DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN 1 No. 304. Honderd en veertiende^Jaargang. 1912 DINSDAG 24 DECEMBER. Nieuwjaarswenschen. Nieuwjaarswenschen a 25 Cts. a contant. KERSTMIS 1912. ~7"HbTn n e n la~n~ d. Wegens het Kerstfeest flI^P zal de Courant op Woens dag en Donderdag, 25 en 26 Dec. NIET verschijnen. De Uitgevers. Zijdie zich met 1 Januari w opditblad abonneeren, ont vangen de tot dien datum verschij nende nummers gratis en franco. De Uitgevers. In het nummer dat D I N S D AG 31 December (Oudejaarsavond) verschijnt, zal wederom gelegenheid bestaan tot het plaatsen van De Uitgevers. sÊ&ÊÊÊt COURANT. Dit nnmmer bestaat nit 3 bladen. ALKMAAR, 24 December. Kerstmis is het vredefeest en de vredesengel, die in 1912 op de aarde nederdaalde, heet Cholera. Als morgen de Kerstklokken klinken zullen ernstig- g es temde menscheu de nagalmen van kanongedonder en de smartkreten van stervenden er in beluisteren en de vredesgangen brengen hen voor oogen da taferee- len in gindisehe kerken en moskeeën, waar vrouwen, kinderen en grijsaards de gesneuvelden beweenen. Het feest van geloof en) vertrouwen) zal een groot deel der menschheid ontgoocheld1 en ontmoedigd vin den, troosteloos zoekend' naar de hooge, eenzame lich tende ster, angstig starend naar de sombere wolken, welke den hemel verduisteren. De wereld! der beschaving lijkt op een boerenhuis, welks bewonei's door de vrees voor een naderend on weer zijn bevangen. Zij zien) de dreigende wolken zich opeenhoopén, hboren dof gerommel in de verte. Daar ineens.... het felle neerslaande kronkellichten. Zij tellen een, twee, driegelukkig het is nog ver re. Daarginder in Tripolis is het ingeslagen. Maar het onweer verplaatst zich snel, zonder dat men de oorzaken kan naspeuren. Weer flitst dé bliksem door de lucht, weer gaan ze tellen.een, twee.de donderslag volgt sipoediger. Boven den Balkan ver schijnt een) roode gloed, de vlammen laaien op. En nader komt het gerommel, dat krachtiger wordt, zood'at de ruiten ervau dreunen en het sommigen der bewoners bang wordt om het hart. Anderen wachten gelaten af wat er komen zal. Maar gerust of onrus tig, allen zijn diep doordrongen van de geweldige krachten welke er in de politieke atmosfeer tot ont lading kunnen komen Is het de tijd van vredlesdroomen, wanneer heel de beschaafde menschheid onder de nachtmerrie van een oorlog heeft geleden? Het schrikbeeld van 1912 toch is geweest niet de Ttaliaanscho veldtocht in Tripolis, niet ook de Bal- kankrijg, maar de zenuwachtige opgewondenheid kwam voort uit do mogelijkheid van eeni oorlog, waar bij een machtige Europeesche mogendheid was1 betrok ken en waarbij het tot niet hij benadering te schatten rampen in heel Europa ook in ons land zou kun nen komen. 1912 heeft weer duidelijk geleerd, dat de begrippen recht en rechtvaardigheid o zoo ver nog van hum vol ledige toepassing zijn. Van „vrede door recht" geen sprake. „Het recht van de sterkste" is do leuze. Het „scheer u weg, opdat ik uw plaats inneme" is het wachtwoord van dezen tijd, ondanks toenemende be schaving en ontwikkeling. En naast machtsbegeerte speelt licht-gekrenkt nationaliteitsgevoel de groote rol. Daarom mag men in de ontspanning van het oogenblik geen definitieve zien, doch moet men het schrikbeeld! steeds voor oogen houden. Wat geeft het: als de vogel struis, het hoofd' af te wenden van het steeds dreigend gevaar, zijn overtuiging in slaap te sussen? Er is immers geen andere conclusie mogelijk dan deze: wanneer het recht van dén sterkste zege viert, welaan laten we ons sterk maken. Do zwakste het geruïneerde Turkije ondervond het dit jaar tot tweemaal toe delft het onderspit. Geweld kan elk oogenblik noodig zijn om anderer geweld te kee- ren! Het standpunt der groote mogendheden is: Wapent gij U, wij wapenen ons beter, zoodra' gij u sterker maakt, maken wij ons nög sterker. „De aanneming van de infanterie-kader-wet in de „Fransche Kamer van Afgevaardigden verdient veel „eerder hoofdartikelen in de Duitsche pers dan een „zuigflesschenwét en andere miooie dingen. Haar een „vast plan en een vast doel gaat de bewapeningspoli „tiek, zij is slechts tegen één tegenstander gericht en „dat is Duitsbhland. De beste vredespolitiek is de „bewapeningspolitiek en Duitschland1 moge zonder „aarzelen snel en goedl het verzuimde inhalen. Men „zal den Rijksdag wel bereid vinden voor een veelom- mvtx ook op kerkelijke gezindte te letten. Do motie werd ondersteund en zal op een nader t-e bepalen- dag be handeld worden. De heer De Klerk (U L.) verzocht de toela ge van 0000 voor 20 surnuneraris terug t-e nemen) en bepleitte, lotsverbetering voor de klerken zonder radi caal. Nog eenige andere ledén vroegen) positieverbe tering voor de klerken. De minister zei de dat de bedoelde circulaire een heel ander doel had, dan men er aan toegedacht heeft. De directeuren) werdén juist gewaarschuwd niet te denken, dat men den minister een1 pleizier zou doen met Katholieken te benoemen. Duidelijk staat er in, dat hij geen enkele bevoorrechting wil. Wat de Klerkenbond betreft en zijn audiëntie bij den directeur-generaal, het optreden van het bestuur, ook van den voorzitter, heeft een vrijmoedigheid gren zende aan brutaliteit. De heeren waren al bij den minister geweest en gingen toen naar den directeur- generaal. Een der afgevaardigden, niet dadelijk bet woord krijgende, zeide toen: „Dan ga ik maar ver trekken." Daarna zijn ze een actie begonnen in hun ne vereeniging. Spr. keurde dit optreden niet goed en de directeur had tegen hen maatregelen kunnen nemen, wat hij echter niet. gedaan heeft. De voor zitter heeft niet te vergeten, dat hij ambtenaar is. Er zitten zooveel goede elementen in het klerkenkorps, dat 't jammer is, dat: het bestuur daarvan geen af spiegeling is. Spr. ging daarna na, wat voor de positieverbetering' der klerken is uitgegeven. Wat de brievengaarders aangaat, zei spr., bestond) een misverstand, niet een deel van het korps, maai' het. geheele korps krijgt loonsverhooging. De heer Ketelaar (Y. D.) trok een déor hem ingediend amendement, om de post voor surnumerairs terug te nemen van de begrooting, terug. De Waterstaatsibegrooting werd z. h. 8. aangeno men. MOORDAANSLAG. Een 25-jarige Indische militair heeft Zondagavond omstreeks 10 uut, terwijl hij met zijn 20-jarig meisje buiten Zwolle aan het wandelen was, tweemaal op haar geschoten. Een van de schoten heeft haar niet levensgevaarlijk gewond; het andere schot trof -geen doel. Op twee mannen, die waren toegesneld, heeft de koloniaal daarna nog eenige schoten gelost, zonder ta raken. Hij werd gegrepen en aan dé politie* overgeleverd. Hij heeft bekend'. Men zoekt de oorzaak van zijn daad in het feit, dat- het meisje den omgang' met hem wilde afbreken. vattend militair wetsontwerp te stemmen." Aldus een artikel van een Duitsch generaal-majoor in een blad van eergisteren. Zoo ziet men, dat onder den indruk van hetgeen in het'jaar 1912 heeft gedreigd, de regeeringem weinig moeite hebben de sommen, niet los te krijgen voor so ciale doeleinden, voor defensie-planmenindeparlemen- ten te deen voteeren. Er moet dus wel 'n heel sterke overtuiging onder de volksvertegenwoordigers heer- sehen, dat de algemeene toestand in Europa onrust barend is en dat de bijzondere belangen van de ver schillende mogendheden alleen door de wapens kun nen worden bevorderd. Het geweer bij den voet, bet kruit dToog, de sabel geslepen. Maar in het hoofd en in het hart het ideaal. Feest dagen als Kerstmis zijn zoo goed om de belangstelling voor een wijle van de realiteit af te trekken en wat meer idealisme te doen ontvonken. Het is noodig, dat wij elkaar af en toe trachten op te wekken, elkaar sterken in het vertrouwen, dat door de duisternis heen eenmaal het licht zal schijnen in vollen luister. Het is nuttig in een tijd van schrille klanken en scherpe tegenstellingen ook eens even op lichtpunten de aan dacht te vestigen. In de Maasbode van Zaterdag trof ons een hoofdar tikel, waarin de oorlogen der laatste jaren worden aangemerkt als vruchten der vredesconferentiën en waarin wordt verklaard, dat 1913 zal brengen de apo theose der dwaasheid bij de opening van het vredes paleis. Waartoe dienen dergelijke voorstellingen? Onwaar is het immers, dat oorlogen de vruchten zijn der vredesconferentiën. Ze zijn ontstaan ondanks deze Haagsche bijeenkomsten, zonder welke er méér oorlogen zouden zijn geweest. Wat door scheidsrech terlijke uitspraak werd beslist, was winst, welke mocht worden geboekt ten bate van het ideaal „vrede door recht." En wanneer het Vredespaleis wordt geopend, dan moet dit een aanleiding zijn om dankbaar te er kennen, d^t- de arbitrage-denkbeelden veld winnen, dan moet men hooghouden het ideaal. Welk strijder voor wat edel is en waar, welke navol ger van Hem, Wiens komst op aarde thans wordt herdacht, staakt zijn pogingen, omdat er zooveel zwakke en slechte mentsehen zijn? Is er reden tot spot, wanneer er een tehuis wordt geopend voor zwakkelingen en sleehtgea arden, wijl er zoovelen der- zulken blijven rondloopen? Maar neen immers! Alleen wie zich gedroomd! heeft, dat de „eeuwige vrede" met vliegmachine-snelheid op de aarde zou ko men, dat de oorlog met een handomdraai zou worden uitgeschakeld, heeft recht het ideaal te laten varen. Wie echter waarlijk gelooft, weet, dab hij geen haait mag' eischen. De weg v'ati den vrede is een lijdens weg, waarop de menschheid slechts heel langzaam voorwaarts komt. En alleen voortdurende propaganda voor een ge zond pacifisme kan een toekomst, waarin het wapen geweld de plaats heeft moeten ruimen voor het recht, voorbereiden. Met spotten en toekijken komt men er zeker niet. Wil men er komen, dan dienen sterker nog dan de weermacht, in alle landen de gelederen te worden aangevuld van de strijders, die elk ideaal noo dig heeft en in het bijzonder het zooveel omvattend ideaal, dat is neergelegd in de woorden: Vrede op aarde, in de menschen een welbehagen 1 TWEEDE KAMER. Bij de verdere behandeling der begrooting' van Wa terstaat, wees hij de afd. Posterijen de lieer II els- dingen (S. D. A. P.) op de z.i. onvoldoende om standigheden, waarin het personeel verkeert. Zoo de bestellers, de klerken en de hulptelegrafisten. Spr. wees er nog op, dat de instelling van het kan toorpersoneel geen bezuiniging zal geven en dat de minister de Kamer buiten alles houdt, nu weer surnu merairs tracht te krijgen bij overrompeling, zonder dat er in de secties over gesproken is kunnen worden. Hij bepleitte invoering van een reglement voor post en telegraafpersoneel, waarin voor een bepaald tijd perk de loonen voor alle groepen worden vastgesteld Voorts wensebte spr. instelling van een gemengde commissie tot onderzoek van grieven. De heer Ketelaar (V. D.) wees er op, dat er geen enkele reden is, om te eischen, dat een bepaalde verhouding zal bestaan tusschen het aantal ambtena ren, van bepaald geloof en het aantal ingezetenen van denzelfden godsdienst in de betrokken gemeente. Spr. gaf voorbeelden van verkeerde toepassing der circulaires, eerst werd naar den godsdienst gevraagd e,n d'an pas naar do bekwaamheid. Uit het orgaan van don Klerkenbond las spr. een en ander voor ten betooge, dat de minister geen conciliante houding in neemt tegenover de vakorganisaties. Ook over de houding van den directeur-generaal tegenover de vertegenwoordigers der vakvereenig'ing werd door spr, geklaagd. De directeur-generaal wei gerde zelfs aan den voorzitter van een organisatie, die tot de deputatie behoorde, en namens de vereeni ging 't woord zou voeren, te spreken en noodige daar toe een ander lid dor deputatie uit. Toen de voorzit ter zich toen wilde verwijderen, werd hem ook dat geweigerd. De menschen moesten zelfs in militaire houding blijven staan. Zulke dingen kweeken onte vredenheid en verzet. Spr. behandelde daarna de wenschen van het lagere personeel en keurde de vele en ingewikkelde rangen af. De heer van W i c h e n (R. K.) drong aan op meer telefoonverbindingen in de bloembollenstreek. De heer Rood'huyzen (U. L.) stelde een motie voor, waarbij de Kamer als haar oordeel uitspreekt, dat het niet gewenscht is aan directeuren van post en telegraafkantoren aanschrijvingen te richten, om behalve op eilehen van geschiktheid en levensgedrag, EEN EIGENAARDIGE KWESTIE, In October j.l. besloot de gemeenteraad van Schoon hoven de jaarwedden van burgemeester, secretaris en wethouders iedér met 100 te verhoogen. Gedepu teerde Staten maakten daartegen bezwaar, omdat de ontvanger verg-eten was en stelden dén raad voor ook dezen alsnog eene verhooging toe te kennen. De raad trok nu het geheele besluit in en stelde aan Gedeputeerden voor dé genoteerde 300 alleen te doen strelrken tot verhooging van de jaarwedde van den secretaris. Ook dit besluit kon echter, schrijft het N. v. d. D. de goedkeuring van Gedeputeerden niet verwerven, die nu, in verband' met het intrekken van het eerste raadsbesluit, van oordeel zijn/ dat in de jaarwedden geenerlei verandering moet worden) gebracht. liet slot van de geschiedenis ia dus, dat niemand iets meer krijgt. POGING TOT ZELFMOORD. Te Heemstede bij Haarlem, i'a door de politie op den openharen weg een Duitseher aang'ehouden, die twee schotwonden in het hoofd had. De man verklaar de, door twee hem onbekende personen te zijn aange vallen, beroofd en mishandeld. Door den inspecteur van politie nader ondervraagd, kwam hij echter tot dé bekentenis, dat hij uit schaam te de ware toedracht had verzwegen. Hij had zich namelijk de wonden zelf toegebracht met een revol ver. De ongelukkige is naar bet Diaconessenhuis te Haarlem vervoerd, alwaar men zijn toestand' zeer zorg wekkend oordeelde. MOEDIGE HOLLANDERS. Den 22en Nov. brak te Singapore, eeni hevige brand uit in een woning van een gegoeden Chinees, waarbij voor een waarde van 30.000 dollars aan preciosa eene prooi der vlammen werd. De echtgenoote van den bewoner bevond zich alleen thuis en lag' zwaar ziek te bed. Juist toen het gevaar het hoogst was gestegen, al dus lezen we in het Ilbld., drong een Hollander door rook en vuur heen, de „Sing. Free Press" noemt den naam van dézen wakkeren landgenoot.: Ba ronds, -en bracht de zieke, door de vlammen heen, veilig naar buiten. Twee andere Hollanders, door het blad Reeser eu O. Loruiug genoemd, -redden een groot gedeelte van het meubilair. Het Singapore-blad roemt do flinke houding onzer Inndgenooten zeer. UIT SINT PANCRAS. Gistermorgen kwam de Raad dezer gemeente in voltallige zitting bijeen. Na opening door den voor zitter werden de notulen der vorige vergadering gele zen en onveranderd vastgesteld. Ingekomen waren: goedkeuring van Gedeputeerde Staten van de gemeente-rekening 1911, goedkeuring van 't zelfde college van de gemeente-begTooting 1913 en van bet Raadsbesluit tot verkoop van land aan Ou des. Verder de mededeeling, dat over de maand November zijn ingekomen 29 telegrammen en bericht van kasverificatie bij den gemeente-ontvanger op 20 December, toen overeenkomstig de boeken in kas was een bedrag van i 1553.49. De voorzitter deelde mede, d)at, de heer Kloosterboer en hij naar Amsterdam waren geweest, om een brand kast aan te koopen. Do heeren waren er niet in ge slaagd! een goeden koop t-e doen en hebben daarna een kast van de bepaalde grootte voor 140 besteld bij den heer W. van Vuur» te Alkmaar. Nog; deelde de

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1