DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Het derde schot. Nieuwjaarswenschen. £cl€&m~ No. 303. Honderd en veertiende'!Jaargang. 1912 MAANDAG 23 DECEMBER. FEUILLETON. Nieuwjaarswenschen a 25 Cts. a contant. Zij, die zich met 1 Januari op dit blad abonneeren, ont vangen de tot dien datum verschij nende nummers gratis en franco. De Uitgevers. In het nummer dat D I N S D AG 31 December (Oudejaarsavond) verschijnt, zal wederom gelegenheid bestaan tot het plaatsen van De Uitgevers. 111 BINNENLAND. ALKMAAR, 23 December. De vredesonderhandelingen zijn deze week te Lon den geopend (16 December) en ongeveer tegelijkertijd kwamen de gezanten der groote mogendheden in de Engelsche hoofdstad] bijeen. De dradien der beide conferenties kwamen in do hand van den minister van bnitenlandïsche zaken Sir Ed'ward Grey bijeen. Het is wel eigenaardig: de Oostersche kwestie werd! in 1856 te Parijs en in 1878 te Berlijn in een conferentie be sproken en thans in St. James Palace en Downimg- street. De Engelsche bladen hebben reeds verzekerd dat „Londen een tijdlang de hoofdstad der wereld zal zijn." Nu zoo erg is het niet hebben wij het mis, wanneer wij de veronderstelling opperen, dat het Bal- kanvraagstuk niet zoo bijzonder de aandacht trekt? Bovendien is het debuut der vTedesortderhandela.ren niet bijster 'gelukkig geweest, ondanks de ernstige vermaningen, waarmede Sir Bdlvardi Grey de beraad slagingen heeft ingeleid. De Engelsche minister wees er in zijn openingswoord op hij werd tot eere voorzitter benoemd! dat er gieen edeler plicht is, dan de belemmeringen uit dien' weg te ruimen en het werk van vrede en verzoening tot stand te brengen. Wijsheid en gematigdheid beval hij hun dringend aan. Maar al dadelijk bij het begin der beraadslagingen bleek, dat de Turksehe afgevaardigden wel met de Bulgaren, Serviërs en Moutenegrij.nen konden onder handelen, maar niet met de Griekien. Koning George heeft immers den wapenstilstand niet geteekend en er is deze week nog braaf tusschen Turken en Grie ken gevochten er is bijv. een zeegevecht geleverd bij de Dardanelles Daar eerst nieuwe instructies moesten worden ingewonnen, ging die week voorbij, zonder dat er iets tot stand gebracht, werd. Tenslotte gaf de Turksehe regeering aan haar vertegenwoordi gers last, om alleen dan met de Grieken te onder handelen, wanneer de belegerde plaatsen geapprovian deerd mogen worden. Worden de onderhandelingen niet plotseling afgebroken, dan zullen ze in elk geval lang duren, naar Oosterschen trant zullen de onder handelaren ©enerzijds veel te veel eischen en aan den anderen kant veel te weinig geven. De kans op mislukking lijkt intusschen niet zoo heel groot; de partijen zullen niet g.raag in den harren winter met schrale kassen den oorlog opnieuw beginnen. De En gelsche minister-president, de heer Asquith, heeft dan ook reeds in een toast gesproken over den vrede van Londen als een gebeurtenus met een wereldbeteekenis en nu moge ook zij zich kunnen vergissen, toch is de stemming door zijn verklaring wal wat hoopvoller ge worden. GRIMINEELE ROMAN VAN HANS VON WIE SA. (Vertaald met toestemming van den Duitsehen uitgever.) 39) o— DERTIENDE HOOFDSTUK. Bijna een half jaar was voorbij gegaan sedert de gebeurtenissen, welke in de vorige hoofdstukkeu wer den medegedeeld. In de jaarboeken, der justitie stond al weder een geval vermeld waarvan men de oplos sing niet vinden kon. Om den schijn van partijdigheid te vermijden had dr. Mylius met toestemming van, zijn chef de functie van officier van justitie in d'it geval overgedragen aan zijn plaatsvervanger. De roebok, Tien Behringer beweerde te hébhen gewond, en) die door zijn abnor maal gewei uit honderden zou "worden herkend, werd nooit teruggezien. Hij was als» 'ti ware van de aarde verdwenen. Dit was natuurlijk een bewijs ten gunste van Behringer. Er werden zeer nauwkeurig voorbe reide drijfjachten gehouden, ieftier gedeelte van het bosch werd zorgvuldig onder lt|ondeu genomen, zelfs freule Vort Rittner had te paa rd in alle richtingen het bosch doorkruist; alles te vergeefs. De eigenaren en pachters v< m jachtgronden mijlen in den omtrek gaven gaarne fgehoor aan het verzoek der eigenares van Beukenwoutd' om goed op het wild te letten, ja er werd' zelfs een soort, sport- van ge maakt, daar Behringer eem beogen prijs had uitge loofd' voor het vinden van dem hok. De hok was en bleef weg. Dit feit maakte Te bewetring van Behrin ger des te aannemelijker. All kon men het raadsel achtig verdwijnen van het dier niet verklaren, men behoefde niet langer aan dte waarschijnlijkheid te De conferentie, der gezanten heeft sneller gewerkt en is reeds over twee belangrijke punten heen. De gezanten zijn overeengekomen, dat Albanië autonoom zal worden en dat Servië een handelsuitweg over neu traal gebied naar de Adriatisehe Zee zal krijgen. Deze besluiten moeten met algemeene stemmen zijn geno men. Weliswaar is het begrip „handelsuitweg' vrij vaag en zal moeten blijken in hoeverre de Serviërs, wier harten vol verwachting klopten, met deze. gave tevreden zijn. Trouwens d'e verdeelinig vani den buit onder de bondgenooten kan nog heel wat last veroorzaken. Op de puiuhoopen van Turkije kan men niet zoo maar een twee drie een nieuw statera-complex optrekken! Niemand twijfelt er echter aan, of alles wat er wordt besloten, zal slechts een voorloopig ka rakter dragen. Men moet tevreden zijn, wanneer er eerst maar eens weer vrede heerscht en de Balkanvol keren de vreeselijke schade, dbor den' oorlog toege bracht, te hoven zijn gekomen. Het. geval-Prochaska, dat tot een gewapend conflict tusschen Servië eni Oostenrijk dreigde te leiden, heeft deze week veel geringere afmetingen aangenomen. De Oostenrijksc.be consul Proehaska is te Prisrend door de Serviërs noch vermoord, noch mishandeld, noch gevangen genomen en blijkbaar heeft de Oostenrijk- sche regeering het geval verschrikkelijk overdreven, teneinde onder een bevolking een oorlogszuchtige stemming op te wekken, voor het geval deze eens noo- dig kon zijn! De Russische minister-president Kokowzow heeft de nieuwe Doema geopend1 met een redevoering, waar in hij verklaarde, dat Rusland) een vredelievende op lossing van het Balkanvraagstuk voorstond. Dat is wel eens anders gefeest! Maar Rusland zal' beden ken, dat de oplossing toch maar voorloopig is en bo vendien is het tegenwoordig bezig Mongolië in te palmen. twijfelen, dat het gewonde dier zich in een ontoegan kelijk kreupelhosch verborgen had! en daar was gestor ven. En voor de rest zorgden de talrijke, viervoetige roovers, de vossen, die in grooten getale in' de bos- schen van Beukenwoud! rondliepen. Een onderzoek, ingesteld in de woonplaats van de doode naar brieven, die misschien opheldering kon den geven, leidde evenmin tot eeni'g- resultaat. En ook het hand't-aschje werd nooit teruggevonden. Het alibi van den houtvester werd gerekend vol doende bewezen te zijn door de wond aan zijn voet, te meer daar gedurende het genezingproces een ernstige verstuiking kon worden geconstateerd. Zij stonden dus voor een onoplosbaar raadsel, de acten, die be trekking hadden op het geval moeten voorloopig ge sloten worden en de geheele zaak begon i.n het ver geetboek te geraken. D© schaduw welkte over het ge luk vani de twee verl'oofdtem! hing, als gevolg van het beklagenswaardig geval, werd echter niet weggeno men. Den dag na Hella Frey's begrafenis was Beh ringer voor goed' vertrokken uit liet kasteel. Echter volstrekt niet als iemand die onder zware verdenking staat. Zijn oprechte, onbevangen blik, de kalmte van zijn geheelo persoon, slechts een oogenblik verstoord toen hij zijn verloofde voor het laatst aan zijn hart drukte, hadden duidelijk bewezen, dat hem een bitter onrecht werd aangedaan. Jutta's pogingen, haar smeekbeden, om toch bij haar te blijven, konden niet baten. „Mijn eer moet mij meer ter harte gaan dan mijn liefde," had hij geantwoord, „en de beleedigende woorden, die mevrouw Vön' Rittner mij in het moei lijkste oogenblik van mijn) leven naar het hoofd' heeft geslingerd, kan een man van eer niet vergeten." Sedert dien dag was er tusschen moeder en dochter een diepe klove ontstaan; toen mevrouw Yon Rittner toespelingen maakte tegenover haar dochter om nu eindelijk die herinneringen aan haar vroegeren ver loofde te laten varen en haar hart weder open te zet ten voor d'e genietingen des levens en voor een geluk kige toekomst, was er op Jutta's gelaat een uitdruk king gekomen van onverbiddelijke geestkracht. Markies di Sani Giuliano heeft in de Italiaausche Kamer gesproken over de hernieuwing' van het Drie voudig Verbond en wel met een warmte, welke in Duitschland' en vooral in Oostenrijk aangenaam heeft getroffen Italië toch is tot dusverre altijd een wei nig, betrouwbaar bondgenoot geweest, die een eigen aardige positie tusschen het Drievoudig Verbond en de Drievoudige entente innam. In Beieren heeft. Zaterdag de plechtige eedsafleg ging' door den prins-regent Bodewijk plaats gevonden. Ook de sociaal-democrat.isehe Kamerfractie was bij deze plechtigheid tegenwoordig'. Niet onwaarschijnlijk zal deze regent spoedig koning van Beieren zijn had men zijn vader niet reeds gaarne de kroon aan geboden, welko thans feitelijk behoort aan den krank zinnigen koning? TWEEDE KAMER. In de Zaterdag gehouden zitting werd' de Staatsbe- grooting verder behandeld. De heer Schaper (S. D. A. P.) klaagde over het oponthoud en de dienstregeling op enkele Noordelijke lijnon. Verder kwam hij op tegen het harmonica-spe len in de treinen en de reclame aan viaducten. De heer 1) u y s (S. D. A. P.) vroeg maatregelen tegen het voortdurend te laat komen) van» treinen. Hij klaagde over de wijze, waarop de N. C. S. tegen haar beambten optreedt en hield vol, dat de diensttijden overschreden worden. Spr. was van oordeel, dat de minister door niet- in te grijpen luchthartig over de belangen der arbeiders heenloopt. Hij sprak daarna over de loonregeling bij de S. S. en de slechte toestanden voor het personeel der H. IJ. S. M. Het slechtst achtte spr. echter de diemstvoorwaar- den bij de Noord-Brabantsch-Duitsehe Spoorwegmaat schappij, waarin hij de reden zag, dat die maatschap pij ook het krachtigst tegen de vakvereenigingen op treedt. Spr. deed den minister in deze scherpe ver- „Ik moest Hans Joost om uwentwille laten ver trekken, moeder, maar dat is ook het eenige offer wat ik u breng, en zal ook het eenige blijven)! Nooit zal een andere man een plaats kunnen bekleeden in mijn hart, neen nooit!" „Ik herken mijn dochter bepaald' niet meer," luidde het scherpe antwoord,, niemand! weet tot nu toe hoe het geval zich heeft toegedragen, en het. wapenschild onzer vooawaderen is tot mu toe onbesmet gebleven. Eenmaal zal d'e dag aanbreken waarop je mij dank baar zult wezen voor betgeen ik meende te moeten doen." „Nooit. Hans Joost is vrij van alle schuld; iedere verdenking is laster, uwer onwaardig, moeder!" „Jutta!" „En.ging het jonge meisje voort met gloeien de wangen en schitterende oogen, „toen hij den laat- sten keer tegenover ons stond was hij de beschuldi ger en u en ik „Zwijg, Juttia!" viel mevrouw Von Rittner haar dochter in de rede, terwijl zij in hooge mate ver stoord van haar stoel opstond, „geen woord meer, ik verkies geen woord meer te hooren Jutta zweeg, maar do verwijdering was grootor dan ooit. En zoo ging de winter voorbij'. De lentestormen loeiden reeds door de toppen der eiken in het bosch van Beukenwoud. Het teeire voorjaarsgroen der ber ken vertoonde zich reeds hier en daar tusschen het donker groen der dennen, eni op den grond in het bosch tusschen de verrottende bladeren in, bloeiden sneeuwwitte anemonen. Ilot gras op de weide begon een mooie groeno kleur to krijgen, de uitspruitende blaadjes en plantjes noodigden het wild uit, uit hun schuilhoeken te voorschijn to komen. De wilddieven waren er spoedig bij. Wat kon het hun schelen of de dioren nog zoo jong waren en zoo klein, eeni paar thaler kregen zij licht voor een staartstuk. Van mor gen vrceg had de houtvestersleerling in het elzen- boschje een stuk ingewand! van -een ree gevonden en in het pijnbosch een hinde losgelaten uit de wild baan, die erbarmelijk klaagde. In het beukenboseh, wijten on sprak voorts over het trampersoneel, te opzichte waarvan hij de onthoudingspolitiek der r geering' eveneens hekelde. Spr. stelde een motie voor, waarbij de Kamer zi'< in aansluiting aan dat rapport in dien geest uit spreekt, dat. een wettelijke regeling van de arbeids voorwaarden van het tramwegpersoneel dringend noodzakelijk ia. Besloten werd de motie op een nadar te bepalen dag te behandelen. De voorzitter deelde mede op 7 Januari te willen voorstellen -den volgenden dag met de staats- begrooting door te gaan. Hij hoopte, in overeenstem ming met ©en door den heer Mid d'eiber g (A. R.) geuiten wemsch, als de stand der begroot-ingswerk- zaamheden dit noodzakelijk maakt, ook voor te stellen eind Januari met de Invaliditeitswet doo.r te gaan, zij het misschien alleen in de avondvergaderingen. Ook in verband met neg door eenige -andere leden gemaakte opmerkingen wees de minister er op, dat sinds 1909 inillioenen aan uitbreidingen besteed zijn. De H. IJ. S. M. zal nog zeer aanzienlijke som men uitgeven of uit te geve.ni hebben. Spr. betoogde verder', dat hier te lande de vertragingen geringer zijn dan in het buitenland. Het aantal goederenwagens is -enorm uitgebreid en dat: er in 1912 nog tekorten waren was een gevolg van- het ongewone accres van het goederenvervoer. Het snelvervoer i-s in 3 jaren enorm toegenomen. De minister zal na een speciaal onderzoek door den raad van toezicht trachten door aanschrijvingen aan de directies verbeteringen bij de tramwegen te verkrij gen. Spr. beantwoordde uitvoerig den heer. Duys. De ar beidsduur, die vastgesteld' wordt met het oog op de belangen van het publiek, word't niet overschreden. De Noordbrabantsch Duitsche Spoorwegmaatschap pij is een balf-Duitsche maatschappij. De Pruisische regeering stelt, de voorwaarde, dat het personeel geen sociaal-democratische neigingen is toegedaan. Spr. wilde i;n dit verband' over het optreden der Ned. Ver- eeniging niet. spreken, daar de vexeeniging op apen- gapen ligt. Doch terwijl de vereeniging ziek is, bren gen de maatschappijen loonsverbeteringen aan, zei spr. Bij de af'd. Posterijen vroeg- de heer Passtoors (R. K.) maatregelen tegen vernieling van postwaar- den bij het uitwerpen vani postzakken uit den trein to Castriciun. De heer Bic hou vanIJsselmonde (C.H.) vroeg een onderzoek naar de mogelijkheid van vroeger sluiting' vani de postkantoren op gewone dagen, n.l. om 7 uur en op de avonden vóór Zondagen en Chris telijke feestdagen om 6 uur 's avonds; verder naar de mogelijkheid van rn-eer Zondag-sm-st en -eindelijk naar een andere behandeling van de sollicitaties. STAATSCOMMISSIE WERKLOOSHEID. Do staatscommissie betreffende de werkloosheid, die Zaterdag heeft vergaderd, is gereed! gekom-en met het -eerste gedeelte van haar taak: het instellen van een onderzoek naar den aaird ara den omvang van do werkloosheid in onderscheidene vakken. Hiervan zal een rapport, verschijnen. Gemengd nieuws. KWAKZALVERIJ. De kantonrechter te Schagen veroordeelde Zater dag H. J. Eilers te Oegstgeest, wegens overtreding- van art. 486 van het- wetboek van Strafrecht, driemaal gepleegd, tot- 3 geldboeten ieder van 300, subsidiair 3 maal 60 d'agen hechtenis en vernietiging van de in beslag' genomen medicijnen. IIET FAMILIEDRAMA. TE DEN HAAG. Mevrouw O., die Vrijdagavond in een pension te Den Haag dioor haar zoon door .revolverschoten ern stig werd verwond, is in het gemeente-ziekenhuis aan de bekomen verwondingen) overleden. De dader is de 38-jarige F. II. O., oud-kapitein van het Ned.-Ind. leger, in Den Haag woonachtig. Hij schijnt zenuwlijder te zijn en meet in zeer overspan nen toestand gehandeldi hebben. op de -plaats waar de officier van justitie het schot had gelost, stond -een -stevige hok, een sterk© haas, zooals men izelden) ma d'e wintermaanden voor den dag ziet komen. Die had de wilddieven al lang do oogen uitgestoken. Gisteren toen de jonge houtvestersleerling bij op komende maan voorzichtig heen en weer liep om de wacht te houden, had bij eenige meters voor zich uit plotseling tusschen de struiken iets zien blinken, en rijn geoefend oor ving een zacht geluid' op: het rit selen van takken voorzeker. Wat hij daar gezien had was de maneschijn, in den loop van een geweer weer kaatst, en het ritselen dat waren de wilddieven, die op de vlucht waren gegaan, toen zij lont begonnen to rui ken. Met vastberadenheid! had de jolige man zijn weg bedaard voortgezet, hij vermeed de droge, bladeren niet hoezeer die t-och ritselden, want de wilddief, du- zeker ergens op den loer laf, moest niet denken, dal de groenrok, welke daar door het bosch liep een flauw vermoeden had van de nabijheid van een strooper. Hij was toen midden over de weide lu-engeloopeu waar do bok gewoonlijk voor den dag' kwam. hij had zijn pijpje gestopt -en opgestoken. De bok, die ergens in liet bosch vertoefde, was zeker vandaag afgeschrikt, zoo dat de nachtelijke strooper gonoodzaakt werd den vol genden dag' te.rug t-e komen. Den volgenden dag, ja wel, maar morgen kon hij op een beteren ontvangst rekenen. Twee uren lang lagen de beide mannen op den uit kijk, houtvester Rot-t em zijn leerling, in een droge sloot, gedekt door dicht kreupelhout. Naast den hout vester lag zijn AmerikaaDsehe jachthond; het gespier de lijf plat tegen den grond gedrukt, de oogen op zijn baas gevestigd, onbewegelijk stil. Juist was de zou achter de toppen van het beukenwotid verdwenen. Do lijster zong zijn welluidend avondlied, een koele wind woei hun van over do weide in het gelaat. Het werd donker, het tjilpen en zingen der zangers van het woud was verstomd, een diep stilzwijgen heerschte alom, slechts nu en dan hoorde men het zacht gefluis ter van het dorre riet. Scherp tuurden vier oogen over de weidevlakte. .Wordt vervolgd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1