Het derde schot. FEUILLETON. Èngelsche Brieven. bTnTTe "nl andT~ van Dinsdag 24 December 1912. CRIMINEE'LE ROMAN VAN HANS VON WIE-SA. !v-, 304. Honderd en veertiende jaargang. 1912. T RGEMEESTER en AVETMOITDERS van ALK- M. 'iR breng-en ter algemeen© kennis, dat in het Ge uit iteblad van Alkmaar, No. 391, is opgenomen het lie !ni t van den Raad dier Gemeente van 6 November 0i waarbij ie vastgesteld! eene VERORDENING, TOT REGELING DER ,1AARAYEDDEN VAN' DE' ONDERWIJZERS AAN DE OPENBARE LAGERE SCHOLEN IN DE GEMEENTE ALKMAAR. Welke Verordening, bedien afgekondigd, gedurende tulo maanden ter Gemeente-Secretarie ter lezing is noch rgolegd en aldaar tegen betaling van 0.15 in af.'ruk is verkrijgbaar gesteld. Alkmaar, 23 December 1912. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. (Van onzen Londenschen mede-werker). Nadruk verboden. Ik kwam eens lang® een poppenkraam. Daar zag ik zooveel poppen staan.. ik vroeg: „Wat doen die. poppen hier?" Die poppen drinken poppembier, Die poppen drinken poppenwjjm!" Wai /Allen die poppen vroolijk zijn!" Dit kiuder.rij^ipje kwam me in dg gedachten, toen ik i .-li van Lotiden's, Kcrstmisvermakelijkkeden be- zoeli t. Roads sedert, drie-en-dertig jaren1 verzamelt het wei kW a 1 „Truth" eenige dtiizemden poppen en onge veer 20.W0 stukken speelgoed, die het, op Kerstdag verdeelt onder de jonge patiëntjes, der Londensche hos pitaion en ziekenhuizen. Jaar in, jaar uit verza- m „Truth" gelden voor dat doel, jaar in jaar uit werden die duizenden popi>en aangekleed door dames van eiken rang en stand. Dit is werkelijk geen kleinigheid zooals blijkt uit mleistaand staatje van jonge verpleegden; In openbare instellingen heeft men: Armenhuizen mot 1.648 kinderen; scholen, door- in gshuïzen enz. met.' 16.409 kinderen; infirmerieën mei 3.171 kinderen; hospitalen v. h. hurgerl. armbe stuur met 4.839 kinderen; in hospitalen door giften g-, teiind: liospitalen en tehuizen voor kinderen met 3.847 kinderen; andere hospitalen met 2.501 kindo- i\ nfe zamen dus- 31.415 kinderen. A n11 die ruim/ 31.000 kleinen is de groote meerder- h' id doodarm, zonder dat ze dien financieelen toe stand aan zich zelf te wijten hebben. Doch het onaan- gennfim gevolg is, dat ze nooit een Kerstgeschenk zou den Ir rij gen, wanneer de liefdadigheid niet te hulp kwam. En als men nagaat hoevelen er in de zieken zalen en hospitaalkrihhen hun Kerstfeest! vieren, be<- h-dt men zich niet te verbazen dia tl de liefdadigheid zich niet onbetuigd laat. J-.ii zoo is 'i ook van 't jaar weer .mogelijk dat elk van die arme, kleine kleuters, die den leeftijd' van zuigeling te boven zijn, een pop of een stuk speelgoed krijgt: Bovendien worden de heele groote poppen en het zi.rv groote speelgoed nan die genoemde instellingen geschonken, zoodat al. die tijdelijke bezoekers daarvan z;.-h er achtereenvolgens mee kunnen amuseeren. Ze leiden daar dus een zeer nuttig' bestaan en zijn ze eenmaal tot onherkenbaarheid of onbruikbaarheid verdelen, dan stèrven ze een eervollen dood. Behalve al dit schoons hadden tal' van goede gevers ecu aantal andere dingen) gezonden: hoeken, lekkers cu pi -daches. Stel u voor vijftiendtiizend pistoehes, n pistaches. Stel u voor vijftienduizend pistaches, die op Kerstdag zullen helpen de levendigheid! en het ecu lawaai zijn. Een van de cadeauix is een glazen kastje waarin loi'0, zegge en schrijve zevenduizend, gl«ed- en fonkel nieuwe zessl ui verstukjes, pas van de munt, bewaard worde::. Twintig jaar lang kroeg „Truth" die stuk jes zil; crgeld van een onbekenden gever, om te ver doelen onder de arme patiëntjes; twintig jaar lang v.-'.s hei geheim, wie die j 2100 schonk. Eerst na zijn d oj werd bekend! dat het! Sir Francis Tress Barry te Yvindsiu- was geweest, em teen heeft men te zijner eer een kapitaal bijeen gebracht,, uit welks rente ieder jaar die 7000 „Tress Barry Sixpences" kunnen wor den aangekocht, om ze te verdeelen onder de oudste kinderen. Do 5600 noppen, die wolk, dat leger van poppen, 100O met r dan er ooit geweest zijn, vormden natuur lijk hei voornaamste punt van aantrekking- in de re macht ige Albert Hall', waar, zooals altijd, de I ril 111 Dell and I oy Show werd' gehouden en waar ..Truth" u welkom heette, wel niet in< een poppen kraam, m; ar in „Doll land", het poppenland. (Vertaald met toestemming van den Duièsehea uitgever.) 40) e— Kr werd geduld yereischt. Hij was alleen, de groo te reebok, geen hinde had! hij bij zich om vooruit te looi.mi en zich te vergewissen dat er geen vijand in de nabijheid was. Daarom was hij bijzonder voorzichtig i n kwam vaak pas tegen middernacht uit zijn schuil- piaate en het kreukeplboseh te voorschijn. de maan ging vandaag pas: laat op, voor dien li.! i kon echter de meest geoefende -strooper niets uit- i e Eindelijk vertoonde zich een flauw licht, aan ileu donkeren hemel, van uit. een lichtbron die nog m-rgcus te zien was. De zoom: van hef woud, zooeven neg in duisternis gehuld, begon zich langzamerhand tc vertonnen, de nevelen zweefden boven de weide als ecu fijne zilveren sluier. En nu steeg de volle maan n.et haar zilveren licht, boven de hooge toppen van het demi, bosch. op; weldra was bosch en weide alles te zani -u met een zacht licht overgoten. Met verdubbel de aandacht lieten d'e beide houtvesters hun oogen gaan ov't landschap, met ingehouden adem spitsten zij i'e ooron om ieder geluid op te vangen; in ieder denker hoekje, in ieder bosehje, achter ieder en struik keken zij met de grootste aandacht of zij ook iets za gen bewegen, maar geen enkele beweging was te be speur, n, zwijgend' hing de avondhemel over de anrde. Doch daar ginds, aan gene zij de van het bosch, daar, vrmr de blauwachtige schaduw der hoornen op de ver- lirhle weide viel, was daar niet, iets te onderscheiden, kwam daar niet iets te voorschijn uit den nevel, tel kens weer, rui eens zichtbaar en dan weer niet. Langzaam, heel langzaam zette de houtvester den Er waren 80 zeer groote poppen, elk 1 Meter lang, alle keurig gekleed en allerlei bekende personen voor stellend'. Dan volgde een afdeeling van zoowat 150 poppen, die meer dan 50 c.M. groot waren. Van de grootste hadden het meeste bekijks de drie welke Ko ningin Mary gezonden had en die do drie landen van het Vereenigd Koninkrijk vertegenwoordigden. Daar was, in het midden, Engeland1: een blonde maagd in witte zijde gedost, met de nationale bloem, de roode roos, in haar handen. Aa.n' haar rechterhand! stond een Schot, in kleurig; bout tartan en plaid, met een tuiltje witte heibloempje® in de hand'. Aan Enge land» linkerzijde was een Iersore „colleen," een don- keroogige, zwartharige lersche, met den vuurrooden omslagdoek die alle Iersche meiskens: zoo goed staat. Zij had Se Iersche „shamrock", een) plantje dat iets op 'm kla verblaadje gelijkt, doch het volstrekt, niet is, in de hand. Deze drie poppen waren de grootsten der gebeele tentoonstelling en elk 1 Meter 10 lang. 't Was de tweede maal dat Koningin Mary van hare belangstelling in deze zaak deed! bl'ijken, door een stel groote, zeer mooie poppen te sturen. Veel bekijks bad ook een groote groep door alle mo gelijke actrices ingezonden. Elke dezer dames had haar pop gekleed voor de .rol die ze zelve het liefst speelt en zoodoende zag men altijd! een groep liefheb bers van het tooneei om dl© étalage verzameld, die de gewichtige kwestie bespraken, of die lievelingsrol nu ook in elk geval' de rol was die ze het best speelde. Doch ook overigen® had' het tooneei zijn schatting moeten geven, aan dames die, hoewel zelve geen actri ces, de hoofdpersonen hadden aangekleed uit de stuk ken die ze het liefst zagen. Zoo waren) er Mytil en Tyltyl uit Mat.erlinck's „Blue Birdf' (Toiseau bleu"), verder de Madonna en de Non uit. „The Miracle" (de Beatrys-legendein Olympia door Reinhard't. opge voerd. Koningin Elisabeth ontbrak niet, terwijl As1- schepoes te zien was- in de zes stadiën van haar dui zelingwekkend! gelukkig leven. Er was, een groep uit een bekende operette „The Glad Eye" en ar wa ren figuren uit „Milestones," eeu stuk, dat. een fami liegeschiedenis verhaalt, zooals die verloopt van 1860 tot 1912 en dat ons herinnert aan d'e oude waarschu wing omtrent alle geschiedenissen: „plus ca change, plus c'est. la même chose." Dat stond; er hier nu wel niet in het Franseh bij, want in 't Franseh zijn de Engelscben nog wel eens in de war, zooals het opschrift boven een. groep be wees, overigens een groep zeer mooi gekleed© popjes, dio zich introduceerde als ,Ja petit© Trianon with Ma rie Antoinette." En Ehigefeche kijksteirs, die ook al met. haar Franseh op even, gespannen voet. stonden als mot de geschiedenis, trachtten' tevergeefs te ont dokken, wie van de popjes nu dat kleine Trianonnetje moest voorstellen. Wat nu d'e kleeding der poppen betreft, die was heel vaak maar zoo zoo. Niet eooveer wat de «tof als wel wat de afwerking betreft. Sommige dames hadden 500 poppen elk aangekleed! en dat lijkt nu geweldig, dooh men karn ten eerste duidelijk zien, dht al die japonnetjes volgens een patroon geknipt waren, verder zonder passen met de naaimachine ini elkaar gezet en vaak zelfs niet eens afgewerkt. Sommigen hadden, door keus der kleuren voor de stoffen, allerlei vlaggen gevormd': een rij of wat roode, witte en blau we poppen gaven de Èngelsche nationale kleuren te zien. Een „suffragette" had rijen poppen zoo gekleed en geschikt, dat ze de vlag' der brievenbusbestorm- sters, de W. S. P. U. (Womeus Suffrage Political Eniom) vertoonden; en zoo was er meer. Evenals vroeger had ook nu weer de Goldsmiths en Silversmiths Co., wier mooien winkel, in de Regent- street, we allemaal kennen, een prachtig gouden da meshorloge gegeven, als eersten prijs voor de mooist gekleed© pop,,.terwijl „Truth" zelve allerlei prijzen in zilver had beschikbaar gesteld. Gemengd nieuws. UIT BROEK OP LANGENDIJK. In de rijd'ag gehouden voltallige zitting van den gemeenteraad werd de heer C. Slot. Klz. als lid geïn stalleerd. lot wethouder werd! in de vacature, ont staan door het. overlijden van den heer Wage,naar, ge kozen de heer A. Glas (d'e heeren K. Ven en Chr. de Doe>s kregen ieder één stem). Toti lid! der 'gascom- missie werd! gekozen de heer A. Glas, tot plaatever- vangend lid de heer Chr. de Does. Op de voordracht tot, lid van het college van zetters voor de Rijksbelastingen werden geplaatst de heecron A. Dirkmaat en Z. O. Kostelijk. Tot schatter voor de Drankwet, werd met 4 stem men benoemd de heer Groot, gemeente-opzichter (de heer W. Dirkmaat verkreeg 3 stemimen). Tot tweeden ambtenaar voor den Burgerlijken Stand werd! de lieer De Does gekozen. Na uitvoerige toelichting door den heer Dirkmaat, die tot de raadsvergadering werd' toegelaten, werd b&- sloten, op voorstel van den beer C. Slot, voor een jaar J 35 subsidie te v.erleenen voor de te Noord-Schar - woude door de vereeniging tot bevordering van liet vakonderwijs in West-Friesland opgerichte school. De heer d'e Do-ets gaf te kennen van; plan te zijn, het volgende jaar voor te stellen, de subsidie aan de Am, kijker voor de oogen. Heel voorzichtig, want indien een enkele straal van de maan op de lens van zijn kij ker viel, zou d'e wilddief gewaarschuwd zijn, één se conde zou voldoende zijn om hem op de vlucht t© drij ven. Nu had hij h-em voor de oogen waarlijk, dat heen en weer bewegende punt, nu eens zichtbaar en dan half verborgen, dat was de kop van den reebok. Maar het is een onrustig dier, telkens steekt hij den kop op, en vertrekt hij de ooren, steeds wodér spitst hij den neus in den wind zou de strooper reeds op zijn post zijn? oorzichtig nu gekeken naar het beschermende bosch alle wilskracht waarover een man kan be schikken is waarlijk wel noodig om zich door geen en kele beweging te verraden duidelijk bespeurt hij "en. schaduw voorbijsluipen, heel' voorzichtig, d'e wind strijkt precies over de weide, en hij bevindt'zich bijna in dezelfde richting waarvan de wind komt nog een paar schreden moet de sluipende dief doen. Zoo kan hij den bok niet neerleggen, zonder naspeuring te moeten houdbn, vlak van achteren een slecht schot En naspeuren? Ellendig, want de groenrok ken kunnen komen, gewaarschuwd' door den knal van het geweer! Plotseling keert de bok zich om, een oogenblik wendt hij de breede zijde van zijn lichaam naar d'en strooper too daar knalt reeds een schot. De bok doet nog een paar schreden, dan valt hij ineen. Dui delijk hoorde men de voetstappen van het nu sterven de dier. A eigens afspraak zouden- de beide houtvesters wach ten totdat de strooper zijn buit kwam halen; hij moest dan wel uit het bosch te voorschijn komen. Dit duur de echter nog geruimeni tijd; eindelijk ziet men een schaduw uit de duisternis treden, met kronkelende bewegingen, half sluipend', half springend vertoont zich een gestalte in het. heldere maanlicht; nu bukt hy weder, grijpt de acbterpooteni van het dier, en nu snel terug, het bosch in. Maar reeds heeft de hout- ester zijn van opgewondenheid trillenden hond, die gehoorzaam op een "wenlc van zijn moester hooft ge- wacht, losgelaten. Vlug als een hinde vliegt het dier ba eliteschool te Alkmaar in te trekken. Nadat eenige algemeone zaken waren afgedaan, stelde do heer Kostelijk voor, het sluitingsuur der ca fe's, in plaats van' 10 uur op 9 uur te bepalen. Spr. was van meèming, dat, het de roeping is van de Chriss telijke overheid, oin voor de Zondagsrust te ijveren en beriep zich hierbij op dien voorzitter van de nnti- revokitiounire Kame-rchib, den heer Mid'delberg. Met het oog op het streven naar de geheel-onthouding, bracht, spreker het ontwerp-Drankwet. van den heer Borgesius' in herinnering. Ook wees spreker op de Drankwet van dir. Kuijper en een uitspraak daarover van den zelfde, waarin deze h-et in dein geest der Wet. acht om den drankverkoop op Zondag te verbieden, als bet volk zich er niet tegen verklaart, en) daardoor had spreker- geen vrees. De voorzitter kon zich' met het voorstel niiet veree nigen ,en las ee.n paar rapporten van den gemeente en dten rijksveldwachter voor. Deze ambtenaren acht ten het voorstel ongewenscht, daar de jongelui zich dan naar een) naburige, gemeente zullen begeven en dan, rumoer makende, zullen terugkeeren. Spreker wees nog op een hes-luit van den bond van anti-revo lution:, ire raadsleden, waarbij men zich vóór een slui ting ten- 10 ure verklaarde. Met het oog op den om trek, waar men om 11 uur sluit, achtte spr. het voor stel bezwarend voor de politie. Tegen) drankmisbruik wordt volgens spr. in de gemeente reeds veel gedaan. Het aantal vergunningszaken is ondanks alles be perkt, tot drie. Straatmuziek is afgeschaft. Bij fees ten is de voorwaarde: „Sluit Schiedam". Volgens de redactie van- „de Gemeentestem" kan een' Sluitingsverbod! voor den 'geheelen- Zondiag geen steun vinden op art, 7 der Drankwet, Voor dit ver bod moeten bepaalde omstandigheden bestaan, waar door het. verkoopen op Zondag gevaarlijk is. Is dit niet het geval, dan wordt, een dergelijk besluit zeer zeker vernietigd, evenals dit in 1905 het geval was met het besluit ini de gemeente Laurens. De heer R. Slot sloot zich bij het gesprokene door den voorzitter aan. Spr. achtte het, bovendien niet de vraag of het, kan, maar wel of het noodig- is en dit is, gezien de politie-,rapporten, overbodig. Ook vrees de spreker verzet) tegen een dergelijk besluit. De heer C. Slot wilde een uitbreiding gev,en aan het, voorstel van den beer Kostelijk on drankverkoop den geheelen Zondag verbieden. Na langdurige discussie werd -ten slotte bet voor- stol van den heer Kostelijk met 5 stemmen togen ver worpen. Vóór stemden de heeren J. Kostelijk en A. Glas. De voorzitter sloot, hierna met een woord' over het afgoloo.pen ja-ar, daarbij herinnerende aan het over lijden van den heer Wageniaar, d'e vergadering-. UIT AKERSLOOT. Zaterdagmiddag om 2 uur vergaderde de Raad. Aanwezig waren de voorzitter en alle leden. De voorzitter opende d'e vergadering en ging over tot het lezen der notulen welke onveranderd' werden goedgekeurd. Ingekomen was een schrijven van Gedeputeerde Staten betreffende de begrooting 1913 welke geen goedkeuring kon wegdragen. Na een kleine wijziging werd de begrooting opnieuw met algemeen© stemmen goedgekeurd, zij zal spoedig weer aan Gedeputeerde Staten worden opgezonden. De voorzitter 'bracht ter sprake hoe than® te han delen met den weg in de Molenbuurt, De heer P. Dil merkte op dat d'e weg nog' niet goed was -en vol slagen zit ter hoogte vani het wiel'slag. De heer S. Helder zegt dat de weg niet naar be lmoren is gemaakt, zoodat hij tegen de geheel© uitbe taling was. De heer K. Meijno ia het, met den heer Helder eens. Do heer M. Groot. siteM'e voor 500 te betalen (bet geboete bedrag is 600) voor de rest niets meer, maar indien er weer een werk is er rekening mede te houden en betere bepalingen te maken. Dit voorstel kwam in stemming en werd) met algeineene stemmen aangenomen. De aflossing der geldleening, groot 200, werd ter sprake gebracht. Na eetiige bespreking werd besloten het, bedrag aan B. en W. over te laten. De heer I'. Kraakman 3telde bij d'o rondvraag voor aan d'e gemeente Alkmaar te verzoeken om bij de stadsreiniging in de Noordelijke richting nog een ge deelte hek te plaatsen eni bij de Zand'ershuurt, waar een losplaats is, niet veel goederen aan den weg te plaatsen. Dit ini verhand' met het schrikken der paar den. De heer M. Groot- zei diat in de Stammeer geklaagd wordt over de venters met- geringe koopwaar (kasjes kooplieden), voornamelijk in het dorp Marken binnen en verzocht daar wat meer politietoezicht. Zoo ook aan den Loosd'ijk tegen Wèst-Graftdljk, daar liggen heele dagen d.e melkbussen aan den dijk, dat is zeer hinderlijk voor de paarden. Niets meer aan de orde zijnde, sloot de voorzitter de openbare vergadering en ging dé raad over in huishoudelijke vergadering. UIT EENSBROEK. Zaterdagavond hield' de afd. nensbroek van den IJ. II. N. hier haar gewone najaarsvergadering. met. groote sprongen over de helverlicht© weide en met een luid' en dreigend' geblaf verspert hij den stroo per den weg, op het oogenblik dat deze in het kreupel - boscb wil verdwijnen. Do man blijft staan en deinst onwillekeurig een paar schreden terug, er gaan eenige seconden voorbij voordat hij een besluit neemt, dan laat hij de. pooten van het dier los en neemt zijn geweer op. „Halt! Je geweer weg! De handen omhoog!" Dui delijk klinken deze woorden in de nachtelijke stilte. Daar staat, d'e houtvester met dé bukst in- de hand. „Vervloekt!" Bliksemsnel! keert d'e vervolgde zich om. Een schot knalt, maar heti vuur strgalt uit twee geweren tegelijkertijd', van dezen kant eni van ginds. De strooper zwaait de armen omhoog, dan stort, hij neder, nog een) laatste stuiptrekking, dan een .roche lend geluid'. Het is voorhij Maar ook de. houtvester waggelt. Nog voordat zijn leerling ka.n toesnellen, is zijn leermeester op den grond neder'gevallen. „In godsnaam, wat. is- er, houtvester, u is geraakt!" roept d'e jonge man uit. IIij legt zijn geweer in het gras neer en tracht, dten gewonde op te richten. „Laat mij maar liggeni.Miller.hij heeft mij geraakt. Daar. hier zit, de kogel.hij drukt de hand in zijn zijde.... „doodelijk getroffen Miiller.doodelijk-" „Doodelijk!" „Hulp halen. ik gasterven." Dan zinkt, hij ineen. Do jouge man aarzelt. Wat, zal hij doen?" „Gauw. hulp halen ^Nu loopt de jonge man haastig weg, zoo snol als hij maar loopen kan. De kruitdamp is opgetrokken. Alles is stil, evenals zoo aanstonds. De nevelen trek ken op, weldra straalt, de weide in het, volle maan licht. Nog eens richt d'e zwaar gewonde man zich on, hij kreunt van pijn. Hij kijkt met misteloozen blik om zich heen. „Doodelijk gewond!!" kreunt hij. „God int den he mel!.... gij.... leeft!" Hij zakt achterover in het vochtig» gras; hdj heeft het bewustzajin t«W«b, Door den secretaris, den heer Gunder werd verslag uitgebracht over de verrichtingen der club godurende het afgeloopen jaair, dat uit den aard' der zaak niet bijzonder uitgebreid kon zijn. Uit de rekening" en verantwoording bleek, dat er een voordeelig saldo van ruim 100 in' kas is. Tot bestuursleden werden) herkozen do hoeren A. Gunder, K. AA'it en D. van Diepen en gekozen wegens vertrek van den heer Stammes, die heer K. Kamp. Tot afgevaardigden naar d'e AJg. Arerg\ te Alk maar werden gekozen de heeren Hagenaar en Helder. Besloten werd zoo spoedig mogelijk eenige reddings middelen aan te schaffen, die dan op onderscheidene, plaatsen aan de ringvaart on- bij do school zulleu worden gedeponeerd. Gemengde mededeelt»gen, KERSTBOOMEN EN BRANDGEVAAR. Den Amerika ansohen bra nd-assurantie-niaat.schappij- en is do gevaarlijke kaarsverlichting een doorn in- 't, oog. \Tandaar dan ook, dat zij -een campagne voeren om de kaarsen te doen vervangen door kleine electri- sche lampjes. De directeur van een Zondagsschool te New-A ork heeft, echter verklaard, dat hij liever geen Kerstboom had dan zoo'n doodsche hyper-moderne etalage-boom. De Kerstboom met kaarsverlichting vertegenwoordigt een oude traditie, en daarin moet men, door aanwending van allerlei nieuwe uitvindin gen, geen veranderingen, brengen-. IETS OVER DE GESCHIEDENIS VAN DEN KERSTBOOM. Eerst toen de belangrijkheid van de geboorte van Jezus tot de menschen doordrong, is men er toe -ge komen, de heuchelijke gebeurtenis te vieren. Wel ken de men hier het Midwinterfeest, een oud Heidensch gebruik ter viering der zonnewemding, dat toevallig op gelijken datum viel als bet latere Kerstfeest. Do zendelingen voor het Christendom maakten van dit feest gebruik om hun, leer ingang te doen vinden. In de tegenwoordige Kerstgebruiken kan men nog den Heidenschen invloed herkennen. In het sparrogroen van den Kerstboom eert men het Eeuwige Leven. Het licht, dat de boom nu uitstraalt door middel van tal- looze kaarsjes, herinnert aan het, vuur, dat de oude Germanen in hun wouden ontstaken. Reed& voor do middeleeuwen deed de Kerstboom zfjn intrede. Toen versierde men een boom in het bosch. Later, toen de familieband enger werd, kwam de Kerstboom in de huiskamer te staan. D© glinsterende en schitterende 'versiersels, kettingen en slingers, dienen om het, lichteffect te verhoogen. Er gaat stemming uit van den verlichten Kerst boom. AA ie gevool heeft voor wijding, houdt van den lichtenden boom. Onverschillig of het meerdere Kerst feest-met-boom-vieren in Nederland een na-aperij van de Duitscbe traditie is, bet gebruik heeft een mooi» symboliek en kan veel ten goede bijdragen. KERSTFEEST IN LONDEN. In Londen, waar Kerstfeest het groote feest van den winter is, meer nog dan ons St. Nicolaasfeest, daar hoteekent de Decembermaand iets heel bijzon ders in aLle denkbare bedrijven. Gedurende het heele najaar werken speelgoedfabrieken aan voorraden, die tegen December aa.n de magazijnen worden verkocht. In de laatste maand van 'f jaar zetten speelgoed- en galanteriewinkels meer otn dan in alle vootgaande maanden. Er bestaat geen magazijn, of het voelt iet® van de drang die do menschdom tegen' Kerstfeest schijnt te bezielen, om elkaar een of ander cadeau te doen. Vele bedrijven houden reeds in 't voorjaar rekening met, het feest van den- winter. In de boomkweekerijen ne men reuzenden-nen aanplantingen uitgebreide opper vlakten in beslag. Een Èngelsche kweekerij berioht- te, dat, zij ieder jaar haar grond v.oor denuenaan- plantingen moet. uitbreiden, omdat haar voorraad niet toereikend blijkt, De hoeveelheid: hulst, en) mistletoe, die op Kerst- leest de huizen moet, tooien en tezamen met plutn-pud~ ding en kalkoen de stemming moet verhoogen, is ook overweldigend'. Mistletoe wordt om zijn hoogen prijs minder genomen dan hulst, dat door zijn) roode hesjes als versiering- meer geschikt is; maar één maretakje troont- toch boven de porte-brisée, en loont, ook stel lig, wanneer het heele gezelschap zich vermaakt over de wijze waarop een argelooze die den dbempel over schrijdt. met een kus verrast wordt! ENGELSCHE KERST-HUMOR. „AVat zult, U mij met Kerstmis geven mama? „Iets. waarmee je eindelijk stil zult zijm" „Niet* zal mij stil maken, behalve een trommel." „Ik zit, er zoo mee,''' zegt zij, „het Kerstgeschenk voor lante Eul'alia heeft maar twee shilling gekost, en ik vrees, dat ik het prijsibrietfje eraan heb laten zitten." „Ik zit er ook z»o mee," zegt hij, „het Kerstgeschenk voor mijn oom heeft tien pond gekost en ik heb het prijsbriefje niet eraan l'aten zitten." „Heb je met Kerstmis veel gekregen, Jimmy?" „G ja, veel meer dan mijn andere broers en zusters!" - „Hoe komt! dat dan?' „Ik ben twee uur vroeger opgestaan." In het kreupelbosehje suizelt de wind. De hond lekt al jankende, de hand' van zijn meester; een uil vliegt zachtjes door den helderen nacht, „Ga mee. kom ga mee!" VEERTIENDE HOOFDSTUK. Het was omstreeks drie uur den volgenden dag toen een equipag-e het bosch doorreed in de richting vau de houtvesterswoning. Twee personen zitten in het rijtuig; een heer en een dame. Jutte van Rittner en dr. Mylius. Dieni morgen heel vroeg was er een man te paard her, stadje in allerijl ingereden' en had zich naar het huis begeven waar de officier van justitie woonde. Hij kwam van Beukenwoud en' bracht, een brief van de freule, waarin dr. Mylius dringend' verzocht werd zoo spoedig mogelijk op het, kasteel tc komen. Hout vester Roti was dien vorigen nacht door eeu strooper doodelijk gewond; hij had zijn leerling naar bot slot gezonden, want hij moest, voordat, hij stierf, de freule ,-en gewichtige mededoeling doen. Jutte vermoedde dat die betrekking zou hebben op den raadselachtige]) dood van het jonge meisje en daarom verzocht, zij of dr. Mylius zoo vriendelijk zou willen wezen haar op dézen moeilijken tocht,, te vergezellen. Een half uur na de ontvangst van dezen brief hield een rijtuig stil voor het huis van dr. Mylius; bij stap te dadelijk in. En nu begaven zij zich op weg naar den stervenden houtvester. Zij wisten dat dien dag het raadsel van het derde schot zou worden, opgelost. Zij wisselden slechts wei nig woorden, AVel-dra zagen zij het. d'ak van de hout vesterswoning boven de boomeh uitsteken èn korten tijd daarna hadden zij bet doel van hun tocht bereikt. Met een kloppend) hart tradeni zij het huis binnen. Daar ontmoetten zij do wijkverpleegster in de huis kamer. Zfi kwam juist uit de ziekenkamer. „Hoe gaat het, zuster Dora?" vroeg" de jonge dame. terwijl zij de pleegzuster een "hand! gaf. Wordt vervolgd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 5