ander© voorziening van water hebben opgeruimd em dus- aam de maatschappij ge bonden zijn, nu komt moni met, d© verhoogde contrac ten; spreker noemde dit misleiding. De voorzitter geloofde met- den heer Coster, dat men niet veel kan -deen, maar -achtte het toch goed, tegen de onbillijkheid op te komen. De zaak is, wat de heer Oldenburg noemde, misleiding, het trachten -eerst de vogels in de flap te krijgen, om dan te ziem, wat mem er mee zal doen. Van de dlooden niets an ders dan goed, zegt- het spreekwoord, maar het moet spreker toch van het hart, dat- de taktiek van den lieer Ansingh een groote misleiding kan genoemd worden. De heer Bcgtman constateerde, dat het toch waar is, dat Alkmaar een groote winst opstrijkt. Ook was het 't comité bekend, dat, men te doen heeft met een maatschappij tot expl. van waterleidingen in Neder land. Gehoord d® b»spr®kingen achtte spreker het

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1