J. KOMMER en Echtgenoote Wensehen hunnen geaehten begunstigers, buren en vrienden een gelukkig nieuwjaar. Broodbakkerij. Tuinstraat 22. M. KOOGER en Echtgenoote. m.g. Heiloo. m. g. P. KUIJK en Echtgenoote. Kennemerstraatweg 0 78. m. g. C. KRAMER Pa. en Echtgenoote, Prieschebrug. Alkmaar. A. KALLANSEE, Steenhouwer, m. g. 1 Januari 1913. m. g. H. KRIJNS, Sigarenfabrikant, Specialiteit in Havana-Sigaren. m. g. A. KOOGER en Echtgenoote, Muziekonderwijzer, Hofdijkstraat. Aanleg van Gas- en Waterleiding. Gelukkig Nieuwjaar toegewenscht aan hunne ge achte cliëDtile, buren, vrienden en bekenden. J. G. J. KUETER en Echtgenoote, Laat. Filiaal VERKADE Co. C. KOMMER en Echtgenoote, wenschen begunstigers en vrienden een voorspoedig Nieuwjaar. J. G. KNAAP en Familie Wensehen hunne geachte begunstigers, buren en vrieu den een gelukkig Nieuwjaar. m m GEBRs. KUHN, Spekslagerij, Magdalenenstraat. g- Firma A. F. KERREB1JN, Luttik-Oudorp. A. KIEFT en Echtgenoote, wenschen hunne geachte begunstigers en vrienden een gelukkig Nieuwjaar. Toussaintstraat. JOH. KIEFT Az en Echtgenoote, Melkslflterij, Klein-Nieuwland. m. g. Boter, Kaas en Eieren. J. KOEMAN Jac.zn. en Echtgenoote, Magazijn in Rjjwielen, Zevenhuizen, m. g. 1 Januari 1913. Een gelukkig Nieuwjaar toegewenscht aan mijn begunstigers. D. J. LEVERT, Hofjuwelier, Mient. m. g. Brood- en B»schuitbakkerij, Laat. G. L. LANDMAN en Eehtgenoote. m. g. Firma J. LIND, Huigbrouwerstraat. C. A. VAN LEERSUM A. VAN LEERSUM-BLOKDIJK, m. g- Groot-N ieuwland m. g. H. LIND en Echtgenoote. m. g. Jb. LÜTTEROT en M. J. LÜTTEROT. m. g. Stalhouderij en Koffiehuis „De Hoop". D. LEEUWENKAMP en Echtgenoote. m. g. W. DE LANGE en Echtgenoote. Gelukkig Nieuwjaar. J. LEERING, Kleedermaker. Bergen N. H. F. G. L. LANDMAN. N. LANDMAN—VENEMA. Kleedermaker en Aanspreker. m. g. Heul. Ondergeteekendeü wenschen begunstigers en vrien den een gelukkig Nieuwjaar. N. LANDMAN en Echtgenoote. Mr. Timmerman, Ramen. M. J. LEWIJT en Eehtgenoote. mi g Firma Polak. Laat 162. m. g. D, A. LUITING. P. J. LUITING-JANSEN. J. LIEKELES OEBLES en Echtgenoote. ïu. g; Ridderstraat. Aan vrienden en begunstigers een voorspoedig Nieuwjaar, LOEVENS' Glazen wasscher ij. Druivenlaan. Firma LIND, m. gi Mient. C. M. LUIJCKX, m. g, in Gedistilleerd, Djjk 21. Firma LISSONE ZOON. m. g. Verfwinkel „de Omzet". Laat 154. J. METZ. D. METZ-PLOMPER. m. g. Jb. MIENIS Pz. en Echtgenoote, m. g.Geesterweg, Alkmaar. Firma Wed. A. DE MUNK, Schilder en Behanger, m. g.Ritsevoort. Handel in Brandstoffen, m. g. A. MEIBOOM en Echtgenoote. Stalhouderij „Het Gulden Vlies". W MOOIJ en Echtgenoote. Ui' g. Koorstraat. M. MEIJER en ZOON, m. g. Langestraat. m. g. GEBRs. MANHEIM, Laat, Alkmaar. GEBROEDERS MOLENAAR, Huis- en Decoratieschilders, en Glasverzekering, in. g.Ged. Nieuwesloot, Alkmaar. Veel Zegen toegewenscht. aan onzo geachte begun stigers en vrienden, bij den aanvang van het nieuwe Jaar. P. DE MUNK, Schilder, Ritsovoort. en Echtgenoote; Hl. M. MASEE ot Echtgenoote. Bitaevoort. G. W. DE MUNK-KUIPER, Schilder en Behanger, Ritsevoort 44. I m. g.Werkplaats Laat b. d. B. K. Kerk. W. E. MüLLER en Echtgenoote, Herstelplaats voor Rij wielen. Handel in Gasornamenten enz., m. g.Zilverstra-at. m. g. F. RIKE en Echtgenoote. Nieuwesloot. D. KISTEMAKER en Echtgenoote, Gisthandel, Zaadmarkt, wenschen vrienden en begunstigers een gelukkig Nieuwjaar. Firma J. KUIJPER ZONEN, Mr. Kleermakers, Zaadmarkt, Alkmaar, m. g. m.g. C. MOOIJMAN en Echtgenoote; Begunstigers, vrienden en bekenden een gelukkig Nieuwjaar. CORNs. NAP en Echtgenoote. Bergen, Januari 1913. Zadelmakerij Achterdam en Breedstraat. A. P. ROZENHART en Ech tg-enoo te m. g K. REIJNE m. g. - Nieuwesloot. Veel zegen in 1913. II. DE RAAT en Echtgenoote. Schoenmaker, Hoogstraat 6, Schoenhandel. Speciale inrichting voor Maat- en Reparatiewerk. m. g. Alkmaar, 1 Jan 1913. m. g. XIEROP SLÖTHOUBER, Langestraat. P. NOL eni Echtgenoote, in Kruideniers- en Grutterswaren, en BrandL stoffen. Nieuwpoortslaan, filiaal D. Visser, wenschen hunnen geaehten begun stigers1 en vrienden een gelukkig Nieuwjaar toe. Café Land en Houtzicht Vierstaten. A. NOL en Echtgenoote, wenschen hunnen geaehten begunstigers, zoowel bui- ten als binnen deze stad, een gelukkig Nieuwjaar toe. J. A. NETTEN. m. g. Appelstecg. J. F. W. OBER, Stoffeerder en Aannemer van verhuizingen, m. g. Langestraat, Alkmaar. m. g. L. 0. OUDT, Timmerman en Aannemer. Aan mijn begunstigers, vrienden en bekenden veel zegen toegewenscht. D. OFFENBERG en Echtgenoote. Bierhuis Westerweg. A. OUDES en Echtgenoote, in den goedkoopen Goud- en Zilverwinkel, wenschen hunne geachte cliëntèle, zoowel binnen als buiten de stad, een voorspoedig Nieuwjaar. SIGARENMAGAZIJN D. O LIJ. M. OLIJ—CLOECK. m. g. .BELL" Langestraat. MART. OLIE, Dames- en Heeren-Coiffeur. Aparte salon, m. g. Huigbrouwerstraat 9. J. OTTER Jr. en Echtgenoote. m. g. YLEESCHHOUWERTJ SPEKSLAGERIJ. D. OLIE en Echtgenoote, wenschen hunnen begunstigers, zioowel buiten als bini- nen de stad', veel Heal en Zegen. Wijn- en Bierhandel „Do Wildeman", V erdionkenoord Begunstigers en vrienden het compliment van den dag. K. OLTJ Ez. m. g. C. OUDES, in Goud en Zilver, Magdalenenstraat. J. OTTER Sr. m. g. LOODGIETERIJ EN ZINKWERKERIJ, Aanleg van Gas»- en Waterleiding. J. H. OOIJEVAAR Boterstraat.en Echtgenoote. ROELOF WAN DER POL en Echtgenoote wenschen hunnen geaehten begunstigers veel' Zegen toe. Laat 92. A. VAN DER POL en Echtgenoote. m. g. Achterdam. STALHOUDERIJ J. B. PEPERKAMP en Echtgenoote. in. g. 0. PORTEGIJS en Echtgenoote wenschen hunne geachte cliëntèle een gelukkig Nieuwjaar toe. In Brandstoffen. Lindengracht. m. g. PRINS OLIJ, Sigarenfabrikanten, Alkmaar. Broodbakkerij Vogelenzang. J. VAN DER POL en Echtgenoote wenschen hunnen geaehten begunstigers, vrienden en bekenden een gelukkig Nieuwjaar. De ondergeteekende wenscht haren geaehten i»e- gunst.igers, vrienden en bekendten, zoowel buiten als binnen deze stad, een gelukkig Nieuwjaar. Wed. G. v. d. POL. Blijft zich aanbevelen. Breedstraat. De ondergeteekenden wenschen hunnen geaehten begunstigers, vrienden en bekenden een gelukkig Nieuwjaar toe. W. FERMER Nieuwesloot.en Echtgenoote. ff- Jb. PRONK en Echtgenoote, Ridderstraat. Onze beste wenschen aan begunstigers, vrienden en bekefiden, zoowel buiten als binnen) deze stad', bij de intrede van het. jaar 1913. J. PASTOOR en Echtgenoote. Oudegracht.. FRUITHANDEL K. VAN DER POL en Echtgenoote. m. g. Ridderstraat. J. PEEREBOOM, Metselaar Nieuwesloot, wenscht aan zijn geachte begunstigers, vrienden en bekenden, veel Heil en Zegen bij de intrede van 1913. Onze gelukwenschen aan onze geachte vrienden en begunstigers. Familie PALEARI Jz. m g. J. 0. PESSER Mr. Smid, en Echtgenoote. Koorstraat. J. P. QUERELLE en Echtgenoote. m. g.Langestraat. m. g. C. DE RUITER, Timmerman- Aannemer. Stuartstraat 68. F. H. RINGERS en Echtgenoote. m. g. H. G. PREIJER, Kassier en Commissionair in Effecten, m. g. J. J. DE ROOS. G. E. DE ROOS—VAN DAM. m. g. Nieuwesloot 32. J. RINGERS en Echtgenoote. m. g. F. H. 0. ROODERS en Echtgenoote wenschen bunnen begunstiger®; veel Heil en Zegen bet nieuwe Jsar in K. ROOS en Echtgenoote. Café „dé Kroon" Schoutenstraat, m. g.Alkmaar. 1 Jan. 1913. F. RIKE en Echtgenoote. m. g.Alkmaar, 1913. STALHOUDERIJ EN UITSPANNING. Jb. ROL en Echtgenoote, Ritsevoort, wenschen aan begunstigers en vrienden veel Heil en Zegen toe. II. W. M. RIJKS, Hl- g- Ritsevoort. Eenig. .adres van RETJNVAAN'a SIGAREN. Hoek Langestraat en Hoogstraat. m- 8- W. SWAGER en Echtgenoote. L. S. V AN THIJN en Echtgenoote. Vleeschhouwer Verdronkenoord 29. m- g'. Alkmaarscho Melkinrichting. R. TROMP 0. TROMP—HOOGLAND. m- g. Forastusstraat E 31. J. W. TEERINK A. TEERINK—BURGER. m- 8-Bloemenmagazijn, Ridderstraat. De ondergeteekende wenscht haren geaehten be gunstigers een gelukkig Nieuwjaar. Mej. W. TEOKER, Boterstraat. m. Meubelmakerij Stoffeerderij. JY AN TIL en Echtgenoote. Boterstraat, A. TONNEMAN en Kinderen. m. g. M. RUITER en Echtgenoote, Achterstraat 47 Alkmaar. Stoffeerderij Behangerij YV. A. TIMMER en Familie. Een gelukkig Nieuwjaar toegewenscht. Blijft zich beleefd aanbevelen. reparatie, billijke prijzen, m. g. Café „Het Wapen van Haarlem." C. YrAN TWISK en Echtgenoote, m- 3'- Nieuwesloot. C. DE RUITER, Timmerman Aannemer, m. g. Stuartstraat 68. Ga «ornamenten, Kousjes, Branders, Glazen en Kookto es tellen. G. YrAN TIL en Eehtgenoote. m- ff- Ritsevoort. J. RUS. A. RUS-ZYVAANTJES. Onze gelukwenschen. Heiloo. Wed. J. TERWEIJMüLLER. m- 8- Koorstraat. F. C. RIKE en Echtgenoote. m.g. fe Tuindwarsstraat 17. Firma K, VAN TWUIJVER ZONEN. Aanleggers van Tuinen. Kennemerstraatweg. Alkmaar m. g. W. SCHEEPMAKER, Telefoon 387 m. g. Fruithandel, Stationsweg 4. J. SCHREUDER, m. g. Schoenmaker, Kinheimstraat. Een gelukkig Nieuwjaar toegewenscht aan mijn geachte cliëntèle, vrienden en bekenden. E. VOSKAMP. Meubelmaker, Korte Nieuwesloot. Familie SIEZEN. tn. g. YTeeschbouwerij en Spekslagerij. P. L. M. SCHWaRZER. E. SCHWraRZER—VERMEULEN, m. g. Stationsweg 2. Aan vrienden en begunsters mijne beste wenschen in het Nieuwejaar. J. B. VERSTRAETEN, Mr. Timmerman-Aannemer, Zaadmarkt C 64, Alkmaar. J. B. L. SIMONS Jr., m. g. Steenhouwerij, Koningsweg 46. Een gelukkig Nieuwjaar toegewenscht aan mijn geachte cliëntèle, vrienden en bekenden, zoowel bui ten als binnen deze stad. J. VISSER DtJk, Alkmaar. en Echtgenoote. Logement „Noordholland'". E. SOHERiMERHORN en Eehtgenoote. m. g. Friesche Brug. Wed. K. SOHOONE—COVERS. m. g. Beurtschipper op Leiden en Amsterdam. F. Y7EROAAIJ en Echtgenoote. m. g. MEUBELMAKERIJ II. SCHOONHOVEN en Echtgenoote. m. g. Laat. YV. O. E. VALK w. 8' en Echtgenoote. H. VAN DER SLEESEN m. g. en Echtgenoote. Do ondergeteekenden wenschen hun geachte cliën tèle, vrienden en bekenden veel Heil en Zegen. D. VISSER en Eehtgenoote. Over de Friesche Brug. W. J. SCHEPPER en Familie, m. g. 1918. W. VASBIN DER en Echtgenoote. m- g- Koorstraat. Naamlooze Vennootschap S toom smederij W. J. SCHEPPER te Alkmaar, complimenteert hare geachte cliëntèle met de wisse ling des Jaars. Aan1 familie, vrienden en begunstigers wordt veel Heil en Zegen toegewenscht. J. VISSER. A. VISSER—LEVENDIG. In Koloniale Waren Stationsweg 4. C. VAN STAM en Echtgenoote, Kennemerstraatweg No. 7. m. g. Telefoon 58. D. SCHOEN Wzn. m.g. G. SCHOEN-SWAAN. Het goede gewensobt in het nienwbegonnen jaar. A. VOS en Echtgenoote. Aan alle vrienden en bekenden een gelukkig Nieuw jaar. F. SPAAN en Echtgenoote. P. VOLTEN en Echtgenoote. m. g. Schoutenstraat. JOIfe VERMEULEN ZOON, m. g. Vlaandorhof. Kalveren- en Varkenaslagerii- G. SIEBRANDS en Eehtgenoote wenschen hunne geachte cliëntèle, buren en vrienden een gelukkig' Nieuwjaar. Ged. Nieuwesloot B 27. N. VISSER Dz. N. VISSER—VAN DER HORST. m. g. J. SWAAG. M. SWAAG—WONDER. Stationsweg. Amsterdamsche Wasch-, Glans- en Strijkinrichting. J. J. VREDENBURG en Echtgenoote wensehen hun geaehten begunstigers en vrienden een gelukkig nieuwjaar. Oudegracht 11. Comestibléshandel „De Adelaar". II. J. SCHWaRZER, m. g. Ritsevoort B. VERHOEVEN en Eohtgenoote. m. g. Ritsevoort. Koek- en Banketbakkerij, Mient, J. SCHOORL en Echtgenoote. m. J. SCHREUDER. m.g. Kinheimstraat 6. P. VRASDONK en Eehtgenoote. Vrachtrijder. Bergen N.-H. m. g. Stoomboot Stad Alkmaar. J. JONKER Oz., M. DE VRIES, S. DE VOS. Begunstigers een gelukkig en voordeelig nieuwjaar toegewenseht. M. SCHOUW, Coiffeur, m. g. Spoorstraat 29. H. SNIJDER en Echtgenoote. m.g. Brandstof hand el. Zeglis 6. Begunstigers, vrienden en bekenden veel heil en Bij den aanvang van 1913 een; gelukkig Nieuwjaar toegewenscht aan mijn geachte cliëntèle, vrienden en bekenden. G. L. SCHUURMAN. zegen U toegewenscht in 1913. C. VERREIJ en Echtgenoote. Familie YVILLERS. m. g. Laat. Sigarenmagazijn „Cuba", Laat, bij de R. K. Kerk. J. N. SMIT en Echtgenoote. P. VAN DER WAAL en Echtgenoote. m. g. Bleekersl&an. De ondergeteekende wenscht haren geaehten be gunstigers, vrienden en buren, zoowel buiten als bin nen deze stad, een gelukkig Nieuwjaar. Eirma B. SCHOEN. Firma C. M. WITTE. Stoombierbrouwerjj „de Burg", m. g. Alkmaar. De ondergeteekende wenscht zjjne geachte cliën tèle, vrienden en bekenden, zoowel buiten als binnen deze stgd een gelukkig nieuwjaar toe' H. WIERSMA. Sigarenfabrikant. Verdronkenoord. W. F. SLINGER, m. g. H. SLINGER—LIND. Gompleete Meubileering. P. SMIT Jr. Langestraat. Compliment van den dag. Ondergeteekenden wenschen hunnen geaehten be gunstigers veel heil en zegen. T. WOLZAK en Echtgenoote. Mr. Smid, Laat B 98. Firma J. SCHOUTEN Co., m. g. Drogisterij, Huigbrouwerstraat. Hartelijke gelukwensch. C. SMIT en Echtgenoote. m. g. Scharloo. Bij de intrede van 1918 alle begunstigers en ken' nissen hartelijk geluk gewenscht. J. L. WALLAST. L. G. WALLAST-LETZKE, in Koloniale Waren. Scharloo. Compliment van den dag. G. H. SWART, Salon voor Scheren en Haarsnijden, N ieuwpoo r tsl a a n N. WAGEMAKER en Echtgenoote. m.g. Klein Nieuwland D 16. H. SMIT, m. g. Houttil. P. L. WOLZAK, m.g. Oudegracht 185, Bloemist. Firma SPRUIT EN WILS. m. g. Aan allen. Heeren Modemagazijn, m.g. GERARD WORM en Echtgenoote. Finna YVed. N. SMIT ZOON, Laat D. 41 Alkmaar, in. g Huis-, Rijtuig- en Decoratieschilder. J. WONDER en Echtgenoote. m.g. Westerweg. Tabaksfabriek de Waag. Bjj den aanvang van 1913 wordt aan onze geachte begunstigers, vrienden en bekenden een gelukkig nieuw jaar toegewenscht. J©H. WATJBOER en Echtgenoote. GEBRs. SPANJAARD. Piano's, Orgels, Pianola's, Muziek, Muziekinstrumenten, Langestraat 88, m. g. Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 8