sa? mZi.r"'"- piulen £illr JVfT s .bIr; Stïï. r Ztestir&ss; Z'tTa*r'7- ff" s Srt&S- ÉSissxv-: fe" a Ste üSÏÏT*- vooJiirx z: bgn"\cii8n^^^ Z£n mmi8tene- ZUn beëedigiüg had ™.Sr»iXwU5ntóle bes"MiiEe" Jet' Vrouwen behoeven f OmTos"'"" ^7"' "rir'Txrfj'koo" Nieuwjasrswenschen. m iTM5tïS±*2» f»d» h °d"; Hoog.,,p ste2»ecte^otiog96te laagSte 4L Ë'U advertentien. S TADSNIEUW.es het sZaJlZpV" Gü 40611 deden misdaad en ongettttt VHERTOGENBOSCH. 31 Deim^ Te Oss is de 56-jange J. van Heumen door een messteek le- TTA brutale strooper. 31 aeo. :Serefto°To L™ C '4 a 32 - vluv 338POr rnd' rtlg" 179 "uchtere f 16,- a ói. vlug, 338 vette varkens 58 a 62 ot. per kilo C,ag6re1^; f ,2° a U'~' vlu«' 152 biggeC f 9 a c. PEPERKAMP Az. M. PEPERKAMP—MENTE, is aten. d6n P' KUlUma^ d- u-U zoodénig PCt. h aaad. iiv. «geus fiKSïïw 3 3 •a 8 5 B 517 571 2641/, 390 544 215 225 %V° 1«'. en «i» ,eW»„,Arb?eC ar!ich' >D»'» Bcch» t. DB FOTnau xTn' '8 °ÜZ6 Wensch OTen ^oot. DE FOTOGRAFEN UIT DE SPOORSTRAAT 36. aanwezig to achten tot verhooging der jaarwedde van den Burgemeester. Do voorzitter erkentelijk voor do goede bedoelingen van don heer Bosch verklaart, dat zeer waarschijnlijk binnenkort in verband mot de ingediende wetsvoor- <1 ra enten tot pensioneering van de gemeente-ambtena ren, van de gemeente wel eenige offers voor de ambte naren zal worden gevraagd, waarom het gewenseht is voorloopig' dat punt aan te houden. Daarna sluiting. VAN DEÏST LANGENDTJK. Gedurende de week van 23 tot en met 28 December werd' aan de veiling te Broek op Langendijk aance- t°e| S blj3emko°1' 129900 roode kool, 51600 gele ooi, 1,300 witte kool, 211 baal' wortelen, 583 baal uien en 725 zak roode kool. UIT BERGEN. i huis, dat voor eenige dagen in de Dorpsstraat uitbrandde was bewoond door naej. Th. Meyer en niet d 101f Overhand, Land'berg zooals, naar men ons mededeelt, abusievelijk werd' vermeld. IJSBOND HOLLANDS NOORDERKWARTIER. bond6 Iril J6 wUde,ndëk' de bakermat van den ijs bond „Hollands Noorderkwartier", zal 3 en 5 Januari feest vieren, ter herdenking van haar 25-jarig bestaan Inst**tahl ,0,a' '(vord©n „Ijsvermaak", tooneelstukje met tableau door K. Koster te Hoogkarspel, terwijl zal Uitbreng a*deelin* «Oudendijk" een verslag zal uitbrengen over de geschiedenis der IJsclub. COÖPERATIEVE' VOLKSBANK. O en verzoekt ons er de aandacht op te vestigen, dat uv„J,,en"ia8'"',Udag °m 2 uur een vergadering zal hink ge f" nU V°?' de leden van bovengenoemde bank, in eafe Central. Daar zal de houding vastge- t d worden, die zij op de ledenvergadering van 3 Ja nuari zullen aannemen. m dezen zin te wijzigeii, dat ook niet- Kon. goedge keurde rereemgingen en afdeelingen van Kon. goed gekeurde vereemgingen voor hunne propaganda-bii- ©enkomsten, waarbij geen hooger entree dan 20 cent geheven wordt, vrijgesteld worden van die belasting, GELEGENHEIDSBERIGHTGEVERS. vanochtend kwamen twee jongens, gezworen kame- 0.ns vertellen dat een schaap doodgevallen was. Met de petten in de hand traden ze binnen en een begon al gauw: „Mijnheer, der is een schaap doodgevallen." „Ja, zei nummer twee, „ja meneer, der is een groot schaap doodgevallen op den Nieuwlandersingel. ben?"11 dat uu srraaff ia de krant heb- „Ja meneer I" „Vertel dan maar eens hoe dat is gebeurd." „Zoo n groote jongen gaf het schaap een douw Cr-u t gal de Jeu8'd'ge spreker het aan schouwelijk voorbeeld bij zijn kameraad, „en toen viel het dood neer. En de ander vervolgde: „Jameneer Jullie wilt daarvoor zeker wel een kwartje hebban?" njH', verheugde gezichten zeiden ze allebei „Ja me- tie in ®en "Dag meneer" gingen ze hun kwar- n„Hen on7angSt j**11611 - het doode s«baap had hun oudejnar&dag goed gemaakt! Koers van het geld. Prolongatie 4 pöt. Mededeehngen. De Amerikaansche markt was iets beter gestemd voor Industrieele waarden. Oliewaardeu retr8CTtv ,df bo(>^te koersen van giste- 224^* 555'/»-«8- Geconsoli deerde 224—25. Tabakken vast. Mijnen onver» n,Wd berichten. A. KOOIJ Az. en Echtgenoote. Stompe to ren. EEN EXPOSITIE. Bij den heer K. de Heer, in de Boteretraat, is ge ëxposeerd het portret van den bekenden téekemfar van kinderkleurboeken „Daan Hoeksema", geschilderd sterdaln!1 de Heer' kunstschilder te Am- GESLAAGD. vontfofeer b' S1*?' ,albier' daagde gisteren te 's-Gra- er'hage voor Js ederlandsche Taal M. O. K VII u °'Z het examen boekhouden ter verkriigina van het Mercunns-diploma, slaagden de heer A J Robbers, leerling van den heer H. de Jong, alhier en de heeren J. A. Qeenhuijsen, C. Niessen en C. Oost- Primf °plciding ontvingen van den heer I. V™ ,^°0r ,kft2eldde examen slaagde nog mej. W. J. - uwen, alhier, leerlinge van den heer H. W. Piaart. ARRONDISSEMENTS-RECHTBANK. T rt Uitspraken van heden. Willem 7w p lkmaar' smaadschrift, vrijgesproken, bekrachtigd^ Wd U geniitrati" IIeld*r' wederspannigheid, 1 week gevan- heleediging'f 15 We is vangenSrati' 1 week ge- vaÏTnSra?" Valwhieid ia ^schrifte, 1 maand ge- ,T J ARROND. rechtbank. wjas heden de laatste dag, dat de beer J Fm meng r]s eoncierge-bodte bij de Rechtbank in dienst was Hedenmorgen, na afloop van de zitting w«d de heer Emmeng verzocht in de Raadkamer te ko men, alwaar hij de Rechtbank vereenigd vond die bii monde van den President een hartelijk woord'van af scheid tot hem richtte. Tevens werd) den .scheidenden concierge-bode, als blijk van waardeering voor de wn ze, waarop hij steeds zijne betrekking heeft waarge nomen, een geschenk aangeboden. HET ALKMAARSCH DRANKWEER- COMITé. toe °nz& T-t docb door plaategebrek daar- vanÜZ! Knnen V üaU 6611 '"gezonden stuk van het Alkmaarsch Drankweercomité geen plaats ruimte verleenen. Gaarne brengen we echter het ver- oefe van het comité, om Nieuwjaar te vieren zonder alcohol, door dit korte bericht over. SCHEEPSBOUW. bosch" tïAt3Tf en macbi"efabriek ,/t Honds- Alkmaar liep met goed' gevolg te water de laTr !ni,Vra^Ot0rb0ot „Amsterdam Express", ang 68 voet, breed 14 voet, hol 6 voet. Het schip wordt uitgerust met een „KromW'-motor van 35 P It en is gebouwd voor rekening der firma D. Goed koop Jr. te Amsterdam. Ingezonden Mededeel!»,^.. IuC9gEoaftrïn ^7nd'^e, t°^nd i8 zorgwekkend. heeft den dader, Schel, gearresteerd. e eghel is de 9-jarige van den Burgt, die op overrCTnTn SoJi "t°<>mtram nor Cfrw a1 (:bsteravond de jachtopzie- de Beei m de duinen bij Overveen door stroopers aangeschoten. Hij werd' door 20 hagelkorrels getrof fen. De dader ontsnapte. 8 TfAriBTn UIT SPANJE. MADRID 31 Dec. (V. D.) De Koning verleende heden graaf Romanonos volmacht tot samenstellina CORRE8PONDENTTE. H E. te A. Uw stuk moest wegens gebrek nnn plaatsruimte blijven liggen. m. g. W. P. KLUGT, Schoenmaker, Ramen B 19. m. g. K. MOLENAAR Stationsweg 16. r-> Café „Su£" DR MUXK 6n Ecbtgonoote, m. g. CORN. NOORT en Echtgenoote. m. g. IJ. OLDENBURG Nz G. OLDENBURG—SPAAN. P. J. PORTEGIJS en Echtgenoote Bergen, (N.-H.), voor- een natuurlijk purgeer- en kraehtmiddel, 4 als zij geplaagd worden door vermoeid^ V, J r "T, WUIUBn «oor vermoeid heid, gedruktheid, zenuwen of een geheele ffi Verzwilrt'nnf het geBte] de ?natuur H verzwakking van' ae helpt direet mee b{j gebruik van r van s<|)( AMSTERDAMSOHE BEURS, Opgave van liet NOORDliOLLANDSCH LANEBOUWCREDIET Voerdam, O 11, Alkmaar. BROEK OP LANGENDIJK. 81 Dec 0 85 36 iW6r,d beSïefd v"or190 ba"l uien f 0,60 a tNtS.ÏttE 2 wagon wittekool f 126 a 131 URMEREND, 31 Dec. Aangevoerd 264 runderen waaronder 141 vette 72 a 88 at. perK.G. en 123melke' ren f 0 90 a 1 1ft PaardenJ 0'~' 65 vette ka've- Vf f 6 l8C]76n f 26r a 40.Ï517 overhou- apLlL fVro a Q '~^Pnj'hJ°Ud- mt«' 60 manden appelen t 1 50 a 2,—, 35 manden peren f 0.75 a 1 71 ganzen f 3.- a 8.70, 26 zwanen f 5.50 a 7.- f fl -6 m?dHnn aar J M— kIeine boerenkaas vette' f' 8L~' ^mmissie f vol- f 1 50 a 62 M8taPels' i074 kilo boter fol-plrm' klpel6reP f ag- eendeieren 1ELEGRAEISCH WEERBERICHT. 31 December. Medegedeeld door het Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch instituut te de Büt t v x t? den avond van 1 Januari, n het gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand van den barometer 775.9 te Muncheu liavn ',tand 7811 den barometer 732.3 te Thors- VEEWACHTING. t„lrJ'eSt mai'°e ,tot, krachtige zuidelijke tot zuidwes- telykeu wind, gedeeltelijk bewolkt, waarschijnlijk en- ''©genbuien, zelfde temperatuur. en J- B. ACKERMANN. m. b- g- Familie G. W. v. d. POL. Metiusstraat 8. tt j /d: PASTOOR en Echtgenoote Handel m Aardappelen, Groenten en Fruit. Doelenstraat No. 14. «ng.lnkkigNi.uw Lindegracht, m. g. MULDER QUAX. J. RUS, timmerman en aannemer en Echtgenoote uikuwjaar.Vr n<^®n b.guu.tig.» m ^ki, Heiloo. D. RANZIJN en Ecbtgenoote Café „Het Tontelhuis JZTtoe. Tnenden en begunstigers een gelukkig Nieuw- m. g. H. DE ROVER Sr., Oudegracht 151. m.g. j. W. SCHOONE en Echtgenoote. Oterleek, Januari 1913. b*8uMli8"s Heiloo. M' VAN en Echtgenoote, m. h. g E. WILS. J. WILS- BLANKMAN. m. SteatsJ eeningen, NEDERLASD, fed. Werk. Schuld Koer* van 29 Dee., 80 Dec. pCt. 31/, *Vi VOETBAL. zortö0 v TarIa Victrix ala Holland hebben ge zorgd voor interessante voetbalwedstrijden op Nieuw- HaaSg' pA1CmaJ1ia °ntTan^ het ^d" eStal der Haailemsche roodbroeken, kampioen der Reserve 1ste kW en waarvan de spelers meermalen meTsucces m t eerste elftal uitkomen. Het zal ongetwHfeld een mooie wedstrijd worden. Holland zal slll f SoeHutafv1 VaU <hn Am^rdam^hen Voet ba 1b, een P elftal voor a.s. serie wedstrijden om den Begeer krans. Zonder twijfel zal het dan ook een spannende ontmoeting worden. Het elftal komt zeker en oen te- leurstelUng zooals j.l Zondag zal dus niet voorkomen )Neerlandia was m Amsterdam aan d'en trein dr.eh ramir tefcbnrd b°g0ri 'e ro8:enen' b^loten dé 'spelers w- l b,1Jven waar ze waren. W,J b°P<?u ten slotte, dat de eerste dag van 1913 mooi weer zal brengen. 13 NED. HERV. KERK. Ned Herviel -an °olIege rau ""tabelen der In i f f 18 gekozen de heer dr. G. Blokhuis pCt, 6 6 n 4 4 5 w 4 ►p „EVANGELISCHE UNIE" VriirtnlTl°VaU het, bestuur van de Vereeniging van Vrijzinnig Hervormden „Evangelische Unie" ziin in hoeren' P™7°! I' rer«aderi"E herkozen de heeren I. J. Aukes, dr. G. Blokhuis en T. Houtkoo- m BfflTENLANB. Bulgarije Tabaksleeaing Brazilië Funding Mexico binneui. Japan Oostenrijk Jan. Jul. ftusland Hope Consol 1906 1894 6e Ene, fwang Dombr, j Finano. enlndustr. ondernemingen enz Nationale Hypotheek Bank pCt. 4 ISoordhollandsch Qrondcrediet 41/, Ned. Handelmaatschappij reso, "di? Barge en Moorman Cultuur Vorstenlanden Westersuiker mC6tbeW- 4,'dam Deli Langkat Idem pref, A'dam Serdang Bindjey Deli Batavia Deli-Maatschappjj Medan tabak Rotterdam Deli Senembah Tabak-Mij. imst. Rubber Cult. Gecons. Holl. Petrol. Cert. A Son. Mij. t. expl. y. Petroleum Dortsche Petroleum Moeara Enim Sumatra Palem™ Perlak Petroleum 918/, 66 948/, 11037/, 461/4 88 858/4 8Si/a 856/8 998/, 85 946/, 98i/s 100i/4 m. g. 948/, 1087/, 461/4 88 868/, 857/, 858/4 85 981/4 J. BROUWER xr TmATT.,,-„ schilder en behanger. K. BROUWER—ZWAAN Snaarmanalaan 55. BERTUS WIGGENRAAD. w™. 14 Loodgieter, Gasfitter, wenscht zijn geachte clientèle een gele O U - J M M Hekelstraat 16. A. DL WILDE en Echtgenoote strek f® f;ftcbte Buyers van Alkmaar en om- treken voel geluk en voorspoed) in hot nieuwe jaar DE ORGELMAN. Hoeden- en Pettenmasraziin J. J. H. WEIJMER en Echtgenoote. Alkmaar. m.g. m. g. Fa. K. DE BOER Jr. m.g. F. WIGMAN. A. B. WIGMANSC A LP m. g. m. g. D. DE BOER en Echtgenoote. Sx>oorst)'aat. J. BOOD, vrachtrijder. HeilooAlkmaar. m.g. JAC. WITTEBROOD en Echtgenoote Fruithandel. m.g. Café „Central". K. WILLIG. G. WILLIG—GO VERS. Payglop. g- 174 aaad. 174 H)8i/4Ê| 15% 1156V4 129.801129.80 186 1851/, 627 ego 290 290 343 48 ubang um-My. FLESSCHENDIEVEN. mist woCo^6? tUd, Werdon Beregeld flesochen vor- vemieT Thans te ïfd gep!aatet voor verder K9m"k'' i KEGELCONCOURS. Stand Korpswodotrijd1. Zou Er Kans 7itnah maar, 311. 2 Steede 4 r f^ans Zyn?, Alk- muiden, 289. 7.'Mi^a"dLS'den9'287 sL8^ HampioenwedstrijdlHoogste 81, laagste 71. •■tand vrije ba an wedstrijd: Hoogste 47, laagste 42. VERORDENING BELASTING PUBLIFNF VERAfAKELIJKHEDEN heffen oener belasting 0p openbare vermakelifkhodon /er Cy. rather Zuid- Perlak Ketahoen Gew. pref, Redjang Lebong I Great Cobar Amalgamated Coppi Amer. Hide and Le»„ue, Anglo Amer. Telegraph Comm. Steels Oar and Foundry Amerik. Stoomr.-Mij Common Marine Preferent Marinebonds Comm. Peru Preferent Spoorwogleenlngen. to SP M 9j W M Holl. Uz. Sp.-Mij, "Sb tat "Pi ran Staatsspoonr. Deli Spoorweg AMERIKA. Atch. Top. Cert. y. "n n Convert pOt. 4 Deny, en R.Gr. Cert. aand. div, fine Kansas City South, it, i, pref Miss K. Texas C. v. New-York and Ontarie Norfolk Western C. v. Reck Island gew Southern Pacific Southern Railway Union Pacific cert r. Wabash gew. RUSLAND. Wladikawkas 1885 Premieleeningen. NEDERLAND. Stad Amsterd. fl00 HONGARIJE. Hongaarsche Hyp, Idr Be 'I H pCt, 4 Idem Jg' SUatsl«nmg I860 RUSLAND. 1864 2*9 1201 741/4 59l/J 9 a9 2001/_ 7bl/4 25*/4 68'/i8 54^k 1897/, 4»/8 lSis/j, 653/, 10sU 541/j 88V4 947/, 252 1106s/, 1104 21 816/, 26% 616/, 278/4 82 H23/4 24 1107 273/4 1611/3 4V4 3?B/l8 108 11001/s 81 III61/4 108s/4 miU >478 883/4 527 574 264 Vs 391 551 216 2241/s 65D/4 165 2287/s 202 73 61 8Vs 281/3 202 86V4 763/8 251» 26 687/s 547/8 1897/s 43/4 I88/4 651/4 107^ 54 883/, 95 262 |106 21 SIS/, 268/, 6I8/4 26»/, 82 BOUMA Szn. Zijdiam C 9 Behangerij Stoffeerder». m. g. Wed. D. VAN DAM Nieuwpoortslaan 100. Clientèle, Nieuwjaar. Bergen, 1 Jan. 1913. vrienden en bekenden een gelukkte J. DEN DAS, Brandsftoffenhandel. Aan al onze begunstigers, vrienden en bekenden de beste wenschen met 1913. Mr q„h f1' en Echtgenoote. Mr. bchoenmakeT. Voorme-er. Schoenenmagazijn „'t Glazen muiltje," Magdalenenstraat. g' JOH. WIJ DEM AN en Echtgenoote. h' A' U Od-ZAK Mz. en Echtgenoote, 8- tinaarmanslaan E 24. Cliëntèle, Nieuwjaar. vrienden en bekenden een gelukkig m. g. Stalhouderij „Het Paardshoofd," J. F. MILKEN en Echtgenoote. Dijk. Th. RIJKES O. RIJKES—MN. Berg-en. 1 Jan. 1913. G. WITTEMAN. Schoenmagazijn de Concurrent, Oudegracht hoek Ooaterburgerstraat. m.g. Veel heil' en zogen toegewenscht voor 1913 bmüen als buiten de stad. J- DE GEUS en Echini. zoowel j m' M. WILS. Zilverstraat. m. g. Vloeschhouwerij Koorstraat Wed. A. v. GLEIZEN. SJOERD IJPMA. Muziekonderwijzer. Gedipl. pianostemmer - F- Oudegracht. m3' - -W'°k'"iFamilie J. HELDER. dank voor den ondervonden steun in bL f G. E. A. VAN HAT.T m. g. J. HUIBERTS, Aannemer. Brood- m. g. m. g. m. g. m. g. en Koelcbakkerij, hoek Nieuwlandevsiuge]" R. W. ZAADNOORDIJK en Etehtgenoote. W. ZAADNOORDIJK en Echtgenoote. Houttil. J. VAN ZALINGE. Handel in kruidenierswaren. Druivenlaan 25. M. ZAADNOORDIJK, Bergen. m. C HARTLAND on Echtgenoote. Stompet-oren. P. HECKER en Echtgenoote Café „de Amstel" wenschen vrienden en begunstigers gelukkig nieuw- 24s/m 107 278/4 1611/„ 41/4 hoek Hekelstraat. Café Billard, Verdronkenoord', S. JANSEN ge- v. J' JOON Gz. r=B' deelig NaenwiH"erDd€a' bekenden en begunstigers voor- m. g. 100 m. g. A. 0. JULSING, Tailleu.se. Oudegracht 37. Voorstraat 25, Egmond Gastricum na een smartelijk Inden van circa 11 l?erTMo'dmflVklief!!e Eebt«enoote en onze zorgzame, Moeder, Behuwd- en Grootmoeder m«J. A. RELK in den ouderdom van bijna 68 jaar P. KIEFT. D. KIEFT. M. KIEFT—GROOT. O. KIEFT. B. KIEFT- OUKES. J. CAMFFERMAN. G. CAMFFERMAN- KIEPT D. HOOGLAND. Amsterdam A. HOOGLAND—KIEFT Amstardam' L. KIEFT. F. KIEFT—MULDER. J. KIEFT. Jo. KIEFT—v. d. BERG ah en kleinkinderen. Alkmaar, 29 Dec. 1912. Amsterdam. ii Alkmaar. it Hilversum. i) rt

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 2