bestaat de BECIiAME-WEEK uit de volgende artikelen: De Lange de Moraaz, Rotterdamsche Hypotheekbank, Concert Carbolineum, Black Varnish, If uw terrein Noordhollandsch :- -: Landbouwcrediet. Il«l iswissek Van Nieuwkuyk's L. R. VEEN's Friesche Kruidkoek (de fijnste van alle koeken) „Alkmaar Packet". Oude GOUDSCHE MEIRAAS Oude LEIDSCHE RAAS Oude Edammers p. stuk f 1.50. Incasso's Binnen- en Buitenland. Heele Ceylon Kaneel. Stokjes Vanille. Vanille Suiker, REX J. J. DE ROOS, DE RENTE-CASSA. SJOERD IJPMA, Firma y. d. Bichelaer. Ridderstraat 10. Langestr. 106, Alkmaar. Vanal ZATERDAG 12 tot en met VRIJDAG 18 JULI AGENTEN der te BESiRGEiiNr. Entrée des midd. 50 ct., des av. 25 cts° Zaanlandsche Spaar- en Voorschotbank, een millioen gulden, H. J. VONK ZOON Th. van der Klei, KANDIJGRUIS GREINSUIKER STUK-SUIKER POEDERSUIKER VRUCHTENSUIKER WITTE CRISTALSUIKER CU BUS-SUIKER TABLETTEN per 5 ons f Ö.35. 5 1 0.3212. 5 f 0.32 5 pond f 0 30. per 5 ons f 0.323|2. 5 f 0.26. 5 f 0 24. 5 5 f 0.30. f 0.30. J. DE LANGE Corns. Jolts. Zn., Kassier en Commissionair in Effecten. 1 Tel. No.f353. Ilkmaar. Nienwesloot B 57, Alkmaar. Je adres voor Piano's. B op ZONDAG 13 JULI, BAL in de nieuwe balzaal. a-Kwipli«p. Schoenenmagazijn. Houttil 17* Alkmanr. een ware DELICATESSE. TElïF. TEtEE 8845 55S2 KÈIZERSgR. 460 j AMSTERDAM. VERDRONKENOORD 31. Invna&kglazen en Sterelisciepfoestellen in fijne Lederwaren. K as Bros best Kleingoed met natuurboter gebakken, van 40 ets. per 5 ons en 9 ets. p. ons voor 35 ets. per 5 ons en 7 ets. per ons. Okkernoot Pralines van 70 ets. voor 50 ets. per 5 ons en 10 ets. per ons. Onze zacht smeltende Fondants van 40 ets. per 5 ons en 9 ets. per ons, voor 32x/2 ets, per 5 ons en 7 ets. per ons. Een pondsbus met prima kwaliteit Cacao kost slechts 60 ets. verschaffen geld op hypotheek. gevraagd, tegen I October a.s. te Alkmaar of te Heiloo, een net HUIS, bevattende minstens 6 kamers, waar van 3 gelijkvloersen verdere ge makken. Brieven met volledige inlichtingen en opgaaf van jaar- ljjksche huurprijs. Fr. br. onder lett. S 288, bur. v.d. blad. van den Bond van Noordhollandsche Zangvereenigingen in den prachtigen tuin van „DE RUSTENDE JAGER" 's Namiddags I UUR. Uitvoering van den zang volgens pro" gramma. Samenzang van 450 ZANGERS, begeleid door Zaanland's Kapel. 's AVONDS 7 UUR door ZAANLAND's KAPEL TE 9 UUR Schitterende Illuminatie van het ge* heele terrein. Venetiaansche nacht. - gevestigd te KROMMENIE. - Maatschappelijk kapitaal waarvan uitgegeven en volgestort f 500.000. DirecjeurA. DE^RUYTER. De BANK verleent crediet voor handel, land bouw en Nijverheid. Gelden worden ln depót ge nomen, rente 8t/2 percent. Verkrijgbaar 4 0/0 deposlto-obligati£n in stuk ken van f 50Ö.en f ÏOOO.voorzien van half- Jaariykache coupons per 2 Januari en 1 Juli, met een looptijd van minstens een jaar. Des ZATERDAGS te ALKMAAR in het koffie huis „de Tabakshandel", aan het Waagplein v*n 11 tot 1 our. Konlngatraat Alkmaar. Telefoon 80. per fast en per liter. IN HET W esterweg LindelaanLamoraal- straat, Van der Meystraat, Nassau- plein EgmonderstraatCabeljauw- straat, Nassaulaan. Te bevragen by A. O. DEI BOESTERD, IEDER, die er naar streeft SCHOENEN te koopen tegen zeer concurreerende prijzen, gepaard aan fijne afwerking en zeer moderne mo dellen, doet zijn inkoopen in Verkrijgbaar h 40, 50, 60, 80 ets. en f 1 25 bij de firma's SCHWaRZER, Ritsevoort, Comestibleshandel, Alkmaar Gr. SPRUIT, Eerste Onderneming Bergen aan ZeeWed. H. J. BELLEMAN, Comestibleshandel, Egmond aan Zee^ 6.-. 8.- Vttn AtdhXAAR 10.—s 11.80, 8.80, 4.—, 6 -, 7.80 mr< Va» A1RSTER.OAM 80, 8.~, 9.80, 11.80, 3.15, 4 8 6.—, 7.80 uur. De motor-salonboot „Alkmaar" vaart Vrijdags 8.30 van Alkmaar, andere dagen v.m. ÏO our en n.m. O nnr van Alkmaar en v.m. 6.30 en n.m. 3.15 van Amsterdam. Magazijn van Uurwerken. Opgericht 1883 A L K M A A R. kuttik-Oudorp 94, (Zaad markt). Telefoonnummer 50y_ Belied en concurreerend adres. GROOTE KEUZE: HORLOGES, PENDULES, REGULATEURS, BAROMETERS, WEKKERS, STIJLKLOKKEN. aak per 5 ons f 0.60. per 5 ons f 0.55. Alles pikant-oude kaas van 1912. Allerfijnste kwaliteit. Opgericht 1 Januari 1818. AMSTERDAM, HEERENGRACHT 504. ALKMAAR, BBEEDSTRAAT. AGENTSCHAP: Opgericht 1853. AMSTERDAM, Keizersgracht 277. Kapitaal en Reserve f 3.748.000.—. In- en Afschrijving van Kapitalen op de Grootboeken der Nationale Schuld. "ia"~ """S HIW SIMMER# 1 TECÖNISretf BpREAÜ ■f. o Begrootingen en advies g r a t i s. zijn onovertrefbaar. b 3 S N verkrijgbaar t»u Laat uw Kleeding aanmeten bij: Kleermakerij Zaadmarkt 74, Alkmaar, Telefoon 143. Sta dsuurwerkmaker» Heerenstraat 7. Telefoon 807. GROOTE KEUZE: Scb oors teen-Garnituren. Pari] sc he Marmeren Koperen Houten Horloges, Regulateurs, Klokken, Wekker/s, Barometers,' enz. CONCURREERENDE PRIJZEN. Uitsluiten d met eerste kwaliteit uurwerk. OUDEGRACHT 21(1. ALKMAAR. j* Reis- en Handkoffers. jjH Damestas chj es. O Reisn ecessmires, Zakcouveirts- Sigaren- en Sigarettenkokers. Port' smormaies. School- en Maziektasschen. Hor den -artikelen REISSHAWl S. REISDEKENS. W W G. Jllll. N>u»nn1-in 41. T»I I S C3 2J QJ 1 eeeeecbi i sa s s va m iü-cs-L Firma C. Keg. NIIPELS Co., VOOR DEN INMAAK 99 99 99 99 99 Firma C. KEG. J H(*7 Heerengracht 179 (g,eb. Associatie-Cassa)Amsterdam. Kapitaalt 1,000,000,— Reservefonds 1,144,713,3*' De Rentevergoeding voor gelden a déposilo. Met 1 dag oplegging I 3/ (bedragen tot f '5000.direet te ontvamgen)I* Met 10 dagen opzegging Voor 1 maand fixe 3114 2 en 3 maanden fi:£e 3*/, 1 jaar fixe81/, Prolongatie-conditie (tot beperkte bedragen) pet. onder den prolongati e-koers. It

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1913 | | pagina 4