SWEET MAY [TOILETZEEP i«. Illll mm 5 btlnt Tikiüéi Voof Geldbelegging. Te koop Weihnachtstoilen. Tulband Tevens uitgesneden Pekelvleesch p.ons, J. F. van der Oord. [fa G. W. YAN DER YEEN, Kot. L SPRUIT, Zceuwsche Hypotheekbank, pCt. Pandbrieven iiitloteude tegen 1001 BAANs Croquetten in Melk- en Vanille chocolade. «s» GEMBER, IE'.",'; i19 D'°- Geld aangeboden. Hulst met Bessen. 0 2 0 J. IMMING. J 24 IEPENBOOMEN J. HAAKMAN ZOON. Proef WeihnachtstolletjesalOct. Proef Tulbandjes a 15 ct. ONDERWIJS DIENSTBODE, Een nette Dienstbode gevraagd, D. J. VELTHUIS, PEKELSTUKJES Rerstlanfaarus, Kerstlinteii, Kerstklokken enz. TE HUUR GEVRAAGD Huis op eersten stand* HEILGO* MIDDELBURG. Geplaatst Kapitaal t 600.000.Reserve f 41319.74^. Vraag Gr €3 cx Flacons STEMGEIBER BTEMGEMBER per flesch f 0.90. per 1|1 pot i 3-80. i|2 t 2.00 Prima MANDARIJNUEMBER p. pott 2 00. li f 110 STEM GEMBER, uitgewogen per 5 ons t 0 65. CHYLOON GEMBER 5 f 0 40 FIJN,DUURZAAM,GEURIG. I. PRINS Az. Oudegracht 285b ADVERT ENTTEN. 'pCt. t ay, Alkmaarsche Crediet- en Effecfenbank. LANGESTRAAT A 45. ■Bi 0. J. Inert, SÏÏTg tegen Februari of eerder. Mej O. SANT, Beverwijk. ST. ANNASTRAAT 41. P. WINDT en J. SCHUURMAN TE MEDEMBLIK, les in het duöbel-boekhouden te Alkmaar of Hoorn. Nieuwe gpamophooEi'i Te koop 3 PERCEELEN, omtrek Station, a 7000 gld. Huuropbrengst 10 gld. perweek. b;| inschrijving op Wittenburg te STOMPETOREN. Voor de Kerstdagen Evenals des Zondags wordt ook op beide feestdagen V E R S C H BROOD en GEBAK aan huis bezorgd. LAAT 105. Telefoon 423. Bloemenmagazijn „Flora", Boterstraat. KERSTBOOMEN vanaf 50 Ct. Voor de Feestdagen. Voorhanden alle soorten V0T Ziet de Etalage. IC©r»f geschenke In alle metalen verkrijgbaar TELEFOON 35. Stadsuurwerk- maker. Heerenstraat 7. Te huur 200 roeden Tuingrond bjj de Wed HOLTES. in stukken van f 1000, f 500 en f 100, tegen beurskoers (100/2 a. b. Een bericht omtrent de uitloting der 4],2 Pandbrieven a ÏOO1^ Een bericht omtrent de uitioting der 4% Pandbrieven en omwisse ling in 4xï Pandbrieven. Fnidsen 92. Vanaf heden verkrijgbaar: AANBEVELEND Telefoon 598. Alkmaar. Een specialiteit onzer fabriek welke algemeen zeer in den smaak valf. Kebt U ze ook al eens geproefd? NOORDSCHARWOUDE19 Dec. Aardappelen blauwe f0,60 a 0,80, Eigenheimers f 0.85 a 1,p. 85 K.G., grove uien f 0,75 a 0,85 per 50 K.G. Roodekool f 7.50 a 8.2e soort f 8.25 a 7. kleinere f 1.40 a 5.50, gele f 6.50 a 7.50, 2e soort f 6.25 a 6.25. kleinere f 1.30 a 5. BROEK OP LANGENDIJK. 20 Dee Heden werd besteed voor640 baal uien f 0,50 a 0,75, 100 baal wortelen f 0,45 a 0,50, 2800 bloem kool le soort f 5.20 a 8.80, 2e soort f 0.a 0. 66500 roode kool f 2.30 a 7.40, 20700 gele f 2,20 a 8.10, 7600 witte f 1,80 a 8.80, 830 zak roode kool f 0,61 a 0,74 rammenas f 0,a 0,—. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. 20 December. Medegedeeld door het Koninklijk Nsderlandsch Meteorologisch instituut te de Bilt. Geldig tot den avond vin 21 December. In het gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand van den barometer 770.8 te München. De laagste stand van den barometer 784.2 te Thors- havn. VERWACHTING. Matige tot kraehtige meest zuidelijke wind, half bewolkt, weinig of geen regen, zelfde temperatuur. In BOEliHOilOlA en aanverwante vakken ter opleiding voor praktijk en examens. T«leta®!i SS». AM8TERDAM8CHE BEUK». Opgave van het NOORDHOLLANDSCH LANDBOUWCREDIET. Koers van Staatsleeningen. NEDERLAND, Bed, Werk. Schnld BÖITEBLANB. Bulgarije Tah&ksleening Brazilië Funding Mexico binnenl. Japan Oostenrijk Jan. Jul. Rusland üepe Consol 1906 1894 6e Em, Iwang Dombr, pCt. 31/, pOt, 6 6 5 fl 5 4 Finano. enlndustr. ondernemingen enz. Nationale Hypotheek Bank Noordhollandsch Grondcrediet Bed. Handelmaatschappij resc. Barge en Voorman Cultuur Vorstenlanden Winstbew. pCt. 4 41/, 4 dir. Westersuiker A'dam Deli Langkat Idem pref. A'dam Serdang aaud. Deli Batavia Deli-Maatschappij Medan tabak Rotterdam Deli fl Senembah Tabak-Mij. Amst. Rubber Cult. Gecons. Holl. Petrol. Cert. A Kon. Mij. t. expl. v. Petroleum H Dortscbe Petroleum Moeara Enim M Sumatra Palembang Perlak Petroleum-Mij. Zuid-Perlak Ketaboen Gew. pref. n Redjang Lebong Great Cobar t Amalgamated Copper Cy. rt Amer. Hide and Leather Anglo Amer. Telegraph M a Comm. Steels Car and Foundry Amerik. Stoomv.-Mij Common Marine Preferent Marinebonds pCt. 4^ Comm. Peru aaud, div. Preferent Spoorwegleeningen. Holl. iJz. Sp.-Mij, Mn. tot expl. van Staatsspoorw. Deli Spoorweg K AMERIKA. Atch. Top. Cert. v. Convert pCt. 4 Denv. en R. Gr. Cert. aand. dir. Ene f. Kansas City South. a n if pref p f, MisB K. Texas C. v. New-York and Ontarie Norfolk Western C. v Rock Island gew. Southern Pacific 8outhem Railway Dnion Pacific eert v. Wabash gew. RÜSLABD. Wladikawkas 1886 Fremieleeningen. BEDERLABD. Stad Amsterd. f100 Gemeente-cred. BELGIE Antwerpen 1887 HONGARIJE. Hongaarscbe Hyp, Idem OOSTEHRUK. Staatsleening 1860 RUSLAND. 1SR4 Koers van het, geld. Prolongatie 41/L Mededeelingen. Do Amerikaansche markt was he den vast gestemd, speciaal Amalgamated, die pl. m. 3 hooger noteerden. Oliewaardien openden zeer vast, voor Koninklijke en Geconsolideerde op 548 en 228V2 liepen daarna sterk in prijs op, doch sloten iet-s onder hoogste koersen. Noteering Koninklijke 548 59. Geconsolideerde 2281/2Tabakken even eens vast. Rubber op vorige prijzen. Getrouwd: F. SCHOENMAKER Kz. en A. DEKKER Ad., die, namens wederzjjdsche familie, hunnen hartelpken dank betujgen voor de vele blijken van belangstelling, bjj hun huwelijk ondervonden. ANÏONIÜS JOHANNES MARIA, Zoon van T. BUS H. P. M. BUS—VAN GESTEL. Alkmtaar, 20 December 1912. 3 3 4 8 6 15 19 Dm. 92 66 941/, 1(8 46 83»/, 83 84 841/, SVi/4 84 947/g 981/, IOO1/4 172 108 1558/4 129 1868/4 775 2681/, 325 49 85 505 556 259 380 529 316 223 540 160 223 195 76 63 8 28 220 831/, 718/4 24»/i6 251/, 58i/ï 185 48/4 IS'Vie 65 101/3 521/3 88 941/a 251 1051/4 304 20%, «Ou/is 25 s/s 61 26% 311/8 1121/s 28»/i« 108 27% 168 41/4 83i/, 106%, IOII/4 SOs/4 158/8 1097/8 156 473 pCt. 20 Dec. 91»/ia 66 881/4 840, 84i/, 991/, 841/4 95 98i/, 173 1558/4 129.80 186 780 2681/, 325 49 85 506 560 260 881 581 212 231 556i/, 161 230 198 77 64 81/, 281/, 220 84 741/, 258/4 258/4 60 548/4 185 47/g 187/g 661/4 101/8 521/, 88 250 1051/, 218/8 31% 268/8 618/8 27 31 112V, 237/s 1071/e 2711/i.s 1591/a 46/, 106 8O1/4 Heden overleedin den ouderdom van 66 jaar, onze geliefde echtgenoot, vader, be huwd- en grootvader, HEHntSTS GOBIJiY. Alkmaar, 19 December 1912. Mede namens kinderen, behuwd- en kleinkinderen, Wed. F. GODIJN-FEEL. Telefoonnummer 439. Incasseert wissek op binnen- en bnltenland. De eenige uitdeelingslijstin 't faillissement J. BEEMSTER te Grootebroek is ter griffie van de Arr. Rechtbank al hier en van het Kantongerecht te Hoorn gedeponeerd en 10 dagen ter kostelooze inzage der sehuldeischers. Alkmaar, KRAAKMAN, 19 Dec. '12. Curator, Kerstgeschenken. In een jong gezin te HAARLEM wordt tegen Febr. of Maart gevraagd een flinke goed kunnende koken en genegen met een dagmeisje het huiswerk te verichten. LOON f 130.m. o. waschgeld f 26.Br. bur. van het „Haarlem's Dag blad" te Haarlem. speciaal gi-schikt voor H.H. Doktoren, Veeartsen, Han delslieden en hen, die dagelijks onder alle weersomstan digheden fie'sen, zijn vrij van onderhoud, zijn gebouwd van 1ste kwaliteit onderdeelen, zijn gemonteerd met alluminium velgen en dus roestvrij, elke spaak met een celluloid huisje overtrokken, celluloid spatschermen Schoonmaken daardoor overbodig. Keurig van bouw, buitengewoon licht van g*ng. Kosten des ondanks slechts 1 90.Reeds honderden in gebruik. Vraagt hun die ze gebruiken en gij koopt geen andere. Te zien bij den allééu-vex-tegwuwoordiger voor Alkmaar en Omstreken Spoorstraat 36. IEMAND vraagt een unr per week Brieven met opgave van lesgeld aan het bureau van dit blad. Voor tijdelijke geldverlegenheid wordt tegen matige rente geld aangeboden, ook zonder borgen. Geen kosten vooruit, terwijl alle leeningen zonder eenige korting voor het volle bedrag worden uitbetaald. Brieven franco letter L 259, bureau van dit blad. met 20 groote nieuwe nummers, te zamen 118.50- Groote platen, beide z. bespeelbaar, f 0,75, A. H. DEKKER, Ged. Baansloot 1. Brieven onder letter U 259, bureau van dit blad. Inlichting omtrent de voorwaarden zijn te bekomen en inschrijvingsbiljetten worden ingewacht vóór of op 24 December 1912, des voormiddags 10 u u r, op „Wittenburg" te Stompetoren. Aanbevelend ENZ. Alsmede Aanbevelend Aanbevelend, Telefoon 74. 'J Fntdsen 83. Daar wij geen exemplaren meer van den uitgever kunnen bekomen en onze voorraad op een zeer klein aantal na is uitverkocht, raden wjj hen, die nog een exemplaar tegen den verminderden prijs van f 1. wenschen te ontvangen, aan, dit spoedig te bestellen. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v.h. HESMs. CÜNTEB A ZOOH, Voordam C 9, Telef. No. 3, Alkmaar. - BIJ - Telefoon 397. met 1 MEI a.s. een huurprijs pl m. f SOU. Br. onder lett. S 259, bur. v. d. blad. Nog slechts een luttel aantal dagen, En weg is weer het oude jaar, Wat al gedachten, wat al vragen Bestormen ons thans altegiar, 'k Zou er een lijst van kunnen maken Van 'k weet niet hoe een lange rij, Maar immers wat zou ons dat baten, Het is en blijft toch steeds voorbij. Neen, liever praat ik van sigaren, Die ik bij duizenden fabriceer, (Hetzij gij lichte wenscht of zware) En met prima tabak meieer. Koopt daarom steeds uw rookers, hoeren, Bij KAAIJ de Concurrent, En gij zult na 't rooken zelf beweren Wel, die sigaar ia excellent. Prijzen: f 1.20, f 1.35, f 1.50, f 1.55, f 1.80, f2.00, [f 2.50, Alles per 100 stuks en verpakt in blik. Nog steeds een prachtige kalender eadeau. K A A 1.1, Ni gareu fabriek: „de Concurrent", Kooltuin 13. Teleioon 379. Alkmaar. De Bank geeft uit De DIRECTIE bericht, dat ten kantore der Bank en bij H.H. Correspondenten verkrijgbaar zjjn De Directie Mr. A. A. DE VEER Gzn., Mr. M. C. VAN DER MINNE. /21- PRIJS VitiKWEQ; 1508 IMMING 3

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 3