Moeders van Nederland CATZ' Levertraan N.V. Het Landbouwhuis, TE KOÖP~l fjheschrbbdg - ajlk«aar. De Lange de Moraaz, Huishoudelijk Gereedschap, WAX INE GEZOND dm KRACHTIG BLOED a b|TiS hetIBANO MIJNHARDT's Eiwitstaai pvS:!? dat h,t 8an8ohe bloed mëgmönd, I resell - machine Wring- en Mangelmachines. Voor ALKMAAR zijn zij verkrijgbaar bij deFiria D. A. WISSEL1NK, Hoüttil 8 J.F. W. OBER, 1 NACHTLICHTEN sluiten Terzekeringen tegen inbraak met en zonder diefstal. w D. P. M. tr NOOiT los: Per LITER flesch f 1,10. erkr',fe*»ar te Alkmaar hij F. BERG, Hofplein 53. Drogisten. Huigbrouwerstraat No. 3. Handels- Herms. Coster Zn., Bovenstaande Amerikaansche Werktuigen en Gereedschappen, Dijk. ALKMAAR. Dijk. Geld beschikbaar Onovertrefbaar Versterkingsmiddel De Aigemeene Maatschappij fe üiddelburg Langestraat 20. Behanger g. Stoffeerder^. Geïllustreerde Prijscourant Imhulsen Hoijer, Alkmaar, Zaadmarkt. HUIS op goeden stand, Geregeld in voorraad 1e kwaliteit Koe- en Paardenhooi, TARWE-, HAVER-, GERSTE- en KARWIJSTROO E. Schermerhorn, Rosmolens, Wanmolens, Graanschoppen Wannen, Zeeften, Dorschknuppels, enz. N.V. HET LANDBOUWHUIS. Altijd de beste Sigaren uit de soliedste Fab7i eken) v je beste 4 ct. Sigaar. UITGEWOGEN. U kunt het laten onderzoeken D. J. VELTHUIS, zoowel Boek- als Steendruk. Gemakkelijk en Doelmatig. Duurzaam en Goedkoop, De levering van 282000 stuks straatklinkers, waalvorm (geen ringovensteen). Laat 133. Teiefn. 532. Alkmaar. ADVERTENT IE N. Wilt U dat uwe kinderen opgroeien tot flinke mannen en krachtige vrouwen let er dan op dat Z0 geregeld gebruiken, in 1|1 en 1|2 flesschen verkrijgbaar bij H.H. Apothekers, Drogisten en Winke liers in koloniale waren. GEBR's. CATZ, Amsterdam, Rotterdam, Groningen. Onderlinge Noord-Holl. en Hol!. Brandwb.-MHen v. 1816, Oudkarspel Tarieven en inlichtingen verschaft J. H. ELFRING, Telefoon 567. aan den Westerweg, Nassaulaan, Nassauplein, Egmonderstraat, Lamoraal straat en Lindelaan. A. G. DEJV BOESTERD, Nassauplein 41. Dorschmachines, (voor hand- en paardenkracht). Aanbevelend, VertegenwoordigerJ. WONDER Pz. Maatschappij „Mercurius", Amsterdam, Zonder knetteren, walmen of flikkeren brandt Ver- kade's WAXINE Nachtlicht rustig het aangegeven aantal uren. Het is een Nachtlicht waarop gij kunt vertrouwen. 6, 8 of 10 uur brandend. 30 cent per doos. O- VERKADE ZN, Zaandam. is het, waaraan een groot aantal menschen behoefte heeft. Jonge en vooral vele vrouwen hebben hieraan gebrek Duizenden ion™ m!;l m,a n n vrouwen gaan verloren door gebrek aan krachten. Indien bloedarmoede wn lT U'Zfnde3n MM,t h6t W toe M vaak de onherstelbare w n tudm"J!lK vervat toe e. verschijnen vaak de onherstelbare verschijnsel Scheikundig Rappor) in iedere bus. FIJNSTE DELICATESSE OP BROOD.BESCHÜIT,GEBAK. BUS" 1 On: JS CL BUo '0.427y BUS BUS" /2 Kg.U 1 Kg. /o.SO/AVAöO Het eenige vertrouwbare, nooit falende geneesmiddel tegen bloedarmn^ kk.i el i Ueene lichaamszwakte, rugpij., gebrek aan eetlust, loomheid, bleeke gelaatskleur afgemat hoofdptmen, voortdurende vermoeidheid, hartkloppingen en mlerdere swakteverschhnsin welt allen een gevolg zijn van slapte in het bloed. Kwakzalversmiddelen worden gewoonlijk10 maal e duur betaald en helpen weinig of in het geheel niet Iedere fiesch MOTHAKnT kmitstaal vertegenwoordigt daarentegen haar volle w a a r d e en bezjt groote Kan zeer deugdelijk samengesteld geneesmiddel. e_ genee,. kracht, N (V- maathoudende flesch) 35 ct. pRUIVENBORSTHONING per flacon 20 B l/r^^TRiüFEEES' Er' deVrÖ (origineelefl.) 60 MENTHA PASTILLES per flacon 121 VERBANDWATTEN p. pakje van 25 gram 6 ii 50 10 100 15 250 35 n V2 Kilo 70 v r\ t 1 Kilo 1.40. §R°pffizDUAMenniTx?E0LIN van 35 voor 30 cent. BREUKBANDEN van at f 1.25. ST. ANNASTRAAT 41. gedipl. Piano- en Zangonderwijzeres, Mient C 29, Alkmaar. drukkerij is t NIEUWSTE en BESTE op dit gebied. Vraagt Prijscouranten^ W S. SCHILUN8, ATEK??F^EEnTER en WETÏÏOUDER^n ALA JAAR zullen op DONDERDAG 2 JANUARI a.s., des nam. te U/s ure, ten stadhuize aldaar in het openbaar aan besteden: De gezegelde inschi ijviDgsbiljetten moeten vóóf of op den dag der aanbesteding des nam. 1 uiH' ter gemeente-secretarie zijn ingeleverd. Bestekken zijn aldaar tegen f 0.10 verkrijgbaar. Burgemeester en Wethouders voornoemd G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. op le en 2e hypotheek en op obli gatie. Brandverzekering op beui polis. f&i «,-^a Maagdebürge Bioglobin Maatschappi voor zwakken, bloedarmoede, nerveu- siteit en herstellenden. VERKRIJGBAAR bij DROGISTEN en APOTHE- tot beleenen en aankoopen van met vruchtgebruik ot periodieke uitkeerlngen belaste waarden geeft 44/s o/0 pandbrieven uit, in stukken van t 1000.- f 500.— en f 100.—, tegen den koers van t 10OV4 o/0. TapijtenGordijnstoffen, Linoleums, Bedden, Dekens, Matrassen, enz. enz. TELEFOON 594. ïJATUURtóOLLEN Ondergoederen Jansen &Tilanus FRIEZENVEEN. In elk klimaat ln elk Jaargetijde. «lle kosteloos wordt toegezonden Alleen verkrijgbaar bij „Wat wil je toch met al dat leer en fluweel doen, j dat je hierheen brengt? Ach, ik heb alle vilt, flu- f weel en ledfeir opgekocht." „Maar waarom toch?" ...Opdat ze mij geen pantoffels kunnen geven mot j Kerstmis." 2 Kerstzangers komen op weg door de strateoi van een stadje voorbij het huis van een heer, die gedurende zijn middagslaapje absoluut geen muziek kan uit staan; zij verheffen voor zijn venster hun rauwe stom men. De heer rukt woedend het venster open. „Wij wenschen u een vroolijk Kerstfeest!" iroepen alle zes tegelijk. „Hetzelfde!" roept de heer terug en drukt een van de zangers iets zwaars in de hand. Toen ze het zware voorwerp vanj dichtbij bekeken, was het een ooek, op welks omslag te lezen was: „Zangonder wijs voor eerstheginneniden." „Hier is de rekeninlg mtr. Brown. Mijn meester heeft gezegd, dat ik niet eerder naar huis mocht ko men, dan wanneer ik het geld heb." Hu, dan felici teer ik je met eenige jaren verlof." „Waarvoor gebruikt men dit voorwerp?" Verkoo- f per: „Dat weet ik zelf niet, mijnbeer, maar als ge schenk kan men het zeer goed' gebruiken." „Mijn vrouw verraste mij vanmorgen." „Zoo, waarmee dan „Ze vroeg een beetje geld voor Kerstinkoopen ,,\V at is daar voor verrassends aan?" „Anders vraagt ze altijd veel geld." Bo uwterreln Te bevragen bij llotvratraal, nabij Langestraat, groot circa 115 meter, gevelbreedte 6.50 meter, met uitgang ateeg aan de Kraanbuurt. Te bevragen bij P. v. d. WAAL, Bleekerslaan E 5. tegen «cherj» coucnrreerende prijzen. po. 9 BH am 'In,, speeiaal ge.chikt voor H.H. Doktoren, Veeartsen, Han delslieden en hen, die dagelijks onder alle weersomstan- digheden fietsen, zijn vrij van onderhoud, zijn gebouwd van 1ste kwaliteit onderdeelen, zijn gemonteerd met allumimum velgen en dus roestvrij, elke spaak met een celluloid huisje overtrokken, celluloid spatsohermen. Schoonmaken daardoor overbodig. Keurig van bouw buitengewoon licht van gang. Kosten des ondanks slechts t 90Reeds honderden in gebruik. Vraagt hun die ze gebruiken en gij koopt geen andere. Te zien bij den alléén-vertegenwoordiger voor Alkmaar en Omstreken Visitekaartjes Ohmstede Diploma N. T. V. GEESTERSINGEL E 32. - beveelt zich aan tot het reven van PIANO-ONDERWIJ8. I" Tl1- KOELMAN, asmradtflr te AT.T MAAR, SPOORSTRAAT «8. VOORDAM C 9, Telefoon No. 3, ALKMAAR. SJOERD TPMA, Ondegracht 819. Magazijn PianoX Orgels. üJbjtvo. Talrijke attesten van doctoren aanwezig. RUIME KEUZE IN DE VAN ■ïivbnnaauM VRAAGT

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 6