DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. a»1 snusssLxs £$S|,£lr No. I Honderd een en twintigste Jaargang. 1919 FEUILLETON. IJsland's bekoring. v abonnementsprijs bi] Yoorsitbetaiinr p. 3 maande» 11.65. fr. I. ifistf 1.S0- Bewljsnninmfiri 5 ct AdTerteaMii 15 et p, rafel, irootere letter» naar plaatsrelmta. Br. fr. i.?. Baefe- ia flasdelsdrBkkerll Herat Coster Zi„ Faordas C l Tel. DON DERDAG 2 JANUARI. Het in exploitatie brengen van terreinen voor handel en industrie in onze gemeente. v. Binnenland. Hoe denken de handeldrijvenden en indus- trieelen hier ter Stede over de ppriciuing van een veem? Een zoutzieder was al heel spoedig met zijn antwoord klaar en1 achtte een veem of entre pot voor zijn onderneming van geen belang en een hanpelaar in huiden en wol was even kort, maar kwam tot de conclude dat een der gelijke' inrichting voor zijn bedrijf wel van be- teekenis was. Een entrepot of veem, aldus een stoomboot- onderneming, is alleen van belang als stapel plaats voor goederen van derden. Maar een bankinstelling ging de zaak grondiger na en betoogde, dat de hooge eischen welke aan de Middenstandscredietban ken worden gesteld bij het verleenen van cre- diet to opzichte van het daarbij te geven on derpand medebrengen dat moet worden* om gezien naar middéien welke de middenstan ders in staat stellen daaraan tegemoet te kunnen komen. De oprichting van een veem hier ter plaatse zou, voigens belanghebbende, zeer zeker een groote tegemoetkoming zijn, daar de ceelm, afgegeven voor de bij de vee- men opgeslagen goederen tol onderpand wor den geaccepteertf. Ook over de andere uitbreidingsplannen liet deze bankinstelling zich uit en betuigde daarmed baar groote sympathie, daar b i. de verwezenlijking ervaiftsterk zal bijdragen tot den bloei van den middenstand en deze niet anders dan van gunstigen invloed kan zijn op den vooruitgang der instelling. Het streven naar bloei zal niet dan met opofferingen ge- doenlijk tegemoet te komen. Dat dergelijke antwoorden der commissie welkom waren, liet zich begrijpen en zij gaven haar de kracht om zich weer "minder uit het veld te laten slaan door antwoorden die van weinig belangstelling getuigden. Een veem of entrepot is voor onze onderne ming van geen belang, berichtte een ijzer- en metaalgieterij en een fabriek en reparatie werkplaats van schoenen' achtte een veem al- ieui dienstig voor den leachaadèi nv***1 niet voor de schoenmakerij. Een bontwerkerij achtte evenmin een veem van belang en eea grossierderij in koloniale waren beloofde er waarschijnlijk weinig ge bruik van te zullen maken, terwijl een handel in huishoudelijke- en luxe antikelen een veem voor haar bedrijf van geen nut achtte, evaoals een papierwaienfabridk. Daarentegen meende een 'handel in granen en kunstmeststoffen, dat een' veem bel an, voor haar bedrijf was en verzekerde een nan' del in koloniale waren, dat het hem voor kwam, dat voor iedere handelsfirma, zoowel te Alkmaar als in de naaste omgeving, een veem een uitkomslt zou zijn. Een grossierderij >n touwwerk, klompen enz. achtte de oprichting van een entrepot o veem voor haar zaak van het grootste belang, daar zij dan voor eventueel in te koopen groo te hoeveelheden grondstoffen voorschotfen op de in het veem ter bewaring gegeven goede ren kon krijgen en een borstelfabriek achtte een veem gemakkelijk voor de assurantie van de diverse opgeslagen goederen. Een huidenhandel noemde een entrepdt o: veem voor zijn bedrijf zeker van belang in tegenstelling met een zoutziederij. Meer voorzichtig liet een sigaren- en ta baksfabriek zich uit, die betoogde, dat een entrepot of veem voor haar van groot belang kan zijn wanneer zij zelf niet voldoende op slagruimte heeft. Zoolang evenwel het invoer- oude gasfabriek een inrichting te maken waardoor aan het kleinbedrijf werk- en berg- olaatsen ter beschikking zullen worden ge stel d'en is heit niet de bedoeling daar een op slagplaats te maken met koel- en vriesinrich- ting. Ik voor mij, aldus-de belanghebbende, geloof, dat m de toekomst een modern inge richt entrepot juist daar, niet ver van het cen trum der stad, dichtbij het station, vooral ten behoeve van den kleinen middenstand nood zakelijk zal zijn. Het eene sluit het andere niet uit, het terrein is er groot genoeg voor en wanneer daar een inrichting kwam met op slag, koel- sa vriesruimte, werkplaatsen waarin gemakkelijk van electriache beweeg kracht gebruik kan worden gemaakt benevens bergplaatsen, dan zou daar een prachtgele- genhbid geschapen zijn waarvan teder kon jprofiteeren. Deze belanghebbende meent, dat men in den beginne met zulk een entrepot zou kun nen volstaan «q dai üe tijd zal leer en waar aan het juiste behoefte komt. Zijn de plannen voor de bsjuitiog van het terrein der oude gasfabriek mmsaeè w&m, dat smen voor de vraag komt hoe nu gebouwd moet worden, dan zal er natuurlijk op moeten gerekend worden dat eventueels verandering van enitre- pót is werkplaatsen of omgekeerd aki te veel zou toten. Mocht de gemeente aoo gelukkig zijn om jgrnciööirijvÊs int te treilen zoo- dat siapsïpfcuis voor ggïaotg fisoesfzsltaian noodig soa iija, dm sac snoetm wonds ingertot waar de gSE&raa direct ait ea in de s®ee^8geiegaaÈ!eia eel«?t gelsdsn kunnen wwdai. Ztm ess tmighiizg *acc-t vlak aan hst water liggen mi z® kumm con curreeres voor enfen middeübtujnjvgn «ei mtew pao ce eadë ges- fabriek bijzonder geschikt j®a zijn. Ook da etoffgssi&l Stet zich gunstig uit. Een stoffeerder, die faf*3®dete te'i'sart zeide er belang in te stellen dat de mogelijkheid ge schapen wordt, elders goederen in grooter hoeveelheid cc ie slaan sa vooral die goede ren, sooals b.v= kapoks nzWs braadgevaar opleveren. Een handel se koloniale waren en koop mansgoederen aal wellicht in de toekomst van een entrepot gebruik westen. Voor dezsa han del is opslagruimte ook wel in kelders nood- belanghebbenden voor eigen bedrijf met ver langen naar het totstandkomen van het door de commissie beoogde uitziet Ook de Alkmaarsche bakkers spraken zich gunstig voor de oprichting van een veem uit. m de so het einde van 1917 gehouden ver gadering der Bakkers Patroons Vereeniging „Alcmaria" gehouden vergadering werd het desbetreffend schrijven der commissie ter sprake gebracht en zagen de aanwezigen allen het groote nut van het plan ter verster king van den middenstand. De Rijksveeteeltconsulent riebte een schrij ven aan de commissie waarin hij mededeeüng deed, dat plannen tot oprichting van een varkens-exportslagerij in Alkmaar in voor bereiding zijn. Komt deze zaak eventueel tot stand en ontwikkelt zij zich goed, dan zal er ongetwijfeld een gebouw moeten worden op gericht met annex een inrichting tot het ver werken der afvalproducten. Wat een veem voor het bewaren en finan cieren van huiden betreft, geloofde de Rijks veeteelt-consulent niet dat daaraan behoef' zal bestaan, daar bet daarvoor noodige slachten van een groot aantal runderen m de naaste toekomst in Alkmaar waarschijn lijk niet zal plaats hebben. Over het algemeen kan de commissie over den uitslag barer enquête tevreden zijn. 'Daaruit is toch zeker wel gebJeke®, dat sm veem te Alkmaar voor tal vau bedrijven een uitkomst zou zijn. In een volgend artikel zullen wij de fee- hoefte aan handelstermn nagaan. In de buurt van de Joodsche synagoge ging het geweer van een Poolsehen gymnasi ast af en kwam het gerucht in omloop, dat de Joden op de Polen hadden geschoten, Een roffelvuur op de synagoge, waarin zich de Joden bevonden, volgde en later bestormden de Polen een artillerie-dépot, waarna zij handgranaten en munjtie onder de menigte uitdeelden. Het hoofdstation werd vermees- terd en de spoorweglijn tot aan de grens van de provincie Pruisen bezet. Zondagochtend vroeg werd aan de in Po sen in garnizoen liggende regimenten een ultimatum gesteld, dat 's middags afliep en toen des middags de overgaaf nog niet had plaats gevonden, werden verschillende kazer nes onder artillerievuur genomen. Tegen den avond was over den afloop van het gevecht nog niets met zekerheid bekend. Men gelooft algemeen, dat het Paderewski zelf is die neralen staf, willigers te zwak wa3, werd dat een leger van Duitsche vrij- rwak wa3, werd gezegd, dat de overige Duitsche troepen naar het vaderland willen. De Engelschen verklaarden, dai de gevol gen voor de Duitschers zeer ernstig zouden zijn en dat zij bij de vredesonderhandelingen zwaar gestraft zouden worden als de Engel- sche eischen niet werden ingewilligd. op ruwe tabak niet verhoogd wordt is voor dit bedrijf een entrepot niet noodzake Wanneer ik het goed begrijp, aldus werd uit de sigaren- en tabaksfabricage geant woord, is de bedoeling'-om op het terrein der Novelle van Wilhelm Poeck. Mar Vigfusson was eigenlijk kuiper van beroep en om het maar dadelijk te.zeggen, hij had geen vrouw in Groenland. Maar hij was als kind met een' te lange tong geboren, zoo als de oude Katla aan ieder, die het hooren wilde, vertelde, en die lange tong was in tweeërlei opzicht een symbool van zijn lot. Eensdeels vormde zij in zekeren zin het ken merk van zijn dichterlijke begaafdheid, die hem somtijds met een hoogen dunk van zich zelf vervulde. Want zelfs de geleerden in het land namen notitie van Mar's gedichten. Ver scheidene waren gedrukt en gewaardeerd. Anderzijds leed dit voor het uitspreken en voordragen van zijn poëtische gedachten ver- eischt orgaan tengevolge van de daarmee ge paard gaande krachtsinspanning, dikwijls aan drooghe;d, waardoor zij natuurlijk af en toe vochtig moest gemaakt worden. Mar's noodlot bestond nu daarin, dat ach deze noodzakelijkheid niet al te zelden voordeed en dat hij voor hét vochtig maken slechts zulke vloeistoffen gebruikte, aie benevelend' wérkten. „Maar een genie! Maar wat doe ik met eeni genie, als het zuiptl" waa Seri Halfdau gewoon té zeggen, Met hei gerucht dat Mara ©a of meema- verbete- iuig vao deo Wolfeaosei in Noord-Holland berichtte aan tie commissie dat het plan Huiswaarderpolder zijn volle sympathie heeft. Voor de in 1914 opgerichte vereenigin, die zich tevens tes doel stelt, de in Noor Holland geproduceerde wol Langzamerhand ïangs coöperatieve wegen gecombineerd en gesorteerd ter markt te brengen, is het nood zakelijk dat er een veem komt waarin de groote ea kleine partijen zoowel per as als per water kunnen* worden aangevoerd. Zij kunnen dan onder controle van beëedigde ambtenaren gewogen worden, gesorteerd, ge baald en beleenbaar opgeslagen worden. Na veiling ot anderszins moet de voorraad per groot scheepswater of spoor vervoerd kunnen worden. Tot dusverre werd door de Vereeniging voor de proeven op primitieve wijze van par ticuliere opslagruimte gebruik gemaakt, wer den de goederen per motor naar Amsterdam vervoerd en daar in een der veemen tot ver dere verzending opgeslagen, wat dubbele moeite en kosten met zich bracht. Alkmaar kan beschouwd worden als het centrum der Noord-Hollandsche wolproduc tie en ligt voor de door de Vereeniging be- em tegemoet en hoopt, met hare behoefte rekening zal worden ge houden. Dit antwoord zal inderdaad de commissie zeer verheugd hebben. Niet alleen wordt het streven der commissie van harte toegejuicht, maar tevens wordt de zekerheid gegeven, dat len getrouwd was, ging een' ander gepaard, n.l. dat hij ergens in den Doenschen staat we gens een slechten streek met twintig roedeala- gen moest gestraft wezen. Ea hiervan was wel tets waar. Sinds zijn kinderjaren* zwierf hij rusteloos rond. In Kopenhagen, in Groenland, in Reyk javik, op de Faroëreilanden, overal had' Mar zoowel door zijn handenarbeid alsook door andere bezigheden zijn sporen achtergelaten. Nergens hield hij het lang uit. Af ea toe scheen' het alsof hij zich ergens wilde vesti gen en solide wilde worden, maar als het teu- gellooze bloed hem de baas werd, trok hij we ken lang in het land rond, verdiende hier en daar bij de boeren een dagloon, declameerde zijn gedichten voor hen en bedronk zich. Eens was hij ia handen gevallen' van een Engel schen zendeling, die de zondaren op IJsland met tractaatjes wilde kureergn. Toen hij na drie weken aan hem wist te ontkomen, leidde hij een liederlijker leven dan ooit te voren. Toen Mar Vigfusson in dat door de Sera Halfdan vermelde gesprek de onbeteugelde vlammen in zijn borst met het vulkaanvuur van de Hekla had vergeleken, was die verge- ijking niet onjuist te noemen. Maar ondanks zijn onbetrouwbare eigen schappen mocht men Mar toch gaarne lijden. Vooral had' hij iets in zijn karakter wat voor de vrouwen gevaarlijk was. De boven de oogen elkaar rakende wenkbrauwen schenen een uiterlijk symbool daarvan. Het ia dus niet te verwonderen, dat ook de meiden op de Oddurhoeve een prettig-grie- zelig gevoel kregen, toen zij vernamen, dat Mar «cfc. voor de© mom bij Fiapur Ma Wij maakten reeds eerder melding van itschera. oa- -- tot opstand aanzet. zal bestaan, daar hp* dannrnnr I 1 m neentems gesteld. Paderewski kwam erade-Decembër met een Engelsch kolonel en diens stal van een Engelsdien kruiser te Danzig aan wal waar hij door Polen uit Posen en door de te Dant- zig liggende Pooische afdeelingen soldaten als de president der republiek Polen welkom werd geheeten. Paderewski verzekerde, dat Danzig ten Pooische staat moest en zcwi worden en meende, dat de soldaten zich bij de Poolschs strijdkrachten dienen te scharen., Van Danzig vertrok Paderewski met Poleo en Engelschen naar Posen. De Duitsche volkscommissaris Nosfce heeft reeds verklaard, dat tegen de Pooische euvel daden op Duitsch gebied eerlang krachtig zal moeten worden opgetreden. ïa de sluitingszitting van de vergaderin- en welke de Spartacusbond gehouden heeft, am Liebknecnt op tegen de pogingen tun de Duitsche troepen tegen de Bolsjewiki te gebruiken en eischte hij, dat de troepen de officieren zullen doodschieten, die hen in den strijd zullen voeren tegen de Russische broe ders. De Rothe Fahne publiceert een gesloten ge heim document over Engelsch-Duitsehe on derhandelingen betreffende een gemeenschap- pelüken strijd tegen de 'Bosljewiki, waarin meciedeeling wordt gedaan van een telegram, gedateerd Kofno 26 December, aan het Duit sche Oostfront. Volgens dit document hadden tusschen den Duitsche gevolmachtigde Winning en den Engelschen vertegenwoordiger aan boorc van een Engelsch oorlogsschip te Riga be sprekingen plaats over de uitvoering van de wapenstilstandsvoorwaarden. Dfe Engelschen eischten dat de Duitschers voldoende strijd krachten zouden houden om de Bolsjewiki in bedwang te houden. De opstelling der Duitsche zoowel als der Lettische troepen, die tegen de Bolsjewiki strijden, zou aan den Engelschen stafofficier gezonden moeten worden. De linie Walk Wolmar Wenden Friedrichstadt Bausk Mittau moet door strijdkrachten bezet gehouden worden en de spoorweg .RigaLibau moet worden bevei ligd. Alle steden die voor de Duitschers verlo ren gaan, moeten weer door de Duitschers bezet worden. Tot de Entente vergunning geeft, af te trek ken, zijn de Duitsche tjoepen verantwoorde lijk voor de veiligheid der bevolking tegen overvallen der Bosljewiki. De Duitsche gevolmachtigden antwoordden ij m eenigheid tusschen Polen en Duit De Polen, die nu al zooveel jaren naar een eigen vrijen staat hebben uitgezien, kunnen blijkbaar niet wachten tot de vredesconferen tie ook voor hen de noodige schikkingen treft. Zij hebben het oog op Posen geslagen en zijn al vast begonnen alles wat in deze pro vincie Duitsch is aan het verstand te brengen, dat Posen voortaan een deel van de Pooische republiek zal uitmaken. De laatste dagen hebben zich te Posen herhaaldelijk ernstige botsingen voorgedaan. Vuurgevechten met machinegeweren leidden tot het terugtrekken dei soldaten ea om een aanval bjj vergissing te voorkomen, werden de Duitsche artilleristen door Pooische bur gerweermannen begeleid. Voor het paleis, waar een schietpartij plaats had, en waar 100 man van de grena- dirskazeme aanrukten, werden deze ontwa pend. Uit nadere bijzonderheden blijkt wel, dat het gebeurde een ernstig karakter draagt. Naar de Voss. Ztg. meldt werden opge schoten jongens te Posen van geweren en handgranaten voorzien en alle Duitsche sol daten ontwapend. Men beroofde Duitsch sprekende militairen ten deele van hun geld en velen van hen wer den wegens het dragen van wapenen onmid dellijk doodgeschoten. De openbare gebouwen werden door de Polen bezet en met machinegeweren uitgerust en de telegraaf en telefoon werden eveneens onder Poolsch beheer gesteld. De Polen bezetten het station en zochten in de woningen der Duitschers naar wapens. Ie dere nog dienst doende Duitsche soldaat werd door een Pool met geladen geweer be^ waakt. Men verwacht natuurlijk, dat de Duit schers troepen naar Posen zullen zenden en wil daarom ook Pooische legioenen daarheen sturen. Volgens het Berliner Tageblatt reden Za terdagavond op het Wilhelmsplein vrachtwa gens met geweren voor en werden met deze geweren handwerkslieden en schooljongens uitgerust, die door de straten trokken en de Duitschers, meerendeels vrouwen, mishan delden. dat de pogingen der Duitschers bemoeilijkt waren door den toestand der troepen, die niet meer willen vechten. De Duitschera trachten evenwel afdeelingen vrijwilligers op te richten, die tot den strijd bereid zijn. De Engelschen verklaarden, dat het de plicht der Duitschers was, het land te beschermen. Op het betoog van den chef van den ge dag looner had verhuurd). Vooral was de oude Aloör daarover verheugd. Waar Mar zich bevond, gevoelden de spoken zich niet op hun gemak. Het eerste, wat het oudje deed, was, dat zij hem opdroeg het hooi in de schuur naar beneden te gooien om daardoor het spook te verbannen. Want de Sera had daarvoor nog altijd geen tijd gevonden, of schoon Aloör voor dat doel een prachtig hol stuk schaapsbeen had klaar gelegd. Het suc ces was verbazend. Zoodra Mar den voet op iet spooktooneel had) gezet, was het ademba- en, als men dat van eea blaasbalg kan zeg gen, als weggeblazen. Mar had het zeer goed op de Oddurhoeve. Aloör, die alle spijzen en dranken moest uit geven, liet het hem ondanks haar zuinigheid aan niets ontbreken. Als hij trek had in eten want op de boerenhoeven in IJsland eet ieder, zooals het hem uitkomt, in overeenstem ming met het werk, dat op dezelfde wijze ver richt wordt dan bracht Katla hem ae beste hapjes voor zijn bedstede. Ook Finnur mocht Mar gaarne lijden, rinnur was student (zoo noemt men IJslan- dere, die een hoogere schooi hebben door- loopen, zonder later een geleerd beroep uit te oefenen), interesseerde zich als zoodanig zeer voor de IJslandsche poëzie. Hij bezat een kleine bibliotheek en was geheel thuis in de oude Noorsche sagen en heldendichten. Des avonds zat hij gewoonlijk met Mar en Aslaug in de woonkamer. De punch stond dan op ae tafel te dampen en de oogen der mannen f loeiden van belangstelling in alles wat de ichtkunst betrof. Zoo waren rij ook op een avond om de ta fel gezeten. De dagen waren reeds lang, men kon om tien uur bijna nog zonder licht zit ten. Door de kleine ramen zag men 't avond rood gloeien. De maan kwam op en de ster ren begonnen te schitteren en waren zoo groot als men ze slechts aan den IJsland- schen hemel ziet. De knechten waren buiten met de meiden aan 't stoeien. Twee mannen begonnen voor de grap met elkander te wor- ielt stelen, totdat zij daarmee den en met gedempte ,stem een duet iiden grinr ophiel ven. De meiden grinnikten en klapten in ci handen, de honden blaften er vroolijk tus schen. Doch opeens boorde men Aloör op brommerigen toon van naar bed gaan spre ken. „De deernen zijn totaal uitgelaten", zei zij, de kamer binnenkomend. „Sinds Mar hier is, zijn ze niet meer bang voor de geesten, 't Is maar goed, Mar Vigfusson, dat je bent ge komen, de boo ze geesten schuwen je nog meer dan de Sera.Met die woorden ging zij op een bank zitten, nam een stuk schaaps leer en begon een schoen daaruit te snijden. Mar luisterde naar het leven buito. Hij wist wel waarom de meiden zoo dol wareh. Dat was de heldere stem van de mooie Ran ka. en niet om' zijn ijn besneden mond de glimlach, waarmee KORTE BERICHTEN, Het Engelsche Oostzee-eskader zegt ds bevolking van Lilbaito steun toe tegen em dreigende Bolsjewistischinvasie* De Daily Chronicle verzekert, dat door liberalen en conservatieven wordt gewenscht, dat de arbeiders in de regeering vertegen woordigd zullen zijn. Tot Hcngaarsch minister vdn Oorlog werd het medelid van het Maguatenhuia,.. graaf Alexander FeStetiea, benoemd. MELKPOEDER. Het Bureau voor Mede deel ingen in zake de Voedselvoorziening meldt Nu ook melkpoeder beschikbaar zal wordsa gesteld, kan het dienstig zijn eenige inlichting te geven over het gebruik van dit artikel. Op 1 gewjcbteaas" iaptemelkpoedés kunnen !0 deel® water wordea gebruikt, dus 90 gram melkpoeder op 900 gram water. Ia maten uitgedrukt, wil dit zeggen dat l d.L, of I theekopje (niet t? groot) taptemelkpoe- der, te gevuld, pira. 40 grass weegt» betzelf de theekopje gevuld met water, weegt onge veer 100 gram. Voor de bereiding van 1 L. taptemelk zijn dus noodig 9 kopjes water en 2V, kopje afgeroomde melkpoeder. Het gewicht van 1 glad afgestreken' eet lepel taptemelkpoedcr bedraagt pl.m. 8 gram. Veer de bereiding van 0,1 liter afgeroomde melk of taptemelk zijn dus noodig l1/, afge streken eetlepel of 10 gram taptemelkpoeoer, opgelost in een theekopje water. Behalve taptemelkpoedcr komt dok volle melkpoeder beschikbaar voor zieken en zwak ken. Hierbij kunnen op 1 gewichtsdeel volle melkpoeder ruim 7 gewichtsdeelen water wor den gebruikt, d. i, 125 gram vollemelkpoeder op ruim 875 gram water, ©f, in maten, uit gedrukt: 1 d.L. of 1 theekopje (niet te groot) vollemelkpoeder, los gevuld, weegt ca. 35 gram, terwijl hetzelfde theekopje met water ongeveer 100 gram weegt. Wil men dus 1 L. volle melk bereiden, dan neme men 9 kopjes water en 3Vi kopje voliemelkpoeder. Voor kleinere hoeveelheden vollemelkpoeder geldt als maat: 1 glad afgestreken eetlepel weegt pl..m. 7 gram. Om 0,1 liter volle melk te krijgen, heeft men dus noodig 2 glad afge streken eetlepels voltemelkpoeder, opgelost in een theekopje water. De ervaring bewijst, dat de oplossing vaa het melkpoeder het best plaats vindt, aoor bij het poeder eerst een weinig water van c.a. 70 graden C (dus goed warm) te voegen en het hiermede innig te vermengen. Men giet er dan. langzaam onder voortdureno roeren, meer water van denzelfden warmtegraad bij, tot het ten slotte met de overeenkomstige hoe veelheid water in oplosteing is gebracht. Men moet zich echter met vooretellen, dat het opgeloste volle melkpoeder denzelfden smaak als verséhe melk heeft, zoodat het ter vervanging hiervan slechts in uitersten nood kan worden gebruikt. Daarentegen is melkpoeder bijzonder ge schikt voor de bereiding van allerlei gerech ten, waarvoor anders volle melk of taptemelk wordt gebruikt. Ook laat het zich uitstekend aanwenden voor chocolade-, anijs-, slempmelk enz. Daarentegen eigent het zich voor koffie en thee niet zoo bijzonder. Bij de bereiding van meelspijzen' e. d. kan de grondstof eerst met water worden gekookt, waarna later het melkpoeder er droog doorheen kan worden gemengd. Deze bereidingswijze verdient bo vendien alle aanbeveling, omdat alle meel- soorten eerder gaar zijn in water dan in melk, glimlach keek hij nu .Aslaug aan. Wat waren alle vrouwen en meisjes op IJsland bij dit prachtmeisje vergeleken? Ja, wie het hart van die won, die kon zich wel met een koning gelijk rekenen. Men kon het probeerea. Was zg niet een vrouw? En had zijn mond niet die macht verkregen, die de vrouwen bekoort? Aslaug sprak gaarne met hem en hij had elk harer woorden onthou den. Hij had in -haar ziel gelezen. Was die niet in vele opzichten mpt ae zijne verwant? In haar weifelen tusschen het eigen geboorte land en den vreemde, haar in toom gehou den onrust en stil verlangen Hij vond het nu een goed oogenblik om een poging te wa gen. Als ik haar verover, dacht h d?n mo gen al die anderen naar de maan loopen. Finnur was in de lectuur der courant ver diept, die de postbode dien namiddag had ge bracht. Die kwam slechts eens in de drie of vier weken, vandaar, dat zij ook door de hui», genooten met de grootste aandacht van den eersten tot den laatsten regel werd gelezen. „Steek toch licht aan, Aloör," zei hij. „Hc kan niet meer ontcijferen wat er in de „Thio- dolf" staat. Zij schrijven weer van aaraoevin- gen die waargenomen zijn. Boven de kraters van <te Laki vertoonen zich rookwolken. Nu, )ij ons heeft zich nog niets geroerd." Aloör kwam met T licht Binnen en Finnur verdiepte zich weer in de courant. „Wel, wel, Mar, zij schrijven ook iets over ou. Dr. ^inarsson roemt je gedichten. „Gastvrijheid'" is een der mooiste voortbreng selen yan Ijslandsche dichtkunst. Het is vol poëzie, zoo schrijft hij." „Als gij het hooren wilt, dan zal ik het ge dicht voordragen." „Wij zullen met genoegen luisteren, niet waar dochter?" mïlr: ALRMAARSCHE GODRANT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1