25 ,e°, •®5^ïïber „HET VRIJE TOONEEL". „HARMONIE". Openbare Verköonin" EVEN ALS VORIGE JAREN: 100 VISITE KAARTEN met bijpassende Enveloppen Wed. JAC. VAN BEEK, DE HAARLEMSCHE HYPOTHEEKBANK. - kcsk sfflftr Jsw&jbbï Gebr. SCHENKE, Alkmaar, Mient Un BoorÉn, Ffoots, ftiÉta Koopt geen Breukband ik zend het IJ gratis Bouwland, Goed gevulde KERSTKRANSEN. L SPRUIT, A. Burger, Noordhollandsch Landbouwcrediet. Buitenl. Geldswaarden Tegen. mmm Indisch I ooneelspel in 2 afdeelingen, Donderdag versch Brood Dr. REIMANNS, Maastricht No. 120. drie akkers uitmuntend i Luxe soorten en zeer zwaar karton IETS H00DER 15 LRUS, doch men ontvangt dan tevens een prac- tischein drie kleuren uitgevoerde Maandkalender cadeau. ook aan bezorgd.. FNIDSEN 92. Tel. 598. ALKMAAR IIHIMmBM—IIll1 SC e rattaa Hi J. DE LAN(IE Corns. Jobs. Zn., Kassier en Commissionair in Effecten. Verhuring van Safe-loketten. Heerenstraat 7. i' Voor de Kerstdagen P'Ui ™'k Mynhardtg Laxeertabletten W llVÊTLeOGrlÊE I! Cffft PtEifffsl Idek polder Enkele kaarten 40 ct,, Dubbele 70 ct., Introductie's h 30 ct. aan de bekende adressen. Doe Uwe bestelling nog heden inde SCHOUTENSTRAAT bij Schoutenstraat 18. De nieuwste Heerenhoeden, Zelfbinders, Handschoenen, Bretels, Parapluies, Ondergoederen. BABE^PANDBRII^T EN ^tegen^'den^koere ^an^IOOV VA* ™k;ijS,a!"' z«n DITlO"®- WO.- met halljaarcoupons April—Oe"ober^- en ^ant lw "UTw ""'T'. f I##°- Eerste klas maatzaak voor HEERENKLEEDING. ?e^rd!'Schrijft hIdernTraanf U en l7zlndheid\llTdl^ NOÖRD-AMERIKAANSCHE pv*i. Pandbrieven» ln s*HbkeM v»n f io««, 15«o e« rio«, ""a' n*°wd"8» P. J. C. van Toornenburah In alle metalen verkrijgbaar Stadsuurwerk- rnaker. CHOCOLADE BANKET SCHUIM en KERST 25 cent per ons. 18 20 12 Laat 138, Banketbakker, Alkmaar. W. SCHEEPMAKER, tTptaoW»™ 8"'n 8,0<",liikS ,M DUIF" 5 WASCHT OU 11 ET DEZE ZEEP UW KLEEREN ZE WORDEN WIT GELIJK MIJN VEEREN. 2 U- f f *«a Jim uu i iMtJ I te TUIT.TEHOR.nr. i> i V iwmrs 8TAKD 1 DECEMBER 1912: Bypoikekenf 14.928.184.— Pandbrievenf J4.74S.400.- Rt,Ber,re8f 208 950- Dlreetle t Mr. A. S. MI EDEMA er. P. H. CR A A Hf DIJK. Vakwed IImming AANBEVELEND, SPECIAEITEIT I5T schrijf mij dan en g g' zonder verplichting of kosten wenscht te ontvangen, succes waar anderen falln^OvI^saoo^doo0^ ee*"5*1 VaU ÜWe bl'euk 8enezen hunt. Ik boek van genezenen staven mijne beweringen t "'olslri* gecontroleerde dankbetnigingen Raad van Toezicht: Jhr. Mr^J IT'vaN Prv"vr a"0!*-ff wnr,l«',s NK, w «mmissie van T^cht^»d«"*iï f„VAN VIEESSEN TRIP, COR. VISSER. KNERSTEASZ, Mr. J tegen welken koert da 0i„i,i 4®4 den van 1«1 pct., Verkrijgbaar te Alkmaar bij den H^r DE L^Ge"^^^ Directie: P. D. BIERMA. H. MEDENDORP. te Tl irjKKOK.V, gemeente HAREtfKAB8PEE in de herberg van K. KOSSEN, op Maandag 80 Notaris t© Alkmaar, van genaamd „VEÜSEBOCHT" nabij Eejnigenburg en Warmenbuizen,'in de ge meente Haren karspel, groot te zamen 83 aren 56 centiaren. Aanvaardingde noordelijkste en de zuideliikste akker -5 December 1912, de middelste akker 25 De cember 1913 onder genot der buur ad f 60 per jaar Eigendom van J. BAKKER te Kalverdijk. Meerdere inlichtingen geeft de Notaris. - BIJ - Telefoon 397. V ™r®5,Tr «T«EWOGEA ItlSOUOEï. TEM. Srujboonen 16 ets. per pond. Spercieboonen 16 ets. per pond. Spinazie 12 ets. per pond. Verder alle soorten GROEATEM IW REIK van Voorts Brusselsch lof, Druiven, Pisang, Appelen, Peien, Noten, Kastanjes en Mangelen, enz. Voor Appelmoes fijne Goudreinetten. Bestellingen worden ten spoedlgBte bezorgd. Aanbevelend, ktatlonsweg Telel. 387. verstopping, last van het zuur, slechte spijsvertering, hartwater, gele gelaatskleur, maagpijn en beslagen tong, zijn een zeker en zacht werkend middel. Bij gebruik niet de minste hinder. Per doos 35 Cent. Verkrijgbaar te Alkmaar bfl NIEROP en SLOTHOUBER, drogisten, Langsstraat. De uit prima grondstoffen vervaardigden PLEINES' le soort Duif" heeft te°Rotterdam)0 erzoek de scheikundige, de Heeren SchTkwijk 7Wulk een vetznnrgehalte van 49,04 o/o; een watergehalte van 10,71 o/q; een zeepgehalte van 43,00 o/0, Al* ge nu weet, dat „Edelweiss" heeft: een vetznnrgehalte van 27,17 o/o; een watergehalte van 39,42 o/o; een zeepgehalte van 20,40 0'c, #i: cfi 'M.DEPüNEBHD

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 4