i Nieuwjaarswenschen. i D. BÏNNENWIJZEND en Echtgenoote. H. EENDEBAK. A. BEEK, m. g. 1^1— A. IMHüLSEN Jr. J. IMHüLSEN—DE BOER. Stalhouderij „De Raaf A. DE GRAAF. JL C. BERGHOUWER. ABERGHOUWEK—BARNEVELD. het zijper wapen. STALHOUDERIJ EN GOEDERENVERVOER A. HARTLAND. G. HARTLAND—SPAANS. m.g. m. g. Oudegracht 20. D. DE BOER en Echtgenoote. Hoefsmid, Laat No. 40. Aan onze geachte Cliëntèle een geluk kig Nieuwjaar. N.V. ALKMAARSCHE GLAZEN en PUI BE W ASSO HERIJ HEUL 1. Directeur. m. g. ALKMAARSCHE CREDIET- en EFFECTENBANK. m.g. Gelukkig Nieuwjaar voor vrienden en bekenden. H. DE BOER en Echtgenoote, Ha venmees ter. P. EllTKS en Echtgenoote wenschem begunstigers en vrienden een toorspoedig Nieuwjaar. Brood1- en Beschu i tbakker. Ri tsovoort CAFé VAN DER HAAGËN. Veel Heil en Zegen aan mijne begunstigers^ m. g. P. HOPMAN en Echtgenoote. V aruobroek. m. g. H. BOOGH, Stadsomroeper. Limmerhoek 24. Gelukkig Nieuwjaar. A. van Woerden. Firma GEZ. BROERS. De ondergeteekende wenscht zijn geachte familie, t>„.« ~n g.l»kkig J i m. g. J. v. AMSTEL en Echtgenoote. Bloemist, Laat 87. ANSINGH MESMAN. Apothekers en Drogisten. Achterstraat. m.g. GebrESSEN. Firma H. ESSEN, in Heerenkleeding. Alkmaar. Amsterdamsche Brotod- en Banketbakkerij. De ondergeteekenden! wenschen hunnen geachten begunstigers een gelukkig Nieuwjaar. A. H. DE HEUS en Echtgenoote. Kennemeratraa tweg m. g. m. g. P. ADMIRAAL en Echtgenoote. Oudegrncht. T. APPELMAN in Galanterieën, Fnidsen 85, wenscht zjjn geachte cliëntèle een gelukkig Nieuw jaar. m. g. HEEREN-MODEMAGAZIJN Wed. JAC. VAN BEEK, Schbntenstraat. De Christelijke Jongelingsvereeniging Zachëus te Alkmaar, wenscht hare begunstigers en vrienden eeu door God gezegend Nieuwjaar. - C. BAKKER, Agent van de Oudkarspelsche Brand waarborg-Maat- schappijen van 1816. m.g. Onze geachte cliëntèle wordt een gezegend Nieuw- li»" ""8'W'n"'1"-c. BAAN en SOON. W. BLOKKER, Fotograaf. Koorstraat 21, Alkmaar. Voor alle vrienden en vriendinnen de beste wen- schen van D. VAN FOREEST. 1 Januari 1913. P. J. FEIJEN. G. FEIJEN—BALBERT. m g Schoenniagazijn. Wed. P HART—BLAAUWBOER. m. g. J. A. B. FENIJN, m. g. en Echtgenoote. Aan vrienden en kennissen onzen hartelijken geluk - wensch. m J. DE GROOT. A. DE GROOT—NIEUWLAND. Stuartstraat 51. K. GOVERS. T. GO VERS-DE JONG. IHMiiLSEN HOIJER. C. VAN DER II AA GEN en Echtgenoote, m g hoek Kooltuin. D. HAASBROEK Kooltuin, Loodgieter en Zinkwerker, aanleg voor Gas» en Wa terleiding, wenscht zijne begunstigers, vrienden en bekenden een gelukkig Nieuwjaar. Wed. IIORSTMANSHOEF en Familie. Stucadoor Oudegracht, m. g. m.g. Alkmaar. m.g. Bij den aanvang van het Nieuwejaar wenschen de ondergeteekenden aan begunstigers, vrienden en be kenden een gelukkig Nieuwjaar. J. BIERMAN en Echtgenoote, in Kruideniers- en Grutterswaren. Lindelaan. FAMILIE BIJLOOS, Langestraat. Kapper voor Heeren en Dames, m. g. - m. g. E. VAN DIJK en Echtgenoote. Metselaar, Oudegracht. m. g. Tabak- en Sigarenmagazijn, Schoutenstraat. Telefoon 60. .T- VAN DIJK en Echtgenoote. Poligrimeur Grimeur, Inrichting tot het Schilderen en Reipnreeren van allo soorten Beelden, Verhuring van Costumes voor Tooneeluiitvoeringen, enz. JAC. GROOTHUIZEN en Echtgenoote. m. g. Oudegracht A. BURGER, m. g. Laat 146. Gelukkig Nieuwjaar gewenscht aan vrienden en be gunstigers S. A. DUIN KEK. Beur tschiipper Alkinafl r Ain-st erdn m Hotel „DE BURG.' Ch. DIKKEN. m. gC. DIRKEN—LABOYR1E. D. GROEN en Echtgenoote. De Kerseboom. Kooltuin C 7. m g. Alkmaar. 1 Januari 1913. Aan begunstigers, vriendien en bekenden alles goeds toegewenscht bij intrede van 1913. J. BIJLEVELD err Echtgenoote, Oudegracht. Jb. BROUWER M G. J. BROUWERBOETEN m. g. Kapper.Choorstraat 25/27. N. BADENHUIZEN en Echtgenoote. m Koningsweg B 56. m. g. P. BOSMAN Az. M. A. BOSMAN—StöVE. Doelen. P GROOT en Echtgenoote. m. K. Melk slijterKeizerstraat. THEO GROOTHUIZEN en Echtgenoote. Decoratieschilder. Handel in bereide verfwaren. m. g- Alkmaar 1 Jan. 1913.Hekelstraat. F. GROET en E-chtgenoote. Meikslij te rij. Boter, Kaas en Eieren. m g. Mctiusstraat. P. HELDER, Nieuwland, wenschen hunnen geachte begunstigers, vrienden en be- kenden een gelukkig Nieuwjaar. N C VAN DEN IDSERT. Mr. Metselaar, Hofstraat, en Echtgenoote, wenschen hunne geachte begunstigers, vrienden en hekenden, zoowel 'buiten als binnen deze stad, veel gel uk en zegen toe. m.g. J3ij de intrede van het nieuwe jaar onze beste wen schen aan vrienden en begunstigers toegewenscht. J. JOOSTEN en Echtgenoote. Handel in Tabak, Sigaren, Ktuideniers- en Grutters- waren. Korte Nieuwesloot. Magazijn van Gasornamenten, enz. Aanleg van Gas- en Waterleiding. A DE JONG en Echtgenoote. Aan begunstigers en vrienden een gelukkig Nieuw jaar B. BEEKMAN Voordam.en Echtgenoote. Kruideniers- en Grutterswaren, Porcelein en Aardewerk. I P. BULLOOPER en Echtgenoote. m g Kooltuin. Breedstraat. m.g. G. GROOT en Echtgenoote. m. g. Kooltuin. m g- Boek- en Handelsdrukkerij. J. M. JANSEN. M. C. JANSEN - TEDERS. Verd ron kenoordlOO Zadelmakerij. Djjk. D. JUPIJN en Echtgenoote. m. g. W. BAKKUM Jr. Huis- en Rijtuigschilder. Koningsweg B 26. Magazijn van glas, porselein, luxe- en huishoudelij ke artikelen, galanterieën enz. Ondergeteekende wenscht hare geachte begunstigers zoowel buiten als binnen deze stad een gelukkig Nieuwjaar. Onder be leefde aanbeveling, Wed. P. BERGERS. H. A. BRUNKLAU8, m. Langestraat, In Modes. Mej. BAKKER—UITENBOSOH. Tuinstraat. m. g. De ondergeteekende wenscht zijnen geachten begun stigers, vrienden en bekenden een gelukkig Nieuwjaar (oe M. BULLOOPER, Kooltuin.Brood-, Koek- en Beschuit-bakker. Uitspanning „De Posthoorn." A. BAS en Echtgenoote, wenschen hunnen geachten begunstigers, vrienden en buren een gelukkig Nieuwjaar. De van ouds bekende Melkinrichting. Hoogstraat, G. BAKKUM en Echtgenoote wenschen hunnen geachten begunstigers een gelukkig Nieuwjaar. m. g. Bij don aanvang van 1913 wordt aan begunstigers, vrienden en bekenden! veel heil en zegen toegewenscht. D. BRAAK en Echtgenoote. Ondergeteekende wenscht zijne geachte cliëntèle, zoowel binnen als buiten de stad, een gelukkig Nieuw- j jaar. J. BAK, firma Wed. J. Baan. Zaadmarkt, hoek Kooltuin. C. BRONNER, Schoenmaker Stationstraat 43, wenscht zijn buren, vrienden en cliëntèle eeu voor- spoedig Nieuwjaar. R. DE GROOT en Echtgenoote. Comestibleshandel. m. g.Laat~ Hotel en Café-Restaurant „Het Wapen van Munster". H. DE GROOT Hz. en Echtgenoote. Nieuwesloot, m. g. J. GROET en Echtgenoote. J. DE JONG en Echtgenoote. Magazijn van Touwwerk. Wsagplein. W. F. DE JONG bn Echtgenoote. Laat hoek Hofstraat.m-g- A. M. DE JONG. Molen „de Wachter". Fabrikant van Kindermeel, houdt zich beleefd aanbevolen. m.g. TABAK- en SIGARENMAGAZIJN. J. GROOTHUIZEN, m. g. Hoek Schoutenstraat eni Langestraat. D. JANSEN. Passage in Galanterie-, Huish. artikelen enz., wenseht zijn geachte Cliëntèle, Vrienden en bekenden i binnen en'buiten de stad een gelukkig Nieuwjaar. SIGARENMAGAZIJN Achterstraat. JAC. W. HOFMEESTER. A A HOFMEESTER—TERMAAT. Tapijtmagazjjn. SIDONÏUS DE JONG. Mient. ALKMAARSCHE RIJTUIGMAATSOHAPPIJ Voorheen E. V^N DAM. m. g. De ondergeteekende wenscht aan de geachten Hee- I ren van den Polder de Schermeer, Vrienden en be- I kenden een gelukkig Nieuwjaar. 1 A. DE LA GRANGE. Laat 34, Alkmaar. m. g. Familie BROMlMER, Houttil. G. HEKKET Sr., Heiligland. m.g. P. KUIJK en Echtgenoote. Kennemerstraatweg C 76. EGB. BROERS en Echtgenoote. m. g. Mient. Onze gelukwenach in 1913. Familie BASIE, Kappers. Payglop. Eam. BLAUW en Zoon. m. g. Ritsevoort. „De Nieuwe Wagen." Achterweg. ra, 8.Wed. P. BURGERING. De ondergeteekendèn wenschen hunnen geachte-u begunstigers, vrienden en hekenden een gezegend Nieuwjaar toe. M. DE' BOER en Echtgenoote. Kennemerstraatweg E 86.In melkproducten. Orof- en Hoefsmederij, Nieuwesloot. m. g. J. P. J. BESTEMAN. m. g. H. N. VAN DEN BRINK. Coiffeur. Zevenhuizen. A. C. DE BOER, Café-Biljart, O o s tenhurgerstra a t, hoek Wildemanstraat, wenscht zijn cliëntèle zoowel binnen als buiten de stad veel geluk en zegen. Aan vrienden en begunstigers het beste toege wenscht in 1913. C. DE BAKKER Nieu w la nder si n gelen Echtgenoote. De ondergeteekende'wenscht zijnen geachten be gunstigers, zoowel buiten als binnen deze stad, een gelukkig Nieuwjaar. F. BRUNING, Hekelstraat, Melk-, Boter, en Kaashandel, Schoutenstraat. K. BOL en Echtgenoote, wenschen hunnen geachten begunstigers en vrienden veel zegen in 't nieuwe jaar. G. M. J. BAKKER, Hofleveranoier. V ardronkenoord. Noordhollandsch Koffiehuis, Café „Marktzicht." C. BOS en Echtgenoote. Ossen- en Varkensslachterij, J. N. BLAAUWBOER, Ritsevoort wenscht zijn geachte clientèle, vrienden en bekenden een gelukkig Nieuwjaar. JACOB BRUGMAN, Broodbakkerij „de Vlijt," Lindelaan, wenscht vrien den en begunstigers een gelukkig Nieuwjaar. Café „de Jager," Marktplein, C F. BRIEFJES KOETSVELD H. A. R. BRIEFJES KOETSVELD—Musback. m. g. 1 Januari 1913. P. HOOGLAND en Echtgenoote. Vrachtrijder op Heiloo, Lirnmen, wenschen hunne vrienden en bekenden een gelukkig Nieuwjaar toe. P. VAN HEERDEN en Echtgenoote wenschen vrienden en begunstigers een gelukkig Nieuwjaar. H. A. HAARSMA VAN OUCOOP en J. N. DE JONG, Automobielen- en Rijwielhandelaren, m g Nassaulaan. m. g. Herstelplaats van alle soorten Wapenen. J. KOLLENBERG en Echtgenoote. Aan begunstigers, vrienden en kennissen, veel ge- i luk en zegen in het jaar 1913. P. J. DE JONG en Echtgenoote. Wasch-, Glans- en Strijkinrichting. Clarissenbuurt 37. Stalhouderij Jb. DE JONG, Limmerhoek. Telefoonnummer 152. Vervoer van Verhuizing-n. Transportwagens. Aan geachte cliëntèle, vrienden en bekenden goluk I gewenscht iu het nieuwe jaar. P. M. KW ANTES en Echtgenoote. i Hofstraat, [wenschen hunnen geachten begunstigers en vrienden een gelukkig Nieuwjaar. Scharloo. Telefoon 221. m g. J. HOED, Alkmaar. H. HEKKET, Smid, mi g en Echtgenoote. Spiegel- en Vensterglas. Concurreerende prijzen. GEBR. KUIPER Koningsweg. P. J. VAN KESSEL. ra.g. A. P. H. VAN KESSEL HUIJBEN. m.g. A. O. BLAAUW Pz. en Echtgenoote. K. BOS A. BOS - Zilverstraat 3. -SCHOEN. Zaadmarkt. J. VAN DER HOEK, Smederij Achterstraat, wenscht zijn) geachte begunstigers, vriendèn en be- kenden veel geluk in 1913. D. HOEKMEIJER Hz. A. HOEKMEIJER—RIKE. Achterstraat. m.g. P KIEFT Az. S. KIEFT-VAN DEN PLOEG, in Boter, Kaas en Eieren. Oosterburgerstraat. C. KOOPM iN en Echtgenoote. Maastriehtsch Bimhuis, Hofplein, Alkmaar. J. DE BOER. Schilder en Behanger, m. Achterdam. De ondergeteekenden wenschen hunnen handels vrienden een gelukkig Nieuwjaar toe. BOTS Co. P. BAKKUM en Echtgenoote, m, g. Oudegracht. W. J. CREFELD, Laat 225 muziekonderwijzer en stadsklokkenist, wenscht aan alle vrienden en bekenden een gelukkig Nieuwjaar. Jb. DUITS Bz. en Echtgenoote in boter, kaas en eieren, Snaarmansl., wenschen hun ne geachte begunstigers, vrienden en bekenden een gelukkig Nieuwjaar. Vischhandel Firma D. DTL Jz. Ridderstraat 17. g. A. DEKKER. D. HARDER en Eshtgenoote. m.g. Heilo°- P. TTAKHOF, Zandschipper, Groot Nieuwland D 21, wenscht zijn geachte begunstigers en klanten een ge lukkig Nieuwjaar. Firma W. HARMS EN ZONEN, Stucadoors, Oudegracht. Melksalon, Kaasmarkt. De ondergeteekende wenschen hunnen geachten be gunstigers, vrienden en bekenden een gelukkig nieuw P. KRANENBURG en Echtgenoote. m.g J. KROM. Huisschilder en Kamerbehanger, Langestraat, Veei 1 uk en voorspoed in het nieuwbegonnen jaar. J. HOOGVOEST, Metselaar. Oudegracht 285.Aanbevelend. De Alkmaarsche Waag, Laat 183. Kaas en Boterhandel. m.g. C. W. KEIJSPER en Echtgenoot' m.g. G. KAMPER en Echtgenoote. St. Aonastraat. S. DORREGEEST- In Modes. -KOSSEN. Houttil. m. g. Wed. J. N. PI. VAN BALEN, Boekhandel. Familie DOESCITOI Koningsweg. m. g. G eesterweg E 3. A. KROON. A. KROON-HART. m.g. Stationstraat. A. BLOM! 1 Januari 1913. m. g. J. BLOMDE VRIES. J. BRASSER en Echtgenoote. Warmoezier. m g, Bergerweg 90. ALB. DIK Sz. Coiffeur, bh 't Hof. Salon voor Scheren en Haarsnijden. Dijk C. 22. m. g. J. IIONIG en Echtgenoote. S. KOSTER, Muur- en Reclameschilder Firma II. W. HOLS MULLER. Melkslijter. m. g S. DEN DAS en Echtgenoote. J. DORREGEEST. Timmerman en Aannemer. m. g. De Kruideniers- en Grutterswinkel „De Groene Klok". De ondergeteekenden wenschen hunnen begunstigers, buren en familie een gelukkig Nieuwjaar. JACOB BORSJES en Echtgenoote. m.g. WICHERT BUISMAN, Banketbakker en Kok. Ridderstraat hoek Oudegracht. Aan familievrienden en bekenden onze beste wenschen in het nieuw begonnen jaar. J. BLAUW Pz en Echtgenoote. Obdam, Januari 1913. Mej. de Wtd. P. BAKKUM BONT. m. g. Salon voor Scheren en Haarsnijden. J. DIK en Echtgenoot^ m g ^Ritsevoort Onze beste wenschen aam onze geachte begunstigers, vrienden en bekenden, zoowel buiten als binnen deze stad. H. DOGGEN AAR. C J. DOGGENAAR-VERGAAT Vleeschhouwerij en Spekslagerij, Oudegracht, hoek Zilverstra at. Veel Heil en Zegen aan begunstigers binnen en buiten de stad. O, BEKEN wi E oh t genoot e. A. HUISMAN, Gediplomeerd Hoefsmid' Dijk, wenscht zijne geachte clientele, vrienden en bekenden een gelukkig .Nieuwjaar. NAAIMACHINEHANDEL - ZAADMARKT. 'A. inLDERING wenscht zijne geachte cliëntèle veel Heil en Zegen bij de intrede van het nieuwe Jaar. m.g. W. KbiKKMEBK ou Echtgenoote. li tsevoort. 'k Wensch allen in dit nieuwe jaar Geluk en Zegen 'bij elkaar, Pat alles gaat naar zin en wensch Dit is mijn boè voor ieder menseh. C. Ti A ALT. Kooltuin 13, Alkmaar. Vleeschhouwerij Spekslagerij. G. HEKKET Sr. en Echtgenoote, Geestersimgel, wenschen hunne geachte begunstigers, vrienden en bekenden een gelukkig MELKSALON LANGESTRAAT. m g J. HOEK en Echtgenoote. Salon voor scheren en haarsnijden, Oudegracht. Aan mijn geachte begunstigers en vrienden veel geluk en voorspoed! toegewenscht bij do intrede van het nieuwe jaar. H. F. KUIPER en Echtgenoote. J. KOE'NOT en Echtgenoote, Hekelstraat 8. In Feestartikelen. n. o Alkmaar, 1 Jan. 1913. Jb. KOSTER, Timmerman en Aannemer. in. g. Bloemenmagazijn „Flora" Bot er straat 14. m g. J. HAAKMAN ZOON, "J H. KEIJZER en Echtgenoote. Nieuwstraa t.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 7