ie 2e Holland I-A' Holland ¥-D O. s. Combinatie. II. (Amsterdam). K O R F F KORFF's prima Cacao, EERSTE BAL Alkmaarsch Bioscoop-Theater. SWEET MAY II De verlatene pleegt verraad, Ridderstraat, hoek Oudegracht. Te Koop Feest-Programma voor ZS26 ei 21 December. II Tijdelijke hulp. Houtveiling The Dollar HAT GERARD WORM. Stoombootdienst „Alkmaar - Packet'. Kerstnummers Baakcttakkerl Apjelsteegt J. A. NETTEN. Urogeen-taületten Bazar Alcmaria' HAEHOFERRIN De Dansclub „ALCMARIA VICTRIX" geeft haar een nette DIENSTBODE, P.G. Een WINKELJUFFROUW Leerling-Bankwerkers 0PENBARË1ËRÊDIENSTEH. Te koop aangeboden. Uit de hand te fc&op 2 dampalen met damhekken. 60 k 70 Parken Eiken-, Berken-, Elzen- en Esehdoornen HAKHOUT, VRAAGT ONZE Prima qualiteit. Chice vorm. Uitvoering van beursorders. Kerstkransen. Appelbollen. Kallsvleesckbroodjesv Saucijzenbroodjes. Jodenkransen. Roomkrullen belde Kerstdagen GESLOTEN. Alleen het woord doet kenners en liefhebbers reeds watertanden naar een kop Cacao. alle goede eigenschappen in zich vereenigende, is al om verkrijgbaar tot den zeer verlaagden prijs van f 1 per pond. Kleinere bussen naar verhouding. op Zaterdag 2H December 1912, 's avonds 8'2 uur, in de Groote Zaal van de Harmonie. FIJN,DUURZAAM,GEURIS. BIJZONDER MOOI SAMENGESTELD B.J. Inert. SffirS' DIENSTBODE Manufacturen. HERSTELD APOST. GEMEENTE, Toussaintstraat 19. WERKPLAATS, J. J. SCHOUTEN, DE DRIE SULTANES (Prachtig gekleurde Comedie). HLlBlöLSTIXrXJaMEIXZtHsFi Adres, BEDIENDE, Huuropbrengst 7 a 8°|0. DRAI5I(1AvanVALKEI1BURG;S-- e A ••iLEVERTRAAf L e e r 11 te SCHOORL, (de f 2.50 hoed). De SalonbootALKMAAR vaart 25 December 8 uur van Alkmaar en 4 uur van Amster dam, en 26 Dec. 6 en 2.30 uur van Alkmaar ©n 9.30 en 6 uur van Amsterdam. Alkmaarsche C red iet- en Effectenbank. LANGESTRAAT A 45. W. BftKKUM Jr., KONINGSWEG 26. Terrein WESTERWEGt. M AANVANG 2 UUR. Entrée 10 cent. jpgp Sluiting der Zaal precies 10 uur. Een episode uit den Balkanoorlog, Dr. H. NANNiNG's Pharm.-Chem. Fabr., den maag. GEVRAAGD, bekend met mwchine-bordnren. Brieven onder letter M 259, bureau van dit blad. Aan de Scheepswerf en Machinefabriek 't Hondsbosch" alhier kunnen geplaatst worden. Een nette Burgerjongen gevraagd Banketbakker en Kok Kerst-, Schuim- en Choc, kransjes. Kerstkransen met alle vullingen. Appeltaarten, Yaeherins. Kerst-cakes en Taarten. Pasteitjes, Croquettes, Risoles, etc. een BOERDERIJ, groot 18 Hecta renmet HUIS en BOETzéér vruchtbaar WEILAND, alles bij el kander gelegen aan een hoofdweg- Alkmaar. Yoormeer D 26, Te bevragen bij A. SLIKKER, Bergen (N -li.) FRANSOH, DUITSCH, ENGELSOH, ITALIAANSOH, SPAANSOH, DEENSCH-NOORSOH en RUSSISCH Bureau tot Publiciteit van Weten schappelijk Nieuws, ten overstaan van den te Schagen ge vestigden notaris Yan den BERGH, „gr- Het Bestuur der ONDERLINGE ALKMAARSCHE BR AND ASSURANTIE ifHy bericht in verband met het overlijden van den voormaligen Directeur, den neer K. J. KOSTER, dat de zaken onder deskundige leiding zuDen worden voortgezet, en dat het Bestuur zich volkomen gerechtigd acht aan belanghebbenden ken nis te °geven, dat voor de volledige "nakoming van alle verplichtingen tegen de verzekerden alle waarborgen aanwezig zijn. Voor het ontvangen van alle gewenechte inlichtingen wende men zich tot den Heer L). VISSER, waarnemend Directeur, kantoor houdende eiken werkdag van10 tot 12 en van 4 tot 6 uur aan de KaRNEMRLKSBUURT E 8 Het Bestuur. Telefoon 147. Aanbevelend, Allen, die iets te vorderen hebben van de N.Y. Alkm. GUazenwas&cherij, HEUL 1, worden verzocht hiervan opgaaf te doen door inzending dei- rekening voor 30 dezer a.s. A. BEEK, Directeur. Huis- en Rijtuigschilder te Alkmaar, Voetbalwedstrijd Verkrijgbaar bij: Wed. M. F. BEUDEKER, Koloniale waren; R. DE GROOT, Comestibles; Gebrs. TEN KLEIJ, Koloniale waren: NIEROP SLOTIIOUBER, Chemicaliën; B. REITS- MA, Confiseur. INTRODUCTIE'» verkrijgbaar bij het Bestuur en de leden a 50 Cts. enkele kaarten en <5 Cts. Heer en Dame. N.B Recht, vaa toegang voor behouden. mssm Massief Gouden Verlovingsringen. Belde KERSTDAGEN een buitengewoon schitterend programma, o. m. een Hollandsche film, opgenomen te Volendam. en verder wat het programma aangeeft. Aanvang 5 uur en 8 uur. I (STAAL-HAEMATOGEN) leen «ingenaam smakend bij uitstek bloed- I vormend versterkingsmiddel in gevallen van bloedarmoede, .bleekzucht en alle daaruit I voortkomende zwakte-toestanden. Prijs per Literflesch, voldoende voor ongeveer I 20 dagen, f 2.—. Bereid door Mevrouw SCHUIJTEMAKER, Wilhelminalaan 8, vraagt tegen 1 Februari Tegen 1 Febr. gevraagd een flinke P. G., voor dag en nacht, bij K. IIERTLER, banket bakkerij, Haarlem, Oude Groenmarkt 26. ter opleiding bij J. SPREIJT flrma M. GEIJERS. TELEFOON 506. Ie Kerstdag: 's morgens 10 UUR 's avonds 5 LIJRï 3e Kerstdag: '«mor gens ÏO IJITK; 's avonds 5 FUR KERST FEEST voor <le kinderen der Zondag, «eb wol. Eiken Zwudag '«morgens ÏO UUR en avonds 5 UUR Donderdag 's avonds 8 UU B. V r f| e toegang voor waarheidllevenden. Adres QUAX Zn., Wilhelminalaan 5, Alkmaar. Door uitbreiding te koop aangeboden een flink" aan grootscheeps vaarwater, gelegen aan den Schelp- hoek en uitkomende aan het Wolfpad, geheel gioot ruim 300 M2, Zoo gewenscht met Gardner Gas motor van 8 P.K. met drijfwerk. Dagelijks te be- zichtigen. Aanvaarding by overeenkomst. ^^r-TTrmmn TTTITUf A TPTTIXT 7TniT i HENDRIK en GRIBOUILLETTE VERMAKEN ZICH (Komisch) DE SCHOONHEDEN VAN PORTUGAL (Gekl. Natuur-opname). WAT DE RUïNES AAN HET LICHT BRACHTEN (Comedie). HET PORTRET VAN RIGADIN (Komisch). DE AQOUTI OF GOUDHAAS (zeer mooie gekl. film). HENDRIK OP SCHOOL (Komisch). --:'V ïvf^'ïlïAj- Beleefd aanbevelend, Wegens ziekte wordt op HANDELSKiJfTOOB gevra agd zoo spoedig mogelijk een vlug en accuraat werkend, in hoofdzaak voor Reke ning-courant. Aanbiedingen met opgaaf van referen tiën en verlangd salaris onder lett. C, 260, bureau van dit blad. Te bevragen bg C. DE RUITER, Timmerman-Aan nemer, Stuartstraat 68. door middel van de schriftelijke taalcursussen van het geleid door Dr. J. M. HOOGVLIET, Dr.'A. A. FOK KER en andere bekende docenten. Vraagt ons gratis-prospectus aan. Adres: Singel 276. Amsterdam. op Dinsdag 7 Januari 1918, des voormiddags ÏO nnr, van gebakt liggende aan de Hjntoasya nabij de begraafplaats. Eigenaar A. J. PEECK ie Schoor). Aanbevelend, VOORRADIG. Op de PATHÉFOON zingen zon- for Naald. De platen-Catalogus op aanvraag v e r- kr ii 21) aar aan den „Alkmaarsche Naaimachine- ha-edel", ZAADMARKT 66, ALKMAAR. Tel. 3S6. Aanbevelend, A. HIl.DEKIMÖ. Dezelfde pr(|zei: wis te A nu sterdam. Telefoonnummer 439. Tegen verkoudheid, influenza, katarrh, rheumatiek, hoofdpijn en kiespijn? neme men bekend om hun bijzondere eigenschap van zekere wal king en volkomen onschadelijkheid. Per kokertje 45 cent. Verkrijgbaar te Alkmaar Lij NIEROP en SLOTHOUBER, drogisten, Langestravt. een langwerpige G«UI)EX BROCHE. Tegen belooning terug te bezorgen Advertentie-bureau A. KUSTERS, Ramen 1, Alkmaar^ bericht hiermede, dat hij zijn ZAAK van Konings weg 80. overgeplaatst Sseefi naar Beleefd aanbevelend. WILLEB SMIT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 3