Necrologie voor oordholland. In het Buitenland. n*»i- d» M» J„li T».r sAIm BdS l ort, ontving den 5den Nov. den Italiaanschen mi nister van bvutenlandsche zaken en dén 21sten No vember den Oostenrijkschen troonopvolger. Hij wekte ontstemming door zijn uitlating over Elzas Lotharin gen, dat hij tot een Pruisische provincie wilde ma ken, zoo de toestand niet beter werd. tot Wr d» heer Sstoi'ifïïSfc*!1 historicus. Door deze verkiezing i »-«*• Twid°.mKa™rW dr' F' J' BI«k"- Is het, dat het voorspoedig opgroeiende prinsesje niet meer in die mate als voorheen een „handen-bin- dertje" is, zoodat zij de moederlijke zorg wat meer kan missen, of moet het wellicht aan een andere oor zaak worden toegeschreven, dat H. M. zich in 1912 meer dan vroeger in het openbaar heeft vertoond, belangstelling ook in 'a volks zaken aan den dag legt door persoonlijk bezoek, daar, waar men haar tegen woordigheid' op prijs stelt Wij weten het niet, maar wel weten we, dat H. M. meer dan in andere jaren het voorbeeld' van. hare koninklijke moeder heeft ge volgd door* te trachten, in nauwere aanraking' met het volk te komen, hetzij bij feestelijkheden hetzij bij geheel ongezochte gelegenheden. Dit verschijnsel is waard met nadruk te worden vernield, nadat- het vo rige jaar herhaaldelijk werd) geschreven over een ver vreemding tussehen vorstin en volk en er niet ondui delijk op werd gezinspeeld, dat er een steeds hechter scheidingsmuur tussehen beide werd opgetrokken. In het voorjaar bezocht zij tweemaal achtereen de visschershaven van Scheveningen, onverwacht vindt men haar op de afslagplaats van IJmuiden, plotse ling verschijnt zij in de bloemenvelden rondom Haar lem, even later in de bloeiende Betuwe. Ha het jaar- lijksche bezoek aan Amsterdam in Mei» ziet de hoofd stad haar in Juni terug om de voorstelling van Gijs- breght van Aemstel dëor het gezelschap Ilo ij aards bij te wonen. De nijvere Groninger Veenkoloniën be zoekt zij eigener beweging, men ziet haar op de land bouwtentoonstellingen te Deventer, te Zutfen, te Leeuwarden en zelfs bij een spoorwegfeest te Epe is ze aanwezig. De kampen te Old'ebroek en Harderwijk neemt ze in oogensehouw, nabij Ede woont ze ma noeuvres bij, ze ontvangt een deputatie ten gunste van het kiesrecht, ze ontvangt de leden der ambulan ces, die naar den Balkan vertrekken Wijst dit niet op een gewichtige kentering ten goede Hoe meer toch een vorstin zich ond'er het volk begeeft en belangstelling toont voor alles waarin net volk belang' stelt, des te hechter worden de ban den^ tussehen natie en djynastie. Van 1—3 Juni bezocht H. M. het koninklijk echt paar te Parijs en de hoffelijke Franschen hebben deze gebeurtenis gemaakt tot één doorloopende huldiging van de Koningin. De Prins vergezelde zijne Gemalin ook op vele binnenlandische bezoeken, reikte in Mon ster medailles uit, opende de middelbare landbouwten toonstelling te Groningen (15 Oct.), legde den eer sten steen voor de gebouwen der Ned. Heide-Maat- achappij (11 Nov.), woonde vergaderingen van het Bataafsch Genootschap te Rotterdam en van het Dranje Kruis te Amsterdam bij. 29 Januari was benoemd tot vice-president van den Raad van State. Tot lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland werd in de plaats1 van dén heer kerf gekozen de heer T'h. M. Ketelaar, lid der Tweede Kamer (8 Mei.) De Provinciale Staten kozen nog in de vacature ontstaan door het overlijden van den heer mr. H. J. Kist (2 Juni), tot lid der Eerste Kamer den heer J. T. Cremer, oud-minister van koloniën (18 Ju ni) en voor mr. J. A. Sillem (overleden 29 April') tot lid van Gedeputeerde Staten den heer jkr. mr. J. W. G. Boreel van Hogelanden, die in jhr. mr. W. B. Sandherg zijn opvolger als burgemeester van Haar lem vond. De benoeming van dr. A. Noordtzij tot hoogleeraar aan de Utrechtsche universiteit (25 Mei) en die van jhr. mr. de Savornin Lohman (aanvaarding 16 Dec.) gaven tot veel geschrijf aanleiding zij werden eenerzij ds gebrandmerkt als zuivere en ongewenschte partijbenoemingen, andererzijds echter verdedigd als volkomen geoorloofd en billijk. De verkiezingen in 1913 zullen staan in het teeken van coalitie en concentratie. Het lijdt immers wel haast geen twijfel of de coalitie zal worden hersteld j en daartegenover zal worden geplaatst de vrijzinnige concentratie, immers de algemeene vergaderingen van de oud-liberale, dé Unie-liberale en de vrijzinnig-de mocratische partijen werd tot samengaan besloten (18 Nov.). Een nieuwe partij, de Christelijk sociale (19 November opgericht) deed nog weinig van zich spre ken. J. Ternooy Apèl, tooneel- 1 Augustus. I>e heer 8. J. Richard, Waalschpredi-1 kant te Amsterdam. o Aug. De heer A. D. Zur Miihlen, directeur der sleepboot reederij te Amsterdam. 21 September. De heer Mr. W. L. J. Gericke, pre sident-commissaris van de Mij. „Trompenburg" 26 September. De heer dr. Joh. Dyserinck, letter kundige en theoloog. 14 October. De heer M. speler te Amsterdam. 17 October. De heer Mr. J. A. de Bas, griffier van de rechtbank te Amsterdam. 23 October. De heer Mr. A. 0. Waller, oud-wethou der van onderwijs te Haarlem. Tctober' 'le<?r B' ^T' ^0es' directeur van het Rijks-Prentenkabinet te Amsterdam. 3 November. De heer Ds. Kamstra te Haarlem 21 Nov. De heer prof. dr. P, H. Ritter, hoog- leeraar te L trecht, vroeger hoofdredacteur van het A ïeuws van den Dag te Amsterdam. 27 Nov De heer mr. Joh. Spoor, lid van den Raad van Haarlem. Daarentegen werd de minister-president van Spanje, de heer Oanalejas door de hand van een moordenaar doodgeschoten (12 Nov.); a t' Men ziet uit- het bovenstaande, dat 1912 wel veelbewow-n m»r ma» i, i een reel bewogen jaar mag heeten °,Pllet ebied van kunst en wetenschap overleden de volgende bekende personen: 3 Jan. Felix Dahn, historicus. Alexandre Bisson, Fransch blijspeldichter. Hermann Bang, Deensch schrijver. Dr. Armouer Hansen, de ontdekker der Rochus von Lilien-Cron, Duitsch literair- Gabriel Monod, Frnnsch historicus. August Strindborg, Zweedsch schrijver, rrédenc Passy, de Eransche vredesapos- V oor de binnenlandische politiek van ons land was I «ie.en laar rust- De Kamer werkte zoo hard als nooit, te voren, maar het was veel praten en wei nig doen Nimmer is er vóór het Kerstreces zooveel deizen keer- In de Tweede Kamer wer- der 1100 bladzijden der Handelingen volgepraat, ter wijl ongeveer tien jaar geleden met de helft werd vol- ft ?ai1' omrr>Wfr>d 8ea redevoering gehouden van 8 uur (29 October door den heer Duijs) en het kwam tot menig opgewonden t-ooneeltje. Eerst in het voor- Jaar 30 April moest de vergadering onder groot rumoer zelf» worden verdaagd en herhaaldelijk in «ffefoopen maanden, waarin het veelvuldige en .angdurigo vergaderen bij dé leden een blijkbaar zeer prikkelbare stemming beeft veroorzaakt, welke zich in „kribbigheid meer dan eens uitte. Met dat al is or veel gepraat» dtoch weinig gedaan. De Staatsbe- ^Tui Tf ü8' wa!' n0g Q001t £escbi°dde, half afgehan deld tot het volgende jaar blijven liggen. En wat heeft men tot stand' gebracht? Een „bouwwetteke", waarbij de rechterzijde voor het bijzonder onderwijs aelfs nog meer gaf dan werd gevraagd (7 Maart in do Tweede Kamer). De armen, (14 Maart), de au teurs (5 Juli) en de vogeltjes (29 Maart) werden be schermd en de sociale kwestie heeft men opgelost met oen ledige Radenwet (5 Juli). De Bakkerswet werd verworpen (5 Juni), m de invaliditeitswet en ouder- domaverzeke.-ing bleef men steken (na een behande- October tot 15 November). Minister Wentholt werdl naar huis gezonden (7 Mei, verwer ping met 63 tegen 26 stemmen van het voorstel tot den bouw van een nieuw pan teerschip), een nieuwe manne-minister is er nog niet en komt er waarschijn lijk niet weer, daar de vereeniging van de beide mi series van oorlog en marine tot één departement ref^ 'l* aan^O'kondigd. Verder hebben we vijfguldenstukken gekregen die voor cen ten worden uitgegeven, en krijgen we na stuivertjes, rlJTt werden ontvangen, vierkante 5 krnteh S' J*"910"6 kan worden gemeld, dat de krui ebesse n mee ld a u w' een voorwerp van aanhoudende zorg der regeenng is. refnhtr DU nieu he' 00£eublik, om deze poovere ton U natei' e be9PrekeQ. na te gaan of de fou ten waaraan het groote tekort van het parlementaire jaar s te wijten, liggen bij de regeering en haar meerderheid dan wel bij de oppositie. Genoeg zij het dn Tl 't te kort te eonstateeren. En daar dadelijk aan toe te voegen, dat het aan nieuwe plan- marinèTdTh tij'l,eiiJk'' meister van ciorn TiT 9° beeft een raad! van vlagoffi- nrr ib 1 commissie van advies inzake be- (24 Men f;angtT!enheden betK'ff<-"de de zeemacht nf en n een 00,11111 ia om na te gaan d, h«J°° T' 7 wijzigingen zijn aan te brengen in de bestaande tractementeregeling van de onderofficie ren en minderen der zeemacht (1 Juni) In onze buitenlandaehe betrekkingen kwam geen verandering. Ons iandi werdl gelukkig weinig ge noemd in verband met dé internationale politiek. Het volgende jaar zal het echter meer van zich doen spre ken door de opening van het vredespaleis, door de der de vredesconferentie en door het feestjaar, hetwelk» naar wordt gedacht, d'e vreemdelingen bij duizendtal- jen naar hier zal lokken. Aanstippend enkele andere gebeurtenissen een overzicht als dit maakt op volledigheid natuurlijk geen aanspraak, herinneren we er aan, hoe de Am- sterdamsche raad werd bezig gehouden door de Pa- leis-Raadhuis'kwestie en hoe hij den 9den October een voorstel aannam om de xegeering vergunning te ver menen het Rijksmuseum ten behoeve der Drucker-col- iectie uit te bouwen. De Rotterdamsche gemeente raad verwierp den 9den Juni het voorstelv, d. Pols tot het verbieden van het voetbalspel' op Zondag. tSinda de Hooge Iiaad den. 25st<en Maart de cassatie- beroepen der Amsterdamsche winkeliers tegen hun veroordeeling terzake van overtreding der verorde ning op de winkelsluiting verwierp, kwam in tal van gemeenteraden de kwestie der winkelsluiting aan de orde. Enkele groote gemeenten namen voorts be langrijke beslissing in zake de oprichting van een Openbare Leeszaal en Boekerij (Amsterdam, Haar lem en Rotterdam), daardoor ook de kleinere ge meenten wijzend op het groote, algemeene belang, dat bij deze inrichtingen is betrokken. Geruchtmakend' was de benoeming van den heer J. E. \V. Duys tot wethouder van Zaandam (15 Octo- bei) en de Schiedamsche zedelijkheidsverordening in het laatst van Juli. Den 6den Februari bood de Ned. Middenstands bond een huldeblijk aan dr. Nouwens aan, den 17den October vierde mr. H. Goeman Borgesius zijn 35-ja- rig jubileum als Kamerlid. De tentoonstellingen welke er werden gehouden (te Dordrecht en te Nijmegen) deden vooral van zich spreken door de slechte financieele resultaten. De aandacht trokkeij voorts dé Bosboom-Toussaint-ten- toonstelling en de universiteite-bibliotbeek te Utrecht (18 Sept.) en de opening van de Haarlemmermeer- spoorlijnen (2 Augustus). Ons land behoudt aan het. afgeloopen jaar donkere herinneringen: dé afschuwelijke moord' op een 7-jarig meisje te Beek (18 Febr.), de groote brand' te Wor- merveer in de meelfabriek van Wessano en Lane, de storm van 27 Augustus, het ongeluk op de. Brielsche Maas, toen een luitenant en een sergeant-majoor (10 April) en dat op het fort Yossegat bij Utrecht waar bij 6 militairen verdronken (5 Sept) Maar toch mag, ondanks den natten zomer, worden getuigd dat Nederland aan 1912 een goed' jaar heeft gehad. De bronnen van welvaart hebben over het ge heel zeker niet teleurgesteld en voor groote rampen en tegenspoeden zijn we gelukkig bewaard' gebleven. Het belangrijkste feit, dat er voor Oosb-Indië valt te vermelden is zeker wel de mededeeling van den gouverneur-generaal op 31 Augustus dat eerlang een eerste stap zal worden gedaan, om aan Indië een eigen vertegenwoordiging te geven. Overigens had» den er te Soerabaja in het voor- en in het najaar t luneezen-ongeregeldheden plaats, waarschijnlijk ten gevolge van de revolutie in China. Het voorloopige bewind der Chineesche republiek liet echter in het laatst van Februari weten, dat de Chineezen op Java zich te onderwerepn hebben aan d'e landswetten. Den Iilen Maart besloot de Ned.-Indische regeering een honderdtal deelnemers aan deze opstootjes uit het land te zetten. In April hadden er ongeregeldheden in de Zuider- en Ooster afdeeling- van Borneo plaats. Droevige berichten over den toestand in West-Indië kwamen er m Augustus. Ten bate der noodlijdenden werd oj) Augustus het Heidebloempje verkocht. een com missie voor defensie van Ned. Indië (6 Juni) en een diend8 de, Weerbaarheicfe:1>eweging (3 Febr.). Inge- ÏrofXï 88n ytsont™T °P de voorwaardelijke Ó97 Tdfv g W1 de voorwaardelijke invrijheidssteU (97 Tnis v „r 111 v rij uei assten mg W T\ Ver de ^ts^iding' en een over rege hng van het levensverzekeringsbedrijf terwijl voorheen diening van een ontwerp tot ieder oogenblik te wachten ia de grondwetsherziening O !F AftIwr kj'eeg^n nieuw°n voorzitter n.l. jhr. mr. VV' van EUspen tot Sevenaer, afgevaardicdo voor Nymegeu en daar dit de eerste maal was dat in nwl 4,011 ka.tboliek °P den presidentieelén zetel plaats nam, was hierover hee' lol iiL- .11 nieuwe voorzitter volko- "Ti kior°V6r hcel wat te doen. Intusschen duidelijk gebleken dat de nieuwe voorzitter volko men voor zijn zware taak berekend Ten krachrig teert. reoht™ardig den voorzittershamer han- Dr. Kuyper, die na zich gernimen tijd achteraf te knleab gobou n' ,een ^tocht in het noorden del IkiinV88 h^'ema ',€*n Solegenhoid' van zijn veer- gjang jubileum als Standaard-hoofdredacteur od o dzaam schitterende wijze is gehuldigd, is v.,i het 'L!T i blJzondor °P den voorgrond getreden en heeft op dien gang der parlementaire werkzaamheden een geduchten invloed uitgeoefend. Zfe toeïïïÏÏE ooflieid noodzaakte^ hem evenwel' den 9den Septem- ontslag als Kamerlid te nemen. Zijn district 16 Januari. De heer Willem Stumpff, muziek- en tooneeldirecteur te Amsterdam. li Jan. De heer mr. R. L. Séholten, vice-president der Amsterdamsche rechtbank. 20 Jan. De heer P. Goedkoop, directeur van de scheepswerf Conrad" te Haarlem. 21 Jan. De heer W. D. Haitsma Muiier, burge meester van Schoten. 28 Jan. Kolonel J. H. de Wildt, commandant van net 3e regiment inanterie. 3 Februari De Amsterdamsche diamantemakelaar de heer Davidson, te Antwerpen vermoord. 15 Maart. De heer Louis van Weslerhoven, oud- acteur. 30 Nov. Mevrouw Neeltje Honig—Mulder, Zaarnch i letterkundige. 29 Dec. De heer mr. A. J. Karseboom, raadsheer in net Hot te Amsterdam. t.TIeVtta* 1912 i® voor de wereld' in het algemeen een tijdperk van onrust geweest, waarin de wereldkaart aanzienlijke veranderingen heeft ondergaan en ge wichtige politieke gebeurtenissen elkaar verbijsterend snel hebben opgevolgd. Aan het afgeloopen jaar zal verbonden zijn de her innering aan de verschrikkelijkste scheepsramp van de nieuwste geschiedenis. Het moderne technische won der met den trotschen naam. „Titanic" stiet in dén nacht van 13 op 14 April om 11 uur 40 minuten te gen een ijsberg en zonk tegen 2 uur. Ondanks de kal me zee was het slechts mogelijk om 705 personen te redden. 1601 passagiers kwamen om. Ziedaar kort het verschrikkelijke verhaal van de Titanic, waaraan in heel de beschaafde wereld! dézen avond wordt ge dacht. Zestien honderd en een mensehen hebben met hun leven de harde les moeten betalen, welke 1912 de menschheidi heeft gegeven; de les dat er aan het steeds hooger opvoeren der luxe inrichtingen en der snelheidsrecords een einde diende te komen, dat het grootste menschemverk gelijk de kleinste 'bark kan worden vernietigd. En in ootmoed' heeft de mensch moeten toegeven, dat hij dé elementen nog niet heeft overwonnen. Gelukkig is de les niet ongehoord voorhij gegaan. Overal werden de reddingsmiddelen herzien en scher- pe maatregelen werden er genomen. Groot was de ontzetting, groot ook de rouw. Maar diep aangrijpend tevens waren de staaltjes van plichtsbetrachting, held- haxtigheid en stervensmoed, welke er in dé laatste ure op het ten water gedoemde zeekasteel zijn aan den dag gelegd. Nimmer zal 'het nu levende geslacht den geweldigen indruk vergeten, door het relaas van de overlevenden gewekt, hoe de Titanic met zijn zes tien honderd menschen door de zee werd verslonden en op hetzelfde oogenblik het „Nader tot U mijn God werd aangeheven Er zijn meer rampen geweest de brand in het gebouw van dé Equitable verzekeringsmaatschappij te Aieuw-iork op 9 Jan., waardoor millioonen dol- lars verloren gingen, de groote brand in Osaka (Ja- pan) welke 16 Januari 5000 huizen vernielde^ de over- strooming van de Mississippi, waardoor 4000 men- schen dakloos werden (8 April), het instorten van een landingsbrug van de Niagara-rivier (24 Juni), waardoor verscheiden tientallen personen verdronken, de wolkbreuk en het onweer in Amerika, welke in Guanajuato (Mexiko) eenige honderden het leven kostte (14 Juli) en voor millioenen schade opleverde de vliegende storm op 14 Aug., welke 14 Spaansche vissckersbooten deed zinken, maar hoe ernstig deze rampen op zich zelve ook zijn, zij zinken in het niet by de iitanic-catastrophe. H ij denken aan schokkende politieke gebeurtenis sen. De weerzinwekkende aanslag van Italië op Tri polis was nauwelijks met het déor Italië gewenschte resultaat geëindigd of de Vierbond van Balkanstaten trok op Turkije los en sloeg het in stukken en brok ken, aan welker verdeeling men thans te Londen be zig is. Herhaaldelijk scheen intusschen de Europee- sche vrede bedreigd door een menschenverdelgenden E ui opeescben oorlog. Het bleef bij diredgen alleen, maar met welk een onzekerheid' overschrijdt men den drempel van het jaar 1913. De wereldkaart veranderde. Niet slechts kreeg Ita lië een aanzienlijk gebied! in Afrika, maar Frankrijk nam bezit van Marokko en Duitschland van equatori aal gebied in het „zwarte" werelddeel. De revolutie m China werd in het begin de<s ja ars ten einde ge bracht (18 Februari werd Joeansikai tot president ge kozen) en aan het einde van het jaar maakt Rusland een begin met de inpalming van Mongolië. Stellen we tegenover deze oorlogsfeiten een werk des vredes en herinneren we er aan, hoe den eersten Augustus 1912 de eerste pas&agiers met den Jung- i raaspoorweg 3457 meter boven de zee werden ge- bracht. Het was in 1893 toen de Zwitsersche spoor wegkoning' Adolf Guyer-Zeller tijdens een vacantie 111 enkele dagen het plan van deze lijn ontwierp, dat als fantastisch en waanzinnig werd beschouwd. Maar het is gebleken, dat de geniale ontwerper goed gezien had en door den stoeren arbeid van duizenden is in den loop der jaren verwezenlijkt, hetgeen één men- schenbrein had uitgedacht. Den 6den Maart keerde de Noorsche poolonderzoe- ker Amundsen in Australië terug met het verblijden de bericht, dat de Zuidipool door hem was ontdekt. De mensch ^heeft de elementen nog niet overwon- nen» zeiden wij hierboven. Groot moge de vooruitgang zijn welke in den bouw van luchtschepen en vliegma chines zijn aangebracht, groot is ook het aantal men- schen, dat bij de luchtsport den dood heeft gevonden alleen Duitschland telt er in het afgeloopen jaar 22 27 Jan. 29 Jan. 12 Febr. lepra-bacil. 7 Maart, historicus. 10 April. 14 Mei. 12 Juni. tel. E"g<'b<'h JsUli' IV,rdinaal Fisollei' te Keulen. 17 -pUT3 Masftnet' Knmsch componist Pük te Cte Janz^ ClllCJ0T' UitYia(kr VoJa- deflteik' GeneratJ B°0th' de stichter van het Leger schrijfsterPtemWr' WiMmina Hehnburg, Duitsch 0 Oct, August© Beernaert, Belgisch staatsman. I "TT" ,we in oei> tweetal artikelen (Economische teil j en eke verschijnselen) reeds ver- schiüende wetenswaardigheden vermeld, uit de trc- schredenis van enkele landen gedurende het jaar 1912 doen11 tCai hiel' ea daar een bochtige greep DLITSCHLAND. Den 8sten Februari bezocht de ngelsche minister Haldane den Keizer en begin Mei werd tot gezant te Londien benoemd baron Marschail v. Bieberstein, die echter den 24sten September over- eed en dus voor een betere verstandhouding tussehen Engeland en Duitschland weinig heeft kunnen dopn. He Keizer bezocht dén keizei' van Oostenrijk (23 hebr.) een dag daarna den koning van Italië out- Den llden Mei nam de Rijksdag 'een motie tegen Jr.uo aan> den 4den December kwam het tot een confhet tussehen Rijkskanselier en Centrum, den 30s en December overleed de staatssecretaris van bui- t8™^lzakeré de heer v. Kiderlen Wachter. h 11) n eCf 13 Jamiari 111 de plaats van het kabinet-Cailaux het ministcrie-Poinearé, dde als ministers eenige krachtige mannen benoemde. De au tobandieten (Bonnet vermoord 28 April, Gamier en V alet 14 Mei) gaven veel zorg. Den 13den Nov. werd het verdrag met Spanje over Marokko geteekend. In Marokko werd' sultan Moelai Hafid' (12 Aug.) ver- vangeu door Moelai J oessoefeen werktuig' in 'runkrijks hand. De bloedige opstand' in Fez werd onderdrukt en d'e troonpretendent EI Hiba bij Marra- kesj verslagen. Afgezien van plaatselijke opstanden heerscht er thans rust in Marokko. Het verdrag, waar bij het land onder protectoraat van Frankrijk komt te staan werd 30 Maart geteekend. Den lOdën Sep tember besloot de regeering het Noordzee-eskader iu te lijven by dat der Midldiellandisclie zee ENGELANDS Lagerhuis verwierp in derde lezing het wetsontwerp tot het verleenen van het parlemen taire vrouwenkiesrecht, De kiesrechtvrouwen bedreven tall-ooze schandalen, waarvoor enkele harer zwaar ge straft werden. Het wetsontwerp inzake zeifregeering m do^and werd in behandeling genomen. 1UK1UGAL had een onrustig jaar, maar de re geering bleef dén toestand meester en dé gevreesde monarchisten-leider Pavia Couceiro trok zich 10 Ju li naar de Spaansche grens- terug. In het begin van het jaar werd de militaire dictatuur 1 koos 28 Oct. den ehrist-hi^ri^Taron XS diens bedanken op 1 November den 26sten Nov ('an IJsselrnonde, ook een ohr. gen m d° coalitie, waarvan naar dé Btandaard ferze- hT dT T te"* QOg niet heeft Plaat« gehad Tot lid der Tweede Kamer voor Hoorn werd! den 29ston benoeming van den heer mr. P. B. J Ferf tot lid der Eerste Kamer (22 Februari! in aL T ld doordat het Eerste Z^V Tj. RoëSi 18 Maart. De heer E. B. Asscher, oudste genees heer te Amsterdam. 19 Maart. De heer K. J. Perk, oud-notaris to Hil versum. De beer -M' J- Wensma Sr., tooneelspeler. 9 April. De heer Dr. G. J. Vos Azn.. de oudste predikant te Amsterdam. 23 April. De heer A. W. Krasnapolski. 29 April. De heer Mr. J. A. Sillem, lid van Ged. Staten van Noord-Holland. De heer Mr, T. Henny, president van het gerechts- hot te Amsterdam. 5 Mei. Do heer dr. W. M. Gunning, oud»hoogleeraar in de ooghecikunde aan de universiteit te Amsterdam, lom 1 Reuther, journalist te Haar- 4 Jum. De heer J. Craandijk, emeritus-predikant bij de doopsgezinde gemeente te Haarlem. sterdam111' h°Pl' A' IL J' Suuders> notaris te Am- Tto8/r!' ?6 hfF mi\W" Bunk' °nd-hoofdcommies Buig. btand te Amsterdam. ■Tan Baarslag,, journalist Amsterdam- - i Twee pionniers op dit gebied overleden er: Wilbur n right en Latham, die een (30 Mei) aan een ziekte en de ander (15 Juli) op een buffeljacht in Afrika! Tragisch treft de dood van den grijzen koning Fre- derik van Denemarken, wiens lijk den 15dén Mei in een Hambnrgsehe straat werd gevonden. De dood had n.l. den vorst, die zoo gaarne als gewoon burger in de straten wandelde, verrast en niemand had zijn lijk herkend, zoodat het naar een ziekenhuis werd ge bracht. Japan verloor zijn Keizer Moets-oehito (30 Juli) en zoozeer trok de dappere generaal Nogi zich dit aan, dat. hij zich op den dag der begrafenis van den keizer (14 September) van het leven benam. Na een weerzinwekkendén verkiezingsstrijd kreeg Amerika een nieuwen president en wel een democraat, n.l. den heer Wilson (gekozen 8 November. In dezen strijd roerde zich tevergeefs met groote heftigheid de heer lloosevelt, op wien 14 October een moordaan- slag werd gepleegd. De sympathieke koning van België verloor den 26sten September zijn moeder, dé gravin van Vlaan deren. De bejaarde prins-regent, van Beieren overleed den 12den December, de groothertog van Luxemburg 24 I ebruari. De vorst, van Samos werd! den 23sten Maart door revolverschoten gedood. Negen dagen te voren werd er een aanslag op koning Victor Emanuel gepleegd, dis gelukkig ongedeerd' bleef. in de hoofdstad ingevoerd. 15 Juni kwam er een nieuw kabinet Den lsten Februari verzoenden d'e oud-koning Manuel en de pretendent dom Miguel zich. SPANJE leed ondër revolutionnaire woelingen en kabinets-crisissen. Het kabinet-Canalejas trad eeni ge malen at, maar werd gereconstrueerd. Na den dood van de.n premier werd de heer Romanones kabi- nets-formateur. kreeg een kiesrecht-hervorming (30 Juni), in ZV EDEN verwierp de Eerste Kamer den 18den Mei het regeeringsvoorstel tot invoering van vrou wenkiesrecht, in NOORWEGEN nam het parlement 18 Januari een wet aan op de benoembaarheid van vrouwen tot staatsambten op gelijken voet met de mannen, eenige uitzonderingen daargelaten. 'e hk'^KRLAXD waar de Duitsche Keizer in beptember de manoeuvres bijwoondé weixi de heei- Eauard Muller tot president gekozen. RL SLAND kreeg een nieuwe Doema, welke weinig van zich deed' spreken meer weid! er gesproken over den gezondheidstoestand' van den kleinen troons- opvolger. a p^SIE-NRIJKHONGARIJE werd graaf Aehrenthal, die den 17den Februari overleed, als mi- nister van buitenlandsche zaken opgevolgd door graat Berchtold. Het keizer-koninkrijk leed' behalva ondor parlementaire obstructie en revolutionnair ver zet onder het cüreigende oorlogsgevaar. TURKIJE reeds in 1860 herhaaldelijk dood' ver- klaard is in Europa iu een toestand geraakt welke den dood nabij komt. Den 18den October werd met Italië het vredesverdrag van Lausanne getee kend, den 8sten October verklaarde.de koning van Montenegro den oorlog aan Turkije, in den nacht van den 17den October beginnen de vijandelijkheden aan de Servisch-Turksche en Bulgaarsche grenzen, teiwijl de oorlogsverklaringen van Bulgarije, Servië en Grie kenland in den loop van den namiddag Turkije berei- ^e?*1 Turksche niobilisati© giug sl'ocht en wanor- delijk. De hoofdgeheui-tenissen van den oorlog speel den zich op het oostelijke oorlogsveld af en een be slissend gevecht werd geleverd bij Loele Boergas (29 October 1 November), terwijl het laatst werd ge vochten bij Tsjataldsjn (14 November). Op het wes telijk oorlogsveld bezetten de Serven het Sandjak No- vibazar, terwijl het zich hier bevindende Turkscho le ger bij Koemanowo werd verslagen en de Serviërs en kele dagen daarna Uskjub namen (26 October). De Grieken, namen Saloniki (9 November) maar hun operaties ter zee waren minder gelukkig. De Bulga ren slaagden er niet in Adrianopel te vermeesteren en de Montenegrijnen konden Skoetari. niet krijgen. Vreeselijke slachtingen hebben er in dezen oorlog plaats gehad en de cholera woedde op ijselijke wijze. Den 3den December werd een wapenstilstand' ge sloten, waaraan Griekenland niet deelnam, en thans wordt te Londen over den vrede onderhandeld. Na deze bloedige herinnering nemen we afscheid i an het jaar 1912, dat met een zwarte kool in de an nalen der menschheid zal worden opgeteekem' Bronge 1913 de wereld! meer heil!

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 6