No. 308. Honderd en veertiende Jaargang. Bfl voegsel van de Alkmaarsche Courant van Dinsdag 31 December 1012. Voor Alkmaar. Voor Nederland, a Het jaar 1912. i Indien, men terugziet op hetgeen 1912 onze ge meente heeft gebracht, dan valt niet to ontkenneh, dat dit jaar in menig opzicht voor Alkmaar zéér be langrijk is geweest. De feiten en feitjes, welke wij hier in de herinnering terugroepen, vormen in hun bonte verscheidenheid, een beeldi van het leven eenèr stad, welke zich rustig maar gunstig ontwikkelt, in overeenstemming met haar gelukkige positie in het midden eener 'welvarende omgeving. Of getuigt hèt niet van bloei, ontwikkeling en vooruitgang', wannéér den 6deu December de aanvoer van kaas tot de on gekende hoogte van 8 millioen K.G. is gestegen en het nieuwe Oranjeveem, ingesteld om voor enkele maanden dienst te doen, het geheele jaar door aan het werk kan worden gezet. er op een gegeven oogenblik (29 Juni) kan worden becijferd, dat er voor een bedrag van 680.000 in deze stad in aanbouw is, er vele nieuwe gebouwen worden gezet, als diie van Gebroeders Bervoets, (opening 23 Maart), van d!e firma Stikkel, OT5j en ten Zeldam, van de Alkmaar sche crediet- en effectenbank (18 October), van het Alkmaarsch Bioscoop-Theater (21 Augustus), een in richting als het Eli aabeths-Gesticht. aanzienlijk wordt uitgebreid (aanbesteding 17 September), en ook om van de verschillende kleinere, déeh op zichzelf be langrijke en teekenende vergrootingen te zwijgen gebouwen als die van die firma van Gijzen en Haahs- rn a van Ouooop en de Jong worden vergroot, er tusschen Amsterdam en Alkmaar een nieuwe reuzenboot in dienst wordt gesteld', gelijk de Alk maar Packet heeft gediaan, daardoor blijk gevend van grooten ondernemingsgeest en vast vertrouwen in de toekomst! - ilHiilSlfiK Zulke belangrijke gebeurtenissen zijn teekenen van ontwikkeling en voorspoed', teekenen, welke niet be driegen en welke dus wel verstaan mogen worden, vooral door zwartgalligen en wankelmoedigen, die maar niet willen of kunnen begrijpen dat stilstand, op welk gebied1 ook, achteruitgang is! Op politiek gebied heerschte er absolute stilte. Tuis- scben twee drukke verkiezingsjaren in gelegen, verg de 1912 van de kiezers geen enkelen gang naar de stembus. Hieruit volgt reeds, dlat ons gemeentebe stuur hoegenaamd geen wijziging onderging. In den "Raad hoeft eeni aangename samenwerking geheerscht, welke enkel werd bedreigd! door de behandeling van de verordening op het werkloozenfondis. Veel' is er tot stand! gebracht. Als een der belangrijkste beslui ten mogen we noemen het aangaan van een contract met de Kennemer Electricït eits-Maat .schappijwaar toe, overeenkomstig het ingewonnen deskundig ad vies van den heer C. Singels te 's-OTavenhage, werd overgegaan in de vergadering van 13 Mei. Dan die nen vermeld het besluit tot aankoop van het Dili- gentia-terrein de gemeente is eigenares geworden voor 15000 (11 September) en dat betreffende het maken van een nieuwe Schapenbrug, geconstrueerd van, ijzer, omkleed' met hout, (10 April, raming 0200), welke beide besluiten bewijzen, dat ons ge meentebestuur een open oog blijft behouden voor de eisehen van het zich ontwikkelende verkeer. De uit breiding van de werkzaamheden aan het bureau van gemeentewerken maakte de aanstelling van een inge nieur noodzakelijk in de vergadering van 3 Octo ber werd in deze nieuwe betrekking benoemd de heer F. H. Bakker uit Harlingen. Deze tak van dienst heeft het voorwerp van een zeer uitgebreid onderzoek uitgemaakt, in verhand) met de beschuldigingen van den heer Pot ten aanzien van 't beleid van den direc teur. Het resultaat blijkens het 4 December ingeko men rapport is geweest, dat de sloopende krenking van dén hoofdambtenaar geheel onverdiend1 is geble ken. Over de werkloozen-verordening spraken we daar even. Zij is de béte noir van het -afgeloopen jaar ge weest. Slecht! voorbereid! kwam zij in den Raad en na ettelijke malen op de agenda te hebben geprijkt en er evenzoovele keeren te zijn afgevoerd, werd! zij ein delijk hals over kop vastgesteld in de vergadering van 15 Mei, huiten de tegenwoordigheid! van die raadsle den, die zic-h veel moeite hadden gegeven om haar te verbeteren. Uit ingekomen adressen is reeds duide lijk geworden, dat de verordening niet beantwoordt aan de verwachtingen. Het fondsbestuur tot wélks voorzitter de heer E. H. Ringers den 9den Oc tober werd benoemd is thans opgedragen met een voorstel tot herziening te komen. In de vergadering van 15 Mei1 werd ook de Politie-verordening herzien. T)e reorganisatie van den genees-, heel- en verloskun digen dienst voor behoeftigen kreeg den lOden April, die van den handelsavondcursus voor handels- en kantoorbedienden! den Sisten Juli haar beslag. Een herziening, welke al sinds jaren noodzakelijk was ge bleken, kwam den 30sten October tot stand, n.l. de wijziging van) de verordening op de samenstelling en oprichting dor plaatselijke commissie van toezicht op het Lager Onderwijs (zoodat in deze commissie min stens 2 vrouwelijke leden zitting moeten hebben). Den 6den November werd de commissie van toezicht op het handelsonderwijs van haar taak ontheven, daar er volgens do opvatting van den Minister geen twee commission van middelbaar onderwijs in één ge meente kunnen bestaan. In de zelfde vergadering werden de jaarwedden der onderwijzers herzien en de loone-n dér werklieden in gemeentedienst met 1 ver hoogd. Den 4den December werd de voordracht van B. en W. inzake verplaatsing der groenteveiling aan gehouden. Vroeg de Kamer van Koophandel een crediet van 500, de Raad! gaf den 3den October een verhoogde toelage van- 300 over dit besluit is' zeker nog niet het laatste woord gesproken! Den 3d'en October stond de Raad voorts een buitengewoon crediet toe van 19000 voor do verbouwing van) het stadhuis (de gunning was den 12den Februari geschied en wel voor 39884 aan den heer P. Smit). Van1 de benoemingen, welke er door den Raad plaats hadden, releveeren we die van den heer O. A. Grootegoed tot directeur der gemeente-reiniging, die tot bezoldigd ambtenaar van den burgerlijken stand van den heer J. Erancken, die den llden December overleed (beiden 31 Januari) en die tot leeraar in de HoogduitsChe taal aan het gymnasium en de handels school de heer G. Ras uit Utrecht (26 Maart), die van den heer J. Voorst te Zwolle tot leeraar in het Fransch, geschiedenis, schrijven en stenographic aan de Handelsschool (28 Augustus). Door den burge meester werd benoemd tot inspecteur van politie, in plaats van dén heer D. Sepp, den 6en Augustus als zoodanig te Delft, aangesteld, de heer A. C. Bos te Vlaardingen (17 December.) en tot volontair bij do politie dé heer J. H. G. v. d. Berg, inplaats van dén inspecteur-titulair den heer A. F. Schreuder, die tot inspecteur te Micfdelburg werd! benoemd. Door B. en W. -,,-erd eindelijk tot secretaris1-penningmeester van het bestuur van het wtvrkloozenfond» benoemd de heer L. van der Vegt. Ook in het komende jaar zal het gemeentebestuur gelegenheid hebben veel tot stand t-e brengen tot stoi- folijk en geestelijk heil van Alkmaar. V ij denken aan het medisch-paiedagogiseh onderzoek naar acht ei - lijke kinderen, aan het verzoek om aanstelling' van een of meer schoolartsen, aan het verzoek, om aan het stadsziekenhuis de gelegenheid tot klassenverpleging te openen (waaraan den 26sten Maart 327 personen adhaesie betuigden), aan het verzoek tot- wijziging der verordening op den Hoofdei-ijken1 Omslag, aan de in stelling van den gemeentelijken keuringsdienst, aan het Kade-vraagstuk, aan de kaaimuren, aan dem- pingsmogelijkheden, aan de aanschaffing van een moderne brandspuit en vooral aan het feit, dat hot jaar 1913 door de eïectrifieatie de gemeente gemoder niseerd te zien zal krijgen Uit deze eenvoudige eni natuurlijk geenszins dige opsomming blijkt reeds, dat- ons gemeentebestuur een belangrijk jaar voor den boeg heeft. Belangrijk is het jaar tenslotte voor het gemeentebestuur zelve ook hierom, wijl een groot deel der raadsleden zal moeten aftreden en er om de zetels vermoedelijk een geduchte strij d _zall worden gevoerd!, Onder Alkmaarsche vereeuigingen welke naar dere steden trokken om lauweren te behalen komt. de eereplaats toe aan de ZangVereeniging Nieuw Leven met het mannenkoor Orpheus, welke den 16den Jupi van den internationalen zangwedstrijd te Amsterdam thuiskwam met een eersten prijs (gouden medaille en 350) en den eersten' eereprijs (zilveren lauwerkrans met vergulde lier). Zij werd) den laten Juli feestelijk ontvangen en haar werd] den 17den December eèn Op 24 October werd hier nog een eigenaardig jubi leum feestelijk gevierd'; toen gaf de hoer Emiel Hulle- broeek uit Gent voor dé abomió s van de Alkmaarsche Courant zijn honderdsten voordracht- en liederen- avond ip Nederland! Een stedelijk bestuur kam veel doen, maar niet al les. Van zijn werkzaamheid! moet een groot deel wor den besteed aan zuivere .bestuursmaatregelen en daar om is het goed, dat er vereenigingen zijn, d'ie het openbaar belang willen bevorderen en nuttig willen zijn voor de gemeenschap. Zij komen rnet hun nieuwe plannen bij den Raad' en op deze wijze wtordti dikwijls een gelukkige samenwerking tusschen particulier ini tiatief en overheid! bereikt. Zoo kunoem er op twee belangrijke aanwinsten van onze stad) worden gewe zen, welke zijn voortgekomen uit het perticulier ini tiatief, van gemeentewege krachtig gesteund). Voorop zij geplaatst het heuglijke feit, dat in het Oostelijk gedeelte der gemeente een groot aant'al wo ningen zijn verrezen voor „Volkshuisvesting, waar voor de heer G. Ripping, burgemeester, den 8sten Mei den eersten steen legde. Dan mag er aan worden her innerd, dat den llden Januari de heer dr. Joh. Dyse- rimk voor het Alg. Ned. Verbond, .ufdeeling Alkmaar, een lezing heeft gehouden over Anna Loulisa üeer- truida Bosboom Toussaiut, dat spoedig, dttiarna het initiatief werd genomen tot een huldiging- van de Alkmaarsche schrijfster bij de honderdjarige herden king' van haar geboorte en dat den 16den September voor aan den Hout, ter harer nagedachtenis: eer» mo nument werdl onthuld, dat een sieraad! voor onze stad mag heeten. Wij hopen, dat de herleving van de Alkmaarsehe Winkeliersvereeniging' (22 Aug.) bevordering- voor het particulier initiatief ten gevolge zul hebben. Na tuurlijk is het doei der vereoniging de belangen van handel en nijverheid te bevorderen. Maar alles wat de Gemeente in algemeenen zin vooruit brengt, moet on vermijdelijk aan handel en nijver he id tien goede Uro- rnen, dus aan de Alkmaursche handeldr ij venden om nijverheidsmannen. Vandaar dat vooral de handel drijvende en industrieele middenstand .belang- heeft bij een goedbe-stuurde gemeente, welke tot hooger bloei wordt opgevoerd. Omgekeerd is het voor een gemeente echter veel waard, indien er een georgani seerde middenstand! is, wien het- aan belangstelling in de verdere ontwikkeling der gemeente niet ontbreekt, die op zijn tijd) ook opkomt voor do belangen onzer stad en dientengevolge voor de belangem van al haar inwoners. En een algemeene vereeniging- als de Alk maarsche Winkeliersveneenigkig- kan véél doen, als ze maar goed geleidl word't, I)och ze moet dan ook goed gesteund worden door allen die hij haar doel be lang hebben en die steun moet niet enkel bestaan in het op tijd betalen der contributie! Misschien draagt deze O ud e j a a rs-o ve rpci nzing er toe bij, velen, die nog buiten de A. W. V. staan ,en er eigenlijk thuis hooren, te doen besluiten zich alsnog als lid o.p te geven. Zij treden dan het nieuwe jaar met een goed besluit tegemoet! Met haar zustervereeniging; de Hanze staat de A. W. V. op een goeden voet. Er* is een geza|menlijk pro gram van actie opgemaakt en de ILana© heeft ran, haar goede gezindheid reeds blijk gogeveii, door den A. W V.-eandid'aat van de Kamer van Koophandel over te willen nemen. Het is zeker ook een verblij dend toeken, dat onder den georganiseerdeto midden stand meer belangstelling wordt getooml voor het zooeven genoemde officietla lichaam, dat weinig- steun van buiten af onderi#ond' en diecterUgevolge een. lichaam was, waarvan uit gebrek aan kracht ook wei nig kracht uitging. De meerdere belangstelling, bij de laatste verkiezing aan den dag gelegd, wettigt de. hoop op een wijziging ten goede. En1 al ondergaat de Kamer niet dadelijk een verjongingskuur, men zal, door het bedanken van den heer J, C. Baan, den 28sten November gekozen in de plants van den heer J. G. Potgieser in de gelegenheid! zijn haar jong bloed toe te voeren. Worde die gelegenheid niet verzuimd! Uit het vereenigings-leven' valt n<»g veel meer te vernielden. Er zijn hier heel wat organisaties en. steeds' meer komt de nood'zakelijkhieidi tot meerdere centralisatie aan het licht. Aan dn vrouwen de eere van 't goede voorbeeld! Zij toch slkehtten jn 't afge loopen jaar een „vereeniging tot behartiging' van. plaatselijke belangen," een federatie van verschillen de vereenigingen. Helaas zijn de- mannen niet ver plicht in dezen de vrouwen te volgen, meer dat zij een goed werk zouden verrichten, -wanneer ze het wel deden, daarvan zijn we overtuigd. Deze nieuwe vereeniging mag -echter alsi een blij vende vrucht worden beschouwd t-an de 13d)e algemee ne vergadering van 'den Natirjualen Vrouwenraad, welke hier ter stede van 11—1(2 April werd gehou den. Wezen we in vroegere jaaroverzichten op het groote belang', dat onze stad en hare omgeving- heeft, bij der gelijke algemeene bijeenkomsten, tot o»is genoegen kunnen we thans constateerem dat meerdere vereeni gingen Alkmaar dit -jaar als' plaats voor jaariijksche algemeene vergadéringon of wedstrijden kozen. Het kampioenschap van Noord1-"Hotlland werd' den 20sten Januari verreden op de bannen) van de IJsvereniging' „de Quint", den 2den Juni haril hier een nationale schaakwedstrijd plaats, de» 25teten Juli de 16de alge meene vergadering der veweentiging" vanl handeiaren in bouwmaterialen, van 8'10 September een natiiona- len kolf wedstrijd!, 15 December? begon eon nationaal kegelconcours ter gelegenheid! van' het) 12^/2-jarig be staan der „Koekoek" en den 38sten Hectember kwa men de leden van den IXshouid! „Hollands* Noorder kwartier" hier bijeen. Ook aan bezoek van buitela-af heeft het) ons niet ontbroken. Deni llden» ,T.unij kwtamen 250 afgevaar digden der verenigde Europfeesche conferentie voor de dienstregeling der treinej i en doorgaands* rijtui gen, den 6den Juli 208 leden, van hett, personeel van de fabriek van gouden en zilverwoi-kefU J. M. van. Kem pen en Zonen te Voorsehotesi, den 12den Juli fele le den van The photographic ?eonverftion of the JUnited Kingdom. fraai vaandel aangeboden, terwijl de burgemeester het eere-voorzitterschap der vereeniging aanvaardde. Ook de „Verecnigdo zangershielden de Alkmaarsche kleuren hoog. Verwierven ze den 18de.n Augustus te Rotterdam den 2den prijs, (verguld zilveren medaille en 100), den 15den September 'behaalden ze te 's-Gravenbage den eersten prijs en den eersten eere volle- Prijs- Ook dit jaar Ls dus bewezen dat de zang hier te Alkmaar op uitneménde wijze werd beoefend. De tentoonstelling van Avesi (5 Jan.) en^ de Land- bouwtentoonstelling (18 Sopt,) dit jaar op één dag be perkt, haddén evenals de 8-October-herdenking het gewone verloop. 'De Juliana-dag werdl o.a. gevierd met een zeer geslaagde ouderwetsere sehoonrijderij en harddraverij in de Harddraverslaan dank zij het initiatief van Alcmaria, dat gelukkig wat meer naai huiten optreedt— .en deze wedstrijd heeft geleid tot herleving' van de Hippische sportvereniging (3 Sept..) maar, ook tot het vormen van een comité, dat enkele harddraverijen heeft georganiseerd. Aan V. O. K. Z. O. S. hadden we den lOden Janu ari de kennismaking te danken met den bekenden Vlaamschen schrijver Stijn Streuvels. Den 27sten April 'had een feestviering plaats van het Brandweer corps Kracht en Vlugheid, bij welke gelegenheid' de nieuwbenoemde eere-voorzitter, de heer Jb. Lutterot werd gehuldigd. Op den 5den December kwam in de vergadering van het Witte Kruis ter sprake het plan tot het stichten van een nieuwe Bad- en Zweminrichting mi tot het oprichten van een vereeniging voor huisverzorging. Het initiatief in dezo laatste zaak van weldadigheid is genomen door mej. van Rijn' aan wier werkzaam heid en hulpvaardigheid! ook te danken is de instel ling van de Kamer van Navraag' (21 Eebr.). Wanneer we nog even memoreeren, dat de vennoot schap Xoo rdLHo 11 andsch Landbouwcre-d'iet den 19den Februari 25 jaar heeft bestaan en de Nutsspaarbank den 30sten Maart 65 jaar, kunnen we van déze ru briek afscheid nemen. Op kerkelijk terrein hebben we geboekt, de verkies zing voor het kiescollege van de Ned. Herv. Kerk op 15 en 16 Januari, waarbij de Candida ten der vereeni ging voor vrijzinnig-hervormden „Evangelische Unie" 778 en die der kerkelijke kiesvereniging „Onze Ned. Herv. Kerk" 706 stemmen verwierven, de veelbesproken bevestiging van dé nieuwe kerkeraads- leden op 21 Juli, de verkiezing van 18 gemachtigden van het kiescollege, waarbij de vrijzinnige candidaten 804 en de orthodoxe 614 stemmen behaalden (20 Aug.). Voorts de bevestiging van ds. II. Makkink, voorheen to Breda, als predikant bij de Ev. Luth. ge meente (21 April), de benoeming tot leeraar bij de Israël, gemeente van den heer A. dé Wolff uit Amers foort, die 1 Februari in functie zal treden. Tot zoo lang is de heer J. L. Kalkoene nog leeraar. In de va cature bij de Gereformeerde gemeente is tot dusvejre nog niet kunnen worden voorzien. Den 28sten Februari werdl hoewel van staatkun» dige beteekenis, mag het hiér wel even vermeld^ hierterstede opgericht een christelijk-historische kies vereeniging, terwijl begin December verscheen „de Kerkbode", orgaan in vrijzinnig-pro test-antschen geest. Ook dit jaar beeft men weer vele jubilea gevierd. Den 2den Mei was het een jubileumdag voor het echt paar Jan Groot, dat zijn 65-jarig huwelijksfeest her dacht, dé.n 15den> Maart was de heer I1. de Boer 50 jaar als schipper in dienst bij de firma D. Bosnia en Zoon, zoutziederij „de Eendracht," den 28steu Mei was de heer T. Veen een halve eeuw in het tuiniers vak (waarvan 40 jaar bij de familie van Twist), den Llden Juni vierde de heer J. H. Habieh feest, wijl hij 50 jaar in dienstbetrekking was in de apotheek van den heer Molenaar, den 13dén Augustus verraste men den! heer II. de Wijn, d'ie 50 j.aar lid was van het Stedelijk Muziekkorps. Den 26sten Juni herdacht de heer Ph. Gehrels den dag, waarop hij 40 jaar geleden in den rang van onderofficier werdl bevorderd, den 3den September kon do heer O. D. L. Graafland een veertigjarigen staat van dienst- vieren, den 21sten Oc tober was de heer IJ". K. M. Vogelzang 40 jaar als timmerman werkzaam bij de werken aan het N. H. Kanaal. Den 30sten October jubileerde de heer D. Kleijmeer, die dien dag 30 jaar bij de firma H. S. Cloeck in dienst was geweest. Voor de kwart-eeuwfeesten noteerden we de vol gende heeren: J. Klootaema als onderwijsman, (1 Jan.), 8. de Lange P.Bzn. als; lid' der Kamer van Koophandel (5 Jan.), N. van der Voort, als bestuurs lid van het Tünmernmns-ziekenfondls (20 Jan.), W. van der Leek, chef van de comptabiliteit van Noord- Hollandsch Land'beuwcrediet (19 Eebr.), G. S. Amou reus, deurwaarder (1 Maart), L. Molijm, boekhouder; der N. V. Alkmaarsche IJzer- en Metaalgieterij (2:| Mei), A. Mienis in dienst bij die firma I. A. van den; Bosch en Zoon (23 Mei), H. M. Meeusen, R. K. on Thans de rubriek Varia. Aan de liefdadigheid werd buiten de gebruikelijke wijze geofferd door middel van het Emma-bloempja (22 April, opbrengst 561 ten bate voor de Alkmaar sche tuberculose-lijdersi), het Oranje-bloempje (30 April, opbrengst 230, ten bate der algemeene ar men), en door het Heide-bloempje (31 Augustus, op brengst 325, ten bate van de zwaar getroffen West- Indische eilanden). Een ernstig' geschil' brak den 29sten Juni uit aan de Alkmaarsche IJzer- en Metaalgietorij, in verband met het teekenen van een nieuw contract. Het ge schil werd eerst dén Oden September bijgelegd, terwijl gedurende den tusschentijd ongeveer honderd werk lieden werkloos zijn geweest.. Van weinig beteekenis was een staking aan de gasfabriek door Zaandamsehe kolenlossers (11 Maart). Eindelijk had er nog een staking van 20 sigarenmakers van de firma Jan Hel ling en Zoon plaats, welke van 23 November tot 9 De cember heeft geduurd. Eén ernstige brandl valt er te vermelden, n.l. die van „Diligentia", welk gebouw dén 2den Mei geheel in vlammen opging'. De bliksem sloeg voorts den 14- den Augustus in den Overdiepoldor in een watermo len, die geheel afbrandde. Verloor Alkmaar in „Diligentia" een gebouw voor openbare vermakelijkheden, het kreeg twee inrichtin gen voor uitspanning terug, n.l. de Cinema Ameri- cain aan den Koningsweg, welke 13 Februari en het fraaie Alkmaarsehe Bioscoop-theater, dat den 21sten Augustus werd! geopend. De proeftocht van „de Alkmaar", het modern», luxueuse verkeersmiddel te water, 'had dén 5den Oc tober plaats. Op het gebied' van het verkeer valt er nog' een andere belangrijke zaak te bespreken. Aan het station der II. IJ. 8. M. is1 dé toestand dit jaar veel gewijzigd: het emplacement) weid! aanzienlijk ver groot (aanbesteding 29 April, laagste inschrijving 54.900), terwijl er o. m. een luchtbrug zal worden gebouwd, (aanbesteding 22 September, laagste in schrijving 53.840). Een gevolg van deze verandé- ringen is, dat de trams naar Egmond, Bergen en Schoorl we zullen hopen, dat dit jaar nu ook de nieuwe lijn in exploitatie komt in het vervolg aan een perron zullen aankomen. Hoezeer déze concen tratie is toe te juichen, de luchtbrug, welke reizigers noodzaakt 28 treden te klimmen en evenzooveel te da len, zal, vreezen we, een inconvenient zijn, van nadee- ligén invloed op het vreemdelingenverkeer, waarvan vooral Bergen, Schoorl en Egmond! de schade zullen ondervinden. In al deze plaatsen heeft me» vereeni gingen tot bevordering van hét vreemdelingenveT- keor ligt het nu niet op hun weg om met „Alcma ria" t-e Alkmaar zich tot de H. IJ. S. M. te wenden met het verzoek den toestand zoo goed' mogelijk te maken? Werd het nieuwe perron hetzij van den Hel- derschen, hetzij van dén Bergerweg toegankelijk ge maakt, dan zou althans! de voor velen onaange name zoo niet onuitvoerbare klim- en daalpart.ij wor den voorkomen. Nedei'landsehe spoorweg-maatschap pijen munten niet uit door een te veel aan voorko mendheid' jegens het publiek- Maar VOOT een sterken aandrang zijn ze nog al gevoelig en een adresbewe ging in den hierboven aangegeven geest zou de H. IJ. 8. M. zeker niet zonder meer naast zich neerieggien! Wij hopen, dat 1913 dien toegangsweg zal bren gen. Het monumentale gebouw nab'ij den Stations weg', de nieuwe ambachtsschool,, kwam nog niet ge- Teed. De opening van deze pracht-inrichting is dus voor het volgende jaar weggelegd. En hoe zal het met het nieuwe post- en telegraafkantoor gaan? Op de S'taatsbegrooting voor 1918 is 'n post van 10.000 als eerste termijn voor den bouw uitgetrokken. Maar Alkmaar's afgevaardigde heeft zoo dikwijls or op gewezen, dat hét Rijk altijd' dure kantoren zet, dat. de Minister nu in diens eigen district blijkbaar nu eens extra goedkoop wil te werk gaan. Zoo goedkoop zelfs, dat er geen behoorlijke som voor een geschikte plek g'rouds kan overschieten 1 Intusschen blijven wü sukkelen met den bestaanden, schier.onhoudbaren toe stand. Het is waarlijk niet te veel gewenac-ht, indien men hot. verlangen uitspreekt, dat hierin het volgend jaar eene verbetering kome! Dan hopen wij op een welgeslaagd eeuwteest eu een verkiezingsstrijd, waarin enkel eerlijke middelen wor den gebezigd. Het eeuwfeest belooft te zulleu worden gevierd met elkaar en voor elkaar. Moge na afloop van den verkiezingsstrijd blijken, dat geen der partijen aan achting heeft ingeboet, en dat politieke geschilpun ten geen belemmeringen behoeven te zijp, om een drachtig samen te werken bij alle zaken, welke door eendracht en samenwerking het best worden behar- tigd. Dan toch is er al vast een der voorwaarden ver vuld, welke 1913 voor Alkmaar kunnen maken tot een jaar des heilsl DE OMGEVING. Uit de omgeving teekenden we op het 40-jarig ju bileum van den heer J. Hoek, aLs secretaris en ont- jlj o ii v ii /n'iMi s' m ct y j nrjuvi- uarvuj ai- >.'*-» denvijzer (3 Juli), J. Wehnes, im dienst bij de firma :l vanger yan Ou'dcrp. (16 Febr.), de ontsporing van den iokaaltrein op het, statiomsemplacement te Egmond aas Zee (16 April), het vertrek van den heer S. G. L. F. bar,on -van Eridagh, burgemeester van Limmen we gens zijn'benoeming te Spaarndam (25 April), het aute-ongellpk; op den Kennemerstraatweg. waarbij de scharenslijper ,jï. Beeldlnan werd gedood: (9 Mei), de zeer geslaagde derde, openluehtvoOrstelling van Adam h\ Ballingschap ft- Be^g'e.n (6 Juli), de installatie van ter 'heer J. J. N:ie,u\v;enhuijzen als burgemeester van Limmen1 (9 Juli), die -Egmondsehe tentoonstelling (19 Juli—18 Aug), het Zangersfeest;te Bergen (21 Juli), hot «verlijden van ds. A- J- Athiani te IVarmenhui zen (81 Juli), de bliksem geslagen in den toren te itéilo (14 Aug.) 'en te. Beverwijk (21 Aug.), het drie- h ïnderd 'jarig herdenkingsfeest. v«,n den Beemster (28 uuouiiui J (50 Aug'.)., de benoeming van jhr. mr. R. van Foreest teui"VrnLaïun.sLzij'oM doel'"(111 'Nov.)','dé'heër J. tot! voorzitter der Hollandschm Maatschappij van Lamdbouw (öfSept. te Medeinbhk)het overlijden yan den heer'F. Grim, hoofd der school te, Oterleek (5 Oc tober) en ton «lotte het 50-jarig jubileum van der. heer C. 'Nierop, .opzichter van d« Sehermeer (17 Nov.). 1. A. van den Bosch en Zoon (12 Aug.), M. C. H.oole, J kantoorknecht postkantoor (1 October), H. J. Hufser, kaaskantoor firma de Wolff en Peereboom, (10 Oct.), Constant bij den heer Pot (24 Nov.) en mej. Vr. Uldrink als werkster bit de Israël, kerk (8 April). In den loop van het- jaar overleden o. m. de navol gende .personen: De heer A. J. M. Key sper, directeur der Noorder- bank en bestuurslid va-ni onderscheidene commercieelo en liefdadigheids-instellingen (9 Februari), de heer T. J. Schrader, oud-onderwijzer aan. het- Rijksopvoe dingsgesticht (19 Juli)". Mevr. v. Rijsens1 v. Hasselt, sclioolopzieneres in het arrondissement Texel, (2 Au gustus), de heer A. de Vries (30 Aug.), de heer P. H. Groebe (10 Oct.), de. heer A. Klasener, oud-direc- Francken, ambtenaar van den Burgerlijken Stand, (11 Dec.), de heer H. v. d. Berg, directeur der nor maallessen (18 Dec.). Wij teekenden voorts nog onder personalia aan, de benoeming tot subst.-off. van juslitie to Groningen van mr. J. L. Steenlack, ambtenaar van het O. St. bij het Kantongerecht, het ontslag vaan den heer F. J. W. Lambert, leeraar R. H. B. school' in verband1 rnet zijn benoeming- te den Haag (29 Apr if.)de bemoeming van den heer L. Wouters te Zaltbomjnel als zijw opvol ger (3 Juli), de benoeming van dei» Wper J. Kloot.se- ma tot directeur van den „Kruisberg", die hi /er werd" opgevolgd door den heer Honig, arfjunet-direvfteur van „Veldzicht" (16 Sept.), en de benoeming va p, de hee ren J. Klootsema en A. Conijn tot .ridder in ri» ord» van Oranj»-N*«saus (61 Au*.). In hot afgeloopenjaar mpes't; tot tweemaal toe 24 Januari en 23 October in de Staatscourant mel ding gemaakt worden van een teleurstelling, welke onze Landsvrouwe, na een pooze van verwachting, als vrouw had getroffen. Gelukkig oefenden dez-o betreu renswaardige gebeurtenissen beide geen ernstigen in vloed uit op bet gestel van H. M., zood'at zij ua een- ongesteldheid van een dagf of tien weer hersteld haan pal*» iae«ht verlaten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 5