:M®ii cm. plums Bo uwterrein Noordhollandsch Landbouwcrediet. E F F ËCT E N. LIGHTENS TEIX «Sc, Co., CACAO een half schepje een kop heerlijke chocolade. Sluis aan de Zes Wielen. Meubelmakers. Kippenhok Coöp Volksbank TE KOOP DAALDERS Verpachting noord-amerikaansche flinke Jongen, Polmaise Anthraciet, Voor Oudejaarsavond. li VETLOOGHEEL HUIS op goeden stand, Geregeld in voorraad Ie kwaliteit Koe- en Paardenhooi, TARWE-, HAVER-, GERSTE- en KARWIJSTROO E. Schermerhorn, te koop. Te huur bij inschrijving: ,\VASCHT GIJ MET DEZE ZEEP UW KLEEREN ZE WORDEN WIT GELIJK MIJN VEEREN. 0 J. I)E LANDE Corns. Johs. Zn., Kassier en Commissionair in Effecten. H et ALKMA R8CH WARENHUIS IS HEDEN 31 DECEMBER. DE>J AVONDS NA HALF NEGEN UUR GESLOTEN. D. J. VELTHUIS, H. SNIJDER, voorh. D. Blaauw Vergadering op Woensdag a s. I Jan., BERN. SMIT Jzn - Noordhollandsche Palinghandel. Te hisui* gevraagd GEDEPONÊHHi «DE DUS?" DSN DOLPER Onderlinge Noord-Holi. en Hoil. Brandwb.-M«en v. 1816, Oudkarspel Tarieven en inlichtingen verschaft J. H. ELFRING, Telefoon 567. aan den Wester weg, Nassanlaan, Nassanplein, Egmonderstraat, Lamoraal straat en Lindelaan. A. G. DEIS BOESTERJD, Nagsauplein 41. KALVERSTEAAT 132. van al onze is zóó krachtig, dat voldoende is voor HYPOTHEEKBANK, Het innen van en het genot der Sluis- en Overhaalgelden van de sluis en den overtoom aan de Zes Wielen, benevens de Visscherij aldaar en het Grasgewas van eenige in de nabij heid gelegen wegen, een en ander onder de gemeente Oudorp. Gevraagd een bekwaam Meubel maker en een aankomend Stadsuur werk maker, Heerenstraat 7. 5 pCt. Pandbrieven in stu&ken f 100©, t 500 en noo, Horloges, Regulateurs, Klokken, Wekkers, Barometers, enz. In- en Afschrijving van 'Kapitalen op de Grootboeken der Nationale Schuld. ST. ANNASTRAAT 41. Cokes, Turf, Hout en Briketten. bergebhoet. het voort Zegt appelsteeg. Gem. Haring en Rolmops, tegen 1 Mei een Heerenhuisbe vattende zes of zeven groote en eenige kleinere kamers. Banketbakker en Kok, Appelbollen, Appelflappen, Appel beignets, Appeltaartjes, Sneeuw ballen, Berlinerbollen, Pasteitjes, Croquets, Risoles, Vacherins, Slag roomtaarten en Slagroomgebakjes. Te bevragen bij «IMimilU Boter&traa.t, nabij Langestraat, groot circa 115 meter, gevelbreedte 6.50 meter, met uitgang steeg aan de Kraanbuurt. Te bevragen bij P. v. d. WAAL, Bleekerslaan E 5. tegen sclierj» cosicurreerende prijzen. FttlESDMBKlIG ALKMAAR SJOEBD ÏPMA, Ondegracht 216. Magazijn Piano's, Orgels. BLOOKER'S* BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR, zullen op Donderdag 9 Jannari a.e., des namiddags te U/2 ure, ten Stadhuize, in het open baar verpachten De verpachting geschiedt voor den tijd van ZES I JAREN, ingaande 1 Mei 1913. De gezegelde inschrijvingsbiljetten, welke den prijs moeten inhouden waarvoor men per jaar inschrijft en door den inschrijver en twee solide borgen ondertee- kend moeten zijn, moeten vóór of op den dag der ver pachting, des namiddags 1 uur, ter gemeente-secretarie bezorgd zijn. De verpachtingsvoorwaarden liggen ter gemeente secretarie ter lezing. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. Aanbiedingen in persoon of schriftelijk bij J. L. CONIJN, Beeklaan 202, 's-Hage. Ter zetterij der N.V. HERMs. COSTER ZOON- wordt gevraagd een eenigszins met het vak bekend. Loon f 2.50 k f 3, Telefoon 297. Van KwicfciiMruat no. 9 te Leenwardeti. Raad van ToezichtJhr. Mr. J. M. VAN BEYMAJhr. O. B. VAN VIERSSEN TRIP, COR. VISSER. Commissie van Toezicht op de uitgifte van Pandbrieven E. NIERSTRASZ, Mr. J. M. van HETTINGA TROMP, Mr. A. VAN GIFFEN. 1 tot «ten koers van lol pCt., tegen welken koers de stukken thans ook weder worden terugg«fnomen. Verkrijgbaar te Alkmaar bij den Heer J. »E LAlGfi Corn. Johsz. Directie: P. D. BIERMA. H. MEDENDORP. De uit prima grondstoffen vervaardigde PLEINES' le soort „Duif" heeft (volgens het onderzoek van de scheikundigen, de Heeren Schalkwijk Pennink te Rotterdam) een vetzunrgelialte van 40,04 0/o; een watergehalte een zeepgehalte van 16,71 o/o; van 43,06 0/o Als ge nu weet, dat „Edelweiss" heeft: een vetznnrgehalte van 27,17 0/o; een watergehaite van 39,42 o/o; een zeepgehalte van 29,40 0/c, 8<L °-™' ^atge belan8en van Uw gezin grootelijks schaadt, door r^liFlNES „Duif met te gebruiken. GROOTE KEUZE: Schoorstee n-G arnitnren. Parijsche Marmeren Koperen Bonten CONCURREERENDE PRIJZEN. Uitsluitend met eerste kwaliteit uurwerk. Een zoo goed als nieuw KIPPENTBOK en bijbe- hoorende ren met afneembare ruiten er om heen, ter grootte 2i/2 M. om 1U4 M., de ren bevat 6 M. om 1.10 M., een jaar oud, wegens verandering van zaken moet 't voor ieder aannemelijk bod weg. Brieven onder letter M 260, bureau van dit blad. ter grootte van 3 H. 76 A. 80 cA., gelegen aan den Heerenweg, nabij scheidingpaal Alkmaar—Bergen, om te beweiden voor den tjjd van één jaar of langer. Inschrijvingsbiljetten, mede door 2 borgen onder teekend, worden ingewacht vóór of op den 10 Januari 1912 bij J. BOEDER, Bergermeer, gem. Bergen. speciaal geschikt voor H.H. Doktoren, Veeartsen, Han delslieden en hen, die dagelijks onder alle weersomstan- engheden fietsen, zijn vrij van onderhoud, zijn gebouwd van 1ste kwaliteit onderdeelen, zijn gemonteerd met allumimum velgen en dus roestvrij, elke spaak met een celluloid hu sje overtrokken, celluloid spatsehermen. Schoonmaken daardoor overbodig. Keurig van bouw, buitengewoon licht van gang. Kosten des ondanks slechts I 90.—. Reeds honderden in gebruik. Vraagt hun die ze gebruiken en gij koopt geen andere. Ie zien bij den alléén-vertegenwoordiger voor Alkmaar en Omstreken Fran eo huis. STOOKT MIJNE uit de Brekerij der Amster<lam«iche Anthra ciet Maatschappij Geen denkbeeldige, doch werkelijke bezuiniging. Afmeting 30/50 f 1.70 20/30 f 1.00 bij 5 H.L. 15/25 f 1.50 5 oent lager. 12/20 f 1.30 Aanbevelend Kantoor: ZEGLIS 6. Bi""o,i'; J-K0M- LEDESt van bovengenoemde Vereeniging worden in hun helang dringend opgeroepen tot een des nam. 2 nar, in Café Central, ten einde de hou ding vast te stellen, die zjj op de ledenvergadering van 3 Januari 1913 zullen aannemen. HET VOORLOOPIG COMITÉ. Biedt aan voor Oudejaarsavond zijn heerlijke deze zijn zuiver bereid en van prima kwaliteit. Brieven franco aan het bureau van dit blad onder letter P 260. TELEFOON 506. R.Y. Atomfe. vovdi. Herws. Ctostur «a Z«#n.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 4