abend alle. m No. 15174 5000. No. 2480 2000. Nüs. 8724 en 13840 elk 1000. No. 16997. 400. No. 13548 200. Nos. 2121, 3696, 8460, 11790, 12690. 13253, 14598, 16045 en 19904, elk 100. BUITENLAN D. De Balkan-Oorlog. STADSNIEUWS. Ingezonden mededeelingen. EKI-IS OVIRAbGRATIS-VERKRIJG BAAR-VOOR-IEDER KOOPER MARGARINE PER POND VAN ADVERTENTIE N. 178 107 1561/, 129.50 1861/, 796 269 387 49 dï 24 ,T° f M'T a,86—776 «'«hou. poU dochter. d°ord™s0."td0m 61 i"™' di'P DANKBETUIGING voorzitter mede, dat liij voor 1013 overeenkomstig' de begrooting had aangekocht 50 iepen hoornen bij den heer Dekker, bloemist te Noord-Scharwoud-e. Van de firma Koster en van Batenburg te Alk maar waren de bestelde 100 M. slang en koppeling in de beste orde ontvangen en in verband! hiermede zei de voorzitter, dlat het wel wenschelijk zou zijn het spuithuis eeni pleistertje te geven. De voorzitter zal te dezen een regeling treffen. Alvorens tot sluiting der vergadering over te gaan, wees de voorzitter er op, dat 1912 voor de gemeente een belangrijk jaar was door de vestiging van den ge neesheer, door het aanvullen en het in orde brengen van do bra.ndbluschniiddelen en door de aansluiting bij de gasfabriek te Broek op Langendijk. Spreker dankte den Raad voor de aangename samenwerking. In gesloten zitting werd daarna besproken de be legging van gemeentegeld in verband met den ver koop van land. STAATSLOTERIJ. Trekking van 21 December. 3e Klasse. 2e Lijst. Men verneemt, dat de verbonden Balkanstaten van Turkije liet volgende vragen: lo. Afstand van al het gebied! tem Westen van een lijn, beginnende op een punt ten Oosten van Rodosto, aan de Zee van Marmora en loopende tot de baai van Malatra aan de Zwarte Zee (Malatra-Boeroen), met uitzondering echter van het schiereiland Gallipoli. 2o. Afstand van de eilanden in de Egeïsche Zee. 3o. Afstand van alle rechten op Kreta. Men laat de kwestie van Albanië den mogendheden ter oplossing. De eischen van de bondgenooten maakten op de Turksche afgevaardigden een pijnlijken indruk. Zij hebben hun bezwaren tegen de Grieksche afge vaardigden voorgoed laten varen en dringen ook niet aam op de voorziening van Adrianopel met levensmid delen. SMAADSCHRIFT. Heden had zich voor de rechtbank alhier te verant woorden Joannes Ferdinand) Maria E., redacteur van de Haarlemsche Hanze, officieel orgaan van den bond van R. K. Vereenigingen van den handeldrijvenden en industrieelen middenstand in het bisdom Haarlem, dat wordt uitgegeven te 's-Gravenhage. In het nummer van 8 Nov. van bovengenoemd) blad had €>en ingezetene van Uithoorn een ingezonden stuk geplaatst, waarin gevraagd werd of de uitver koop van allerlei soorten religieuse artikelen door den heer S. llalina of een vliegende winkel öf een eeuwig" durende uitverkoop was. De redacteur schreef in een onderschrift, dat de uitverkoop is geschied „onder leu genachtige voorspiegelingen," wijl het magazijn des heeren Halma te Alkmaar nog bestaat, dus niet uit verkocht is. Schrijver noemde dit oneerlijke concur rentie. De heer Halma diende naar aanleiding van dit schrijven een klacht in bij de justitie. Beklaagde verklaarde de eenige redacteur van bo vengenoemd blad te zijn, het wordt gedrukt in den Haag, verschijnt eenmaal per week en wordt per post verspreid. Beklaagde verklaarde de schrijver te zijn van^het onderschrift ondter het bedoelde stuk. Nadat een drietal getuigen in deze zaak waren ge hoord, n.l. de heeren Halma, van der Klei en Schnei ders, eisehte de Officier van Justitie tegen beklaagde 10 boete subs. 10 dagen hechtenis. Beklaagde verdedigde zichzelf. (Vrijdag komen we nader op deze zaak terug.) STAND DER KEGEL WEDSTRIJDEN, uitgeschreven door de Kegel'club „Koekoek", te 5 Alkmaar op 24 Dec. 1912. Korpswedstrijd. „Zou er kans zijn," Alkmaar, 311; „de Phoenix," Haarlem, 293; „Alle negen," IJmui- den, 289; „Mimosa," Leidbn 287; „Steeds hooger," Amsterdam, 286; „Hard gaat. ie," den Helder 284; „D'r deugt geen bal van", Amsterdam, 280; „U. D. 1," Amsterdam, 278; „Men heeft ze niet aan een touwtje," Amsterdam, 276; „Treffen wint," Amster dam, 272; „de Prins," Haarlem, 265; „Z. B. G. P.," Amsterdam, 259; „de Club," Alkmaar, 257; „Noord pool," Amsterdam, 242; „Voor ons vermaak," Amster dam, 239; Koekoek," Amsterdam, 238; „Nooit ge dacht," Ilaarlpm, 231; „de Gezellen," Amsterdam 226. Eereprijs: 72. Copsojati.e-prijs: 53, Personeele- wedstrijd: Hoogste 44, Laagste 40, Serie-Personeel 114 en 110. Consolatie-Personeel 108. Vrijebaap- wedstrijd: Hoogste 47, Laagste 40. De Korpswedstrijd eindigt op 31 December 1912, en de Pewoppele- en Vrijebaan-wedstrijd op 13 Januari a. s. Op 1, 2 en 3 Januari zullen de Stadswedktrijden plaats vinden, waaraan iedere club, die alhier bestaat, öf gedurende de laatste 10 jaar bestaan heeft, kan deelnemen. Deze laatste gelieven zich vóór 30 Deo. a.s. hiertoe aan het secretariaat (Oudegracht 263c) op te geven. Tevens is hieraan den stadskam» pioenwedstrijd verbonden, waaraan door een ieder, die in bovengenoemden Stad»-Korpswedstrijd is uit gekomen, öf lid! is van een uitgekomen club, gratis kan worden deelgenomen. VROUWENKIESRECHT. De afdeeling Alkmaar van den Ned. Bond voor Vrouwenkiesrecht heeft beslag weten te leggen op een der vaoantiedagen van dar. Herman Snijders, voorzitter van den vrijzinnig-demoeratischen bond. En zij heeft, blijkbaar veel belangstelling verwachtende, de groote zaal der Harmonie gehuurd) voor de bijeen komst, waarin de lieer Snijder» als spreker zal optre den. Donderdag 2 Januari heeft de vergadering plaats en het onderwerp luidt: „De in uitzicht ge stelde grondwetsherziening en de vrouw." Deze vergadering is zeker de eerste politieke van het zoo politieke jaar 1913. En waar het hier een actueel onderwerp geldt, besproken door een der voormannen, daar mag vprwacht worden, d:at zoowel mannen als vrouwen in grooten getale de vergadering zullen bezoeken en de groote Harmonie-zaal door be langstellenden zal worden gevuld, „HET VRIJE TOONEEL." Het „Vrije Tooneel" geeft de beide Kerstdagen een opvoering van het Indisch tooneelspel naar Multatu li's Max Havelaar, waarvan het eenige jaren geleden veel genoegen heeft beleefd. Men deelt ons mede, dat ook nu weer kosten noch moeiten voor de vertolking zijn gespaard, zoodat verwaeht mag worden dat 't ijve rig strevende gezelschap ook nu weer met een goede voorstelling voor den dag zal komen. En waar „Het Vrije Tooneel" bijna altijd speelt voor volle zalen, i» er alle reden om te veronderstellen, dat het ditmaal niet anders zal zijn. V9BMWHB EVANGELISCHE UNIE. Daar was hij weer, de langverwachte avond, met on geduld tegemoet gezien dóór de leerlingen van1 de Zondagsschool van de Vereeniging van' Vrijzinnige Hervormden „Evangelische Unie." Tevoren hadden ze ,weer tal van liederen ingestu deerd die ze bij den Kerstboom mochten zingen. De Kerstboom! Wat prijkte hij weer in feestelijken dos, beladen als hij was met gekleurde ballen en sterren, met schitterende kralensnoeren en zilver engelenhaar, t Was een lust er naar te kijken. Geen wonder dat de kinderen, dm daar tezamen waren gekomen om het Kerstfeest te vieren, geen oog afhielden van den boom, onder welks takken een groote tafel was ge plaatst, waarop de eadeaux, die ze zouden krijgen, waren neergelegd. En wat een mooi oogenhlik toen do kaarsjes aangestoken werden. Als een' gloeiend lint ging het langs de_ takken van kaars tot kaars tot elk van die vele lichtjes zijn schijnsel wierp op wie er in het kerkgebouw verzameld waren. Stampvol was de kerk, toen dir. Lindeboom uit l-serkhout, nadat door de gemeente gezang 229 vers 1 was gezongen, voorging in gebed. de kinderen, die onder leiding van den heer J. K. van Arnhem tal van liederen hadden ingestu deerd, het Kerstlied „Looft alle volken, looft God den ileer hadden gezongen, bracht mejuffr. M. Verwev Kerstaria ten gehoore. Daarna, zette dr. Lindeboom de beteekenis van bet Kerstfeest uiteen en toen brak liet groote oogenblik aan, dat waarop het Kerstverhaal verteld werd Met aandacht werd de vertelling over den kleinen eter die verdwaalde en weer naar huis gebracht werd door den verwaarloosden jongen Heggehanues, die. toen een tehuis vond bij Peter z'n ouders, aangehoord. -Lenige malen werden er versnaperingen uitgedeeld, terwijl zoo nu en dan liederen werden gezongen, die door den heer A. Tonneman werden begeleid. kiiivfn- e ^erden de geschenken uitgedeeld, eerst bijbeltjes aan de kinderen, die de Zondagsschool ver laten, daarna werden allen nog bedacht met platen, boeken, parapluies of speelgoed, dat met opgetogen gelaat werd- getoond! aan vader, moeder, broertjes of zusjes, die waren meegekomen om het feest te vieren. VOETBAL. rr VLaLde 7e,dstriJdten' a.s. feestdagen betreft, Holland zal den Eersten. Kerstdag spelen tegen een Amsterdamsehe combinatie en den tweeden tegen D. Ult' Amsterdam. Holland?» Bestuur heeft zich goed geweerd. Alemaria heeft, ook pogingen in t werk gesteld doch op 't oogenblik nog zonder suc ces. Misschien dat ter elfder ure nog een tegenpartij gevonden wordt. i y Vel staat, vast dat op Nieuwjaarsdag Haarlem TI, kampioen der Reserve le klas, de gast zal zijn van AJcma na ARRONDISSEMENTS-RECHTBANK. Uitspraken van heden. Pieter D., Egtnond aan Zee, wederrechtelijk bin nendringen, bekrachtiging vonnis yan den Kanton rechter. Jacob A. en Jan B., Schermerhorn, mishandeling, ieder 50 boete subs. 30 dagen hechtenis. Alewijn O., Hem, mishandeling, 25 boete subs. 10 dagen hechtenis. Willem S., Helder, overtreding Jachtwet en Wa penwet-, 7 dagen hechtenis. Hendrik R.j Helder, overtreding Jachtwet en Wa penwet, 7 dagen hechtenis. Johan W., den Helder, mishandeling, 10 boete subs. 10 dagen hechtenis. Pieter K., den Helder, overtreding Drankwet. 2 maal 8 dagen hechtenis. Oijsbertus van der M., Anina Paulowna, mishande ling, 1 week gevangenisstraf. Cornells R., Oud es luis; mishandeling, ontslagen van rechtsvervolging. Hemdlricus, Johannes Leonardus, zwervend, valsch- heid in geschrifte en oplichting, 4 maanden gevange nisstraf. K. W. II.; T. H. S.; C. S.N. H. P. en G. 8., Alk maar. vernieling, ieder 10 boete, de le en 2e subs. 10 dagen hechtenis, de 2e en 3e subs. 2 weken tucht- school. P. R„ Grootebroek, P. B„ Lutjebroek en N. v. d. Bovenka,rspel, beleediging, ieder 1 week gevange nisstraf. ART. 1638 C. EN D. VAN HET B. W. B. en W. stellen voor: in de bestekken voor openba re gemeentewei-ken voortaan een bepaling te doen op nemen, volgens welke de aannemers worden verplicht m hunne inschrijvingen een bedrag van 1% van de aniinemings.sommen op te nemen, welk bedrag ak een verrekenpost zij aan te merken, waaruit de vergoedin gen en uitkeeringen, welke het gevolg zijn van het be paalde m de artt. 1638 c. en d. van het B. W. worden gekweten. AM8TERDAMSCKE BEURS. Opgave van het NOORDHOLLANDSCH LANDBOTJWCREDIET. Voerdam, 0 11, Alkmaar. Staatsleeningen, NEDERLAND. Ned. Werk, Schuld Koere van 28 Dto. 24 l)ee. BUITENLAND, pCt. 31/, 8* Bulgarije Tabakeleening Brazilië Funding Mexico binnenl, Japan Oostenrijk Jan. Jul. Rusland Hope Consol 1906 1894 6e Em. Iwang Dombr. pOt, 6 5 5 4 4 4 4 6 4 >i r» ïinane. enlndustr. ondernemingen en*. Nationale Hypotheek Bank Noordhollandsch Grondcrediet >9 U Ned. Handelmaatschappij rasc. Barge en Moorman Cultuur Vorstenlanden Winst ba w. pCt. 4 4 div. Westersuiker A/dam Deli Langkat Idem pref, A'dam Serdang aand. AANBESTEDING. Men seint ons uit 's-Gravenhage: Bij dó heden alhier gehouden aanbesteding is voor het driejarig onderhoud) van het Gerechtsgebouw te Alkmaar het laagst ingeschreven door den heer S Spruit aldaar voor 1190, voor het Huis van Bewa ring aldaar door dón heer J. P. Vers tra eten te Alk maar 1037 voor de strafgevangenis door den heer 1 van der Waal te Alkmaar voor 3384. Burgerlijke Stand. Op den 2en Kerstdag bestaat er van 12—121/, UUr fn ^veHrH r°fn van aan8>ften van geboorten Vrijdagavond huwelijks-aangiften kunnen geschieden GEBOREN'. 22 Dec. Catharina Maria, d. v. Johannes Weyling en •Johanna Maria Mooij. 23 Dec. Elisabeth Carolina Maria, d. v. Stephanus OVERLEDEN?1" A''n" M"" ,oh",u» 23 Dec. Jacobus Adrianus van Trotsenburg 72 j. I' rancina Catharina van den Bogaerde 4 mnd. Marktberichten. Deli Batavia Deli-Maatschappij Medan tabak Rotterdam Deli Senembah Tabak-Mij, Amst. Rubber Cult. Gecons. Holl. Petrol. Cert. A Ron. My. t. expl. v, Petroleum Dortsche Petroleum Moeara Enim Sumatra Palembang Perlak Petroleum-Mij. Zuid-Perlak Ketahoen Gew. i pref. Redjang Lebong Great Cobar Amalgamated Copper Cy, Amer. Hide and Leather Anglo Amer. Telegraph Comm. Steels Gar and Foundry Amerik. Stooinv.-Mij Common Marine Preferent Marinebonds Comm. Pern Preferent Spoor wegleeningen. in. u z. °- Mi it 97 pCt. 4ik sand, dir. 91 66 1081% 46 88«/4 84 869/ie 85 9« 85 94»/, 98 1001/4 861/4 525 568 261 887 1545 214 224l/s 557 186 227 201 76 64 9 291/, 200 87i/9 7581, 261/4 251/4 641/. 56 185 5 191/» 11 64 n n pCt. 4 EEN JUBILEUM. Tconap^9SteDnD6C^ben zal de zaak van den beer a rrrejQuerf a'hler 75 iaar gevestigd zijn. Het is dien dag n.l. 75 jaar geleden, dat de vader van Wl, if ?,a,erTC 0 Zleh Ult Erankrijk in hetzelfde pand hoek Hout til Langcstraat vesti^do. PURMEREND, 24 Dee. Aangevoerd 225 runderen, waaronder 104 vette 72 a 86 et. perK.G. en 121 melke- en geldekoeien f 150 a 320, prijshoud. matig, 8 renTo^ a 1 ni' Paarden f 41 vette ka've- ren t 0.85 a 1.05 per pond, matig. 184 nuchtere f 16,- a 30. vlug, 279 vette varkens 56 a 60 et. Der kilo 67 magere id. f 20 28.-, ,l„g. 232 bi jgeï f 8 1 z4,— a 36,prijshoud. mtg, 60 manden appelen f 1.50 a 2,—, 20 manden peren f 1.25 a 1.50 Sa?zen f 0.— a 3.70, 49 swanen f 5.50 a 7.— Kleme fabriekskaas f 32— kleine boerenkaas 31. middelbare f 80.50, commissie f vol- f 1 kn e Tm' D-an?6V- 5i 8tapels' 1114 kilo'boter f n klpe,erea f *-60 6.50, eendeieren I u,per ïuu. Holl. IJ*. Sp.-Mij, Mij. tot aipl. van Staatsspoorw. Deli Spoorweg AMERIKA. Ateh. Top. Cert. v. Convert r_„ Denv. en R. Gr. Cert. aend. dir. Eric Kansas- City South. pref Miss K. Texas C. v. New-York and Ontarie Norfolk Western C. v. Rock Island gew. Southern Pacific Southern Railway Union Pacific cert v. Wabash gew. RUSLAND. Wladikawkas 1886 Premieleeningen. NEDERLAND. Stad Amsterd. fl00 Gemeente-cred. BELGIE Antwerpen 1887 HONG ARDE. Hongaarscbe Hyp, Idem OOSTENRIJK, Staat,sleening I860 RUSLAND. isfik Koers van het. geld. Prolongatie 3T/B Mededeelingen. De komende feestdagen en de na derende jaarwisseling doen algemeen dè omzetten op de beurze zeer inkrimpen, terwijl ook ten onzent den invloed' zeer merkbaar worden. De Amerika arisch© markt was heden zwak met fractioneel lagere koersen. Oliewaarden kalm toch prijshoudend. Noteering Ko ninklijke 557y2—60. Geconsolideerde 226—28. Tabak ken vast. Mijnen onveranderd. 3 3 8* 4 5 5 8 881/» 941/, 2571/, 106 13 04 211/4 811/, 27 61 Vs 273/, 82 11121/s 241/, 1108 277/» 1611/9 4Vi« 878As 11019/M 11005/» 8O1/4 115»/l 11071/, 1541/4 1478 pCt. 918/4 657 943/a 108"A, 981/4 178 1561/, 129.90 185 276 887 5 Januari hopen onze broeder en zuster R. v. «1. POL en A. A. v. d. POL—SLOP hunne lUIyjHrige EcUtvereeiilglng te i herdenken. Familie SLOP. Familie v. d. POL. Alkmaar, 24 December 1912. 'w' V S.' S,« »s<' w S 6 Januari hopen onze oom en tante R. v. d. POL en A. A. v. d. POL—SLOP hunne 13i/2-Jarlge Echtvereeniging te herdenken. Hunne neven en nichten. Alkmaar, 24 December 1912. Geboren: zoon van FBEDEBIK JAM, 9ik 29i/,l 208 87 V, 761/, 261/4 251/4 69 55 5 187/, 65»/, 107/8 54 88 i/i Bergen, 24 Dec. 1912. J. H. KöHNE en N. M. GLIJNIS. De Heer en Mevrouw LIND HAN8MA geven ken nis van de geboorte van hun Zoon Middelburg, 23 Deo. 1912, De Heer en Mevrouw ARNTZ - GOES geven ken- nis van de geboorte van eene Alkmaar, 23 Dec. 1912. 2571/, 106 81 Vs 26»/g 611/» 279/16 82 24Vi« 277/8 1611/16 41/4 87s/i6 TELEGRAFISCH WEERBERICHT. 24 December. Medegedeeld door het Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch instituut te de Bilt. Geldig tot den avond van 25 December VERWACHTING. Krachtige, tijdelijk wellicht stormachtige zuidelijke tot zuidwestelijken wind, betrokken tot zwaarbewolkt, waarschijnlijk regenbuien, zelfde temperatuur. Heden ontgingen wij het treurige bericht, dat te Buitenzorg (Ned. Indië) is overleden onze geliefde Echtgenoot, Vader en Broeder, de WelEd. Heer J BIJCHBORST, in den ouderdom van 38 jaar. „T Namens de Familie, Mevr. Wed. EIJCHBORST-Greusea. A. J. RIJCHBORST. (Batavia>- U. L. RIJCHBORSTLuster. vf TIr (St. Kruis). Mevr. Wed. TUS8CHENBROEK— Rijchborkt, P. RIJCHBORST. S. S. RIJCHBORSTDieringx, Alkmaar, December 1912. Heden overleed, zacht en kalm, na een smartelijk lijden van eenige dagen, onze innig geliefde echtge- noote, moeder, behuwd- en grootmoeder Mej. Jï ELTJE DAVIDS P. ZWAKMAN. D. MEIJER—Zwakman en kinderen. Jb. METJER. Cs. ZWAKMAN. G. ZWAKMANSchoen en kinderen. N. JONKER—Zwakman en Kind. C. JONKER. CATH BLOKKER—Zwakman en Kinderen. D. BLOKKER. G. KOOI—Zwakman. C. KOOI. Jn. ZWAKMAN Bergen, 23 Pee. 1912. en Verloofde. aai}TTden WelEdel ZeerGel. Heer Dr. J. W. WICHE" R1NK en Zuster v. d. BERG voor de zorgzame be handeling, onzen zwager tijdens zijn ziekte bewezen, Namens de familie, Lindelaan 46. A. SCHOEN.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 2