sarsssü- *i d*B-K- - k« OLD MAN CLYSMA' rLtrï"° z* r°di« Sr1* "k h« wiiw *lSr*2£!F£ Jscr'grtW* *ïrii)" X IS»,?8' 9 ,s Ul"'' D"- --2- Ke"w»«- KK °ur' F-w-J- d" SSS en £»tgE:;;°d 7 ou'-D>-p-w-j 10^"2;IDÏb'MSkg"n «,£TDSh^Schem"ho™-uur' v<"«- 2^1 {T-\kt. «- A H«we a. ~blmt enland, ^me^erobïï[" dig Sin uur'Ds' K' F- Pro°"- -2- K»"t: K.r*,,S""»SgN*d' H*"' K"k' "°n,J 6'S Ingezonden Mededeellngen. STADSNIEUWS. enSïrr wk gege.veni heeft «ara de wetenschap Sp„k „w.t J. lief» doteXt fte te P°SChj We&twoud, laatstgenoem de tot het t-ydétip waarop do periodieke aftreding van De Balkan-Oorlog. ÏÏr; °f lerf' TH011 d'6 ^Uiddraadl van den """- -«»o-1— niSnr^rld-theb^ in ,punten Vön geloof en zeden, de TW Ulteen, dat die opvattingen omtrent, goe de Pausen en voortreffelijke bisschoppen soms wan begrippen brengen onder de Protestanten zelf. Regt Koorzgangr KelStdag' aVOnd 7 UUr' Ds' de' Tuur VDs Vote le Ker^d«g, 10 uur en avond uur, dezelfdT. Am6nka- 2e kerstdag, 10 -r, to&lü.""' P»ekl«»»- - Avond luchtschip, De gendarme van- Bonifacio had den benuohten Corsica ans-chen roever Paoli met zijn makkers opge spoord m een grot bij Borgo. Na een geweervuur van 'beide zijden, wildie men den grot doen springen, doch voor jbtet gevaar zag men daarvan af. Daarna kwamen zij op bet denkbeeld' door brandende takke- bossen de roovers te doen stikken, doch toen de gen darmen, nadat het vuur uitgebrand' was, den grot bin nenkwamen, waren de roovers vermoedelijk langs een geheimen weg verdwenen. Drijfjachten in den om trok hadden geen resultaat. P£, heer De ita heeft besloten den verkoop van De Theatergids voort te zetten, daar hij, gelijk men zich herinnert, ©enige jaren geleden in het hem door den heer an Munster aangedane proces in twee in stanties in 't gelijk is gtest'eld. De hwr Spree zal nu tot strafrechtelijke vervolging overgaan. DE ONDERWIJZERS TE APELDOORN EN „ALLERZIELEN." Te Apeldoorn heeft een druk bezochte vergade ring plaats gehad van de afd. van den Bond van Ned! Onderwijzers aldaar. Naar aanleiding van het verhandelde in de verga- aering- der Apeldoornsehe Onder wijzexsr Too neelve ree- niging over het mogelijk maken van een opvoering van „Allerzielen' en het daarna gepubliceerde schrij ven van den schoolopziener, den heer J. C. Ruijs, be sloot de vergadering me.t algemeene stemmen het. be stuur op te dragen een woerd van ernstig protest te doen hoeren tegen de aanranding van den onderwij zer-ambtenaar buiten de school. Uit. den reeds door ons meegedeelden brief van den schoolopziener leidde de vergadering ten duidelijkste bedoeling, den onderwijzers buiten de school de wet voor te schrijven, een poging dus tot beperking van de vrijheid, ieder Nederlander bij de Grondwet gewaarborgd. De Bond van Ned. Onderwijzers beeft s ee voor deze vrijheid van den onderwijizer-ambte- naar gestreden. De afd. Apeldoorn meende daarom ook dit onge vraagde advies van den schoolopziener niet' zonder protest te mogen laten voorbijgaan. EEN BURGEMEESTERS-GESLACHT 1 Januari 1613 zal het 100 jaar geleden zijn 'dat de grootvader van den tegenwoordigen burgemeester C. W. x\ M. Gervers te Yelp (Noord-Brabant) als bur gemeester (teem maire) in functie trad. Deze ook te iflaa ge'naam4> bleef in functie tot zijn overlijden in 181b, waarop 17 Augustus 1816, werd' benoemd zijn zoon Francois, die gedurende ruim 41 jaren aan bleef tot zijn overlijden, 7 Januari 1887, waarop zijn zoon, de tegenwoordige burgemeester, bij Kon. Besl. van 22 Januari 188, reeds werd benoemd'. Wel zeldzaam, do grootvader fungeerde als burgemeester 33 jaren; do vader 41 jaren en de zoon (die thans 51 jaar oud is) jaren, dus samen een eeuw. (N. v. dl D UIT OUDiE-NIEDGRP. Do™\ het bestuur van de banne Oude-Niedorp, ia gister het grasgewas- van de dijken en wegen dier banne publiek verhuurd. De totale opbrengst der dijken bedroeg 221 tegen 241 in het vorige jaar. f o« °Pbrea8*t- dhr wegen) bedroeg 209.50 tegen 235.50 in bet vorige jaar. UIT LIMMEN. Op het verzoekschrift om gratie, ondersteund door verscheidene handteekeningen van ingezetenen ten behoeve van veroordeelden F. M., G. M. en E. D al hier werd afwijzend' beschikt. UIT BERGEN. Abusievelijk vermeldden wij in het- verslag vtui de vergadering over de verhoogde contracten der Wa terleidingmaatschappij', dat arbeiderswoningen met -<J /o waren verhoogd, dit moet zijn ruim 100 UIT HEILOO. Onder leiding van dén heer P. Ooykaas gaf de ge mengde zangvereeniging „Harmonie" alhier weder een openbare uitvoering in het lokaal van den heer noemd uitstekend) geslaagd mag worden ge- zung'.1'um^w;TS "'crden. keurig uitgevoerd, terwijl het nastukje „Gemeubileerde kamers te huur' ook alleszins voldeed. Een gezellig bal besloot de bijeenkomst. UIT URSEM. j °r, et Provmciaal Bestuur van Noord-Holland werd gisteren o m. aanbesteed bet onderhoud van den grindweg nabij ürsem 1913—1915. Laagste in- «Aryver was de heer A. de Groot te Akerrioot, voor staan; tot heemraad van Geestm-erambacht de heer 2)er' «int Maarten, en tot hoofdingeland de neer G. Bos Wz, Oudorp en vanwege de Schager- en Aiedorperkoggen de heer J. van der Stok, Nieuwe Aiedorp; tot hoogheemraad van de üitwaterende riiuiizen m Kennemerlandl en West-Friesland' de heer A- J1 eeck, S'choorl, en II. Stam, Oudendijk; tot hoogheemraad van den Hond&bossehe en Duinen tot r et-ten, van wege G-eestmer-Ambacht de heter J. Bij man, Oudorp en van wege de Vier Noorderkoggen de heer mr. C. P. Donker, Hoorn, SMOKKELEN. Door de Duitsche douane werd' een jongen uit don omtrek van Groesbeek (Geld.) aangehouden, die per rijwiel groote hoeveelheden lucifers smokkelde voor *aard va,rj bet Nedierlandsch Koffiehuis te Goch, een bij vele E ederlandsche toeristen bekendi hotel vam wien hy voor elk transport 8 Mark ontving. Een' winstgevend zaakje dus. De jongen nam zijnen weg dwars door het Rijkswoud, waardoor hem zijne tochten herhaalde malen gelukten, totdat hij eindelijk giste- rdh werd gearresteerd en naar de gevangenis te Kleef overgebracht. Tegen den hotelier werd we gens medeplichtigheid proces-verbaal opgemaakt. t KORTE; BERICHTEN, ok te Utrecht neemt dte invoer van Argentijnsch vleesch toe. Gisteravond is daar een winkel geopend, waar uitsluitend) dit vleeschi verkocht wordt, In de Wittenburgergracht te Amsterdam is een zolderschuit, waarop 58 kisten koper, omgeslagen. it een pak, per II. IJ. Spoor van Tiel naar Haarlem gezonden, worden 4000 sigaren vermist, Loen iemand, wonende Doklaan te Charlois Woensdagavond thuis kwam, vond hij zijn woning geheel met petroleum besmeerd' en ook sporen van brand, o.a. m do vloerkleedeu. Tevens vond' hij nog een emmer met 10 liter petroleum. Gistermiddag is zijn vrouw, met wie hij in ommin leefde, bij de con- deree°wS rechtb°nk komen aangeven, dat zij de da- Gistermiddag zijn alle sclnlem te Eindhoven ge sloten, in verband met het kwaadaardig heerschen der mazelen in dien geheelen omtrek. Alleen die H B b. te Eindhoven blijft geopend. Het besluit zal voor- ioopig- tot 10 Januari 1913 van kracht- blijven In het postkantoor te Utrecht is iemand gear resteerd, die zich in 1909 schuldig heeft gemaakt aan oplichting te Zeist van) ongeveer 1000. Hij werd door een der post-ambtenaren herkend, die telefo nisch de politie waarschuwde. Nadat hij met de be trokkenen te Zeist geconfronteerd' was, is hij ter be schikking- van dJeh officier van justitie gesteld. Gisteravond werd' trein No. 54, da Parijsche sneltrein, die om 9 uur 4 min. uit De.n Haag vertrekt, by Lisee plotseling tot st.ilst-aan gebracht. Bij onder zoek bleek, dat een passagier 2de klasse aan de nood rem had getrokken, omdat het portier van zijn coupé was opengewaaid. AANBESTEDING, By de op 19 dezer ten stadhuize gehouden aanbe- mg voor het leveren van 45 tweepersoons-school banken enz. Werden 12 biljetten ingeleverd. Ingeschreven werd door J. Bruin voor 1475, J. J. /?6k9 T fle Vels€1' timmerf-abriek J 1260 C. L. Beyneveld 1170, P. Hammes 1135, firma Brum en Burgering 1035, Timmer en Koov e k_ chiedam 998, G. Groot te Purm erend 997 G Jansen te Meppel 989, F. H. van Molsen te VGra- venhage 7 9,2, J Kuitwaardl te Broek op Lan-gendijk 9b5 en A. Tip 9.25. Gegund! aan A, Tip, alhier. NIEUW J AAR- GELUK WENSOHEN Gaarne brengen we hier een tot de administratie l bf«d- 'gericht- verzoek over, om te willen mede- eiKen, dat m de meuwj'aarwensehen de letters p. f. m advertenties en op kaartjes! worden geweerd.' Door daarvoor te gebruiken de let-bers m. g. (met- ge- lukwensch) bereikt men hetzelfde en breekt men met een on-Nedetrlaradsche gewoonte, waar niets vóór te ha!fdnbrft' <He alleeix doot" de «Uur gehand- )ak.;,JÜ DE „OUDE SCHAPENBRUG." By uitzondering vestigen we de aandacht op een pry-scourant n.l die van de fa. M. Preijer en- Zn., wijn- bandelaren -en likeurstokers alhier, omdat op den om slag een -aardig cliché staat vam de oude Schapenbrug met een vroegerem, welbekenden stadsomroeper. Aar- iZmerU^sUUioig zijn, indien later daar naast de kloeke nieuwe Schapenbrug wordt geplaatst. Achter op den omslag staat het Koning Willem die het concilie heeft meegemaakt, zegt, dat de bis schoppen err bezield waren met hartstocht. V an de gelegenheid tot debat werd gebruik ge maakt door den heer Tja den. Deze kwam er tegen o-p, dat de coalitie m velband! met het onderwerp Z1 wT te WaS ?6n0°?<L Wat tusschen de muren tentet at waan besproken is, kunnen we niet con- troleeren en daarom geloofde spr. niet wat do lieer van den Brink er omtrent mededeelde slecht' KriïS da.i d! 'h6er Van d6Q Brink oen zeer slecht Kathohek onderdaan is geweest. Spr. als Pro- testant zou zich er voor schamen, later zijn geloof te *1 njd^'nDaJ ^eUli8t niet oen man met ka rakter (Gefluit,) Als Protestant kan spr. zich best voorstenen, dat de Paus onfeilbaar is. Als spr. vader itewTr? kinderen, dat deze iets moeten beurend verkeerd, dan zal zijn wil ge- De heer van den- Brink zeide, dat' de zij'-delincscho _an de Katholieken hiea-door steeds groot-er wordt Deze macht tracht de breede ontwikkeling van den geest tegen te wei-ken., b.v. door het lezen van-veleboe- ken te verbieden. Dr. Kuyper zeide, dat hlSSt Als debater zegt-, dat hij niet kan- controleeren wat bannen de muren vara het- Vaticaara is geschied, dan omtrent "dot M Wnk Va° Friedrieh' daar- 5 'to ZIcl\bevindb 111 de Koninklijke Biblio theek te s-Gravenhage. Spr. wees er op geen scheld- part-y op de kerk te hebben gehouden en hoe de één- teSnd-hete^- mo-derra-protestant geprotesteerd had ProtLnnVXT lT deQ ll6eP Tjadeu d«'t dteze als protestant zich wel kon voorstellen, d'at de-Paus 011- fedbaair is era lecture was gedaan vain ©era brief door een geloovig katholiek aan den heer van den Brink •gericht, sloot d© voorzitter der afdeel-ing, de heer R -omerdijk, de vergadering met een woord van dank aan den spreker. Laatste berichten, m,., rT -\U-, REGOüT ONGESTELD. DEN HAAG 20 De-c. De minister van justitie, mr. Regout, vertoeft om gezondheidsredenen- met verlof een achttal dagen op het kasteel zijns zwagers, jhr. Smits vara Oyen bij Eindhoven, en zal daarna een buitenlandse lie reis van ongeveer drie weken maken Ar is geen reden- tot- ongerustheid. UIT SINT-PANCRAS. Siitepi VSn de" h$fr H- Gerritsen had de afd. ko™-f h*ra3 Van d? D,- A' P- openbare bijeen komst belegd, waarin de heer O. J. Verkerk uit Alk vat- zo wel willen/ en mevr. Bakhuis-Writers van Zaandam over: „De vrouw en het Militarisme." Do aanwezigen, slechts- een 30-tal, volgden met aan dacht het gesprokene, vooral waar de spreekster de vrouwen opnep om met- haar partij den vrede to be vorderen, door den oorlog te verklaren aan don 'oor- In zijn sluitingswoord bracht de voorzitter dank aan spreekster en spreker en wekte de aanwezigen op om in grooter getal op te komen in- do a.s, Februari- byeenkomst, wanneer de heer Gerhard' uit Amstor- fltn voor do Afdoolinjg' zal optTodon* Tr BENOEMD. van DraXnkllijk^BcsluitJ^11 benoemd ^t 'heemraad Brander T? W I°°r df Middelkogge, de hoer D. ander Tz., Hoogkarspel; voor de Oosterkogge d'e heer S. Prins, Groot eb roek; tot hoofdingeland-plaats vervanger van Drechterlarad' de heer D. Winkel Berk nin voorganger zoude hebben plaats gehad, zijnde' 1 anuari en verder ter voorziening in de vacature door KlJ'no eigene periodieke aftreding ont- Gvsteren verlieten drie kwartier na die opening van de zitting der vredesbijeenkomst de Turksche afge vaardigden Resuid Pasja en generaal S-aiih Pasja overhaast het. St. Jamespalace en begaven zich in allen spoed naar hun hotel. Talrijke verslaggevers antwÏTrinQ' WCIgerdteu vr««8" te De bijeenkomst werd' te 4.50 verdaagd- tot Zater- dagmiddag 4 uur, daar de Turksche afgevaardigden bun instructies, die met een bijzonderen boodschapper waren verzonden, nog niet hadden gekregen. Een officieel communiqué van 5 uur 30 zegt, dat rii+ltJ 'Z:n8r TrBn •de, vredesbijeenkomst ondier voor- tt-eischap van Vemzelos- het verslag van dte 2e zit ting werd goedgekeurd in ^tefS5RIJIf' Vol^s duidelijke aanwijzingen ion --i n c en- dlPUmatieke kringera sohijmt de Oos- tenryksch-Semsche cris-is thans in een phase te zijn ftenH nv ^°0P uat °P verbete<ri'ng van den toe stand. Vooral wat betreft de betrekkingen t-usschen de regeeringen te Weeuera en Belgrado is er al ver betering op te merken, maa.r m-era moet zich voor overdreven optimisme nog wachten. KORTE BERICHTEN. JiT hebben in eeQ handelskantoor drie vnmomde bandieten zich van het- gouden, zilveren en papieren geld meester gemaakt, nadat ze den eige- ged'reim-1 V haddeil/eb«den en met- revolvfrs tel„4 t' e^V0^8ellsi sneden- ze d'e horens van de Van rfo 4- u ur Tan buBen afsluitend Van de dieven heeft men geen spoor. dat 2800 n^!ea 19 glstueren he^ renaissance-theater, vlte„fTe dssy,le9 ^oulineaux is in een hangar op het heg-terrein brand uitgebroken. Verscheiden yKpu- machines zyra verbrand' evenals het omhulsel van een .T «DE DAGERAAD". Voor de af dee ling Alkmaar van bovengenoemde vereemging trad gisterenavond' in de geheel gevulde groote zaal der „Harmonie" als spreker op de heer Jan van den Brink, ex-priester te Breda, met het on derwerp: „Is de Paus onfeilbaar?» Spr. begon met te zegg-en, dat ieder vrijzinnige op de vraag of de Paus of iemand' anders onfeilbaar kan zyn antwoordt: Keen, niemand. Er is niemand, die op zeker gebied met kan falen, zich niet kan vergis- sen. Omtrent de Pauselijke onfeilbaarheid bestaan vele verkeerde opvattingen. Deze houdt niet in zich, dat de Paus onfeilbaar zou zijn op elk gebied van fcerams en van wetenschap, maar slechts- in den uitleg van zyn eigen geloof en van zijn eigen leerstellingen. Dio onfeilbaarheid ia uitgesproken in 1870, doch ook aarvoor was reed's in sommige Roomsehe kringen de verbreid, dat den Paus een zekeTe onfeil- I Vó^ 18701" m06St morden toegekend. VooV 18,0 was het geen bepaald geloofspunt, geen al- gemeene o-pinie in de Kerk. Bo Katholiek, zei spr., kerat een hooge en machtige waardigheid- toe aan den- priester. Geestelijke scbrij- 9 ■Z„egf'e.n',dat dle rAachit en waardigheid) zoo verhie- u !i van ftar(b5che vorsten er al bii i'n de Tcllt concentreert zich om twee kardinale punten, de macht om de zonden van de menschen kwyt te schelden, te ven-geven en de macht van het misoffer, om brood en wijn te veranderen in het vleesch en het bloed) van Christus. Bij het te Wee- nen gehouden eucharistisch congres, dat gewijd was aan de beteekenis van de altaarbediening, bleek weer de groote macht, die -aan den priester w^rdt toege kerad. Rog hoog,er, zei spr., is dus de achting voor den bisschop en voor -den Paus, het- hoofd van het episcopaat Hot ideaal van velen is naar Italië to gaan om den- Paus te zien, den vertegenwoordiger Aller? Z-t aardo,,dpn stedehouder van Ohristus. d ik dan Jik6n T benuk 261 die« in- uiuk d-an nog te verhoogen. In 1870 is d-e Paus onfeilbaar verklaard in den uit leg van-de Katholieke leer. De bisschop van Rotten burg, die hieraan met geloofde era deze niet wilde imwla?T1 ^TT t0°-de -P het ^«ticaansche concilie aan, dat Pa-us Hononus zich in 680 had vergist Niet temin werd ira 1870 uitgemaakt, dat God van het be gin der Christenheid af had uitgesproken, dat de IsdLn W- bT' 1S' D° 250 die niet- allen Xn stSf 0Ben t0t deü iluUter VnU dcn "Postoli- schen stoel, waarvan spr. tal van voorbeelden aan haalde, werden onfeilbaar vefrklaard. Onbegrijpelijk die "te* "Pr' 61 far-,ook' dat PTOf- Wouter® te Leuven, die in zyn kerkelijke geschiedenis aanteekeningen maakt over verschillende Paras-en, zegt, dat de!en o- ^eiL 111 i-e Pö"seli,ikc- onfeilbaarheid was uit gesproken, was dit voor de Roomsch-Kathrii-eken een -^ogmn geworden. De Roomsch-Katholiek mag nu hrid aa" die onfenbaar- heid. Volhardt hg in zyn twijfel, d'ara volgt de straf i ernamaak. Het voorhouden en toepassen van straf fen noemde spr. een terrorisatiemiddel. De Kerk wordt beschouwd, z,ei spr., als- een maat- soïaaan het J00*0™,or(U Staat. Een prafes- sor aan het Pausclyk seminarie verkondigt-, dat de Be„rk va" df Staat moet eischen absolute gehoor- amheid. Ira verband hiermede we-es spr. op het Pri- vi egnun Pon en het streven om voor ^en^ pric-ftci- ydom van belastingen te verkrijgen. Yrirans de leeraar win alle Christenen, niet- alleen van de R K De 1 aus beschouwt de gedoopte Christenen als recht- -Dr' KuyPer heeft zelf gezegd en 1S-0 eigen a-a rdigen samenloop, dat de Paus 18 Juli 18onfeilbaar werd' verklaard, terwijl 20 September enoor. Spr. wilde echter met zeggen, dat het daar om was geschied, daarvoor had' hij geen exacte bewij- Pa!?etoif glDf m?T' l'itvoe«8' na het- ontstaan van de Pauselyke onfeilbaarheid op het Vaticaansche conci lie, op het, door verschillende middelen winnen van stemmen hiervoor en- op het feit, dat voor de laatste zitting 56 bisschoppen Rome verlieten,, omdat, ze er met aan wennetten deel te nemen. Dr. Schaapman, PREDIKBEURTEN TE AT.KMaap en December 1912 10 uur n«6rw 10 UUr' Vinke. - le Kerstdag, uur Di ^arners' van den «elder. - Avond 6 uur, Ds. Kloosterman. 2e Kerstdag, 10 uur Ds Warners, van den Helder, Kapel, 10 uur, Ds. Kloosterman. Avond 6 uur Ds. Verwaal Heidelb. Cat. Zond. 49. le Kerst- dag, 10 uur, Ds. de Pree. - 2e Kerstdag, 10 uur, K«r«H!oosterman Evangelische Unie, le w"1"- - Remem'Prad' ?eF a' T'2 UUr' Dr- K> F' Sparnaaü, n! n I Arnhem. le Kerstdag, 101/, uur Geref. Kerk, 10 uur en avond 6 uur, Ds. J Ves- 8VGttTn Wa8kt en?idt Laat- Zaterdagavond vau IteLtl -UUr' ver«aderln* van de Christelijke Jonge- mgsvereemging „Zacheus", voor jongelingen boven 16 jaar. Zondagmiddag van 5'/2 tot 7 uur, vergade- '?üg ,7an Christelijke Knapenvereeniging Timo- theus", voor knapen van 12 tot 16 jaar. voormiddl ^ostolische Gemeente, Toussaintstraat oefening 611 namiddaS 5 uui-, godsdienst- mS«ïSQ0rie Geref?erk' Gudegracht D 83. Zondag- Sg .Paulus/' Vergadenng van de Jongelingsvereem- Uit de omgeving. iTri ta 0udorP, 10 uur, Ds. Groot. le Kerstdag, 10 Ds. Groot. PvI™Qremte ï6, He,iIo°, d0 uur' Ds- Eilerts de Haan. Evangelisatielokaal te Heiloo, 10 uur, Ds. A Ver waal van Alkmaar. le Kerstdag. 10 uur, Ds C Ds C°J5 VapAmSterdam-xT 26 Kerstda«- 10 uuD L j- van Paassen, van Haarlem. 1* TrV'JHem' ta Stompetoren, 9l/2 uur, Ds. Heep. i «erv. Gem. te Oterleek, 91 /2 uur, Ds. K F. Proost Herv. Gem. te Egmond aan den Hoef, 10 uur, Dorp' V8n P' 16 Kerstdag' 10 uur. «e- J. van uuraDs. JGev^„ tD0rpgm°ndbinnen' 26 Keratdag' 10 Herv. Gem. te Bergen, 10 uur, geen dienst. le 10 p-w- -• Geref. Kerk, 9l/2 uur, preeklezen. Geref. Kerk, 91/2 uur, preeklezen. 2e Kerstdag, Ned. Herv. Kerk, geen dienst BnrgerlUke SUsnd. Ondertrouwd: Pieter Koomen en Aaltje Mo- lenaar Hendrikus Dames- en Johanna Maria Pe- tronella H-andgraaf. G eb o r e n: 18 Dec. Rudolf Jan, z. v. Jan Kete laar en Maria Twisk. Overleden: 18 Dec. Hendrik van den Berg, tv jaar. Uec. Johannes Ligt-hart, 86 jaar. 20 Dec. Jan Onde-s, 38 iaar. itarktbcrlcliten. ALKMAAR20 Des. Kaas. Kleine volvette met ïujksmerk fkleine fabriekskaas f 32.—, kleine boerenkaas f 31,50. commissie f 32.50, middelbare f 33.-. Aangevoerd 222 stapels wegende 129196 Kilogram, waaronder KG. volvette kleine f Handel redelik. ALKMAAR, 20 Dec. Heden werden ter graanmarkt aangevoerd 2208 H L. Tarwe f 5,10 a 8.50, rogge f 6.— a 6,80, gerst f 0,- a 0,-, id. chev, f 6.65 a 7 85 h h&yei r a 5'~Paai-deboonen f 6 25 a 7.85, brume boonen f 11,50 a 15,50, citroen dito f 17,- a duiven dito f 0,—, witte dito f 17,— a 20,— Rood mosterdzaad f 20 75 PURMEREND 19 Dec. Afslag-vereeniging BEEM- STER, PURMEREND en OMSTREKEN. Op de af- alagmarkt werd heden verhandeld Bloemkool f 6,50 a 15,80 per 100, Peren f 0.- a f OB8^°nrs8 f,i °i'l2 a f ,°'ld Per mand, Spruitjes f 0,88 a 0,58 p. dubb. mand. Handel matig.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 2