DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN, No. 302. Honderd en veertiende Jaargang. 1912 ZATERDAG 21 DECEMBER. ALKMAAR EN 1913. BINNENLAND. EEN NIEUW G EDEN KT E EK E N OP DEN DAM. Dit nummer bestaat nlt 3 bladen. ALKMAAR, 21 Decemlber. Blijven wij trouw aan do spreuk onzer vaderen: ..Eendmgt maakt magtl" Aldus eindigde onze oud-stadgenoot mr. W. van der Kaay zijn toespraak „Dies zijn wij verblijd,'' gehou den in 1863 ter gelegenheid! van de herdenking van Nederlands herstel. Al is1 na een eeuw niet precies bereikt hetgeen van der Palm in zijn Gedenkschrift onmisbaar acht, voor de hergeboorte van) ons land „tot waarachtig geluk" n.l. de uitroeiing en vernietiging van alle partij schappen, er is bij de samenstelling van het Alk- maarsche comité voor het onafhankelijkheidsfeest in 1913 een zeer groote en ee.n zeer zeldzame eendracht getoond.. „Dies zijni wij verblijd." Deze eendracht- toch belooft een mooie samenwerking en het is méér dan een beleefdSheidsfraze, indien) het bestuur der Ontzetvereeniging dank geweten wordt, omdat het met helderen blik en kloeke kamd) de voorbereiding va>n) de feestviering in de juiste banen heeft geleid. Aan dit bestuur immers is bet te danken, dat we geen particularistische feestviering krijgen, maar een algemeen feest, een feest door en voor de geheele burgerij. Wel is waar kruiste de Ontzetvereeniging daardoor haar zustervereeniging Floris van Teylin- gen, aan welke de eer toekomt varu het eerst een fees telijkheid voor 1913 t.e hebben overwogen en aange kondigd, doch het is duidelijk, diat hier van opzette lijke tegenwerking geen sprake is, maar enkel was beoogd eeni feestviering op breeden grondslag te krijgen, waarhij zooveel mogelijk corporaties) werden betrokken. Hu is het volkomen te begrijpen, dat „Floris van Teylingen" hierdoor in een onaangenaam parket is geraakt, vooral indien deze vereeniging bereids verbintenissen heeft aangegaan-, waarvan ze zïch niet meer losmaken kan. Evenwel, de aanwe zigheid! van de vereeniging op dé gecombineerde ver gadering van Woensdag en haar deelnemen aan) de stemmingen getuigen zoowel1 vani een gewilde als een aanvaarde samenwerking. Spande het verleden jaar ook tusschen heide ontzetvereendgi'nigien, tenslotte is men het toch eens geworden en nu het in 1913 niet meer gaat tusachen twee vereemigingen, die hetzelfde doel beoogen, maar tusschen een uitgebreid! feestco mité en een feestgevende vereend gi'ng. zal het zeker nog gemakkelijker vallen tot een allen bevredigend aceoord te komen. Jammer echter, d!att door de ver gadering'niet een lid van Eloris van Teylingen werd aangewezen'om zitting te nemen in het comité. Ech ter het comité kan zich ad libitum uitbreiden! Gaat men over tot het- corrigecren van de toevallig heden, welke een te voren onberekenbare stemming van een aldus samengestelde vergadering altijd ople vert, dan zal men er zeker ook wel op letten., dat de vrouwen slechts één maatschappelijken stand verte genwoordigen, dlat er geen enkele katholieke vrouw en evenmin een Israëliet(e) in het comité zitting heeft. Welk een uitnemend comité er ook uit- de vergadering te voorschijn is gekomen, het streven moet er op gericht blijven, dat de burgerij in al haar schakeeringen kan medewerken aan dé voorbereiding en uitvoering van het Alkmaarsche onafhankelijk heidsfeest, hetzij in liet groote comité, -of in dé nog te benoemen subcomités. Daarin schuilt de kracht voor het welslagen, de zekerheid' van deelneming en belangstelling der geheele bevolking en daarin ook ligt de mogelijkheid, de middelen, om liet feest te be kostigen, bijeïkaar te brengen. AL het feest van den beginne af -aan maar populair gemaakt wordt, behoeft men- zich over de kosten niet al te zeer het- hoofd' te ■breken Hoo het feest zal worden dat heeft thans het co mité te beslissen. Wij vertrouwen, dat men zich niet tevreden zal stellen met een co-pie van een gebruike lijke feestelijke herdenking, met een) feestviering, ge lijk er elders in- ons land, dat immers in 1913 één groot feestterrein zal zijn, bij tientallen zal worden gehouden. Zoo graag zouden we zien, dat Alkmaar met iets eigens, iets nieuws komt. Iets, diat de aan dacht trekt-, belangrijk is, belangstelling wekt. Iets, dat doet zien hoe er in een halve eeuw in Alkmaar is gevaren een andere geest dan) die dér Oomes> Sta stokken, hoe men zijn tijd) begrijpt, het feestvieren aan het zaken-doeni paart, de herdenking van het ver leden koppelt aan de voorbereiding voor de toekomst. En wanneer 'wij nog eens terugkomen op een onlangs ontwikkeld denkbeeld, dan is dat in geenend'eele- wijl het door ons is geopperd, maar omdat wij er een be lang voor heel Alkmaar mee gemoeid achten. Kort samengevat komt hef-geeni we bedoelen hierop neer: Men) vereenige het onafhankelijkheidsfeest met een feest ter gelegenheid] vam de electrificatie va.n Alk maar, organiseer© een tentoonstelling van de toepas singen der electriciteit in huis, in de nijverheid, in den landbouw en make den avond! tot een waar licht feest met. schitterende illuminaties. Natuurlijk blijft er hierbij alle Tuimte over voor een kinderfeest en voor een historische herdenking van 1813. Door deze combinatie bezorgt men echter Alkmaar een feest, dat dé bekoring van) het nieuwe heeft, en een buitengewoon succes zal' kunnen wox-dén om de volgende redenen voor de toepassingen van de electriciteit is er groote belangstelling van heel Noord-Holland' boven het IJ er zal in Alkmaar dan niet slechts to genieten, er zal ook te leeren zijn; men zal mogen rekenen op die medewerking der electriciteitsmaa-tschappij een dergelijk feest zal niet- slechts indirect© voor- deelen opleveren, maar zal rechtstreeks de gemeente kas èn de welvaart ten goede komen. Veel behoeft ter toelichting hiervan niet te wor den gezegd, hoewel etr nog heel wat zou zijn aan te voeren. Alleen' willen we slechts wijzen op één om standigheid, dat n.l. èn de gemeente' èn dé kleinnij- verhei.d er door zou worden gebaat. Ziet de kleinnij- vere dé toepassing van dén electrisehen stroom als krachtmiddel voor oogen, leert hij daarvan de voor- deelen kennen, dan zal dit hem een aansporing zijn om zich aan te sluiten. En heeft de kleinnijverheid zeer veel belang bij deni electrischen stroom, niet min der belang hebben de centrale en de gemeente bij -stroomafneming over d a g. In het buitenland! en ook in enkele gemeenten' van ons land heeft men dat reeds sinds langerem of kort-eren tijd begrepen. In Oosteurijk-Hongarije bestaat om zoo te zeggen een wedijver tusscbeni regeering, gemeenten en kamers van koophandel om steun aan het klein bedrijf te ver kenen. Bohemen stelt jaarlijks 20.000 kronen be schikbaar, waaruit xentelooze voorschotten worden verleend! tot den aankoop van motoren en machines voor bedrijven, terwijl sedert- 1896 ook nog een bedrag is uitgetrokken tot bevordering van tentoonstellingen van machines voor bedrijven en andere doeleinden, die aan de ontwikkeling van den klein-industrieel be vorderlijk kunnen zijn. Het rapport van de hoeren, Meuwsen en dr. Nouwens, uitgebracht na een stu die-reis, geeft hierover interessante gegevens, leert bijv. ook, dat gemeenten toestellen, motoren enz. op zeer gemakkelijke voorwaarden den gebruiker af staan, indien zij voor het klein-bedrijf kunnen worden aangewend, dat voor het klein bedrijf ©en zeer goed koop tarief berekend wordt voor het leveren van den stroom, die voor bedrijfsdoeleinden bij dag gebruikt, wordt. En voor ons land' kunnen wij o.m. wijzen op Arnhem, waar de vereeniging „Handel1 en Nijverheid" een adrfes aan deni Raad zond, verzoekende de gelegenheid te openen om motoren voor het klein bedrijf in huur beschikbaar te stellen, waartoe de Raad inderdaad heeft besloten. Genoeg ooi te doen zien, wat. voor onze gemeente en voor onze kleinnijverheid! een dergelijke tentoon stelling waardl zou zijn. En wat de electriciteits-maatschappij betreft kre gen we -ongevraagd! de verzekering, dat zij gaarne al liet mogelijke zal doen om een dergelijke organisatie te bevorderen. Het bleef niet slechts- 'bij een platonische verklaring maar er werd zelfs een vorm van medewerking aangeboden, welke zeer aan nemelijk is. Ziehier dus voordcelen, welke men zich anders laat- ontsnappen! Of wellicht- ook liet onnfliankelijkheidsfeest in het gedrang, niet tot zijn recht zou kunnen komen? Wij gelooven er niets van. Veeleer zijn we van meening, dat aan dli't feest déor de samenkoppeling met eeni feest ter eere der electri ficatie meerderen luister en grootere nationale be- teekeniis zou worden gegeven. Voorop zij gesteld, dat toch een willekeurige dag van herdenking wordt gêkozen. Blijft nu de dag der electrificatie bepaald op 1 Mei, dam zal men hier in Alkmaar het feest van Neerlands herstel, dat ook is het herstel van het Oranje-huis, kunnen vieren op den geboortedag van prinses Juliana, den 30-sten April. Wij hebben het plan nog eens ter sprake gebracht cn zijn voordeelen aangegeven. Gaarne geven wij het voor beter. En wie er beter weet, of wie het met ons eens is, zette zijn licht niet ondier de korenmaat, maar zegge het-, want wij twijfelen er niet aan, of het comité zal gaarne plannen van feestvieringen ont vangen, zoolang het er zelf nog niet een heeft vastge steld. Is er echter eenmaal een plan aangenomen, dan moet men elk ander denkbeeld laten varen, moet ieder naar zijn vermogen ei toe medewerken om de uitvoering daarvan te bevorderen. Mocht het echter zijn, dat er sympathie bestond voor het een of ander plan, dan hopfen we, dat ook daarvan thans blijken zullen worden gegeven. een bepaald bedrag en geen vrije dienstwoning. Verschillende leden kwamen nog met verschillende niet vermeldenswaardi.ge disrdeTata, meestal de be langen van hun district rakende. Zoo ook in de avondvergadering; de minister be loofd© overweging van verschillende wenschen. KAMER.VERKIEZINGEN 1913. Het bestuur Van de R.-K. Centrale Kiesvereemiging in het- district, Enkhuizen spreekt in het- Centrum hot bericht, dat den heer Oostefbaan, lidl van de Tweede Kamer voor bet district Enkhuizen, in over weging gegeven zou zijn zich niet meer candidaat te stellen als absoluut onwaar tegen. Het bestuur van de Centrale vereeniging heeft den heer Oosterhaan candidaat gesteld. De liberale kiesvereenig-ing te Enikhnizen heeft de finitief geeandideerd' d'etn heer jhr. R. de Muralt te Zierikzee. Gemengd nienws. EEN DROEVE GESCHIEDENIS. Te Twekkelo is Woensdagavond) naar de N. R. Crt. meldt, in een sloot, het lijk gevonden van do vrouw van den landbouwer G. A. A. vertelt, dat zijn vrouw van dien wagen is geval len toen ze over een brug reden. Hij had) haar maar stil laten liggen en beweert niet- te weton, dat ze in de sloot gevallen was. Wegens voortdurende dronkenschap is het echtpaar A. verleden- jaar uit de ouderlijke macht ontzet.. Hun zes kiuderen zijn? toen bij de familie geplaatst. A. is geam ste-erd, doch later weer op vrije voeten gesteld. FAMILIEDRAMA. In een pension aan de Laan van Nieuw Oost-Indië te 's-Gravenhage is gieteravond een treurig familie drama afgespeeld. De heer O. heeft na een woordenwisseling, op zijn in het pension wonende bejaarde moeder een drietal revolverschoten gelost die alle troffen, zoodat do da me zeer ernstig- werd verwond. De -geneesheeren van den „Eerstc-Hulpdienst," die spoedig ter plaatse wa ren, achtten haar toestand dei-mate gevaarlijk, dat onmiddellijke overbrenging naar het gemeentezieken huis noodzakelijk werd! geoordeeld. Bij aankomst al daar was de verwonde nog in leven. De dader bevond! zich al spoedig in handen dier po litie. In den loop van den avond' werd een onderzoek naar het voorgevallene ingesteld door justitie en -po litie. TWEEDE KAMER. Bij de verdere behandeling- van de b-egrooting van Financiën bepleitte de heer Vorste-r man van O y e n (V. D.) uitbetaling aan de ontvangers van de direct© belastingen, invoerrechten en accijnzen van de tractementen, die hun bij aanstelling in het voor uitzicht zijn gesteld. Bovendien moet een nieuw or ganisatie-besluit ontworpen worden. De heeren Heemskerk (A. R.) en Kood- h u y z e n (IT. L.) -sloten zich hierbij aan. Do heer d! e Meester (U. L.) oefende eveneens kritiek uit op den voor dé ontvangers bestaanden toestand, diie z. i. ten achter is bij hetgeen door het reorganisatiebesluit van 1904 stilzwijgend i9 aange nomen. De heer T er Laan (S. D. A. P.) pleitte voor de belangen der klerken bij de belastingen, dé heer S m e e n g e (U. L.) voor de ontvangers. Do minister antwoordde met betrekking tot de ontvangers, dat hij zal trachten eert mouw aan de zaak te passen, door geleidelijk de leeftijdsgrens te verlagen. Ook is de aandacht gewijd aan de invoering van meer trappen in de schaal voor periodieke verhoogin gen. Er werden trouwens reeds veel salarisverhoo- gingen voorgesteld. Tot vermeerdering van het aan tal kantoren van dé hoogere klassen is de minister echter niet geneigd. De minister zei na het vervolg der discussies een uitgebreid! onderzoek toe inzake die verpachting van de domeingronden te Katwijk. De begrooting van de financiën werd, evenals ver schillende kleine wetsontwerpen zonder hoofdelijke stemming- aangenomen. Bij de verdere behandeling der hegrooting van Wa terstaat bepleitte de heer Rood'huyzen beter bezoldiging en meer Zondagsrust voor d© waterstaats^ beambten. De heer Passtoors (R. K.) betreurde, dat de minima en maxima voor de arbeiders hij den water staat niet- verhoogd zijn en vroeg salarisverbetering ook voor de bakenmeestors en d'e sluisknecht-s hij het Noordzeekanaal. De heer S m e e n g o bestreed! het stelsel van den kindertoeslag, dat z. i. tot groote onbillijkheden voert. De heer Hugenholtz (S. D. A. P.) bepleitte lotsverbetering voor de waterstaatsbeambten in de provincie Drenthe, die z. i. do ellenrtigst-en onder de ellendigen zijn. De minister beloofde een tegemoetkoming voor de wegarbeiders, die een wedde hebben ben-eden Het Amsterdnmsche Comité voor het „Plan 1913,'' heeft ook een sub-comité voor een gédenkteeken. in de laatstgehouden vergadering van deze sub commissie is, volgens „D© Tel.", besloten aan de al gemeen© vergadering der geheele commissie v-oor te stellen, binnenkort een prijsvraag uit te schrijven voor Nederlandscb© kunstenaars, v-oor het ontwerp van eon gedenkte-eken op den Dam ter vervanging van het thans bestaande monument. Het nieuwe monu ment zou moeten voorstellen de historische ontwikke ling van Amsterdam gedurende dé laatste honderd jaren. Het denkbeeld, werd met groote Instemming in be doelde commissie ontvangen en algemeen wordt ver wacht, dat het ook in de groote commissie symjiathie zal ondervinden. EEN BRUTALE DIEF. Te Amsterdam heeft een brutale dief inbraak gepleegd door zich op een derde verdieping meester te maken van verschillende diamanten en gouden sieraden. De bewoners waren afwezig ter bijwoning van een huwelijksinzegening. Bij heti verlaten van het huis viel de man nog vam de trap tusschen de eerste en tweede verdieping. Een juffrouw van do eerste verdieping kwam op het rumoer toesnellen en /roeg wat de onbekende wilde. Deze, een jongeman van ongeveer 23 jaar, ver klaarde „de photograaf" te zijn, doch d© bovenbewo ners niet thuis te hebben getroffen. Hij verliet daar op kalm het huis-, schrijft het Hbld- tJIT OUDE-NTEDORP. Deze week hield het nut „Ons genoegen'' alhier in het café van den heer A. Mijts zijn 3e bijeenkomst. De lezing werd) deze avond' vervuld) door den heer G. Liefhebber, welke was getiteld'; „Mooie Katrien." Bijdragen werden door verschillende dames en heeren ten beste gegeven, -als: „Mijn wandelstok," „onrust," „De W. O." „Hoe boer Re-nson aan een vrouw kwam," „Dat is aardig van een vrouw," „Bart-je en de banken op het Singel." Zoowel de bijdragen als de lezing vielen zeer in dé geest van de: aanwezigen, het- was soms een onbedaar lijk gelach. Het geheel werd afgewisseld door piano muziek, door den heer M. H. Wout-man. Nadat de vol gende vergadering was bepaald op 16 Januari 1913 in het- café évéaéné déeénééécmfwyshrdl emfw emfwb in het café van den heer T. de Jong, sloot de voor zitter met woorden van dank de vergadering. UIT WEST-GRAFT DIJK. Donderdagavond' werd in do Doopsgez. kerk to West-Graftdijk een vergadering van lidmaten dier ge meente gehouden. Er waren 23 personen tegenwoor dig. Een nieuw opgemaakt reglement werd den lid maten ter goedkeuring voorgelegd! eu na eenige be sprekingen goedgekeurd. De vrouwelijke lidmaten, die reeds lang stemrecht hadden, zullen voortaan ook een kerkelijk ambt; kunnen bekleedien. In dit regle ment- werd aan. do lidmaten meer reeht gegeven in het beheer der kerkelijke aangelegenheden. Bij do verkiezing van een diaken in de plaats van den heer M. van Tiel, die moe^t atfreden, werd na een 2e vrije stemming gekozen de heer P. Reijne, die evenwel be dankte. Daarna werd gekozen d'e lieer J. Poppen-, die deze benoeming aannam. den onveranderd vastgesteld. De voorzitter deelde mede: le. Dat bij de laatst gehouden kasverificat-ie bij den gemeente-ontvanger boeken1 en kas accoord waTem bevonden en het kassaldo bedroeg J 686.62. 2e. Dat Ged. Stat-eni hebben goedgekeurd! de be grooting der gemeente over 1913. 3e. Dat B. en W. hebben besloten gevolg te geven aan de in de vorige vergadering gedane opmerking van den heer Rolff, om de naam op het aanplakbord te Stompetoren te wijzigen in „Stomjietoren gem. Schermerhorn," 4e. Dat, is ingekomen1 een missive van de Ned. Vereeniging tot afschaffing vaai alcoholische dran ken om in bestekken van aanbestedingen ten behoeve der gemeente eene bepaling op te nemen om het ge bruik van alcoholische dranken te verbieden. Op voorstel van1 B. en W. werd) met algemeen© stemmen besloten de missive voor kennisgeving aan te nemen wegens het geringe gebruik van alcoholische dranken bij publieke werken in deze gemeente. Hierna werd! door B. en W. voorgesteld aangaande de overeenkomst met dén heer J. P. Hermes, in zake de rioolbuizen der gemeente, die door het erf van den heer Hennes gaan, aan dezen eeme jaarlijksche ver goeding hiervoor toe te staan van 50 cta Een vergoeding was gevraagd om het eigendoms recht niet te déen verloren' gaan. Werd algemeen goedgevonden. Mede werd met algemeen© stemmen goedgevonden, wegens belangrijke herstellingen aan de door den heer J. Klippel gehuurde gemcentewoning, de huurprijs met 25 ets. per week te verhoogen en te. stellen op 1.75. Vervolgens werd met algemeene stemmen herbe noemd tot lid! van het Bturg. Armbestuur de hoer J. de Leeuw. Daarna werd d'oor B. en W. een voorstel ingediend tot. reorganisatie vau de brandweer, door deze te doen samenstellen uit vrijwilligers. B. eni W. vermeenon dat 45 personen voldoende zullen zijn en stellen voor bij werkzaamheden aan deze personen een© belooning toe te kennen van 25 ets. per uur. Algemeen ver klaarde men zich hiervoor en werd! de verdere rege ling opgedragen aan B. en W. in overleg met dé brandmeesters. Bij de rondvraag werd1 door den heer Honig ge vraagd om de vergoeding voor de leden van de com missie tot wering van schoolverzuim, welke is ge plaatst op de be-grootimg van 1912 en die door ge noemde commissie is verzuimd' aan te vragen alsnog aan haar uit te betalen. De heer Rolff vroeg naar het bedrag, dat daarvoor op da begrooting is ge plaatst. De voorzitter antwoordde dat dit 15 gulden be draagt, waarna dé heer Rolff voorstelde deze som jaarlijks aan genoemde commissie uit te betalon, on afhankelijk van de meer of mindere werkzaamheden hieraan1 verbonden. De voorzitter kon zich hiermede wel vereenigen. De he or Westerhof stelde voor over dé som alleen op aanvraag van de commissie te doen beschikken, daar het wel eens voorkomt dat de werkzaamheden heel gering zijn. Het voorstel Rolff in stemming gebracht 1 'IT SCHERMERHORN. Vrijdag vergaderde onze Raad in: voltallige zitting. De voorzitter opende de vergadering en sprak in har telijke bewoordingen den lieer Xierop toe, hem geluk wenschende met zijn, dezer dagen gevierd! hebbend 50-jarig jubileum in dienst Van de Schermer. De daarna door d»n secretsri» voorgelezen notulen wei na ngen om en met 5 tegen 1 stem, die van den Westerhof. De heer Honig hield zich bui-ten stemming. Hierna werd de openbare zitting gesloten. werd heer UIT GASTRICUM. ALhier zullen verschillende propnganda-voetbal- wedstrijden worden gehouden. Den 2en Kerstdag spelen S. D. E. IICat-rtago I. Qoodshat. ETOvante II, Goodshat I—Swift II en S. D. E. I—V. V. Cast-ri- cum I. Den 29 December Z. V. V. nO. D. E. I, IJ. F. C. 1—H. F. C. I, Z. V. V. I—Heemstede I, terwijl 1 Januari spelen Union! ICast.rieum comb. I en II, V. V. Heiloo 1Germaan T, Swift IAlcmarin Victrix II. UIT HENSBROEK. Onder leiding van dén voorzitter O. Ed'el uit Ob- datn vergaderde hier gisteravond! de liberale kiesvor- eeniging HensbroekObdam. Als gewoonlijk was deze bijeenkomst slecht bezocht. Nadat dioor die heeren Blauw eni De Jong zeer ge trouwe en uitvoerige verslagen waren gegeven van de vergaderingen te Benningb'roek en der Centrale te Binnenwijzend. werd' gestemd! over de candidaten op de groslijst. De uitslag hiervan! was dat «uitgebracht werden op jhr. do Muralt. 12 en op J. Zijp Hzm. 3 stemmen. Ton einde propaganda te kunnen maken voor den candidaat der Centrale besloot de vergadering uit- de afdeelingska-s een bedrag van 25 beschikbaar te stellen tot stijving van de centrale kas. Hierna wordt besloten aan het best-uur op te dra gen als spreker uit. te noodigen jhr. dé Muralt, indien deze namelijk tot- candidaat voor het kiesdistrict Enk- huizen wordt, gekozen. -Bij de thans gehouden stemming voor een hoofd ingeland en een voorzitter van onzen polder zijn als zoodanig gekozen de hoeren J. Bolkestein en A. Sc-hrooder. EEN EIGENAARDIGE GEWOONTE. Een eigenaardige gewoonte heerséht in sommige streken van Noord-Brabant, o.a.. ook te Oirschot, al dus schrijft men van daar aan de N. R. Crt. Op St. Thomas (21 December) sluiten tegen. het. begin van den schooltijd de jongens de toegangen tot de school- lokal en, zoodat do onderwijzers buiten mogen blijven. Ieder lokaal wordt bezet door een of meer jongens ya.n elke klas, d ie op een bord! voor do ramen hun voorwaarden voor de overgave kenbaar maken. In den regel bestaan deze uit een vervroegde Kerstva- cantie of eenige vrije middagen om, ijs en weder die nende, te gaan schaatsenrijden. Oogensehijnlijk in allen ernst beraadslagen de on derwijzers op dé speelplaats over deze voorwaarden daarna gaan zij met de afgevaardigden van de school jongens onderhandelen. Na loven en bieden van bei de zijden wordt men het eindelijk eens, de lokalen worden- ontsloten en de lessen kunnen woer hun gang gaan.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1