v hp (taM) Alcmaria I-Haarlem II KM It UK. -»■ SMEDERIJ OÜDE NÏËD0RP. Openbare Verkooping PIANIST gevraagd Coöp. Vereen, „ONS BELANG", Laat., Veriekert Gebr. SCHENKE, Alkmaar, Mient. IWAXINE I J,SjF!A|Ë RIEK Fin 1.1U in Nu Ltitiin. Uttntmtllj 20 pCt. korting. een werkpaard Verloren QUAX Zn., Havermout Grof-, Hoef- en Kachelsmederij jongste bediende ED 8.—, II®.—, Ui THEELICHTEN! Ge meent ejjsiachthuis. TE KOOP Drogisten, Balavond van den Danscursus - iolUIIlbUN - J. BAK, ZAAD* hoek KOOLTUIN Licht en Kracht. Terrein Zanderaiooi* lanvang 2 uuiv Faillissement C. BOL, Woonhuis, Smidswerkplaats, Boetje en groote Tuin met Boomgaard, Coöp. Veevoederfabriek en Olieslagerij e Boerenbond Te hiautf* gevraagd Appelbollen, Appelflappen, Botersprits, Sneeuwballen,Itegenbrandschade, alsmede tegen in Saucijzenbroodjes, Zoute Krakelingen. Gebakjes 2\ ct, p. stuk. Verder alle soorten versche Koekjes. WINTEIOSEMiT zelve ter hand genomen zal worden. gemeub. zit- en slaapkamer met ot zonder pension een gemeub. KAMER DIENSTBODE keuken tweede een DIENSTBODEP.G., zwart zijden Damestaschje, Alkmaarsche Bad- en Zweminrichting. SAFE-LOKETTEN. WiKhelminalaan S- Huigbrouwerstraat No. 3. Sl&sds jaran Iu pakken van 5 ons 15 cent. ga(Hp"* Morgen wordt evenals Zondags verach hraod aan huis bezorgd. Telet. No 423. LAAT 105. as i»r voor Zaterdag- en Zondagavond in een net Café te spelen VERKRIJGBAAR: enw HUIS, INBOEDEL of KOOPMANSGOEDEREN rr. tt i i» [BRAAK tegen concnrreerende premie op Beurs- .,7-'- -77 777- v 7,:, Eerste klas maatzaak voor HEERENKLEEDING. Goederenvervoer snel en goedkoop. De vtem van een Verkade's WAXINE THEELICHT Juist voldoende hitte om de thee goed warm te houden zonder ze te doen koken. Practisch en zindelijk in het gebruik. Prijs per doos 30 cent. Glaasje 7 cent. WIJ leveren ook speciale Theecomfoortjes, in koper ƒ1.25, In nikkel 1.55. E. G. VERKADE ZN, Zaandam. De ondergeteekende brengt ter kennis van belanghebbenden, dat vanaf 1 Januari de exploitatie voor het IJs door de Gemeente Bestellingen worden ingewacht aan het Bureau van het Gemeente Slaohthuis, Telefoon No. 238 of bij den Heer C. NOOME, Heerenstraat No. 4. Telefoon No. 578. Voor een spoedige bezorging en een goede geregelde uitvoering der bestellingen zal worden zorg gedragen. De Directeur van het Gemeente Slachthuis. KEIJSER. Gedurende 14 dagen GROOTE UITVERKOOP met ZIE ÉTALAGE -*l bij J. OPDAMAlkmaar, Heilooër- straatweg. eene DIENSTBODE, een Roodbont Zakje, inhoudende eenig waschgoed. JAARLIJKSCHE ALGEMEENE VERGADE RING van AANDEELHOUDERS op VRIJDAG, 17 JANUARI 1913, 's namiddags 4 nur, in Café -Central." HET BESTUUR. 1 Alkmaarsche Crediet- en Effectenbank. LANGESTRAAT A 45. conditie bij de „Zaanlandsche Assurantie-Cora- ppgnift" voor Brand en Binnenlandsche Vaart, OPGERICHT 1845. Voor Ongelukken, Ziekten, enz. bij de „Ocean." VERTEGENWOORDIGER LEVERTRA AN (p. maathoudende flesch) 35 ct. DRUIVENBORSTHONING per flacon 20 KINADRUPPELS, Dr. deVrij (origineelefl.) 60 MENTHA PASTILLES per flacon 12J VERBANDWATTEN p. pakje van 25 gram 6 50 10 v 100 15 250 35 Va Kil° 70 1 Kilo 1.40. BREUKBANDEN van al f 1.25. EAU DE COLOGNE ZEEP per stuk 4 ct. BLOEMENZEEP per stuk 8 ct. BEVER's SCHOENCRêME, overtreft alle andere, per groote doos 7| et. van den Heer A. CREFELD. op Zaterdag 4 Januari 1913. en nog is de beste van alle. Handels Venn. Anker-Maatschappij. AANBEVELEND, TELEFOONNET ALKMAAR-heiloo. ELECTRISCHE Installatiën Heden overleedgeheel onverwachtstot onze diepe droefheid, onze innig geliefde Echt- genoote en Zuster GATHiBIlTA MARIA KKSI.KK, in den ouderdom van ruim 42 jaren. Leiden. J. A. DRIESSEN. E KESLER. Alkmaar. j F KESLER. Leiden, 29 December 1912. (Rjjn- en Schiekade 90). Bezoeken kunnen niet worden afgewacht. Algemeene kennisgeving. De begrafenis zal plaats hebben te Alkmaar Donderdag 2 Jan. 1913. Heden overleed te Amsterdam, onze geliefde Zwager Mr. ANTHONY JAN KARSEBOOM, in leven Raadsheer in het Gerechtshof te Amsterdam, Ridder in de orde van den Nederlandsehen Leeuw, in den ouderdom van bijna 65 jaar. Velp, P. J. RAVESTEIJN— VAN COEVERDEN. H. N RAVESTEIJN. Hilversum, L. W. KEG— VAN COEVERDEN. J. C. KEG Alkmaar, A. J. E. BASTERT VAN COEVERDEN. Mr. D. BASTERT. 29 December 1912. Bezoeken kunnen niet worden afgewacht. Voor de vele bewijzen van deelneming, ontvangen na het overlijden van onze geliefde moeder, behuwd-, groot en overgrootmoeder ARIA A NT JE STELLING, Weduwe van G. VISSER, zeggen wjj hiermede har telijk dank. ÓterleekUit aller naam 30 Dec. 1912.C. VISSER aannemer te Alkmaar. De ondergeteekende, Curator in bovengenoemd fail lissement, maakt bekend: le. dat de schuldvorderingen bij hem moeten wor den ingediend vóór lSjjJannari as. 2e. dat de verificatie-vergadering zal worden gehou den op Woensdag 5 Febrnarl a.s des voormid- dags 11 nnr, in het Gerechtsgebouw te Alkmaar. Mr. A. J. M. LEESBERG, Curator. Kantoor: Langestraat 94, Alkmaar. te OUDE NIRDORP, in de herberg van T. DE JONG, op Woensdag 15 Jannarl 1»18, des mid dags 12 uur, ten overstaan van P. J. ,C. VANTOOR- NENBURGH, Notaris te Alkmaar, van de welbeklante te Oude Niedorp in het dorp, bestaande in goed on derhouden en ruim te zamen groot 18 aren 6 centiaren. Deze zaak is door den eigenaar, den heer M. HOEK- MA, gedurende 46 jaren met veel succes gedreven. Aanvaarding na betaling. Meerdere inlichtingen geeft de Notaris. De per 1 Jan. 1918 vervallende coupons van de le Hyp. Obligatieleening zijn vanaf 2 Januari betaalbaar aan het kantoor der Coöperatie te Alkmaar en ten kantore der fa. B. SANDERS Ez. te Amsterdam en hare bijkantoren. Tevens is bij genoemde kantoren betaalbaar de nog niet ter verzilvering aangeboden uitgelote obligatie No. 1955c, groot f 100. HET BESTUUR. R. KEUTER Ak VERDRONKENOORD 118-116. COMPLETE MEUBILEERING. Bij E. HALFF te Egmond aan Zee is een houd, waarvan de eigenaar onbekend is. Te bekomen tegen gemaakte kosten. Op een Handelskantoor hier ter stede kan een geplaatst worden, liefst eenigszins met kantoorwerk- saamheden bekend. Eigenhandig geschreven brieven onder letter V 260 bureau van dit blad. tsgen 1 APRIL, een op netten stand, huurprijs I 300 k t 255. Brieven onder letter R 260, bureau dezer courant Brieven onder letter S 260, bureau van dit blad. SPECIALITEIT IN „Alkmaar Facke Fan ALKMAAR Van AM8TB»A J* «.SO, «.15, 4-.—, 2. CD Alleen op Zon- en Feestdagen. iïr" V* - f-.z .'s1. -J-ï De goederen welke geëtaleerd zijn, worden aan en heneden inkoopsprijs opgeruimd. HEER, x.b.b.h.h.. zoekt op netten stand. Offerten met prijsaang. bureau van dit blad onder letter T 260. Een COSTUMIÈRE vraagt om hare werkzaamheden in huis te verrichten. Fr. br. letter Z, Gebrs. VAN BREDERODE, Haarlem. Met 1 FEBR. gevraagd eene bij den Heer A. D. BRINKERINK. Emmastr. 11. G£VRAA6D tegen FEBRUARI een Brieven onder letter U 260, boekhandel HERMs. COSTER ZOON, Alkmaar. Mevrouw GEERTSEMA, Emmastr. 108, vraagt met 1 F e b r. LOON 1 120.—, i 30.— wasebgeld. TERSTOND of I FEBRUARI gevraagd die koken kan KENNEMERPARK 23. VERLOREN j.l. Zondag een waarin groen beursje. Tegen belooning terug te be zorgen Wildemanstraat 10. ZONDAG tusschen STOMPETOREN en ALKMAAR Verzoeke beleefd terugbezorging bjj IJ. v. LE1JEN te Koedijk. Telefoonnummer 439. In dT groote zaal Harmonie. Aanvang 81/3 uur. Introductie's verkrijgbaar bjj de leden en Hoogstraat N«. 9. 1 Verkrijgbaar bR Rn gros HUISHOUD AANSL vanaf f 10.pe jaar en f 2,50 entrée. GESPL TSTE AANSL. vanaf f 22.50 per jaar en f 2.50 entrée. GEWONE AANSL. vanaf 30.per jaar, bil 3 j. contr. geen entr. Nieuwe aansluitingen. 183 BAAN, J. C., Cacaofabriek, (huiatelef.). 1 Privékantoor. 2 Stad. 3 Administratie. 4 Expeditie. 5 Pakkerjj. 6 Malerij. 7 Machinekamer. Mej. N. BEST, Kennemersingel j Huish. Mr. H. E. VAN HEES, Wilhel- aangl minalaan. 430 LEEUWENKAMP, D., Hooi- en Stroo- handel (oaderaansl 572 MET Jr., J., Rijtuigfabriek, Achterweg. 578 NOOME, C. H., Vleeschhouwerij, Heeren straat. 31* STOEL ic ZOON, Fa. W. F., Steenkoo- perij kautoor (huistelefoon). 1 Privékantoor. 2 Stad. 3 Procuratie. 4 Steenkooperij. 5 Steenhouwerij. 6 Kalkfabrieken. 7 Expeditie. N.V. AlhniHursche Teleioon- - eu Goetlerenbestel-dienst. Te'. 500.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 3